Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kapitel 6 Problem med särskilda program

Det här avsnittet innehåller information om problem med särskilda program och lösningar på dem.

6.1 Dynamiskt inställda titlar fungerar inte

Problem  

Fel-ID 4855527, Terminal.

Menyalternativen för den nedrullningsbara menyn Dynamiskt inställd titel på fliken Titel och kommando i fönstret Redigerar profilen fungerar inte. Terminal använder följande miljövariabel i bash-skalet för att ange den dynamiskt inställda titeln och skalets ledtext:

PROMPT_COMMAND=$'echo -ne "\\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\\007"' PS1=$'[\\u@\\h \\W]\\$ ' USER=`id -un`

I Linux anges de nödvändiga miljövariablerna i /etc/bashrc, men de anges inte för operativsystemet Solaris. Den dynamiskt inställda titeln och skalets ledtext fungerar alltså inte i Solaris.

Lösning  

En lösning är att ange den nödvändiga miljövariabeln genom att köra skript för de olika skalen. 

bash-skalet: 

Ange följande i bashrc:

case $TERM in 
     xterm*)
       PS1="\[\033]0;\u@\h: \w\007\]bash\\$ " 
       ;;
     *)
       PS1="bash\\$ "
       ;; 
   esac

(eller)

USER=`/usr/xpg4/bin/id -un`
export USER

PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\007"' 

ksh-skalet: 

Lägg till följande i filen ~.profile:

mycd () { 
cd "${@}"; echo "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\007\c" 
}
alias cd=mycd

csh-skalet: 

Ange följande i cshrc:

switch ($TERM) 
     case "xterm*":
       set host=`hostname` 
       alias cd 'cd \!*; echo -n "^[]0;${user}@${host}: 
${cwd}^Gcsh% "' 
       breaksw
     default:
       set prompt='csh% ' 
       breaksw
   endsw

Tecknen ^[ och ^G i ledtexten motsvarar tecknen ESC och BEL. Du kan ange dem genom att använda Control + v + ESC och Control + v + g.

6.2 Alternativen för ScrollKeeper är inte fullkomligt dokumenterade

Problem  

ScrollKeeper.

På manualsidan scrollkeeper-rebuilddb är alternativen -o och -p inte fullständigt dokumenterade.

Lösning  

Du behöver inte använda alternativen -o och -p för att genomföra en normal installation av ScrollKeeper-databasen. De är nödvändiga endast under följande omständigheter:

 • ScrollKeeper-databasen måste installeras på en annan plats än den normala. Till exempel om du använder klienter utan diskar.

  Använd alternativet -p sökväg för att ange var ScrollKeeper-databasen finns, där sökväg är en tom katalog. Kommandot scrollkeeper-rebuilddb kan inte slutföras om du anger en katalog som inte är tom.

 • OMF-filerna måste läsas från en annan plats än den normala. Den normala platsen där OMF-filerna finns anges i filen /etc/scrollkeeper.conf.

  Använd alternativet -o sökväg för att ange var OMF-filerna finns. Ange den fullständiga sökvägen, till exempel /usr/share/omf. Om du anger en partiell sökväg, till exempel /usr/share, tar det lång tid innan kommandot scrollkeeper-rebuilddb slutförs. Många varningar visas och programmet kan krascha.

Exemplet här nedan visar hur du använder alternativen -o och -p för att installera ScrollKeeper-databasen för klienter utan diskar:


# scrollkeeper-rebuilddb \
-p /export/root/clone/Solaris_9/\
sun4u/var/gnome/lib/scrollkeeper \
-o /export/exec/Solaris_9_sparc.all/\
usr/share/omf