Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 관리 설명서

응용 프로그램 트리

다음 계통도에서는 엔터프라이즈 응용 프로그램의 다양한 구성 요소에 대한 상위 노드와 하위 노드를 표시합니다. 모니터링 통계를 사용할 수 있는 노드는 별표(*)가 표시됩니다. 자세한 내용은 EJB 컨테이너 통계를 참조하십시오.


예 16–1 응용 프로그램 노드 트리 구조

applications
  |--- application1
  |  |--- ejb-module-1
  |  |    |--- ejb1 *
  |  |         |--- cache (for entity/sfsb) *
  |  |         |--- pool (for slsb/mdb/entity) *
  |  |         |--- methods
  |  |            |---method1 *
  |  |            |---method2 *
  |  |         |--- stateful-session-store (for sfsb)*
  |  |         |--- timers (for s1sb/entity/mdb) *
  |  |--- web-module-1
  |  |    |--- virtual-server-1 *
  |  |            |---servlet1 *
  |  |            |---servlet2 *
  |--- standalone-web-module-1
  |  |    |----- virtual-server-2 *
  |  |            |---servlet3 *
  |  |            |---servlet4 *
  |  |    |----- virtual-server-3 *
  |  |            |---servlet3 *(same servlet on different vs)
  |  |            |---servlet5 *
  |--- standalone-ejb-module-1
  |  |    |--- ejb2 *
  |  |         |--- cache (for entity/sfsb) *
  |  |         |--- pool (for slsb/mdb/entity) *
  |  |         |--- methods
  |  |            |--- method1 *
  |  |            |--- method2 *
  |--- application2