Solaristrademark 9 9/05 Handbok för Sunstrademark maskinvaruplattformar

819-3181-10

September 2005, utgåva A

Sun Microsystems, Inc.
www.sun.com

Solaris 9 Handbok för Suns maskinvaruplattformar innehåller sådan installationsinformation Solaris 9 som är specifik för Sun-maskinvara, samt information om ytterligare programvara.

Sun Microsystems, Inc. innehar rättigheterna till den teknologi som beskrivs i detta dokument. Framför allt kan, utan någon som helst begränsning, dessa rättigheter omfatta ett eller flera av de amerikanska patent som finns nämnda på http://www.sun.com/patents och ett eller flera andra patent eller aktuella patentansökningar i USA och andra länder.

Detta dokument och den produkt det avser distribueras under licenser som begränsar användning, kopiering, distribution och dekompilering därav. Ingen del av produkten eller detta dokument får utan skriftlig tillåtelse från Sun eller Suns licensgivare (om sådana finnes) kopieras på något sätt.

Programvara från tredje part, inklusive teckensnittsteknik, är skyddad av copyright och licensierad från Suns leverantörer.

Delar av denna produkt kan härröra från Berkeley BSD-system, för vilka Sun har licenser från University of California. UNIX är ett registrerat varumärke i USA och andra länder, exklusivt licensierat via X/Open Company Ltd.

Sun, Sun Microsystems, Sun-logotypen, AnswerBook2, docs.sun.com, Netra, SunVTS, Sun HSI, SunForum, Sun ATM, Java 3D, ShowMe, Sun StorEdge, Sun Blade, Sun Fire, Sun Enterprise, Sun Enterprise Ultra, Power Management, OpenBoot, JumpStart, Ultra, SunFDDI, SunSwift, SunFast Ethernet, Sun Quad FastEthernet, Voyager och Solaris är varumärken, registrerade varumärken eller servicemärken för Sun Microsystems Inc. i USA och andra länder.

Alla SPARC-varumärken används under licens och är varumärken eller registrerade varumärken för SPARC International Inc. i US. och andra länder. Produkter med varumärket SPARC är baserade på en arkitektur utvecklad av Sun Microsystems, Inc.

Adobe® -logotypen och PostScript-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken för Adobe Systems, Incorporated.

De grafiska användargränssnitten i OPEN LOOK och från Sun trademark har utvecklats av Sun Microsystems Inc för användare och licenstagare. Sun erkänner Xerox banbrytande insatser inom forskningen om, och utvecklingen av, begreppet visuellt eller grafiskt användargränssnitt för datorindustrin. Sun har en icke-exklusiv licens från Xerox avseende Xerox grafiska användargränssnitt, som också omfattar Suns licenstagare som utvecklar grafiska användargränssnitt enligt OPEN LOOK, och i övrigt uppfyller Suns skriftliga licensavtal.

Logotypen Energy Star är ett registrerat varumärke för EPA.

För SunForum trademark 3.2 gäller följande: Copyright© DATA CONNECTION LIMITED 2000; TELES AG 2000; För delar av programvaran gäller Copyright© 1996-1998 RADVision Ltd. DATA CONNECTION är ett registrerat varumärke för DATA CONNECTION LIMITED i USA och andra länder.

För OpenGL 1.3: OpenGL® är ett registrerat varumärke för Silicon Graphics, Inc. i USA och andra länder.

För Sun Enterprise trademark 10000 COD: Utvecklat från MD5 Message Digest Algorithm från RSA Data Security.

DOKUMENTATIONEN TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK". INGET ANSVAR TAS FÖR UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅDD INFORMATION, GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI ELLER PRODUKTENS ANVÄNDBARHET FÖR EN VISS UPPGIFT, EJ HELLER INTRÅNG PÅ ANDRA FÖRETAGS VARUMÄRKEN ET CETERA, SÅVIDA INTE GÄLLANDE LAGAR PÅBJUDER ANNAT.