Installationshandbok för Solaris 10: Nätverksbaserade installationer

x86: Rekommendationer för partitionering

Om du använder Solaris på x86-baserade system följer du de här riktlinjerna när du partitionerar systemet.

I Solaris-installationsprogram används en standardlayout för startdiskpartition. De här partitionerna kallas fdisk-partitioner. En fdisk-partition är en logisk partition på en hårddisk som är dedikerad till ett visst operativsystem på en x86-dator. Du måste konfigurera minst en Solaris fdisk-partition på ett x86-system för att kunna installera Solaris programvara. x86-datorer kan hantera upp till fyra fdisk-partitioner på en hårddisk. Partitionerna kan användas för lagring av olika operativsystem. Varje operativsystem måste placeras på en egen fdisk-partition. En dator kan endast ha en fdisk-partition för Solaris per hårddisk.

Tabell 3–9 x86: Standardpartitioner

Partitioner 

Partitionsnamn 

Partitionstorlek 

Första partitionen (i vissa system) 

Diagnostik-partition eller servicepartition 

Befintlig storlek i system 

Andra partitionen (i vissa system) 

x86 startpartition  

För Solaris 10 version 3/05: En x86-startpartition skapas och blir den befintliga storleken i systemet.

Från och med Solaris 10 version 1/06 gäller följande:

  • Om du gör en standardinstallation skapas inte partitionen.

  • Om du uppgraderar och systemet inte har någon befintlig x86-startpartition, skapas inte den här partitionen.

  • Om du uppgraderar och systemet har en x86-startpartition:

    • Om partitionen krävs för självinmatande programladdning från en enhet till en annan, bevaras x86-startpartitionen i systemet.

    • Om partitionen inte krävs för att starta andra startenheter, tas x86-startpartitionen bort. Innehållet på partitionen flyttas till rotpartitionen.

Tredje partitionen 

Solaris OS-partition 

Återstående utrymme på startskivan. 

Standardlayout på startskivans partition bevarar servicepartitionen

I Solaris installationsprogram används en standardlayout på startskivans partition för att bevara en diagnostik- eller servicepartition. Om systemet innehåller en diagnostik- eller servicepartition, kan du behålla den med hjälp av standardlayouten för startskivan.


Obs! –

Om du installerar Solaris operativsystem på en x86-dator som för tillfället inte har en diagnostik- eller servicepartition, skapas inte någon ny diagnostik- eller servicepartition i installationsprogrammet som standard. Om du vill skapa en diagnostik- eller servicepartition på systemet läser du dokumentationen för maskinvaran.