MySQL and PHP

5.29 SqlStatementResult class

Copyright 1997-2020 the PHP Documentation Group.

 mysql_xdevapi\SqlStatementResult {
mysql_xdevapi\SqlStatementResult , mysql_xdevapi\BaseResult , Traversable Methods  public array mysql_xdevapi\SqlStatementResult::fetchAll();
  public array mysql_xdevapi\SqlStatementResult::fetchOne();
  public integer mysql_xdevapi\SqlStatementResult::getAffectedItemsCount();
  public integer mysql_xdevapi\SqlStatementResult::getColumnsCount();
  public array mysql_xdevapi\SqlStatementResult::getColumnNames();
  public Array mysql_xdevapi\SqlStatementResult::getColumns();
  public array mysql_xdevapi\SqlStatementResult::getGeneratedIds();
  public String mysql_xdevapi\SqlStatementResult::getLastInsertId();
  public array mysql_xdevapi\SqlStatementResult::getWarnings();
  public integer mysql_xdevapi\SqlStatementResult::getWarningCounts();
  public bool mysql_xdevapi\SqlStatementResult::hasData();
  public mysql_xdevapi\Result mysql_xdevapi\SqlStatementResult::nextResult();
}