9.1.11 MySqlErrorCode Enumeration

Syntax: Visual Basic

Public Enum MySqlErrorCode

Syntax: C#

public enum MySqlErrorCode

Members

Member NameDescription
PacketTooLarge 
PasswordNotAllowed 
DuplicateKeyEntry 
HostNotPrivileged 
PasswordNoMatch 
AnonymousUser 
DuplicateKey 
KeyNotFound 
DuplicateKeyName 

Requirements

Namespace: MySql.Data.MySqlClient

Assembly: MySql.Data (in MySql.Data.dll)

See Also

MySql.Data.MySqlClient Namespace