Oracle8i interMedia Text Reference
Release 2 (8.1.6)

Part Number A77063-01

Library

Product

Contents

Index

Go to previous page Go to beginning of chapter Go to next page

Supplied Stoplists, 4 of 11


Dutch (NL)

The following Dutch words are defined in the default stoplist for this language:

Stop word  Stop word  Stop word  Stop word  Stop word  Stop word  Stop word  Stop word  Stop word 

aan 

betreffende 

eer 

had 

juist 

na 

overeind 

van 

weer 

aangaande 

bij 

eerdat 

hadden 

jullie 

naar 

overigens 

vandaan 

weg 

aangezien 

binnen 

eerder 

hare 

kan 

nadat 

pas 

vanuit 

wegens 

achter 

binnenin 

eerlang 

heb 

klaar 

net 

precies 

vanwege 

wel 

achterna 

boven 

eerst 

hebben 

kon 

niet 

reeds 

veeleer 

weldra 

afgelopen 

bovenal 

elk 

hebt 

konden 

noch 

rond 

verder 

welk 

al 

bovendien 

elke 

heeft 

krachtens 

nog 

rondom 

vervolgens 

welke 

aldaar 

bovengenoemd 

en 

hem 

kunnen 

nogal 

sedert 

vol 

wie 

aldus 

bovenstaand 

enig 

hen 

kunt 

nu 

sinds 

volgens 

wiens 

alhoewel 

bovenvermeld 

enigszins 

het 

later 

of 

sindsdien 

voor 

wier 

alias 

buiten 

enkel 

hierbeneden 

liever 

ofschoon 

slechts 

vooraf 

wij 

alle 

daar 

er 

hierboven 

maar 

om 

sommige 

vooral 

wijzelf 

allebei 

daarheen 

erdoor 

hij 

mag 

omdat 

spoedig 

vooralsnog 

zal 

alleen 

daarin 

even 

hoe 

meer 

omhoog 

steeds 

voorbij 

ze 

alsnog 

daarna 

eveneens 

hoewel 

met 

omlaag 

tamelijk 

voordat 

zelfs 

altijd 

daarnet 

evenwel 

hun 

mezelf 

omstreeks 

tenzij 

voordezen 

zichzelf 

altoos 

daarom 

gauw 

hunne 

mij 

omtrent 

terwijl 

voordien 

zij 

ander 

daarop 

gedurende 

ik 

mijn 

omver 

thans 

voorheen 

zijn 

andere 

daarvanlangs 

geen 

ikzelf 

mijnent 

onder 

tijdens 

voorop 

zijne 

anders 

dan 

gehad 

in 

mijner 

ondertussen 

toch 

vooruit 

zo 

anderszins 

dat 

gekund 

inmiddels 

mijzelf 

ongeveer 

toen 

vrij 

zodra 

behalve 

de 

geleden 

inzake 

misschien 

ons 

toenmaals 

vroeg 

zonder 

behoudens 

die 

gelijk 

is 

mocht 

onszelf 

toenmalig 

waar 

zou 

beide 

dikwijls 

gemoeten 

jezelf 

mochten 

onze 

tot 

waarom 

zouden 

beiden 

dit 

gemogen 

jij 

moest 

ook 

totdat 

wanneer 

zowat 

ben 

door 

geweest 

jijzelf 

moesten 

op 

tussen 

want 

zulke 

beneden 

doorgaand 

gewoon 

jou 

moet 

opnieuw 

uit 

waren 

zullen 

bent 

dus 

gewoonweg 

jouw 

moeten 

opzij 

uitgezonderd 

was 

zult 

bepaald 

echter 

haar 

jouwe 

mogen 

over 

vaak 

wat 

 


Go to previous page Go to beginning of chapter Go to next page
Oracle
Copyright © 1996-2000, Oracle Corporation.

All Rights Reserved.

Library

Product

Contents

Index