impstart ::= 
 
ImpModes ImpOpts ImpFileOpts
| ATTACH [= [schema_name.]job_name] [ENCRYPTION_PASSWORD=password]