MySQL Database Service Analytics Engine now supports MySQL.Analytics.VM.Standard.E3