expencrypt ::=  
[ 
| ENCRYPTION = {ALL | DATA_ONLY | METADATA_ONLY | ENCRYPTED_COLUMNS_ONLY | NONE}
| ENCRYPTION_ALGORITHM = {AES128 | AES192 | AES256}
| ENCRYPTION_MODE = {PASSWORD | TRANSPARENT | DUAL}
| ENCRYPTION_PASSWORD = password
]