{ ADD ALIAS
  'alias_name' FOR 'filename'
  [, 'alias_name' FOR 'filename' ]...
| DROP ALIAS
  'alias_name'
  [, 'alias_name' ]...
| RENAME ALIAS
  'old_alias_name' TO 'new_alias_name'
  [, 'old_alias_name' TO 'new_alias_name' ]...
}