Description of the illustration exc_tb_meta_samp.gif

This illustration shows XDO_METADATA sheet.