Description of the illustration alias_file_name.eps

+diskgroup_name [ (template_name) ] /alias_name