MySQL 8.0 Reference Manual Including MySQL NDB Cluster 8.0

28.6.10.20 mysql_stmt_param_metadata()

MYSQL_RES *mysql_stmt_param_metadata(MYSQL_STMT *stmt)

This function currently does nothing.