expstart ::= 

 ExpModes ExpOpts ExpFileOpts
| ATTACH [= [schema_name.]job_name] [ENCRYPTION_PASSWORD=password]