Installationsguide för Solaris 9

Ordlista

aktiv startmiljö

Startmiljön som för tillfället startas.

alternativ rot (/) filsystem

En kopia av operativmiljön, inte systemet som körs för tillfället.

arkiv

En fil som innehåller alla filer som har kopierats från ett huvudsystem. Filen innehåller även identifieringsinformation för arkivet, t ex namn och datum då arkivet skapades. När du väljer att installera ett arkiv innehåller systemet i fortsättningen exakt samma konfiguration som huvudsystemet som användes för att skapa arkivet.

piltangenter

De fyra riktningstangenterna på det numeriska tangentbordet.

startskript

Ett användardefinierat Bourne-skalskript, vilket anges i filen rules. Skriptet används för att utföra åtgärder innan Solaris-programvaran installeras. Du kan endast använda startskript i JumpStart-installationer.

starta

Att läsa in systemprogramvaran i minnet och starta den.

startmiljö

En startbar Solaris-miljö som består av en uppsättning skivdelar och monteringspunkter och filsystem. Skivdelarna kan finnas på samma hårddisk eller fördelade på flera hårddiskar.

startserver

En serverdator som tillhandahåller program och startinformation åt klientdatorer i samma delnätverk. Det krävs en startserver för installation via nätverket om installationsservern finns i ett annat delnät än datorerna där Solaris-programvaran ska installeras.

kontrollsumma

Resultatet av att summera en grupp dataobjekt och som används för att kontrollera gruppen. Dataobjekten kan antingen vara siffergrupper eller andra teckensträngar som behandlas som siffror under beräkningen av kontrollsumman. Kontrollsummevärdet används för att kontrollera att kommunikationen mellan två enheter fungerar.

klient

I klient-server-modellen för kommunikation är klienten en process som fjärransluter till resurser på en beräkningsserver, t ex beräkningskraft och stor minneskapacitet.

klonsystem

Ett system som har installerats med hjälp av ett Web Start Flash-arkiv. Klonsystemet har samma installationskonfiguration som huvudsystemet.

kluster

En logisk samling paket (programvarumoduler). Solaris 9-programvaran är uppdelad i programvarugrupper som består av kluster och paket.

kommandorad

En teckensträng som börjar med ett kommando som ofta följs av argument, bl a alternativ, filnamn och andra uttryck, och som avslutas med radslutstecknet.

Kärna

En programvarugrupp som innehåller den grundprogramvara som krävs för att starta och köra Solaris-operativmiljön på en dator. Kärnan innhåller en del nätverksprogramvara och drivrutiner som krävs för att köra CDE-skrivbordet (Common Desktop Environment). Den innehåller inte programvaran för CDE.

viktiga filsystem

Filsystem som krävs av Solaris-miljön. När du använder Solaris Live Upgrade är de här filsystemen separata monteringspunkter i vfstab för den aktiva och den inaktiva startmiljön. Exempel: root (/) /usr, /var och /opt. Dessa filsystem kopieras alltid från källan till den inaktiva startmiljön.

anpassad JumpStart

En form av installation som innebär att Solaris 9-programvaran installeras automatiskt på en dator med hjälp av en användardefinierad profil. Du kan skapa anpassade profiler för olika typer av användare och datorer. En anpassad JumpStart-installation är en JumpStart-installation som du själv skapar.

egen kontrollfil

En fil som måste finnas i samma JumpStart-katalog som rules-filen. Filen är ett Bourne-skalskript som innehåller två typer av funktioner:Kontroll och jämförelse. Kontrollfunktioner hämtar önskad information eller utför det faktiska arbetet och anger en motsvarande SI_-miljövariabel som du definierar. Kontrollfunktioner blir till kontrollnyckelord. Jämförelsefunktioner anropar motsvarande kontrollfunktion, jämför kontrollfunktionens utdata och returnerar 0 om nyckelordet matchar eller 1 om det inte matchar. Jämförelsefunktioner blir till regelnyckelord. Se även rules-fil.

härledd profil

En profil som skapas dynamiskt med hjälp av ett startskript under en anpassad JumpStart-installation.

Solaris-programvarugruppen Utvecklare

En programvarugrupp som innehåller Solaris-programvarugruppen Slutanvändare, samt bibliotek, inkluderingsfiler, man-sidor och programmeringsverktyg för utveckling av program.

DHCP

DHCP, eller Dynamic Host Configuration Protocol, är ett programlagerprotokoll som används för att enskilda datorer, eller klienter, i ett TCP/IP-nätverk ska kunna hämta en IP-adress och annan konfigurationsinformation för nätverket från en eller flera särskilda DHCP-servrar som hanteras centralt. DHCP minskar kostnaderna för att sköta och administrera stora IP-nätverk.

skiva

En optisk skiva, till skillnad från en magnetisk skiva. En cd-rom-skiva är till exempel en optisk skiva.

skivminne

En rund skiva, eller uppsättning skivor, av ett magnetiskt medium ordnat i koncentriska spår och sektorer och som används för att lagra data, t ex filer. Se även skiva.

diskkonfigureringsfil

En fil som motsvarar en diskstruktur (t ex byte/sektor, flaggor eller skivdelar). Med diskkonfigureringsfiler kan du använda pfinstall från ett enskilt system för att testa profiler på diskar av olika storlek.

klient utan skivminne

En klient i ett nätverk, som är beroende av en server för skivlagring.

domän

En del av namnhierarkin för Internet. En domän motsvarar en grupp datorer i ett lokalt nätverk och som delar på administrationsfiler.

domännamn

Namnet som tilldelas en grupp datorer i ett lokalt nätverk och som delar på administrationsfiler. Det krävs ett domännamn för att NIS-databasen (Network Information Service) ska fungera. Ett domännamn består av en rad delnamn som avgränsas med punkter (exempelvis: tundra.mpk.ca.us). Från vänster till höger motsvarar delnamnen i högre grad mer allmänna (och vanligen mer avlägsna) områden för administrativa befogenheter.

Solaris-programvarugruppen Slutanvändare

En programvarugrupp som innehåller programvarugruppen Kärna, samt rekommenderad programvara för slutanvändare, bl a CDE- (Common Desktop Environment) och DeskSet-programvara.

Solaris-programvarugruppen Komplett

En programvarugrupp som innehåller hela Solaris 9-versionen.

Solaris-programvarugruppen Komplett plus OEM Support

En programvarugrupp som innehåller hela Solaris 9-versionen, samt ytterligare maskinvarustöd för OEM-företag. Den här programvarugruppen rekommenderas för installation av Solaris-programvara på SPARC-servrar.

/etc

En katalog som innehåller viktiga systemkonfigurationsfiler och underhållskommandon.

/export

Ett filsystem på en OS-server vilket delas med andra datorer i ett nätverk. Filsystemet /export kan t ex innehålla rotfilsystemet och utrymme för minnesväxling för klienter utan skivminne och hemkataloger för användare i nätverket. Klienter utan skivminne är beroende av filsystemet /export på en OS-server för start och körning.

återgång

Återgång till tidigare körd miljö. Du kan använda återgång när du aktiverar en miljö och startmiljön inte kan köras (eller inte fungerar som den ska).

filserver

En server för programvara och filer för datorer i ett nätverk.

filsystem

I SunOSTM-operativsystemet är det fil- och katalognätverk med trädstruktur som du kan komma åt.

slutskript

Ett användardefinierat Bourne-skalskript, vilket anges i filen rules. Skriptet används för att utföra åtgärder efter installationen av Solaris-programvaran, men före omstart av datorn. Du kan endast använda slutskript i JumpStart-installationer.

formatera

Att placera data i en struktur eller dela upp en hårddisk i sektorer för mottagning av data.

funktionstangent

En av tio eller fler tangenter på tangentbordet som är märkta med F1, F2, F3 osv, och som är kopplade till olika åtgärder.

fast länk

En katalogpost som refererar till en fil på en hårddisk. Flera fasta länkar kan referera till samma fysiska fil.

värdnamn

Namnet som används för en dator så att den kan identifieras av andra datorer i nätverket. Det här namnet måste vara unikt i en domän. Ett värdnamn kan bestå av valfri kombination av bokstäver, siffror och minustecken (-), men det kan inte börja eller sluta med ett minustecken.

HTTP

(Hypertext Transfer Protocol) (s.) Ett Internet-protokoll som används för att hypertextobjekt från fjärrvärdar. Protokollet är baserat på TCP/IP.

inaktiv startmiljö

En startmiljö som inte körs och som inte ska aktiveras vid nästa omstart.

alternativet för nyinstallation

Ett alternativ i Solaris Web Start och Solaris suninstall-program som skriver över hårddisken eller hårddiskarna med en ny version av Solaris. Alternativet för nyinstallation visas när datorn kan uppgraderas. Om du väljer alternativet skrivs hårddisken eller hårddiskarna som innehåller den gamla versionen av Solaris (inklusive lokala ändringar) över.

installationsserver

En server med CD-avbildningar för Solaris 9 och som andra datorer i nätverket kan anslutas till för installation av Solaris (kallas även medieserver). Du kan skapa en installationsserver genom att kopiera CD-avbildningarna för Solaris 9 till serverns hårddisk.

IP-adress

Internet Protocol-adress. Ett unikt 32-bitarsnummer i TCP/IP som identifierar varje enskild värd i ett nätverk. En IP-adress består av fyra nummer som avgränsas med punkter, till exempel 192.9.9.1. IP-adressens delar är vanligen nummer mellan 0 och 225, men det första numret måste vara mindre än 224 och det sista numret får inte vara 0.

IP-adresser är uppdelade i två logiska delar: nätverket (som ett telefonriktnummer) och den lokala datorn i nätverket (som ett telefonnummer). Numren i IP-adresser för klass A motsvarar t ex "nätverk.lokal.lokal.lokal" och numren i klass C-adresser motsvarar "nätverk.nätverk.nätverk.lokal".

klass 

Intervall (xxx är ett nummer mellan 0 och 255)

Antal tillgängliga IP-adresser 

klass A 

1.xxx.xxx. xxx - 126.xxx.xxx. xxx

Över 16 miljoner 

klass B 

128.0.xxx.xxx - 191.255.xxx.xxx

Över 65 000 

klass C 

192.0.0. xxx - 223.255.255.xxx

256 

IPv6

IPv6 är en ny version (version 6) av IP (Internet Protocol) som är en utökning av den nuvarande versionen, IPv4 (version 4). IPv6 är nästa steg efter IPv4. En övergång till IPv6 med hjälp av de rekommenderade övergångsmetoderna påverkar inte systemets funktion. Dessutom utgör IPv6 en plattform för helt nya Internet-funktioner.

Mer information om IPv6 finns i "IPv6 (Overview)" in System Administration Guide: IP Services.

jobb

En användardefinierad åtgärd som ska utföras av datorn.

JumpStart-katalog

När du använder en profildiskett för anpassade JumpStart-installationer är JumpStart-katalogen rotkatalogen på disketten som innehåller alla viktiga anpassade JumpStart-filer. När du använder en profilserver för anpassade JumpStart-installationer är JumpStart-katalogen rotkatalogen på servern som innehåller alla viktiga anpassade JumpStart-filer.

JumpStart-installation

En installationstyp där Solaris 9-programvaran installeras automatiskt på en dator med hjälp av den förinstallerade JumpStart-programvaran.

Kerberos

Ett protokoll för nätverksverifiering med stark kryptering med hemliga nycklar. Protokollet används av klienter och servrar för ömsesidig identifiering via osäkra nätverksanslutningar.

språkområde

Ett geografiskt eller politiskt område, eller gemenskap, där alla talar samma språk, har samma seder och vanor (engelska för USA är en_US och engelska för Storbritannien är en_UK).

huvudsystem

Ett system som används för att skapa ett Web Start Flash-arkiv. Systemkonfigurationen sparas i arkivet.

medieserver

Se installationsserver.

metaenhet

Se volym.

minirot

Minsta möjliga startbara rot-filsystem för Solaris. En minirot består av en kärna och precis så mycket programvara som behövs för att installera Solaris-miljön på en hårddisk. Miniroten är det filsystem som kopieras till en dator under den grundläggande installationen.

montera

En procedur för att komma åt en katalog på en hårddisk som är ansluten till en dator där monteringsbegäran görs eller på en fjärrdisk i nätverket. För att montera ett filsystem behöver du en monteringspunkt på den lokala datorn och namnet på filsystemet som ska monteras (t ex /usr).

monteringspunkt

En katalog på en arbetsstation på vilken du monterar ett filsystem som finns på en fjärransluten dator.

namnserver

En server som tillhandahåller en namntjänst för datorer i ett nätverk.

namntjänst

En distribuerad nätverksdatabas som innehåller viktig systeminformation för alla datorer i ett nätverket som gör att datorerna kan kommunicera med varandra. Med en namntjänst kan systeminformationen underhållas, hanteras och kommas åt i hela nätverket. Sun stöder följande namntjänster: NIS och NIS+. Utan en namntjänst måste varje enskild dator ha ett eget exemplar av systeminformationen (i de lokala /etc-filerna).

datorer i nätverk

Ett antal datorer (kallas värdar) som är anslutna via maskin- och programvara så att de kan kommunicera med varandra och dela information, kallas för LAN (Local Area Network). Det krävs vanligen en eller flera servrar för nätverket.

nätverksinstallation

Ett sätt att installera programvara via nätverket -- från en dator med cd-rom-enhet till en dator utan cd-rom-enhet. Nätverksinstallationer kräver en namnserver och en installationsserver.

NIS

Network Information Service för SunOSTM 4.0 (och senare). En distribuerad nätverksdatabas som innehåller viktigt information om datorer och användare i nätverket. NIS-databasen lagras på huvudservern och alla underordnade servrar.

NIS+

Network Information Service för SunOS 5.0 (och senare). NIS+ ersätter NIS, Network Information Service för SunOS 4.0 (och senare).

datorer som inte ingår i ett nätverk

Datorer som inte är anslutna till ett nätverk eller är beroende av andra datorer.

/opt

Ett filsystem som innehåller monteringspunkter för programvara från andra leverantörer och programvara som inte följde med systemet.

OS-server

En dator som tillhandahåller tjänster till datorer i ett nätverk. Om nätverket innehåller klienter utan skivminne måste det finnas hårddiskutrymme på OS-servern för varje klients rotfilsystem och utrymme för minnesväxling (/export/root, /export/swap).

paket

En samling programvara som har satts samman i en grupp för att den ska kunna installeras som en enda modul. Solaris 9-programvaran är uppdelad i programvarugrupper som består av kluster och paket.

Korrigeringsanalyseraren

Ett skript som du kan köra manuellt eller som en del av Solaris suninstall-program eller Solaris Web Start. Med hjälp av Korrigeringsanalyseraren kan du analysera systemet och ta reda på vilka korrigeringsfiler som eventuellt kommer att tas bort när du uppgraderar till en uppdatering av Solaris 9.

plattformsgrupp

En maskinvarugrupp som definieras av leverantören i syfte att distribuera viss programvara. Exempel på plattformsgrupper: i86pc och sun4u.

plattformsnamn

Utdata från kommandot uname -i. Plattformsnamnet för Ultra 60 är t ex SUNW,Ultra-60.

Power Management

Ett program som sparar systemets tillstånd och stänger av det automatiskt efter 30 minuters inaktivitet. När du installerar Solaris-programmet på ett system som är kompatibelt med version 2 av riktlinjerna för U.S. Environmental Protection Agency's Energy Star -- till exempel ett sun4u SPARC-system -- installeras Power Management som standard. Efter omstart ombeds du aktivera eller inaktivera Power Management.

Energy Star-riktlinjerna föreskriver att datorn eller bildskärmen automatiskt ska gå i "viloläge" (förbruka högst 30 Watt) när systemet eller bildskärmen inte används.

kontrollnyckelord

Ett syntaktiskt objekt som används för att hämta attributinformation för en dator utan att du behöver ange ett matchande villkor och köra en profil (vilket du måste göra för en regel). Se även regel.

profil

En textfil som anger hur Solaris-programvaran ska installeras (t ex vilken programvarugrupp som ska installeras). Varje regel anger en profil som i sin tur anger hur systemet ska installeras när regeln matchas. Vanligen skapar du en egen profil för varje regel. Du kan dock använda samma profil i fler än en regel. Se även rules-fil.

profildiskett

En diskett med en rotkatalog (JumpStart-katalog) som innehåller alla viktiga anpassade JumpStart-filer.

profilserver

En server med en JumpStart-katalog som innehåller alla viktiga JumpStart-filer.

/ (rot)

Översta nivån i en objekthierarki. Det finns inget över rotobjektet i hierarkin. / är grundkatalogen som alla andra kataloger härrör från, direkt eller indirekt. Rotkatalogen innehåller kataloger och filer som krävs för driften av systemet, t ex kärnan, drivrutiner och program som används för systemstart.

regel

En rad värden som används för att tilldela ett eller flera systemattribut till en profil.

rules-fil

En textfil som innehåller en regel för varje datorgrupp (eller enstaka datorer) för automatisk installation av Solaris. Varje regel särskiljer en datorgrupp som är baserad på ett eller flera systemattribut. Filen rules länkar varje grupp till en profil, som är en textfil som definierar hur Solaris 9 ska installeras på varje system i gruppen. Se även profil.

rules.ok-fil

En genererad version av rules-filen. Filen rules.ok krävs för att den anpassade JumpStart-installationen ska matcha ett system med en profil. Du måste använda check-skriptet för att skapa rules.ok-filen.

server

En nätverksenhet som används för att hantera resurser och tillhandahålla tjänster åt klienter.

delbara filsystem

Filsystem som är användardefinierade filer, exempelvis /export/home och /swap. De här filsystemen delas mellan den aktiva och den inaktiva startmiljön när du använder Solaris Live Upgrade. Delbara filsystem innehåller samma monteringspunkt i vfstab i både den aktiva och den inaktiva startmiljön. När filer uppdateras i den aktiva startmiljön uppdateras även data i den inaktiva startmiljön. Delbara filsystem delas som standard, men du kan ange en målskivdel för kopiering av filsystemen.

skivdel

Programvaran delar upp hårddiskutrymmet i skivdelar.

programvarugrupp

En logisk grupp av Solaris-programvara (kluster och paket). Du kan installera någon av följande programvarugrupper under en installation av Solaris: Kärna, Slutanvändare, Utvecklare, Komplett och Komplett plus OEM Support.

CD-avbildningar för Solaris 9

Solaris 9-programvaran som är installerad på en dator och som du kommer åt på CD-skivorna för Solaris 9 eller på hårddisken på installationsserver dit du har kopierat CD-avbildningarna för Solaris 9.

Solaris suninstall-program

Ett menystyrt CLI (kommandoradsgränssnitt) och interaktivt skript som du kan använda när du konfigurerar och installerar Solaris 9 på ett system.

Solaris Web Start-programmet

Ett grafiskt användargränssnitt eller kommandoradsgränssnitt som har guider för stegvis installation av Solaris 9 och programvara från andra leverantörer.

fristående

En dator som inte är beroende av någon annan dator för driften.

delnät

Ett schema för indelning av ett enda logiskt nätverk i mindre fysiska nätverk för enklare routning.

delnätsmask

En bitmask används för att välja bitar från en Internet-adress för delnätsadressering. Masken är 32 bitar lång och används för val av nätverksdelen av Internet-adressen och en eller flera bitar för den lokala adressdelen.

utrymme för minnesväxling

En skivdel eller fil för tillfällig lagring av innehållet i ett minnesområde till dess innehållet kan läsas in i minnet på nytt. Kallas även för /swap eller swap-filsystemet.

sysidcfg-fil

En fil där du anger en uppsättning särskilda nyckelord för förkonfigurereing av en dator.

tidszon

Någon av de 24 longitudindelningarna av jordens yta som har egen standardtid.

avmontera

Proceduren för att ta bort åtkomst till en katalog på en disk som är ansluten till en dator eller på en fjärransluten hårddisk i nätverket.

uppgraderingsalt.

Ett alternativ i Solaris Web Start-programmet och i Solaris suninstall-program. Uppgraderingsproceduren sammanfogar den nya Solaris-versionen med befintliga filer på disken eller diskarna. Vid en uppgradering sparas också så många lokala ändringar som möjligt av de ändringar som gjorts sedan Solaris installerades.

/usr

Ett filsystem på en fristående dator eller på en server och som innehåller många standardprogram för UNIX. Om du delar det stora /usr-filsystemet via en server i stället för att ha lokala kopior, minskar kravet på sammanlagt diskutrymme för installation och körning av Solaris 9.

verktyg

Ett standardprogram som vanligen följer med helt gratis och som används för underhåll av datorn.

/var

Ett filsystem eller en katalog (på fristående datorer) som innehåller systemfiler som troligen ändras eller ökar i storlek när systemet används. Dessa filer är bl a systemloggar, vi-filer, e-postfiler och uucp-filer.

volym

En grupp fysiska skivdelar som hanteras som en enda logisk enhet via sammanlänkning, striping, spegling, RAID5 eller loggning av fysiska enheter. När volymerna har skapats används de på samma sätt som skivdelar. Volymen avbildar logiska blockadresser till rätt plats på en av de fysiska enheterna. Vilken typ av avbildning som används beror på den aktuella volymens konfiguration.

Volymer kallas även för pseudoenheter eller virtuella enheter i UNIX-sammanhang.

Volymhanteraren

Ett program för administration av och åtkomst till data på CD-ROM-skivor och disketter.

Web Start Flash

En installationsfunktion som du kan använda för att skapa ett arkiv med filerna i systemet, vilket kallas huvudsystemet. Du kan sedan använda arkivet för att installera på andra datorer så att deras konfigurationer blir identiska med huvudsystemet.