snmputil.gif illustrates the SNMP Query Set/Utility.