MODIFY ( column [ ENCRYPT encryption_spec
       | DECRYPT ] 
       )