TZ_OFFSET({ 'time_zone_name'
     | '{ + | - } hh : mi'
     | SESSIONTIMEZONE
     | DBTMEZONE
     }
     )