TZ_OFFSET 
( { 'time_zone_name'
  | '{ + | - } hh : mi'
  | SESSIONTIMEZONE
  | DBTMEZONE
  }
)