{ ADD ALIAS
    'alias_name' FOR 'filename'
    [, 'alias_name' FOR 'filename' ]...
| DROP ALIAS 'alias_name' [, 'alias_name' ]...
| RENAME ALIAS
    'old_alias_name' TO 'new_alias_name'
    [, 'old_alias_name' TO 'new_alias_name' ]...
}