MySQL and PHP

5.23 Result class

Copyright 1997-2021 the PHP Documentation Group.

 mysql_xdevapi\Result {
mysql_xdevapi\Result , mysql_xdevapi\BaseResult , Traversable Methods  public int mysql_xdevapi\Result::getAffectedItemsCount();
  public int mysql_xdevapi\Result::getAutoIncrementValue();
  public array mysql_xdevapi\Result::getGeneratedIds();
  public array mysql_xdevapi\Result::getWarnings();
  public int mysql_xdevapi\Result::getWarningsCount();
}