Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

6.1 Dynamiskt inställda titlar fungerar inte

Problem  

Fel-ID 4855527, Terminal.

Menyalternativen för den nedrullningsbara menyn Dynamiskt inställd titel på fliken Titel och kommando i fönstret Redigerar profilen fungerar inte. Terminal använder följande miljövariabel i bash-skalet för att ange den dynamiskt inställda titeln och skalets ledtext:

PROMPT_COMMAND=$'echo -ne "\\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\\007"' PS1=$'[\\u@\\h \\W]\\$ ' USER=`id -un`

I Linux anges de nödvändiga miljövariablerna i /etc/bashrc, men de anges inte för operativsystemet Solaris. Den dynamiskt inställda titeln och skalets ledtext fungerar alltså inte i Solaris.

Lösning  

En lösning är att ange den nödvändiga miljövariabeln genom att köra skript för de olika skalen. 

bash-skalet: 

Ange följande i bashrc:

case $TERM in 
     xterm*)
       PS1="\[\033]0;\u@\h: \w\007\]bash\\$ " 
       ;;
     *)
       PS1="bash\\$ "
       ;; 
   esac

(eller)

USER=`/usr/xpg4/bin/id -un`
export USER

PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\007"' 

ksh-skalet: 

Lägg till följande i filen ~.profile:

mycd () { 
cd "${@}"; echo "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\007\c" 
}
alias cd=mycd

csh-skalet: 

Ange följande i cshrc:

switch ($TERM) 
     case "xterm*":
       set host=`hostname` 
       alias cd 'cd \!*; echo -n "^[]0;${user}@${host}: 
${cwd}^Gcsh% "' 
       breaksw
     default:
       set prompt='csh% ' 
       breaksw
   endsw

Tecknen ^[ och ^G i ledtexten motsvarar tecknen ESC och BEL. Du kan ange dem genom att använda Control + v + ESC och Control + v + g.