MODIFY OPAQUE TYPE anydata_column
STORE ( type_name [, type_name ]... ) UNPACKED