expstart ::= 

 [ExpModes] [ExpOpts] [ExpFileOpts]
| ATTACH [= [schema_name.]job_name] ExpEncrypt