byteordermark ::=
 
  [BYTEORDERMARK {CHECK | NOCHECK}]