Types de fichier Microsoft Office pris en charge

  • Fichiers Microsoft Word (*.doc, *.docx, *.rtf)

  • Fichiers Microsoft Excel (*.xls, *.xlsx)

  • Fichiers Microsoft PowerPoint (*.ppt, *.pptx)

  • Fichiers PDF (*.pdf)

  • Fichiers texte (*.txt)