weblogic.security.providers.saml.registry
Interfaces 
SAMLAssertingParty
SAMLCommonPartner
SAMLPartner
SAMLRelyingParty