TZ_OFFSET({ 'time_zone_name'
          | '{ + | - } hh : mi'
          | SESSIONTIMEZONE
          | DBTMEZONE
          }
         )