Installationshandbok för Solaris 10: Solaris Live Upgrade och uppgraderingsplanering

Bilaga A Felsökning (Steg-för-steg-anvisningar)

I det här kapitlet hittar du en lista över felmeddelanden och allmänna problem som du kan träffa på vid installation av Solaris 10-programvaran. I kapitlet beskrivs också hur du rättar till eventuella problem. Börja genom att använda den här listan med avsnitt för att ta reda på var i installationsprocessen som problemet inträffade.


Obs! –

”Startmedia” syftar på installationsprogrammet för Solaris och installationsmetoden för JumpStart.


Problem med att konfigurera nätverksinstallationer


Okänd klient ”värdnamn

Orsak:

Argumentet värdnamn i kommandot add_install_client är inte en värd i namntjänsten.

Beskrivning:

Lägg till värden värdnamn i namntjänsten och kör kommandot add_install_client igen.

Problem med att starta ett system

Starta från media, felmeddelanden


le0: Ingen bärvåg - problem med sändtagarkabel

Orsak:

Datorn är inte ansluten till nätverket.

Lösning:

Om datorn inte är en del av ett nätverk kan du ignorera det här meddelandet. Om det är ett nätverkssystem kontrollerar du att Ethernet är ordentligt inkopplat.


Filen som laddades verkar inte vara en körbar fil.

Orsak:

Datorn kan inte hitta ett lämpligt medium att starta med.

Lösning:

Bekräfta att systemet har konfigurerats korrekt för att installera Solaris 10 från en installationsserver via nätverket. Nedan följer några kontroller som du själv kan göra.

 • Om du har kopierat avbildningarna från Solaris Operating System DVD- eller Solaris Software-cd-skivorna till installationsservern, måste du kontrollera att du har angett korrekt plattformsgrupp för systemet när du konfigurerar det.

 • Om du använder en dvd eller en cd, måste du kontrollera att Solaris Operating System DVD- eller Solaris-programvara - 1-cd-skivan är monterad och tillgänglig på installationsservern.


starta: det går inte att öppna <filename> (endast SPARC-baserade system)

Orsak:

Det här felet inträffar när du åsidosätter start-filens plats genom att ange den.


Obs! –

filename är en variabel för namnet på berörd fil.


Lösning:

Gör så här:

 • Återställ start -filen i PROM till “ “ (tom).

 • Kontrollera att diag-växeln har satts till av och sant.


Det går inte att starta från fil/enhet

Orsak:

Installationsmediet hittar inte det startbara mediet.

Lösning:

Se till att följande villkor uppfylls:

 • Dvd-rom- och cd-rom-enheterna är ordentligt installerade och påslagna.

 • Solaris Operating System DVD eller Solaris-programvara - 1 sitter i enheten.

 • Skivan inte är skadad eller smutsig.


VARNING: klockan har tjänat xxx dagar -- KONTROLLERA OCH ÅTERSTÄLL DATUM! (endast SPARC-baserade system)

Beskrivning:

Detta är ett informationsmeddelande.

Lösning:

Ignorera meddelandet och fortsätt med installationen.


Inte ett UFS-filsystem (endast x86-baserade system)

Orsak:

När Solaris 10-programvaran installerades (antingen med installationsprogrammet för Solaris eller anpassad JumpStart) markerades ingen startdisk. Du måste använda Diskett för Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris 10 3/05 eller redigera BIOS för att starta systemet.

Lösning:

Gör så här:

Starta från media, allmänna problem


Systemet startar inte.

Beskrivning:

Första gången du konfigurerar en anpassad JumpStart-server kan du råka ut för startproblem utan felmeddelanden. Om du vill kontrollera informationen om systemet och hur systemet startar kör du startkommandot med alternativet -v. När du använder alternativet -v visar startkommandot utförlig felsökningsinformation om skärmen.


Obs! –

Om den här flaggan inte anges skrivs meddelandena ändå, men dirigeras till systemloggfilen. Mer information finns i syslogd(1M).


Lösning:

För SPARC-baserade system skriver du följande kommando vid ledtexten ok.


ok boot net -v - install

För x86-baserade system skriver du följande kommando, när installationsprogrammet frågar dig ”Välj installationstyp”.


b - -v install

Start från dvd misslyckas på system med Toshibas dvd-rom-enhet SD—M 1401

Beskrivning:

Om systemet har dvd-rom-enheten SD-M1401 från Toshiba med firmware-version 1007 kan systemet inte starta från Solaris Operating System DVD.

Lösning:

Installera korrigeringsfilen 111649–03, eller senare, för att uppdatera firmware för Toshibas dvd-rom-enhet SD-M1401. Korrigeringsfilen 111649–03 är tillgänglig på sunsolve.sun.com.


Systemet hänger sig när PC-kort som inte är minneskort sätts in. (endast x86-baserade system)

Orsak:

PC-kort som inte är minneskort kan inte använda samma minnesresurser som andra enheter.

Lösning:

Om du vill korrigera det här problemet läser du instruktionerna för PC-kortet och kontrollerar adressintervallet.


Det gick inte att hitta den primära IDE BIOS-drivrutinen på systemet med Diskett för Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris 10 3/05 under förstartsfasen (endast x86-baserade system).

Lösning:

Gör så här:

 • Gamla drivrutiner kanske inte stöds om du använder dem. Kontrollera din hårdvarutillverkares dokumentation.

 • Se till att band- och strömkablar är ordentligt inkopplade. Läs igenom dokumentationen från tillverkaren.

 • Om bara en enhet är kopplad till styrenheten, ange enheten som huvudenhet genom att ställa in byglarna. En del enheter har olika bygelinställningar för en enskild huvudenhet, till skillnad från en huvudenhet som arbetar tillsammans med en slav. Reducera signalringningen som inträffar när en oanvänd kontakt dinglar i slutet av kabeln genom att ansluta enheten till kontakten i slutet av kabeln.

 • Om två enheter är kopplade till styrenheten anger du den ena enheten som huvudenhet genom att ställa in byglarna (eller som en huvudenhet som fungerar med en slav) och den andra enheten som en slav genom att ställa in byglarna.

 • Om en enhet är hårddisken och den andra cd-rom-enheten anger du en enhet som slav genom att ställa in byglarna. Båda de fysiska enheterna kan anges som slavenheten.

 • Om det innebär återkommande problem med två enheter på en ensam styrenhet, kontrollera att båda fungerar genom att koppla in en enhet i taget. Ange enheten som huvudenhet eller ensam huvudenhet genom att ställa in byglarna, och koppla in den med enhetskontakten i slutet av IDE-bandkabeln. Kontrollera att varje enhet fungerar och bygla sedan tillbaka enheterna till huvud- och slavkonfiguration.

 • Om enheten är en skivenhet använder du BIOS-inställningarna om du vill försäkra dig om att enhetstypen (som visar antalet cylindrar, huvuden och sektorer) är ordentligt konfigurerad. En del BIOS-program kan ha funktioner som automatiskt upptäcker enhetstyp.

 • Om enheten är en cd-romenhet konfigurerar du enhetstypen som cd-romenhet med BIOS-inställningarna, förutsatt att BIOS-programmet har den funktionen.

 • För många system gäller att cd-rom-enheter för IDE bara upptäcks av MS-DOS om en cd-rom-drivrutin för MS-DOS har installerats. Försök med en annan enhet.


Diskett för Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris 10 3/05 kunde inte hitta IDE-disken eller cd-rom-enheten på systemet under förstartsfasen (endast x86-baserade system).

Lösning:

Gör så här:


Systemet hänger sig innan systemledtexten visas (endast x86-baserade system).

Lösning:

Du har maskinvara som inte stöds. Kontrollera din hårdvarutillverkares dokumentation.

Starta från nätverket, felmeddelanden


VARNING: getfile: RPC misslyckades: fel 5 (RPC nådde tidsgränsen).

Beskrivning:

Det här felet inträffar när du har två eller flera servrar på ett nätverk som svarar på startförfrågningar från en installationsklient. Installationsklienten ansluter till fel startserver och installationen hänger sig. Det här felet kan uppstå av följande orsaker:

Orsak:

Orsak 1:/etc/bootparams-filer kan finnas på olika servrar med en post för den här installationsklienten.

Lösning:

Orsak 1: Kontrollera att servrar i nätverket inte har flera /etc/bootparams-poster för installationsklienten. Om de har det tar du bort dubbletter av klientposterna i filen /etc/bootparams på alla installationsservrar och startservrar utom den som du vill att installationsklienten ska använda.

Orsak:

Orsak 2: Flera /tftpboot- eller /rplboot-katalogposter kan finnas för den här installationsklienten.

Lösning:

Orsak 2: Kontrollera att servrar i nätverket inte har flera /tftpboot- eller /rplboot-katalogposter för installationsklienten. Om så är fallet tar du bort alla dubbletter av klientposter i /tftpboot- eller /rplboot-katalogerna på alla installationsservrar och startservrar, utom den som du vill att installationsklienten ska använda.

Orsak:

Orsak 3: Det kan finnas en post för installationsklienten i filen /etc/bootparams på en server och en post i en annan /etc/bootparams-fil som gör att alla system kan komma åt profilservern. En sådan post ser ut ungefär så här:

* install_config=profilserver:sökväg

En rad som liknar föregående post i bootparams-tabellen för NIS eller NIS+ kan också orsaka det här felet.

Lösning:

Orsak 3: Om det finns en jokerpost i namntjänstens bootparams-mappning eller -tabell (till exempel * install_config=) tar du bort den och lägger till den i filen /etc/bootparams på startservern.


Det finns ingen nätverksstartserver. Det går inte att installera systemet. Se installationsinstruktionerna (endast SPARC-baserade system).

Orsak:

Det här felet inträffar på ett system som du försöker installera via nätverket. Systemet är inte korrekt konfigurerat.

Lösning:

Kontrollera att du korrekt har konfigurerat systemet till att installera via nätverket. Se Lägga till system som ska installeras från nätverket med en cd-avbildning i Installationshandbok för Solaris 10: Nätverksbaserade installationer.


prom_panic: Det gick inte att montera filsystemet (endast SPARC-baserade system)

Orsak:

Det här felet inträffar när du installerar Solaris via nätverket, men startprogramvaran inte kan hitta följande:

 • Solaris Operating System DVD, antingen dvd:n eller en kopia av dvd-avbildningen på installationsservern,

 • avbildningen av Solaris-programvara - 1, antingen Solaris-programvara - 1 eller en kopia av avbildningen på installationsservern.

Lösning:

Se till att installationsprogramvaran är monterad och delad.

 • Om du installerar Solaris från installationsserverns dvd-rom- eller cd-rom-enhet kontrollerar du att Solaris Operating System DVD eller Solaris-programvara - 1 sitter i cd-rom-enheten och att den är monterad och delad i filen /etc/dfs/dfstab.

 • Om du installerar från en kopia av Solaris Operating System DVD-avbildningen eller Solaris-programvara - 1-cd-avbildningen på installationsserverns disk, se till att katalogsökvägen till kopian är delad i filen /etc/dfs/dfstab.


Timeout, väntar på ARP/RARP-paket...(endast SPARC-baserade system)

Orsak:

Orsak 1: Klienten försöker starta från nätverket, men kan inte hitta ett system som känner till klienten.

Lösning:

Orsak 1: Kontrollera att systemets värdnamn finns i namntjänsten NIS eller NIS+. Kontrollera också bootparams-sökordningen i startserverns /etc/nsswitch.conf-fil.

Följande rad i filen /etc/nsswitch.conf visar att JumpStart eller installationsprogrammet för Solaris först letar i NIS-tabellerna efter bootparams-information. Om ingen information hittas söks startserverns /etc/bootparams-fil igenom.

bootparams: nis files
Orsak:

Orsak 2: Klientens Ethernet-adress är felaktig.

Lösning:

Orsak 2: Kontrollera att klientens Ethernet-adress i installationsserverns /etc/ethers-fil är korrekt.

Orsak:

Orsak 3: I en anpassad JumpStart-installation anger kommandot add_install_client plattformsgruppen som använder en angiven server som installationsserver. Om fel arkitekturvärde används med add_install_client stöter du på det här problemet. Om datorn som du vill installera till exempel är en sun4u, men du i stället använder i86pc.

Lösning:

Orsak 3: Kör add_install_client igen med korrekt arkitekturvärde.


ip: koppla ihop gruppsändningar misslyckades på tr0 – använder länkskiktsmassändningar för gruppsändningar (endast x86-baserade system).

Orsak:

Det här felmeddelandet visas när du startar ett system med ett token ring-kort. Ethernet- och token ring-gruppsändningar fungerar inte på samma sätt. Drivrutinen returnerar det här felmeddelandet eftersom en ogiltig gruppsändningsadress angetts.

Lösning:

Ignorera felmeddelandet. Om gruppsändning inte fungerar använder IP skiktmassändning i stället och orsakar inga installationsfel.


Begär Internet-adress för Ethernet_adress (endast x86-baserade system)

Orsak:

Klienten försöker starta från nätverket men kan inte hitta ett system som känner till klienten.

Lösning:

Kontrollera att systemets värdnamn finns i namntjänsten. Om systemets värdnamn är listat i namntjänsten NIS eller NIS+ och systemet fortsätter att ge det här felmeddelandet, försök starta om systemet.


RPC: Tiden har gått ut, ingen bootparams-server (whoami) svarar, försöker fortfarande... (endast x86-baserade system)

Orsak:

Klienten försöker starta från nätverket men kan inte hitta ett system med en post i /etc/bootparams-filen på installationsservern.

Lösning:

Använd add_install_client på installationsservern. Det här kommandot lägger till den rätta posten i filen /etc/bootparams så att klienten kan starta från nätverket.


Försöker fortfarande hitta en RPL-server... (endast x86-baserade system)

Orsak:

Systemet försöker starta från nätverket men servern har inte konfigurerats att starta det här systemet.

Lösning:

Installera systemet genom att köra add_install_client på installationsservern. Kommandot add_install_client skapar en /rplboot-katalog som innehåller de nödvändiga programmet för nätverksstart.


MAC-ADR för KLIENT: FF FF FF FF FF FF (endast nätverksinstallationer med DHCP)

Orsak:

DHCP-servern har inte konfigurerats korrekt. Det här felet inträffar om alternativ eller makron inte har definierats korrekt i DHCP-hanteraren.

Lösning:

Kontrollera i DHCP-hanteraren att alternativ och makron är korrekt definierade. Bekräfta att alternativet Router är definierat och att värdet för Router stämmer överens med det delnät som du använder för nätverksinstallationer.

Starta från nätverket, allmänna problem


Systemet startar från nätverket, men från ett annat system än den angivna installationsservern.

Orsak:

En /etc/bootparams-post och kanske en /etc/ethers-post finns på ett annat system för klienten.

Lösning:

Uppdatera /etc/bootparams-posten på namnservern för det system som installeras. Posten ska följa den här syntaxen:

installationssystem root=startserver:sökväg install=installationsserver:sökväg

Kontrollera också att det bara finns en bootparams-post för installationsklienten i delnätet.


Systemet startar inte från nätverket (endast nätverksinstallationer med DHCP).

Orsak:

DHCP-servern har inte konfigurerats korrekt. Det här felet kan inträffa om systemet inte har konfigurerats som en installationsklient på DHCP-servern.

Lösning:

Använd DHCP-hanteraren för att kontrollera att installationsalternativ och makron har definierats för klientsystemet. Du hittar mer information i Förkonfigurera systemkonfigurationsdata med DHCP-tjänsten (aktiviteter) i Installationshandbok för Solaris 10: Nätverksbaserade installationer.

Standardinstallation av operativsystemet Solaris


Installationen misslyckas

Lösning:

Om Solaris-installationen misslyckas måste du starta om installationen. Starta systemet från Solaris Operating System DVD, Solaris-programvara - 1 eller från nätverket när du ska starta om installationen.

Du kan inte avinstallera Solaris-programvaran när den har installerats delvis. Du måste återställa systemet från en säkerhetskopia eller starta Solaris-installationen igen.


/cdrom/Solaris_10/SUNWxxxx/reloc.cpio: Programkopplingen bruten

Beskrivning:

Det här felmeddelandet är bara ett informationsmeddelande och påverkar inte installationen. Detta inträffar när det som skrivs i programkopplingen inte kan läsas.

Lösning:

Ignorera meddelandet och fortsätt med installationen.


VARNING: ÄNDRA STANDARDSTARTENHET (endast x86-baserade system)

Orsak:

Detta är ett informationsmeddelande. Standardstartenheten som angetts i systemets BIOS kan vara en enhet som kräver att du använder Diskett för Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris 10 3/05 för att starta systemet.

Lösning:

Fortsätt med installationen och ändra vid behov systemets standardstartenhet som anges i BIOS när du har installerat Solaris-programvaran på en enhet som inte kräver Diskett för Enhetskonfigurationsassistenten för Solaris 10 3/05.

Procedurex86: Så här kontrollerar du felaktiga block på en IDE-disk

IDE-skivenheter avbildar inte automatiskt felaktiga block vilket andra enheter som stöds av Solaris gör. Innan du installerar Solaris på en IDE-disk gör du en ytanalys av disken. Om du vill utföra en ytanalys av en IDE-disk gör du som följer.

Steg
 1. Starta till installationsmediet.

  • I Solaris 10 3/05 startar du från mediet i enanvändarläge.


    # b -s
   
  • Om du startar med Solaris 10 1/06 följer du de här anvisningarna.

   1. Starta från installationsmediet.

   2. När du ombeds välja installationstyp väljer du alternativ 6, Enanvändarskal.

 2. Starta programmet format(1M).


  # format
  
 3. Ange den IDE-skivenhet som du vill utföra en ytanalys på.


  # cxdy
  
  cx

  Är styrenhetsnumret

  dy

  Är enhetsnumret

 4. Kontrollera om du har en fdisk-partition.

  • Om en Solaris fdisk-partition redan finns fortsätter du till Steg 5.

  • Om en Solaris fdisk-partition inte finns skapar du en Solaris-partition på disken genom att använda kommandot fdisk.


   format> fdisk
   
 5. Starta ytanalysen genom att skriva:


  format> analyze
  
 6. Kontrollera de aktuella inställningarna genom att skriva:


  analyze> config
  
 7. (Valfritt) Ändra inställningar genom att skriva:


  analyze> setup
  
 8. Leta efter felaktiga block genom att skriva:


  analyze> analys_av_yttyp
  
  typ_av_ytanalys

  Är läs, skriv eller jämför

  Om format hittar felaktiga block, omavbildas de.

 9. Avsluta analysen genom att skriva:


  analyze> quit
  
 10. Bestäm om du vill ange block som ska definieras om.

  • Om nej går du till Steg 11.

  • Om ja skriver du:


   format> repair
   
 11. Avsluta formateringsprogrammet genom att skriva:


  quit
  
 12. Starta om mediet i fleranvändarläge.

  • I Solaris 10 3/05 skriver du följande kommando.


   ok b
   
  • Från och med Solaris 10 1/06 skriver du följande kommando.


   # exit
   

Uppgradera operativsystemet Solaris

Uppgradera, felmeddelanden


Inga uppdaterbara skivminnen

Orsak:

En växlingspost i /etc/vfstab-filen gör att uppgraderingen misslyckas.

Lösning:

Kommentera bort följande rader i /etc/vfstab-filen:

 • Alla växlingsfiler och skivdelar på skivminnen som inte uppdateras

 • Växlingsfiler som inte längre finns

 • Oanvända växlingskivdelar


usr/bin/bzcat hittades inte

Orsak:

Solaris Live Upgrade misslyckas, behöver en korrigeringsgrupp.

Lösning:

En korrigering krävs om Solaris Live Upgrade ska installeras. Kontrollera att du har den senaste listan med korrigeringar genom att gå till http://sunsolve.sun.com. Sök efter informationsdokumentet 72099 på webbplatsen SunSolve.


Uppdaterbara Solaris-rotenheter påträffades. Däremot hittades inga passande partitioner för installationsprogramvaran för Solaris. Det går inte att uppgradera med installationsprogrammet för Solaris. Det kan gå att uppgradera med hjälp av Solaris Software 1 CDROM. (endast x86-baserade system)

Orsak:

Du kan inte uppgradera med cd-skivan Solaris-programvara - 1 eftersom du inte har tillräckligt med diskutrymme.

Lösning:

När du uppgraderar kan du antingen skapa en minnesväxlingsskivdel på 512 MB eller mer, eller använda en annan metod för uppgradering som t.ex. Solaris-installation från Solaris Operating System DVD, en avbildning för nätverksinstallation eller JumpStart.

Uppgradera, allmänna problem


Uppgraderingsalternativet visas inte trots att det finns en uppgraderbar version av Solaris-programvaran på systemet.

Orsak:

Orsak 1: Katalogen/var/sadm är en symbolisk länk eller har monterats från ett annat filsystem.

Lösning:

Orsak 1: Flytta katalogen /var/sadm till rotfilsystemet (/) eller /var-filsystemet.

Orsak:

Orsak 2: Filen /var/sadm/softinfo/INST_RELEASE saknas.

Lösning:

Orsak 2: Skapa en ny INST_RELEASE-fil genom att använda följande mall:

OS=Solaris
VERSION=x 
REV=0
x

Är Solaris-versionen på systemet

Orsak:

Orsak 3: SUNWusr saknas i /var/sadm/softinfo.

Lösning:

Lösning 3: Du måste göra en standardinstallation. Solaris-programvaran är inte uppgraderbar.


Det gick inte att stänga av eller starta md-drivrutinen

Lösning:

Gör så här:


Uppgraderingen misslyckas eftersom installationsprogrammet för Solaris inte kunde montera ett filsystem.

Orsak:

Under en uppgradering försöker skriptet montera alla filsystem som anges i systemets /etc/vfstab-fil på det rotfilsystem (/) som uppgraderas. Om inte installationsskriptet kan montera ett filsystem avbryts det och installationen avslutas.

Lösning:

Kontrollera att alla filsystem i systemets /etc/vfstab-fil kan monteras. Kommentera bort alla filsystem i /etc/vfstab-filen som inte kan monteras eller som kan orsaka problemet, så att installationsprogrammet för Solaris inte försöker montera dem under uppgraderingen. Systembaserade filsystem som innehåller programvara som ska uppgraderas (t.ex. /usr) kan inte kommenteras bort.


Uppgraderingen misslyckas

Beskrivning:

Systemet har inte tillräckligt mycket ledigt utrymme för uppgraderingen.

Orsak:

Läs om problemet i Uppgradera med omtilldelning av diskutrymmet och se om du kan åtgärda det utan att omtilldela utrymme med automatisk layout.


Problem med uppgradering av rotfilsystem (/) i RAID—1-volymer

Lösning:

Om du har problem med att uppgradera när du använder RAID-1-volymer som är rotfilsystem (/) i Solaris Volume Manager, så finns information i Kapitel 25, Troubleshooting Solaris Volume Manager (Tasks) i Solaris Volume Manager Administration Guide.

ProcedureSå här fortsätter du uppgradera efter en misslyckad uppgradering

Uppgraderingen misslyckas och det går inte att mjukstarta systemet. Misslyckandet beror på orsaker utanför din kontroll, exempelvis strömavbrott eller nätverksanslutningsfel.

Steg
 1. Starta om systemet från Solaris Operating System DVD, Solaris-programvara - 1 eller nätverket.

 2. Välj uppgraderingsalternativet för installationen.

  Installationsprogrammet för Solaris kontrollerar om systemet uppgraderats delvis och fortsätter uppgraderingen.

x86: Problem med Solaris Live Upgrade när du använder GRUB

Från och med Solaris 10 1/06 kan följande fel inträffa när du använder Solaris Live Upgrade och GRUB-startladdaren på ett x86-system.


FEL: Mediaproduktens verktygsinstallationskatalog sökväg-till-installationskatalog finns inte.


FEL: Mediet katalog innehåller inte en uppgraderingsbild för operativsystemet.

Beskrivning:

Felmeddelandena visas när du använder kommandot luupgrade för att uppgradera en ny startmiljö.

Orsak:

En äldre version av Solaris Live Upgrade används. De Solaris Live Upgrade-paket som du har installerat på systemet är inte kompatibla med mediet och den version som finns på det mediet.

Lösning:

Använd alltid Solaris Live Upgrade-paket från den version som du uppgraderar till.

Exempel:

I följande exempel talar felmeddelandet om att Solaris Live Upgrade-paketen på systemet inte har samma version som på mediet.


# luupgrade -u -n s10u1 -s /mnt
	Validerar mediets innehåll </mnt>.
	Mediet är ett standardmedium för Solaris.
	FEL: Mediaproduktens verktygsinstallationskatalog
	</mnt/Solaris_10/Tools/Boot/usr/sbin/install.d/install_config> finns inte.
	FEL: Mediet </mnt> innehåller inte en uppgraderingsbild för operativsystemet.

FEL: Går inte att hitta eller är inte en körbar fil: </sbin/biosdev>.


FEL: En eller flera korrigeringsfiler som krävs i Solaris Live Upgrade har inte installerats.

Orsak:

En eller flera korrigeringsfiler som krävs i Solaris Live Upgrade har inte installerats på systemet. Tänk på att det här felmeddelandet inte registrerar alla korrigeringar som saknas.

Lösning:

Installera alltid alla nödvändiga korrigeringar innan du använder Solaris Live Upgrade. Kontrollera att du har den senaste listan med korrigeringar genom att gå till http://sunsolve.sun.com. Sök efter informationsdokumentet 72099 på webbplatsen SunSolve.


FEL: Enhetsmappningskommandot </sbin/biosdev> misslyckades. Starta om och försök igen.

Orsak:

Orsak 1: Det går inte att mappa enheter i Solaris Live Upgrade på grund av tidigare administrativa åtgärder.

Lösning:

Orsak 1: Starta om systemet och kör Solaris Live Upgrade igen

Orsak:

Orsak 2: Om du startar om systemet och samma felmeddelande visas igen har du två eller fler identiska diskar. Kommandot för enhetsmappning kan inte skilja på dem.

Lösning:

Orsak 2: Skapa en ny fdisk-dummypartition på en av diskarna. Läs mer i direkthjälpen för fdisk(1M). Starta sedan om systemet.


Det går inte att ta bort den startmiljö som innehåller GRUB-menyn

Orsak:

Solaris Live Upgrade har en begränsning, som innebär att en startmiljö inte kan tas bort om den innehåller GRUB-menyn.

Lösning:

Använd kommandona lumake(1M) eller luupgrade(1M) för att återanvända den startmiljön.


Det filsystem som innehåller GRUB-menyn återskapades av misstag. Disken har emellertid samma skivdelar som tidigare. Diskens skivdelar har till exempel inte gjorts om.

Orsak:

Det filsystem som innehåller GRUB-menyn är avgörande för att systemet ska förbli startbart. Solaris Live Upgrade-kommandon förstör inte GRUB-menyn. Men om du av misstag återskapar, eller på något annat sätt förstör, det filsystem som innehåller GRUB-menyn med ett annat kommando än ett Solaris Live Upgrade-kommando försöker återställningsprogrammet att installera om GRUB-menyn. Återställningsprogrammet återställer GRUB-menyn till samma filsystem vid nästa omstart. Till exempel kanske du använde kommandot newfs eller mkfs på filsystemet och förstörde GRUB-menyn av misstag. För att GRUB-menyn ska kunna återställas korrekt måste skivdelen uppfylla följande villkor:

 • Innehålla ett monteringsbart filsystem

 • Förbli en del av samma Solaris Live Upgrade-startmiljö i vilken skivdelen tidigare fanns

Innan du startar om systemet utför du nödvändiga korrigeringsåtgärder på skivdelen.

Lösning:

Starta om datorn. En säkerhetskopia av GRUB-menyn installeras automatiskt.


GRUB-menyns menu.lst-fil togs bort av misstag.

Lösning:

Starta om datorn. En säkerhetskopia av GRUB-menyn installeras automatiskt.

ProcedureSystemet hänger sig vid uppgradering med Solaris Live Upgrade som kör Veritas VxVm

När du använder Solaris Live Upgrade medan du uppgraderar och kör Veritas VxVM, hänger sig systemet vid omstart om du inte uppgraderar som följer. Problemet inträffar om paket inte anpassar sig till Solaris avancerade packningsriktlinjer.

Steg
 1. Skapa en inaktiv startmiljö. Information finns i Skapa en ny startmiljö.

 2. Innan du uppgraderar den inaktiva startmiljön måste du inaktivera Veritas-programvaran i den inaktiva startmiljön.

  1. Montera den inaktiva startmiljön.


   # lumount inaktiva_startmiljöns_namn monteringspunkt
   

   Till exempel:


   # lumount solaris8 /mnt
   
  2. Ändra till den katalog som innehåller vfstab, t.ex.:


   # cd /mnt/etc
   
  3. Gör en kopia av den inaktiva startmiljöns vfstab-fil, t.ex.:


   # cp vfstab vfstab.501
   
  4. Kommentera bort alla Veritas-poster i den kopierade vfstab-filen, till exempel:


   # sed '/vx\/dsk/s/^/#/g' < vfstab > vfstab.novxfs
   

   Det första tecknet i varje rad ändras till #, vilket gör raden till en kommentarsrad. Observera att den här kommentarsraden är annorlunda än kommentarsrader i systemfilen.

  5. Kopiera den ändrade vfstab-filen, till exempel:


   # cp vfstab.novxfs vfstab
   
  6. Byt katalog till den inaktiva startmiljöns systemfil, till exempel:


   # cd /mnt/etc
   
  7. Gör en kopia av den inaktiva startmiljöns system-fil, till exempel:


   # cp system system.501
   
  8. Kommentera bort alla ”forceload:” -poster som innehåller drv/vx.


   # sed '/forceload:  drv\/vx/s/^/*/' <system> system.novxfs
   

   Det första tecknet i varje rad ändras till *, vilket gör raden till en kommandorad. Observera att den här kommentarsraden är annorlunda än kommentarsrader i vfstab.

  9. Skapa en install-db-fil för Veritas, till exempel:


   # touch vx/reconfig.d/state.d/install-db
   
  10. Avmontera den inaktiva startmiljön.


   # luumount namn_på_den_inaktiva_startmiljön
   
 3. Uppgradera den inaktiva startmiljön. Läs Kapitel 9, Uppgradera med Solaris Live Upgrade (Steg-för-steg-anvisningar).

 4. Aktivera den inaktiva startmiljön. Se Aktivera en startmiljö.

 5. Stäng av systemet.


  # init 0
  
 6. Starta den inaktiva startmiljön i enanvändarläge:


  OK boot -s
  

  Flera meddelanden och felmeddelanden som innehåller vxvm eller VXVM visas. Du kan ignorera dessa. Den inaktiva startmiljön blir aktiv.

 7. Uppgradera Veritas.

  1. Ta bort paketet Veritas VRTSvmsa från datorn, till exempel:


   # pkgrm VRTSvmsa
   
  2. Byt Veritas-paketens kataloger.


   # cd /plats_för_Veritas_programvara
   
  3. Lägg de senaste Veritas-paketen till datorn:


   # pkgadd -d `pwd` VRTSvxvm VRTSvmsa VRTSvmdoc VRTSvmman VRTSvmdev
   
 8. Återställ ursprungliga vfstab och ursprungliga systemfiler:


  # cp /etc/vfstab.original /etc/vfstab
  # cp /etc/system.original /etc/system
  
 9. Starta om datorn.


  # init 6
  

x86: Servicepartition skapas inte som standard på system som saknar en befintlig servicepartition

Om du installerar operativsystemet Solaris 10 på ett system som inte innehåller någon service- eller felsökningspartition, så kanske inte installationsprogrammet skapar en servicepartition som standard. Om du vill ha en servicepartition på samma disk som Solaris-partitionen måste du återskapa servicepartitionen innan du installerar operativsystemet Solaris 10.

Om du har installerat operativsystemet Solaris 8 2/02 i ett system med en servicepartition, så kanske inte installationsprogrammet bevarade servicepartitionen. Om du inte bevarade servicepartitionen genom att redigera layouten för fdisk-startpartitionen manuellt, togs servicepartitionen bort under installationen.


Obs! –

Om du inte specifikt bevarade servicepartitionen när du installerade operativsystemet Solaris 8 2/02 så kanske det inte går att återskapa servicepartitionen och uppgradera till Solaris 10.


Om du vill att servicepartitionen ska finnas på den disk som Solaris-partitionen finns på, kan du välja en av nedanstående lösningar.

ProcedureSå här installerar du programvara från en avbildning för nätverksinstallation eller från Solaris Operating System DVD

Om du vill installera programvaran från en nätverksinstallationsavbildning eller från Solaris Operating System DVD via nätverket, gör du så här:

Steg
 1. Ta bort innehållet på disken.

 2. Skapa servicepartitionen med hjälp av felsöknings-cd:n för ditt system innan du installerar.

  Information om hur du skapar servicepartitionen finns i dokumentationen till maskinvaran.

 3. Starta systemet från nätverket.

  Skärmen Anpassa fdisk-partitioner visas.

 4. Om du vill ladda layouten för standardstartdiskpartitionen klickar du på Standard.

  Servicepartitionen bevaras och Solaris-partitionen skapas.

ProcedureSå här installerar du från Solaris-programvara - 1 eller från en avbildning för nätverksinstallation

Om du genom att använda installationsprogrammet för Solaris vill installera från Solaris-programvara - 1 eller från en nätverksinstallationsavbildning på en startserver, gör du så här:

Steg
 1. Ta bort innehållet på disken.

 2. Skapa servicepartitionen med hjälp av felsöknings-cd:n för ditt system innan du installerar.

  Information om hur du skapar servicepartitionen finns i dokumentationen till maskinvaran.

 3. I installationsprogrammet ombeds du välja en metod att skapa Solaris-partitionen med.

 4. Starta systemet.

 5. Markera alternativet Använd resten av disken för Solaris-partitionen.

  Servicepartitionen bevaras och Solaris-partitionen skapas.

 6. Slutför installationen.