8 Práce s fakturami a dalšími statutárními doklady pro Českou republiku

Tato kapitola obsahuje následující témata:

8.1 Princip používání faktur pro Českou republiku

Při práci s transakcemi nákupu a prodeje v České republice může být nutné vytvářet několik typů faktur. Software JD Edwards EnterpriseOne pro Českou republiku umožňuje práci s následujícími typy faktur:

 • Faktury na zboží a služby specifické pro Českou republiku

  Faktury specifické pro Českou republiku můžete vytisknout ze systému Správa prodejních objednávek JD Edwards EnterpriseOne a Saldokonto odběratelů JD Edwards EnterpriseOne.

 • Faktury k účtování pro zálohy

 • Faktury pro daň z přidané hodnoty (DPH).

Při spuštění programu Tisk faktur (R42565) nebo Tisk statutárních dokladů ze saldokonta odběratelů (R7430030), systém vyvolá program Tisk statutárního dokladu (R7430040) k tisku informací, které jsou požadovány pro Českou republiku na fakturu. Faktura pro Českou republiku zahrnuje tyto položky:

 • Identifikační číslo

 • Jméno, adresa a registrační číslo DPH společnosti, která fakturu generuje

 • Datum vystavení faktury nebo datum dodání zboží či služeb, pokud se tato data liší

 • Datum zdanitelného plnění

 • Datum plnění platby

 • Informace o bankovním účtu včetně následujících:

  • jméno,

  • adresa,

  • PSČ,

  • číslo bankovního účtu,

  • IBAN (Mezinárodní číslo bankovního účtu),

  • číslo SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications),

 • jméno a adresa odběratele.

 • Popis označující dodávané zboží nebo služby včetně těchto položek:

  • množství zboží nebo rozsah služeb,

  • částka a sazba DPH.

   Ke konkrétní položce nebo jedné řádce faktury se vztahuje pouze jedna sazba DPH.

  • Splatná částka bez DPH

  • Celková částka včetně DPH

 • Jednotková cena

 • Sazba jakékoli nabízené hotovostní slevy

 • Celková částka účtované DPH

 • Hrubá splatná částka bez DPH

 • Celková splatná částka

8.1.1 Předpoklady

Před provedením úkolů popsaných v této kapitole věnujte pozornost následujícímu nastavení:

8.2 Princip účtování záloh

Zákazníci mohou zaplatit zálohy na zboží a služby. Pokud časový rozdíl mezi datem zálohy a faktury za zboží nebo služby překročí měsíc (fiskální období), je nutné zákazníkovi vystavit následující doklady:

 • zálohová faktura,

 • faktura se zaúčtovanou DPH,

 • koncová faktura.

8.2.1 Zálohová faktura

Zálohová faktura není považována za statutární doklad. Tato faktura se nezaúčtovává. Nejsou na ní uvedeny informace o DPH. Odesílá se zákazníkovi, když je záloha splatná, ale dosud nebyla zaplacena.

Zálohová faktura se zadává v systému Saldokonto odběratelů aplikace JD Edwards EnterpriseOne. Při zadávání informací pro tuto fakturu postupujte následujícím způsobem:

 • Zadejte hrubou částku platby.

 • Neuvádějte zdanitelnou částku.

 • Použijte daňovou sazbu, která nezahrnuje daně.

8.2.2 Faktura se zaúčtovanou DPH

Faktura se zaúčtovanou DPH se generuje za účelem zobrazení částky DPH za zboží nebo služby. Generuje se v systému Saldokonto odběratelů aplikace JD Edwards EnterpriseOne po přijetí zálohy od zákazníka. Při generování této faktury postupujte takto:

 • Zahrňte řádku pro splatnou DPH.

  Na této řádce je částka DPH uvedena jako hrubá částka i jako částka daně. K této faktuře přiřaďte daňovou sazbu, která je nastavena pro DPH: Přiřaďte také kód druhu daně, který nastavujete k účtování DPH.

 • Přidejte řádku pro reverzní záznam splatné DPH.

  Tato řádka uvádí částku splatné DPH jako zápornou hrubou částku a jako částku daně zobrazuje hodnotu 0 (nula). Této řádce přiřaďte daňovou sazbu, která nepočítá daně.

 • Vytvořte referenci na zálohovou fakturu.

8.2.3 Koncová faktura

Koncová faktura se generuje po dodání zboží nebo služeb zákazníkovi. Tuto fakturu je možné generovat ze systému Saldokonto odběratelů aplikace JD Edwards EnterpriseOne nebo Investiční majetek aplikace JD Edwards EnterpriseOne.

Při generování této faktury postupujte takto:

 • Zahrňte řádku, která uvádí celkovou hrubou částku, zdanitelnou částku a částku daně.

 • Zahrňte řádku, která uvádí reverzní záznam pro částku zálohy s příslušnými zápornými částkami pro hrubou a zdanitelnou částku a částku daně.

Systém znázorňuje celkovou částku faktury jako rozdíl mezi řádkou, která zahrnuje celkové částky a řádkou, která uvádí reverzní záznam.

8.3 Zadání dobropisů a vrubopisů

Tato část uvádí přehled dobropisů a vrubopisů a věnuje se následujícím tématům.

 • Spuštění programu NO - zápis prodejní objednávky

 • Nastavení voleb pro zpracování programu NO - zápis prodejní objednávky (P7424210)

 • Spuštění programu NO - zápis faktury

 • Nastavení voleb pro zpracování programu NO – zápis faktury (P7433B11)

 • Zadání dalších fakturačních údajů

 • Přidání příbuzných faktur

8.3.1 Princip dobropisů a vrubopisů

Dobropis slouží ke snížení DPH, která je účtována a jejíž vrácení se požaduje u prodaného zboží nebo služeb. Hodnotu zboží nebo služeb můžete snížit pouze v případě stornování nebo vrácení objednávky nebo v případě snížení smluvní ceny. Vrubopis slouží ke zvýšení hodnoty zboží nebo služby v případě, že dojde ke zvýšení ceny nebo že je na základě odsouhlasených smluvních podmínek koncová platba vyšší než cena uvedená na původní faktuře s DPH. Částka DPH připsaná k dobru nebo na vrub musí být na dobropisu nebo vrubopisu vyjádřena samostatnou položkou. Původní fakturu DPH je třeba spojit s dobropisem nebo vrubopisem.

8.3.1.1 Další volby pro zpracování zápisu prodejní objednávky (P4210)

Pokud dobropisy a vrubopisy zadáváte ze systému Správa prodejních objednávek aplikace JD Edwards EnterpriseOne, nastavte pomocí programu NO - Zápis prodejní objednávky (P7424210) další volby pro zpracování. Systém pomocí těchto voleb pro zpracování aktivuje nebo dezaktivuje volbu pro zadání příbuzných faktur pro dobropisy nebo vrubopisy.

Je nutné nastavit odpovídající verze programu Zápis prodejní objednávky (P4210) a NO - Zápis prodejní objednávky.

8.3.1.2 Další volby pro zpracování standardního zápisu faktur (P03B11)

Pokud dobropisy a vrubopisy zadáváte ze systému Saldokonto odběratelů aplikace JD Edwards EnterpriseOne, nastavte pomocí programu NO - Zápis faktury (P7433B11) další volby pro zpracování. Systém pomocí těchto voleb pro zpracování aktivuje nebo dezaktivuje volbu pro zadání příbuzných faktur pro dobropisy nebo vrubopisy.

Je nutné nastavit odpovídající verze pro program Standardní zápis faktury a NO - Zápis faktury.

8.3.2 Formuláře používané pro práci s dobropisy a vrubopisy

Název formuláře ID formuláře Navigace Použití
Práce s dotazem na knihu odběratelských faktur W03B2002A Zápis odběratelské faktury (G03B11), Standardní zápis faktury Vyberte nebo zkontrolujte faktury v systému Saldokonto odběratelů.
Standardní zápis faktury W03B11A Ve formuláři Práce s dotazem na knihu odběratelských faktur klikněte na tlačítko Přidat. Zadejte faktury.
Informace o faktuře W7430011A Po zadání hodnot do polí Firma a Číslo adresy ve formuláři Standardní zápis faktury vyberte v nabídce Formulář položku Regionální info. Zadejte další informace pro faktury v České republice.
Faktury příbuzné s dokladem/firmou W7430015A Ve formuláři Informace o faktuře vyberte z nabídky Formulář příbuzné faktury. Zadejte jeden nebo více statutárních dokladů souvisejících s dobropisem nebo vrubopisem.

8.3.3 Spuštění programu NO - Zápis prodejní objednávky

Vyberte možnost Zpracování statutárního dokladu pro prodej (G70LD42), NO - zápis prodejní objednávky.

Po spuštění tohoto programu přidejte nebo vyberte verzi. Po výběru verze systém zobrazí volby pro zpracování.

8.3.4 Nastavení voleb pro zpracování programu NO - zápis prodejní objednávky (P7424210)

Standardní program Zápis prodejní objednávky (P4210) slouží ke generování prodejních objednávek. Před generováním prodejních objednávek nastavte volby pro zpracování programu NO - Zápis prodejní objednávky (P7424210). Tento program slouží výhradně k ukládání voleb pro zpracování. Systém používá volby pro zpracování nastavení pro program NO - Zápis prodejní objednávky jako další parametry pro program Zápis prodejní objednávky.

8.3.4.1 Příbuzné faktury

I když jsou volby pro zpracování nastaveny během implementace aplikace JD Edwards EnterpriseOne, můžete je změnit při každém spuštění programu.

1. Příbuzné faktury

Určete, zda systém umožňuje zadávání příbuzných faktur pro dobropis nebo vrubopis. Platné hodnoty:

Prázdné: Zadání příbuzných faktur není povoleno.

1: Povolte zadávání příbuzných faktur pro dobropis nebo vrubopis.

2. Více příbuzných faktur

Určete, zda systém umožňuje zadávání více příbuzných faktur pro dobropis nebo vrubopis. Tuto volbu pro zpracování vyplňte, pokud jste ve volbě pro zpracování Příbuzné faktury zadali hodnotu 1. Platné hodnoty:

Prázdné: Povolte zadání pouze jedné příbuzné faktury.

1: Povolte zadání více příbuzných faktur pro dobropis nebo vrubopis.

3. Požadavek na zadání příbuzných faktur

Určete, zda systém zobrazí chybu nebo varovnou zprávu, pokud není zadána žádná příbuzná faktura. Platné hodnoty:

Prázdné: Pokud není zadána žádná příbuzná faktura, zobrazí se varovná zpráva. Tato zpráva umožňuje uživateli pokračovat, aniž by zadal příbuznou fakturu.

1: Zobrazte chybovou zprávu a nepovolte uživateli pokračovat, dokud nebude zadána příbuzná faktura.

4. Umožnit jiné číslo adresy

Určete, zda systém umožní zadání příbuzné faktury, která má jiné číslo v knize adres než dobropis či vrubopis. Platné hodnoty:

Prázdné: Pokud uživatel zadá příbuznou fakturu s jiným číslem knihy adres, zobrazí se chybová zpráva.

1: Umožnit zadání příbuzné faktury, která má jiné číslo v knize adres než dobropis či vrubopis.

8.3.5 Spuštění programu NO - zápis faktury

Vyberte program Zpracování statutárního dokladu pro saldokonto odběratelů (G70LD03B), NO - Zápis faktury.

Po spuštění tohoto programu přidejte nebo vyberte verzi. Po výběru verze systém zobrazí volby pro zpracování.

8.3.6 Nastavení voleb pro zpracování programu NO – Zápis faktury (P7433B11)

Tyto volby pro zpracování používá program Standardní zápis faktury (P03B11) k povolení nebo zakázání volby pro zadání příbuzných faktur k dobropisům nebo vrubopisům.

8.3.6.1 Obecné

1. Datum expedice je povinné

Zadáním hodnoty 1 nastavíte požadavek na zadání data expedice. Tuto volbu ponechejte prázdnou nebo zadáním hodnoty 0 povolte, ale nepožadujte zadání data expedice.

8.3.6.2 Statutární číslo

1. Místo výdeje

Zadejte místo vystavení statutárního dokladu s daným číslem.

8.3.6.3 Příbuzné faktury

1. Příbuzné faktury

Zadáním hodnoty 1 povolte zadávání příbuzných faktur pro dobropis nebo vrubopis. Tuto volbu pro zpracování nechejte prázdnou, chcete-li zadání příbuzných faktur zakázat.

2. Více příbuzných faktur

Zadáním hodnoty 1 povolte zadání více příbuzných faktur pro dobropis nebo vrubopis. Pokud tuto volbu pro zpracování ponecháte prázdnou, bude povoleno zadání pouze jedné příbuzné faktury.

Tuto volbu pro zpracování vyplňte, pokud jste ve volbě pro zpracování Příbuzné faktury zadali hodnotu 1.

3. Požadavek na zadání příbuzných faktur

Zadejte hodnotu 1, chcete-li požadovat zadání příbuzné faktury. Pokud není zadána žádná příbuzná faktura, systém zobrazí chybovou zprávu a nepovolí uživateli pokračovat, dokud nebude příbuzná faktura zadána.

Tuto volbu pro zpracování nechejte prázdnou, aby systém zobrazil varovnou zprávu v případě, že není zadána žádná příbuzná faktura. Tato zpráva umožňuje uživateli pokračovat, aniž by zadal příbuznou fakturu.

4. Umožnit jiné číslo adresy

Zadáním hodnoty 1 povolte zadání příbuzné faktury, která má jiné číslo v knize adres než dobropis či vrubopis. Tuto volbu pro zpracování nechejte prázdnou, aby systém zobrazil chybovou zprávu, pokud uživatel zadá příbuznou fakturu s jiným číslem v knize adres.

5. Umožnit jiné místo vystavení

Zadáním hodnoty 1 povolte zadání příbuzné faktury, která má jiné místo vystavení než dobropis či vrubopis. Tuto volbu pro zpracování nechejte prázdnou, aby systém zobrazil chybovou zprávu, pokud uživatel zadá příbuznou fakturu s jiným místem vystavení.

8.3.7 Zadání dalších informací k fakturám

Přejděte k formuláři Příbuzné faktury.

Skutečné datum expedice

Zadejte datum, kdy bylo potvrzeno odeslání odběrateli. Systém aktualizuje datum v tabulce Detail prodejní objednávky (F4211).

Datum schválení

Zadejte datum, kdy byla schválena faktura.

8.3.8 Přidání příbuzných faktur

Přejděte k formuláři Faktury příbuzné s dokladem/firmou.

Firma

Zadejte firmu, pro kterou přidáváte příbuzné faktury. Zadaná hodnota musí existovat v tabulce F7400010.

Typ statutárního dokladu

Zadejte typ statutárního dokladu příbuzných faktur. Zadaná hodnota musí existovat v tabulce F7400002.

Místo výdeje

Zadejte místo výdeje statutárního dokladu, k němuž přidáváte příbuzné faktury. Zadaná hodnota musí existovat v tabulce F7400004.

Statutární číslo

Zadejte statutární číslo, které je přiřazené faktuře.

Číslo adresy

Zadejte číslo adresy firmy, k níž přidáváte příbuzné faktury.

8.4 Tisk faktur

Tato část obsahuje přehled programu procesu tisku statutárního dokladu a věnuje se následujícím tématům:

 • Tisk faktur ze systému Správa prodejních objednávek

 • Tisk faktur ze systému Saldokonto odběratelů

 • Opětovný tisk faktur

 • Nastavení voleb pro zpracování programu NO - Tisk statutárního dokladu z prodejní objednávky (P7420565)

 • Nastavení voleb pro zpracování procesu tisku statutárních dokladů (R7430030)

8.4.1 Princip procesu tisku statutárních dokladů

Při tisku statutárních dokladů pro Českou republiku systém používá nastavení statutárního číslování k určení formátu tisku, příloh a statutárních čísel.

Program NO - Tisk statutárních dokladů z prodejních objednávek slouží k nastavení verzí každého statutárního dokladu, který tisknete. Můžete například nastavit verzi pro standardní fakturu a verzi pro fakturu k účtování DPH u zálohy.

Pro každou verzi, kterou v programu NO - Tisk statutárních dokladů z prodejních objednávek nastavíte, je nutné nastavit odpovídající verzi v programu Tisk faktur (R42565). Pokud například v programu NO - Tisk statutárních dokladů z prodejních objednávek nastavíte verzi nazvanou DPH Pre, je nutné nastavit verzi DPH Pre také v programu Tisk faktur. Po spuštění programu Tisk faktur systém na základě typu dokladu zadaného ve volbách pro zpracování pro program NO - Tisk statutárních dokladů z prodejních objednávek určí, který statutární doklad se má vytisknout.

Nastavte volby pro zpracování pro program Tisk faktur podle následující tabulky:

Volba pro zpracování Hodnota pro koncept Hodnota finální verzi
Zamezit přiřazení čísla salda odběratelů 1 prázdné
Zabránit aktualizaci dalšího stavu 1 prázdné
Typy dokladu faktury libovolný libovolný

8.4.1.1 Tisk faktur ze systému Správa prodejních objednávek

Po spuštění programu Tisk faktur můžete začít tisknout faktury ze systému Správa prodejních objednávek. Po spuštění programu Tisk faktur systém provede tyto akce:

 • Pomocí kritérií nastavených ve výběru dat vybere prodejní objednávky ke zpracování.

 • Provede standardní ověření a výpočty.

 • Načte volby pro zpracování pro odpovídající verzi programu NO - Tisk statutárních dokladů z prodejních objednávek (P7420565).

 • Spustí program Tisk statutárního dokladu (R7430040) pro přiřazení statutárního čísla a čísla interního dokladu.

Faktury můžete vytisknout jako koncept nebo jako finální verzi. Při tisku jako finální verze systém negeneruje statutární číslo a neaktualizuje tabulky.

8.4.1.2 Tisk faktur ze systému Saldokonto odběratelů

Po spuštění programu Tisk statutárních dokladů ze saldokonta odběratelů (R7430030) můžete tisknout faktury ze systému Saldokonto odběratelů aplikace JD Edwards EnterpriseOne. Po spuštění programu Tisk statutárních dokladů ze saldokonta odběratelů systém provede tyto akce:

 • Načte z tabulky Kniha odběratelských faktur (F03B11) faktury, které byly zaúčtovány v Hlavní knize.

 • Spustí program Tisk statutárního dokladu (R7430040) pro přiřazení statutárního čísla a čísla interního dokladu.

Faktury můžete vytisknout jako koncept nebo jako finální verzi. Při tisku jako finální verze systém negeneruje statutární číslo a neaktualizuje tabulky.

8.4.1.3 Opětovný tisk faktur

Program Znovu tisknout statutární doklad (P7430031) znovu vytiskněte vybrané doklady. Při opětovném tisku dokladu systém vytiskne stejné statutární číslo, jaké bylo použito na původním statutárním dokladu. Při výběru opětovného tisku systém ověří, zda je záznam obsažen v tabulce Záhlaví statutárního dokladu (F7430030). Pokud záznam v tabulce F7430030 chybí, systém přidá záznam do tabulky i do tabulky Detaily statutárního dokladu (F7430032).

8.4.2 Tisk faktur ze systému Správa prodejních objednávek

Vyberte volby Zpracování faktury (G42113), Tisk faktury.

8.4.3 Tisk faktur ze systému Saldokonto odběratelů

Vyberte volbu Zpracování statutárního dokladu pro saldokonto odběratelů (G70LD03B), Tisk statutárního dokladu ze saldokonta odběratelů.

8.4.4 Opětovný tisk faktur

Vyberte některou z následujících navigací:

 • Zpracování statutárního dokladu pro saldokonto odběratelů (G70LD03B), Znovu vytisknout statutární doklad

 • Zpracování statutárního dokladu pro prodej (G70LD42), Znovu vytisknout statutární doklad

8.4.5 Nastavení voleb pro zpracování programu NO - Tisk statutárního dokladu z prodejní objednávky (P7420565)

Tyto volby pro zpracování slouží k určení výchozích hodnot pro Českou republiku, které systém použije při tisku statutárních dokladů pomocí programu Tisk faktur (R42565).

8.4.5.1 Obecné

1. Místo vystavení dokladu

Zadejte místo vystavení statutárního dokladu. Zadaná hodnota musí existovat v tabulce F7400004.

2. Typ interního dokladu pro faktury

Zadejte typ dokladu, který používáte pro obchodní odůvodnění k označení faktur. Zadaná hodnota musí existovat v tabulce uživatelem definovaných kódů (00/DT) UDC a měla by představovat typ dokladu, který jste pro faktury určili v programu Vztahy typů statutárních dokladů (R74R0003).

Vybraný typ dokladu se musí lišit od typu dokladu zadaného pro typ dokladu faktury v programu Tisk faktur (R42565).

3. Typ interního dokladu pro poznámky k dodávce

Tato volba pro zpracování se v České republice nepoužívá.

4. Režim

Zadejte 1 pro tisk ve finálním režimu. Pokud chcete tisknout v režimu konceptu, ponechte tuto volbu pro zpracování prázdnou.

5. Shrnutí řádek prodejní objednávky podle položky

Pokud chcete řádky prodejní objednávky shrnout podle položek, zadejte hodnotu 1. Chcete-li, aby systém vytiskl všechny řádky prodejní objednávky, nechte tuto volbu pro zpracování prázdnou.

6. Automatický tisk

Společnost Oracle doporučuje potlačit automatický tisk faktur pro Českou republiku.

Zadáním hodnoty 1 tisk potlačíte.

8.4.5.2 Poznámky k dodávce

Volby pro zpracování na této kartě se nepoužívají u faktur v České republice.

8.4.5.3 Chyba zpracování

1. Poslední kód stavu pro faktury

Určete poslední kód stavu, kterého by faktury měly dosáhnout. Zadaná hodnota musí existovat v tabulce uživatelem definovaných kódů v tabulce Kódy aktivity/stavu (40/AT). Pokud faktura nedosáhne zadaného kódu stavu, systém zobrazí chybovou zprávu.

Ponecháte-li tuto volbu pro zpracování prázdnou, bude jako poslední kód stavu použita hodnota 931.

2. Další kód stavu pro faktury

Zadejte další kód stavu, na který budou faktury přesunuty. Zadaná hodnota musí existovat v tabulce uživatelem definovaných kódů v tabulce Kódy aktivity/stavu (40/AT). Pokud se faktura nepřesune k zadanému kódu stavu, systém zobrazí chybovou zprávu.

Ponecháte-li tuto volbu pro zpracování prázdnou, bude jako poslední kód stavu použita hodnota 831.

3. Poslední kód stavu pro poznámky k dodávce

Tato volba pro zpracování se v České republice nepoužívá.

4. Další kód stavu pro poznámky k dodávce

Tato volba pro zpracování se v České republice nepoužívá.

8.4.6 Nastavení voleb pro zpracování procesu tisku statutárních dokladů (R7430030)

Tyto volby pro zpracování slouží k určení dalších parametrů pro faktury, které tisknete ze systému Saldokonto odběratelů aplikace JD Edwards EnterpriseOne.

8.4.6.1 Obecné

1. Režim

Zadejte 1 pro zpracování záznamů ve finálním režimu. Pokud chcete zpracovávat záznamy v režimu konceptu, ponechte tuto volbu pro zpracování prázdnou.

2. Tisknout měnu

Zadejte D pro tisk faktury v domácí měně. Pokud byla faktura zadána v cizí měně, zadejte F pro tisk faktury v cizí měně.

3. Automatické spuštění UBE (automatické spuštění univerzálního dávkového modulu)

Tuto volbu pro zpracování ponechejte prázdnou, chcete-li, aby se program Tisk faktury - NO (R7430030) spustil automaticky. Chcete-li automatické spuštění tohoto programu potlačit, zadejte 1.

4. Tisk přílohy řádku

Chcete-li vytisknout přílohu specifikovanou při zadávání faktury, zadejte hodnotu 1. Tuto volbu pro zpracování nechejte prázdnou, chcete-li tisk přílohy potlačit.

5. Kontaktní informace pro číslo adresy

Zadejte číslo kontaktní osoby v knize adres. Pokud tuto volbu pro zpracování ponecháte prázdnou, systém použije kontaktní osobu spojenou s typem statutárního dokladu.

8.5 Kontrola statutárních dokladů

Tato část uvádí přehled způsobů kontroly statutárních dokladů spolu s formuláři používanými ke kontrole statutárních dokladů.

8.5.1 Princip kontroly statutárních dokladů

Program Dotaz na statutární doklad pro prodej podle interního dokladu P7420001 slouží k vyhledávání informací o prodejních objednávkách podle typu dokladu.

Program Dotaz na statutární doklad pro prodej podle statutárního čísla (P7420002) se používá k vyhledání informací o prodejních objednávkách pomocí čísla statutárního dokladu.

8.5.2 Formuláře používané ke kontrole statutárních dokladů

Název formuláře ID formuláře Navigace Použití
Dotaz na statutární doklad pro prodej podle interního dokladu W7420001A Zpracování statutárního dokladu pro prodej (G70LD42), Dotaz na statutární doklad pro prodej podle interního dokladu Zkontrolujte informace o prodejních objednávkách pomocí typu dokladu.
Dotaz na statutární doklad pro prodej podle statutárního čísla W7420002A Zpracování statutárního dokladu pro prodej (G70LD42), Dotaz na statutární doklad pro prodej podle statutárního čísla

Ve formuláři pro práci s verzemi vyberte verzi a klepněte na možnost Vybrat.

Zkontrolujte informace o prodejních objednávkách pomocí čísla statutárního dokladu.