Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Menyer och panelprogram för att arbeta med fönster och arbetsytor

I det här avsnittet beskrivs menyer och panelprogram som du använder för att arbeta med fönster och arbetsytor.

Menyn Fönster

Fönstermenyn. Menyobjekten Stäng, Minimera, Maximera, Skugga, Flytta, Ändra storlek, Placera på alla arbetsytor, Flytta till arbetsytenamn.

Fönstermenyn är en meny med kommandon som du använder för att utföra olika åtgärder för fönster. Öppna Fönstermenyn på något av följande sätt:

I Tabell 6–2 beskrivs kommandon och undermenyer på Fönstermenyn.

Tabell 6–2 Kommandon och undermenyer på Fönstermenyn

Alternativ 

Funktion  

Minimera

Minimerar fönstret. 

Maximera eller Avmaximera

Maximerar fönstret. Om fönstret redan är maximerat väljer du Avmaximera för att återställa det till dess tidigare storlek.

Skugga eller Avskugga

Skuggar fönstret. Om fönstret redan är skuggat väljer du Avskugga för att återställa det till dess tidigare storlek.

Flytta

Aktiverar piltangenterna så att du kan flytta fönstret med dem. 

Ändra storlek

Aktiverar piltangenterna så att du kan ändra storlek på fönstret med dem. 

Stäng

Stänger fönstret. 

Placera på alla arbetsytor eller Endast på denna arbetsyta

Placerar fönstret på alla arbetsytor. Om fönstret redan finns på alla arbetsytor väljer du Endast på denna arbetsyta för att placera det endast på den aktuella arbetsytan.

Flytta till namn på arbetsyta eller Endast på namn på arbetsyta

Flyttar fönstret till den arbetsyta du anger. Om fönstret finns på alla arbetsytor väljer du Endast på arbetsytenamn för att placera det på önskad arbetsyta.

Panelprogrammet Fönsterlista

I Fönsterlistan visas en knapp för varje öppet programfönster. Du kan använda Fönsterlistan för att utföra följande åtgärder:

När du öppnar ett programfönster visar Fönsterlistan en knapp som representerar fönstret. Knapparna i fönsterlistan visar vilka programfönster som är öppna. Du kan visa vilka fönster som är öppna även om vissa av dem är minimerade eller dolda av andra fönster. I Fönsterlistan kan du visa knappar för fönster på den aktuella arbetsytan eller alla arbetsytor. Om du vill välja det här alternativet måste du ändra inställningarna för Fönsterlistan.

Du kan också högerklicka på en knapp i fönsterlistan för att öppna Fönstermenyn för det fönster som knappen representerar. När du öppnar Fönstermenyn från Fönsterlistan innehåller Fönstermenyn inte kommandon för arbetsytor. Du hittar mer information om kommandon på Fönstermenyn i avsnittet Menyn Fönster.

Figur 6–2 visar Fönsterlistan med följande öppna fönster:

Figur 6–2 Panelprogrammet Fönsterlista

Panelprogrammet Fönsterlista. Texten beskriver bilden.

Knapparna i panelprogrammet visar statusen för fönstren. I Tabell 6–3 beskrivs den information som knapparna i fönsterlistan ger om de olika fönstren. Exemplen i Tabell 6–3 avser Figur 6–2.

Tabell 6–3 Information om fönstertillståndet för knappar i Fönsterlistan

Tillstånd 

Anger 

Exempel 

Knappen är intryckt. 

Fönstret har fokus. 

gedit

Hakparenteser runt fönstertiteln. 

Fönstret är minimerat. 

[Ordbok]

Knappen är inte intryckt och det finns inga hakparenteser runt titeln. 

Fönstret visas och är inte minimerat. 

ghex

Siffra på knappen, inom parenteser.  

Knappen representerar en grupp med knappar.  

Gnome-terminal (3)

Gruppera knappar

I Fönsterlistan kan du gruppera knappar som representerar fönster i samma klass i en enda knapp i fönsterlistan. Knappen Gnome-terminal i Figur 6–2 är ett exempel på en knapp som representerar en grupp med knappar. I följande bild visas ett exempel på Fönsterlista med en öppen knappgrupp:

Panelprogrammet Fönsterlista med en öppen knappgrupp.

Om du vill öppna en lista över fönster i en grupp klickar du på den knapp i fönsterlistan som motsvarar gruppen. Du kan klicka på objekt i listan för att aktivera, minimera och återställa fönster.

Om du vill öppna Fönstermenyn för ett fönster i en knappgrupp högerklickar du på den knapp i fönsterlistan som motsvarar gruppen. Det visas en lista över de fönster som finns i gruppen. Om du vill öppna Fönstermenyn för ett fönster i gruppen klickar du på objektet i listan. När du öppnar Fönstermenyn från Fönsterlistan innehåller Fönstermenyn inte kommandon för arbetsytor. Du hittar mer information om kommandon på Fönstermenyn i avsnittet Menyn Fönster.

Panelprogrammet Arbetsytebytare

Arbetsytebytare visar en översikt över alla arbetsytor, enligt Figur 6–3. Figur 6–3 visar panelprogrammet när GNOME-sessionen innehåller fyra arbetsytor. Arbetsytorna visas som knappar i panelprogrammet. Bakgrunden för den knapp i panelprogrammet som representerar den aktuella arbetsytan är markerad. Den aktuella arbetsytan i Figur 6–3 är arbetsytan till vänster i panelprogrammet. Om du vill växla till en annan arbetsyta klickar du på den i panelprogrammet.

Figur 6–3 Panelprogrammet Arbetsytebytare

Panelprogrammet Arbetsytebytare. Texten beskriver bilden.

Arbetsytebytare visar också programfönster och dialoger som är öppna på arbetsytorna.

Panelprogrammet visar arbetsytorna från vänster till höger i rader. I Figur 6–3 är panelprogrammet konfigurerat för att visa arbetsytorna i en enda rad. Du kan ange det antal rader som du vill visa arbetsytor på i Arbetsytebytare. Du kan också ändra standardbeteendet för panelprogrammet så att namnen på arbetsytorna visas i panelprogrammet.

Använda Menypanelen för att arbeta med fönster

Med Menypanelen kan du visa en lista över alla fönster som för tillfället är öppna. Du kan också välja att aktivera ett visst fönster. Om du vill visa fönsterlistan klickar du på ikonen längst till höger på Menypanelen. I följande bild visas ett exempel på en fönsterlista som du kan visa från Menypanelen:

Fönsterlista som visas från Menypanelen.

När det aktiva fönstret ändras ändras även den ikon som du klickar på för att visa fönsterlistan. Ikonen representerar det fönster som för tillfället är aktivt. Om du vill aktivera ett fönster väljer du det i fönsterlistan.

I fönsterlistan visas alla fönster i alla arbetsytor. Fönstren i alla arbetsytor utom den aktuella arbetsytan visas under en avskiljare.

Du kan inte flytta ikonen längst till höger på Menypanelen.