[PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION;]
 [{type_definition | item_declaration} 
 [{type_definition | item_declaration}]...] 
 [{function_declaration | procedure_declaration}  
 [{function_declaration | procedure_declaration}]...]
BEGIN statement [statement]...
 [EXCEPTION exception_handler [exception_handler]...] 
END [procedure_name];