Solaris 10 11/06 インストールガイド (ネットワークインストール)
    
V
 
 /var/yp/Makefile ( Index Term Link )
 
 /var/yp/make コマンド ( Index Term Link )