{ autonomous_trans_pragma
| exception_init_pragma
| inline_pragma
| restrict_references_pragma
| serially_reusable_pragma
}