function_body ::=
 [PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION ;]
 [ {type_definition | item_declaration} 
   [ {type_definition | item_declaration} ]...] 
 [ {function_declaration | procedure_declaration}   
    [ {function_declaration | procedure_declaration}]...]
BEGIN statement [statement]...
 [EXCEPTION exception_handler [exception_handler]...] 
END [function_name];