Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Artikel 1 En guidad visning av GNOME-skrivbordet

I det här avsnittet beskrivs GNOME-skrivbordets grundläggande komponenter. I det här avsnittet finns dessutom information om hur du kommer igång med skrivbordsmiljön. En skrivbordsmiljö är en fönsterbaserad miljö för användare. Skrivbordsmiljön är summan av alla delar av arbetsmiljön. Skrivbordsmiljön går att konfigurera på en mängd olika sätt, och därför avhandlar det här avsnittet de viktigaste möjligheterna som står till buds i skrivbordsmiljön. Mer information om hur du implementerar de olika konfigurationsmöjligheterna som nämns i detta avsnitt finns under Anpassa GNOME-skrivbordet. Kapitlen i detta avsnitt är som följer:

Kapitel 1 Grundläggande färdigheter

I det här kapitlet beskrivs de grundläggande färdigheter som du måste besitta för att kunna arbeta med GNOME.

Musfärdigheter

Även om du vet hur musenheter används bör du bekanta dig med knappfunktionerna och terminologin som används i den här manualen. I det här avsnittet beskrivs även muspekarna.

Konventioner för musknappar

Samtliga instruktioner i den här manualen gäller för följande typer av musenheter:

Konventionerna för musknappar som används i den här handboken är som följer:

Musknapp 

Definition  

Vänster musknapp 

Vänster musknapp är konfigurerad för högerhänta användare.  

Musens mittknapp 

Musens mittknapp är konfigurerad för högerhänta användare.  

Höger musknapp 

Höger musknapp är konfigurerad för högerhänta användare.  

Om du vill växla mellan höger- och vänsterhänt för musen väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Mus, och väljer sedan önskade alternativ. Om du växlar mellan höger- och vänsterhänt för musen måste du invertera de konventioner för musknappar som används i den här manualen.

Musåtgärder

I nedanstående tabell beskrivs vilka åtgärder du kan utföra med musen.

Musknapp 

Användning 

Vänster musknapp 

Använd för att utföra följande åtgärder:  

 • Markera text

 • Välja objekt.

 • Dra objekt.

Musens mittknapp 

Använd för att utföra följande åtgärder:  

 • Klistra in text.

 • Flytta objekt.

Höger musknapp 

Öppnar en meny för det markerade objektet, om menyn går att välja.  

Om du till exempel vill kopiera en text utför du följande steg:

 1. Markera texten med den vänstra musknappen.

 2. Flytta muspekaren till den plats som du vill kopiera texten till.

 3. Klicka på musens mittknapp.

Du kan även högerklicka på skrivbordet och visa Skrivbord-menyn.

Terminologi för musåtgärder

Konventionerna som används i den här manualen för att beskriva åtgärder som du utför med musen är som följer:

Åtgärd 

Definition  

Klicka 

Tryck på och släpp upp vänster musknapp utan att flytta musen.  

Klicka och håll ned 

Tryck på och håll ned vänster musknapp. 

Klicka med vänstra musknappen 

Samma som klicka. Vänsterklicka används då det kan förväxlas med högerklicka.

Klicka med mellersta musknappen 

Tryck på och släpp upp musens mittknapp utan att flytta musen.  

Klicka med högra musknappen 

Tryck på och släpp upp höger musknapp utan att flytta musen.  

Dubbelklicka 

Tryck på och släpp upp vänster musknapp två gånger i snabb följd, utan att flytta musen.  

Dra 

Tryck på och håll ned musknappen och flytta sedan ett objekt. Du kan t ex dra ett fönster eller en ikon. Med mittenknappen och den vänstra knappen kan du dra och släppa.  

Dra och släppa 

Tryck på och håll ned musknappen och flytta sedan ett objekt. Du kan till exempel dra och släppa ett fönster eller en ikon. Släpp musknappen för att placera ett objekt på en ny plats.  

Fånga 

Peka på ett objekt som du kan flytta, och tryck på och håll ned musknappen. Du kan till exempel fånga ett fönsters rubrikfält och dra fönstret till en ny plats. 

Muspekare

När du använder musen kan muspekarens utseende ändras. Muspekarens utseende kan ge information om en speciell åtgärd, plats eller ett tillstånd. I följande tabell visas en lista och beskrivningar över några av muspekarna.

Pekare 

Associerad åtgärd 

Beskrivning  

Normal pekare.

Peka på ett objekt, välja ett menyobjekt 

Normal pekare. Pekaren som visas vid normal användning av musen. 

Flyttningspekare.

Dra och släppa 

Flyttningspekare. Anger att när du släpper objektet, har det flyttas från den gamla platsen till en ny plats.  

Kopieringspekare.

Dra och släppa 

Kopieringspekare. Anger att när du släpper objektet, skapas en kopia av objektet där du släpper det. 

Symbolisk länkpekare.

Dra och släppa 

Symbolisk länkpekare. Anger att när du släpper objektet, skapas en symbolisk länkpekare till objektet där du släpper det. En symbolisk länk är en särskild sorts fil som pekar på en annan fil eller mapp.

Frågepekare.

Dra och släppa 

Frågepekare. Anger att när du släpper ett objekt, öppnas en meny. Du kan välja att flytta eller kopiera objektet, eller att skapa en symbolisk länk till objektet.  

Pekare för ej tillgänglig.

Dra och släppa 

Pekare för ej tillgängligt. Anger att du inte kan släppa objektet på den aktuella platsen. 

Pekare för att flytta panelobjekt.

Flytta panelobjekt 

Pekare för att flytta panelobjekt. Anger att du har valt ett panelobjekt som ska flyttas.  

Pekare för horisontell storleksändring.

Storleksändra fönster horisontellt. 

Pekare för horisontell storleksändring. Anger att du har valt en vertikal fönsterkontur för att storleksändra horisontellt. 

Pekare för vertikal storleksändring.

Storleksändra fönstret vertikalt. 

Pekare för vertikal storleksändring. Anger att du har valt en horisontell fönsterkontur för att storleksändra vertikalt. 

Pekare för storleksändring av hörn.

Storleksändrar fönstret horisontellt och vertikalt 

Pekare för storleksändring av hörn. Anger att du markerat ett hörn i en fönsterkontur för att storleksändra fönstret horisontellt och vertikalt.  

Pekare för storleksändring av fönsterpanel och tabellkolumn.

Storleksändra fönsterpanel eller tabellkolumn.  

Pekare för storleksändring av fönsterpanel och tabellkolumn. Anger att du har valt en kolumn i en tabell för storleksändring. 

Tangentbordsfärdigheter

För nästan varje åtgärd som du utför med musen kan du använda tangentbordet för att utföra samma åtgärd. Snabbkommandon är tangenter som du använder för att snabbt utföra en åtgärd.

Du kan använda snabbkommandon för att arbeta med skrivbordet och för att arbeta med gränssnittsobjekt som t ex paneler och fönster. Du kan även använda snabbkommandon i program. Om du vill anpassa snabbkommandon, väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Tangentbordsgenvägar.

Du kan även ändra skrivbordsinställningarna om du vill använda hjälpmedelsfunktioner för tangentbord.

I följande kapitel beskrivs de snabbkommandon som du kan använda.

Snabbkommandon för skrivbordsmijön

Skrivbordsmiljöns snabbkommandon ger dig möjlighet att utföra uppgifter i miljön med tangentbordets hjälp. I följande tabell visas en lista över några snabbkommandon för skrivbordet:

Standardsnabbkommandon 

Funktion 

Alt + F1

Öppnar GNOME-menyn.

Alt + F2

Visar dialogfönstret Kör program.

Print Screen

Tar en skärmdump.  

Alt + Print Screen

Tar en skärmdump över det aktiva fönstret.  

Control + Alt + högerpil

Växlar till arbetsytan till höger om den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + vänsterpil

Växlar till arbetsytan till vänster om den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + uppil

Växlar till arbetsytan ovanför den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + nedpil

Växlar till arbetsytan nedanför den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + d

Minimerar alla fönster och ger skrivbordet fokus. 

F1

Startar läsaren för online-hjälpen och visar relevant hjälpavsnitt. 

Fönstersnabbkommandon

Med hjälp av snabbkommandon för fönster kan du använda tangentbordet för att utföra fönsteråtgärder. I följande tabell visas en lista över några snabbkommandon för fönster:

Standardsnabbkommandon 

Funktion 

Alt + Tabb

Växlar mellan fönster. När du använder de här snabbkommandona visas en lista med fönster som du kan välja. Släpp knapparna för att välja ett fönster. 

Alt + Esc

Växlar mellan fönster. Släpp knapparna för att välja ett fönster. 

F10

Öppnar den första menyn på menyradens vänstra sida.  

Alt + blanksteg

Öppnar Fönstermenyn.

Piltangenter 

Flyttar aktiveringen mellan objekt i en meny. 

Retur

Väljer ett menyobjekt.  

Esc

Stänger en öppen meny. 

Control + Alt + högerpil

Växlar till arbetsytan till höger om den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + vänsterpil

Växlar till arbetsytan till vänster om den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + uppil

Växlar till arbetsytan ovanför den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + nedpil

Växlar till arbetsytan nedanför den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + d

Minimerar alla fönster och ger skrivbordet fokus. 

Panelsnabbkommandon

Med hjälp av panelsnabbkommandon kan du använda tangentbordet för att utföra panelåtgärder. I följande tabell visas en lista över några panelsnabbkommandon:

Standardsnabbkommandon 

Funktion 

Control + Alt + Tabb

Växlar fokus mellan paneler och skrivbordet. När du använder de här snabbkommandona visas en lista med objekt som du kan välja. Släpp knapparna för att välja ett objekt. 

Control + Alt + Esc

Växlar fokus mellan paneler och skrivbordet. Släpp knapparna för att välja ett objekt. 

Control + F10

Öppnar popupmenyn för den markerade panelen.  

Tabb

Växlar aktiveringen mellan objekt i en panel. 

Retur

Väljer det markerade panelobjektet eller menyobjektet. 

Skift + F10

Öppnar popupmenyn för det markerade panelobjektet. 

Piltangenter 

Flyttar aktiveringen mellan objekt i en meny. Flyttar också aktiveringen mellan gränssnittsobjekt i ett panelprogram. 

Esc

Stänger en öppen meny. 

F10

ÖppnarProgram-menyn på Menypanelen om Menypanelen har markerats.

Snabbkommandon för program

Med snabbkommandona för program kan du utföra programåtgärder. Du kan använda snabbkommandon för att utföra programåtgärder snabbare än om du använder en mus. I följande tabell visas en lista över några snabbkommandon för program:

Snabbkommandon 

Kommando 

Control + N

Nytt  

Control + X

Klippa ut  

Control + C

Kopiera  

Control + V

Klistra in  

Control + Z

Ångra 

Control + S

Spara 

Control + Q

Avsluta 

Kortkommandon

En menyrad är en rad överst i ett fönster som innehåller menyerna för programmet. Ett kortkommando är en understruken bokstav på en menyrad, meny eller i ett dialogfönster som du kan använda för att utföra en åtgärd. På en menyrad är kortkommandot för varje meny understruket.

Tryck på Alt och på kortkommandot för att öppna en meny. I menyn är kortkommandot för varje menyobjekt understruket. Tryck på kortkommandot för menyobjektet för att välja ett menyobjekt. I följande tabell anges exempel på kortkommandon från programmet Textredigerare:

Kortkommandon 

Funktion 

Alt + F

Öppnar Arkiv-menyn.

N

Väljer Ny-objektet på Arkiv-menyn.

Du kan även använda kortkommandon för att komma åt element i ett dialogfönster. I ett dialogfönster är en bokstav i de flesta dialogfönsterelementen understruken. Tryck på Alt och sedan på kortkommandot för att komma åt ett särskilt dialogelement. I följande tabell anges ett exempel på ett kortkommando från dialogfönstret Inställningar i programmet Textredigerare:

Kortkommando 

Funktion 

Alt + U

Aktiverar kryssrutan Använd standardtypsnitt i tema.

Du kan också använda andra tangenter för att navigera inom ett fönster eller ett dialogfönster.

Tangent 

Funktion 

Tabb

Flyttar aktiveringen från olika element i ett fönster eller ett dialogfönster. 

Piltangenter 

Använd piltangenterna för att utföra följande åtgärder: 

 • Flytta aktiveringen från en meny till nästa meny i en menyrad. Flytta aktiveringen från ett menyobjekt till nästa menyobjekt i en öppen meny.

 • Flytta aktiveringen från ett alternativ till nästa alternativ för att göra ditt val, t ex inom en grupp alternativknappar i ett dialogfönster.

 • Ändra värdet som visas i en rotationsruta.

Så här använder du fönster

I detta avsnitt får du information om hur du använder fönster.

Så här storleksändrar du paneler

Några fönster innehåller mer än en panel. En panel är en del av ett fönster. Filhanteringsfönstret, till exempel, innehåller en sidopanel och en vypanel. Ett fönster som innehåller paneler har ett handtag för storleksändring på kanten mellan panelerna. Grip tag i storleksändringshandtaget och dra sedan kanten tills fönstret är så stort som du vill ha det.

Använda tabeller

Några fönster innehåller information som är organiserad i en tabell. I detta avsnitt beskrivs hur du arbetar med tabeller.

Om du vill ändra bredden på en kolumn drar du ett av kolumnens vertikala hörn.

I några tabeller kan du sortera informationen efter en särskild kolumn. Om du vill sortera informationen i en tabell klickar du på rubriken överst i kolumnen som du vill sortera informationen efter. En uppil visas i kolumnrubriken som tabellen sorteras efter. I följande bild visas uppilen.

Uppil i en kolumnrubrik.

Klicka på kolumnrubriken igen för att växla sorteringsordningen. Uppilen ändras till en nedpil. Nedpilen anger att informationen i en tabell är sorterad i omvänd ordning.

I några tabeller kan du välja flera objekt. I följande tabell får du information om hur du väljer objekt i tabeller.

Åtgärd 

Åtgärd 

Markera ett objekt 

Klicka på objektet. 

Markera en grupp med sammanhängande objekt 

Tryck på och håll ned Skift. Klicka på det första objektet i gruppen och sedan på det sista.

Markera flera objekt 

Tryck på och håll ned Control. Klicka på de objekt som du vill markera.

Kapitel 2 Översikt över GNOME-skrivbordet

Det här kapitlet är en introduktion till GNOME-skrivbordets funktioner och huvudkomponenter. Läs det här kapitlet innan du börjar använda skrivbordet och bekanta dig med de olika funktionerna och hur huvudkomponenterna fungerar. Skrivbordsmiljön kan anpassas på en mängd olika sätt. I det här kapitlet beskrivs standardkonfigurationen.

En introduktion till komponenterna i skrivbordsmiljön

Första gången du startar en skrivbordssession har skrivbordet sitt standardutseende, med paneler, fönster och diverse ikoner. Figur 2–1 visar en normal skrivbordsmiljö.

Figur 2–1 En normal skrivbordsmiljö

Ett karakteristiskt skrivbord. Bildtexter: Meny, Menypanel, Skrivbordsbakgrund, Fönster, panelprogrammet Fönsterlista, Undre kantpanel, panelprogrammet Arbetsytebytare.

Detta är skrivbordets huvudkomponenter:

De många konfigurationsmöjligheterna och många sätten som du kan utföra uppgifter på är skrivbordets mest kraftfulla egenskaper.

Komponenterna i skrivbordsmiljön kan samverka med varandra. I de flesta fall kan en åtgärd utföras på flera olika sätt. Du kan exempelvis starta program från paneler, menyer eller skrivbordet.

Systemadministratören kan ändra konfigurationen så att den passar dina behov. Skrivbordet behöver därför inte se ut exakt så som beskrivs i det här kapitlet. Det här kapitlet utgör ändå en användbar guide till hur du arbetar med skrivbordet.

Paneler

Du kan när som helst lägga till eller ta bort paneler. Första gången du startar en session finns det normalt minst två paneler på skrivbordet:

Du kan utföra de följande åtgärderna med paneler:

Så här skapar du paneler

Gör så här om du vill skapa en panel:

 1. Högerklicka på ett tomt område på en valfri panel och välj sedan Ny panel.

 2. Välj vilken typ av panel som du vill skapa på undermenyn. Panelen läggs till på skrivbordet.

Du kan skapa så många paneler du vill. Det går emellertid bara att ha en menypanel. Du kan skapa olika typer av paneler så att de passar dina behov. Du kan anpassa panelernas beteende och utseende. Du kan t ex ändra panelernas bakgrund.

Så här tar du bort paneler

Högerklicka på panelen och välj sedan Ta bort den här panelen om du vill ta bort en panel.

Så här döljer du paneler

Alla paneler kan ha döljknappar i bägge ändar, med undantag av menypanelen. Klicka på döljknapparna om du vill dölja eller visa panelen.

Så här lägger du till objekt på paneler

Paneler kan innehålla flera typer av objekt. Panelen i Figur 2–2 innehåller exempel på alla olika typer av panelobjekt.

Figur 2–2 En panel med diverse panelobjekt

En panel med diverse panelobjekt. Bildtext: programsstartare för Miniräknare, Meny, panelprogrammet Cd-spelare, Låda, knappen Lås.

Du kan lägga till följande objekt på alla typer av paneler:

Så här manipulerar du panelobjekt

Du kan manipulera panelobjekt på följande sätt:

Menyer

Du kan komma åt alla skrivbordsfunktioner via menyer. Standardpanelerna innehåller menyer, vilket innebär att du kan utföra åtgärder antingen med hjälp av menyer eller paneler. Menypanelen innehåller menyerna Program och Åtgärder. Du kan även lägga till GNOME-menyn på panelerna.

Du kan komma åt praktiskt taget alla program, kommandon och konfigurationsalternativ som är standard på menyerna Program och Åtgärder. Du kan också komma åt objekten på menyerna Program och Åtgärder från GNOME-menyn. Alternativen på Åtgärder-menyn finns på översta nivån på GNOME-menyn.

Högerklicka på panelen och välj sedan Lägg till i panelen -> GNOME-meny om du vill lägga till GNOME-menyn på en panel. GNOME-menyn representeras av ett stiliserat fotavtryck:

GNOME-menyns ikon.

Klicka på GNOME-menyns knapp på en panel om du vill visa GNOME-menyn.

Du kan lägga till hur många menyer du vill på alla paneler. Klicka på panelens menyikon om du vill visa menyn som du har lagt till på panelen. Du kan utföra andra åtgärder med menyerna, till exempel kopiera menyalternativ till paneler.

Fönster i skrivbordsmiljön

Du kan ha flera fönster öppna samtidigt på skrivbordet. Varje fönster har en ram. Fönsterramen innehåller aktiva kontrollelement som du kan använda om du vill göra något med fönstret.

Fönstertyper

Skrivbordet kan innehålla följande typer av fönster:

Så här manipulerar du fönster

Du kan utföra vissa åtgärder med kontrollerna i ett programfönsters eller ett dialogfönsters ram. De flesta kontrollelementen finns på fönsterramens överkant. Figur 2–3 visar överkanten på ett normalt programfönsters ram.

Figur 2–3 Ramens överkant på ett normalt programfönster

Ramens överkant på ett programfönster. Bildtext: Fönstermeny, Titelrad, Minimera, Maximera, Stäng fönster.

Detta är de aktiva kontrollelementen på en fönsterram:

Kontrollelement 

Beskrivning  

Knappen Fönstermeny

Klicka på fönstermenyknappen om du vill visa Fönstermenyn.

Titelrad 

Du kan flytta eller skugga fönstret med hjälp av titelraden.  

Minimeringsknappen

Klicka på knappen Minimera om du vill minimera fönstret.

Maximeringsknappen

Du kan maximera eller återställa fönstret med hjälp av maximeringsknappen.

Klicka på maximeringsknappen om du vill maximera ett fönster. Klicka en gång till på maximeringsknappen om du vill återställa fönstret.

Knappen Stäng fönster

Klicka på knappen Stäng fönster om du vill stänga fönstret.

Kant 

Högerklicka på kanten om du vill visa Fönstermenyn.

Ta tag i fönsterkanten men inte i titelraden om du vill ändra fönstrets storlek. Dra i kanten tills fönstret är så stort som du vill ha det.

Så här aktiverar du ett fönster

Ett fönster som är aktivt reagerar på indata från musen och tangentbordet. Endast ett fönster åt gången kan vara aktiverat. Det aktiverade fönstret ser annorlunda ut än de övriga fönstren.

Du kan aktivera ett fönster med hjälp av de följande elementen:

Element 

Åtgärd 

Mus 

Klicka på fönstret om det är synligt.  

Snabbkommandon 

Använd snabbkommandon om du vill växla till ett annat öppet fönster. Släpp tangenterna när du vill aktivera ett fönster. Standardsnabbkommandot för att växla mellan olika fönster är Alt + Tabb.

Fönsterlista:

Klicka på knappen som representerar fönstret i Fönsterlista.

Arbetsytebytare

Klicka på fönstret som du vill aktivera i Arbetsytebytare.

Arbetsytor

Du kan ha flera fönster öppna samtidigt på skrivbordet. Fönstren visas i underavdelningar på skrivbordet som kallas arbetsytor. En arbetsyta är ett speciellt område som du kan arbeta i.

Varje arbetsyta består av samma skrivbord, samma paneler och samma menyer. Du kan emellertid köra olika program och öppna olika fönster på varje arbetsyta. Du kan bara visa en arbetsyta åt gången på skrivbordet, men det kan finnas öppna fönster på andra arbetsytor.

Arbetsytor ger dig möjlighet att organisera din skrivbordsmiljö när du kör många program samtidigt. När arbetsytan som du arbetar med blir full av fönster kan du flytta över till en annan arbetsyta. Du kan även växla till en annan arbetsyta och starta fler program.

Arbetsytorna visas i panelprogrammet Arbetsytebytare. I Figur 2–4 innehåller Arbetsytebytare fyra arbetsytor. De första tre arbetsytorna innehåller öppna fönster. Den sista arbetsytan innehåller inga aktiva fönster.

Figur 2–4 Arbetsytor som visas i Arbetsytebytare

Arbetsytebytare. Bilden beskrivs av den omgivande texten.

Så här växlar du mellan olika arbetsytor

Du kan växla mellan arbetsytor på följande sätt:

Så här lägger du till arbetsytor

Högerklicka på panelprogrammet Arbetsytebytare och välj sedan Inställningar om du vill lägga till arbetsytor på skrivbordet. Dialogfönstret Inställningar för arbetsytebytare visas. Ange önskat antal arbetsytor i rotationsrutan Antal arbetsytor.

Filhanteraren Nautilus

Filhanteraren Nautilus ger tillgång till alla dina filer, program och FTP-platser. Välj Program -> Hemmapp om du vill öppna ett Nautilus-fönster. Figuren här nedan visar ett Nautilus-fönster som presenterar innehållet i en mapp.

Ett exempel på ett Nautilusfönster. Bilden förklaras av den omgivande texten.

Nautilus-fönster innehåller följande paneler:

Sidopanel

Ger dig möjlighet att leta bland dina filer. Den här panelen innehåller även information om den aktuella filen eller mappen. Sidopanelen visas i fönstrets vänstra del.

Innehållspanelen

Visar innehållet i filer eller mappar. Innehållspanelen visas i fönstrets högra del.

Du kan vidta följande åtgärder med hjälp av Nautilus:

Nautilus skapar även skrivbordet.

Så här öppnar du filer från filhanteraren

Dubbelklicka på mappikonerna i innehållspanelen om du vill flytta till en mapp som innehåller en fil som du vill öppna. Dubbelklicka på filikonen när filen som du vill öppna visas. Då öppnas filen.

Så här flyttar du filer från en mapp till en annan

Du kan flytta filer från en mapp till en annan genom att öppna två eller flera Nautilus-fönster. Öppna olika mappar i varje fönster och dra sedan filerna från det ena till det andra.

Skrivbordet och skrivbordsobjekt

Skrivbordet är en av användargränssnittets aktiva komponenter. Du kan använda skrivbordet för att utföra följande åtgärder:

Filhanteraren hanterar skrivbordet.

Så här öppnar du skrivbordsobjekt

Dubbelklicka på det objekt på skrivbordet som du vill öppna. Du kan ange inställningar i filhanterarfönstret så att du bara behöver klicka en gång för att utföra standardåtgärden.

Så här lägger du till objekt på skrivbordet

Du kan lägga till objekt på skrivbordet så att du lätt kommer åt filer, mappar och program som du använder ofta. Du kan lägga till skrivbordsobjekt på följande sätt:

Ikonen Börja här

Ikonen Börja Här.

Med platsen Börja här kommer du åt följande funktioner:

Du kan komma åt ikonen Börja här på följande sätt:

Inställningar för skrivbordet

Du kan konfigurera nästan samtliga aspekter av skrivbordet med inställningsverktygen. Varje verktyg påverkar en särskild del av skrivbordets beteende. Du kan t ex välja ett tema för skrivbordet med hjälp av ett inställningsverktyg. Ett tema är en grupp samordnade inställningar som avgör hur en del av användargränssnittet ser ut.

För bekvämlighets skull är grupperna indelade i följande huvudområden:

Du kan starta skrivbordsinställningsverktygen på något av följande sätt:

Program

Programmen som ingår i GNOME-skrivbordet har flera gemensamma egenskaper. Programmen är t ex konsekvent utformade. Programmen har gemensamma egenskaper eftersom de utnyttjar samma programmeringsbibliotek. Ett program som använder de vanliga GNOME-programmeringsbiblioteken är ett GNOME-kompatibelt program. Nautilus och textredigeraren gedit är två exempel på GNOME-kompatibla program.

I GNOME ingår andra bibliotek än de bibliotek som operativsystemet ställer till förfogande. Biblioteken ger GNOME möjlighet att köra såväl befintliga program som GNOME-kompatibla program. Om ditt operativsystem exempelvis är UNIX-baserat kan du köra befintliga X11-program och Motif-program från GNOME-skrivbordet.

Detta är några av egenskaperna hos GNOME-kompatibla program:

Så här hittar du mer information

Skrivbordet har en hjälpfunktion som du kan använda om du vill ta reda på mer om följande ämnen:

Så här tar du reda på mer om avsnitt som berör skrivbordsmiljön

Du kan få mer information om vissa avsnitt om skrivbordmiljön i det integrerade hjälpsystemet Yelp. Välj Program -> Hjälp om du vill starta hjälpsystemet Yelp.

Så här tar du reda på mer information om panelprogram

Högerklicka på panelprogrammet och välj sedan Hjälp om du vill ha mer information om ett visst panelprogram.

Så här tar du reda på mer information om program

Starta programmet och välj sedan Hjälp -> Innehåll om du vill ha reda på mer information om ett särskilt program. Du kan också starta programmet och sedan trycka på F1.

Kapitel 3 Skrivbordssessioner i GNOME

Det här kapitlet innehåller information om hur du startar, hanterar och avslutar en skrivbordssession i GNOME.

Starta en session

En skrivbordssession pågår mellan tidpunkten då du loggar in i skrivbordsmiljön och tidpunkten då du loggar ut. Inloggningsfönstret, som visas av Inloggningshanteraren, är inkörsporten till skrivbordsmiljön. Inloggningsfönstret innehåller fält som du kan skriva in användarnamn och lösenord i. På Alternativ-menyn i inloggningsfönstret visas inloggningsalternativen. Du kan till exempel välja språk för sessionen.

Du startar en session när du loggar in. Sessionshanteraren startar efter att Inloggningshanteraren har verifierat användarnamn och lösenord. Med sessionshanteraren kan du hantera en session. Du kan t ex spara status för den senaste sessionen och återgå till den sessionen nästa gång du loggar in. Sessionshanteraren sparar och återställer följande:

Så här loggar du in i en session

Utför följande åtgärder för att logga in till en session.

 1. Välj Alternativ -> Session. Välj GNOME-skrivbordet från listan över tillgängliga skrivbordsmiljöer.

 2. Skriv in inloggningsnamn i fältet i dialogfönstret Inloggningshanteraren och klicka på OK.

 3. Skriv in lösenordet i fältet i dialogfönstret Inloggningshanteraren och klicka på OK.

Sessionshanteraren startar en session när du loggar in. Sessionshanteraren startar en ny session när du loggar in för första gången. Sessionshanteraren återställer till din tidigare session om du har loggat in tidigare.

Använda sessioner på annat språk

Utför följande åtgärder för att starta en session på ett annat språk.

 1. Välj Alternativ -> Session i inloggningsdialogfönstret. Välj GNOME-skrivbordet från listan över tillgängliga skrivbordsmiljöer.

 2. Välj Alternativ -> Språk i inloggningsdialogfönstret.

 3. Markera den språkgrupp som innefattar språket du vill använda.

 4. Markera ett språk.

 5. Logga in.

Systemadministratören anger standardspråk för systemet. Via Alternativ-menyn i dialogfönstret Inloggningshanteraren kan du komma åt andra språk. När du valt ett språk i Alternativ-menyn anges LANG-variabeln för sessionen. Standardspråket återställs vid sessionens slut.

Så här låser du skärmen

Bilden visar en låsikon som representerar funktionen Lås skärm.

Utför en av följande åtgärder för att låsa skärmen:

När du låser skärmen startas skärmsläckaren. Flytta musen för att visa dialogfönstret för låst skärm om du vill låsa upp skärmen. Skriv användarnamn och lösenord i dialogfönstret för låst skärm och tryck på Retur.


Obs!  

Du måste ha skärmsläckaren aktiverad för att kunna låsa skärmen.


Hantera sessionen

Om du vill konfigurera sessionhanteringen för skrivbordsmiljön väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Sessioner. Inställningsverktyget Sessioner känner igen följande programtyper:

Definera sessionsegenskaper vid in- och utloggning

Om du vill ange sessionegenskaper vi in- och utloggning, väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Sessioner. Utför önskade ändringar i Sessionsalternativ-fliksektionen. Du kan t ex välja att visa en välkomstskärm vid inloggning.

Använda uppstartsprogram

Du kan konfigurera sessionerna att starta med program som inte är sessionshanterade. Om du vill konfigurera icke-sessionshanterade uppstartsprogram, väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Sessioner . Använd Startprogram-fliksektionen för att lägga till, redigera och ta bort program. Om du sparar inställningarna och loggar ut startas uppstartsprogrammen automatiskt nästa gång du loggar in.

Bläddra mellan program i den aktuella sessionen

Om du vill bläddra mellan program i den aktuella sessionen, väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Sessioner . I Aktuell session-fliksektionen visas följande:

Du kan använda Aktuell session-fliksektionen för att utföra ett begränsat antal åtgärder i sessionsegenskaperna för ett program eller inställningsverktyg. Du kan till exempel redigera startordningen och omstarttyp för alla GNOME-program eller inställningsverktyg som finns i listan.

Spara sessionsinställningar

Utför följande steg om du vill spara sessionsinställningarna:

 1. Konfigurera sessioner så att inställningarna sparas automatiskt när du avslutar sessionen. Om du vill konfigurera din session, väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Sessioner. Inställningsverktyget Sessioner startar. Välj alternativet Spara ändringarna i sessionen automatiskt i Sessionsalternativ-fliksektionen.

 2. Avsluta sessionen.

Om du inte väljer alternativet Spara ändringarna i sessionen automatiskt visas ett dialogfönster där du kan välja om du vill spara de aktuella inställningarna när du loggar ut. Om du vill spara inställningarna väljer du alternativet och fortsätter att logga ut.

Avsluta en session

Ikonen Logga ut.

Om du vill avsluta din session stänger du alla för närvarande aktiva processer och utför en av följande åtgärder:

Innan du avslutar en session kan du spara de aktuella inställningarna så att du kan återställa sessionen senare. Under utloggningen visas ett dialogfönster där du kan välja att spara de aktuella inställningarna. I inställningsverktyget Sessioner kan du välja ett alternativ som gör att de aktuella inställningarna sparas automatiskt.

Kapitel 4 Arbeta med paneler

Informationen i det här kapitlet handlar om hur du använder paneler.

Introduktion till paneler

En panel är ett område på skrivbordet där du kan välja att köra program och panelprogram och utföra andra åtgärder. Första gången du startar en session finns de följande panelerna på skrivbordet:

Panelerna beskrivs i de följande avsnitten.

Menypanelen

Menypanelen löper längs skärmens övre kant. Menypanelen innehåller textmenyer i stället för bildmenyer. Figur 4–1 visar menypanelen. Systemadministratören kan ha ställt in menypanelen enligt lokala kriterier. Det kan alltså tänkas att menypanelen som du har framför dig ser något annorlunda ut.

Figur 4–1 En typisk menypanel

Standardmenypanelen. Bilden förklaras av den omgivande texten.

Standardmenypanelen innehåller följande objekt:

Objekt 

Beskrivning  

Program-menyn:

Program-menyn innehåller GNOME:s standardprogram.

Menyn Åtgärder

Åtgärder-menyn innehåller olika kommandon som du kan utföra skrivbordsåtgärder med.

Programstartare för hemmappen 

Klicka på den här programstartaren om du vill öppna hemmappen i ett Nautilus-filhanterarfönster.

Programstartare för Terminal

Klicka på den här programstartaren om du vill starta Terminal-programmet. Med Terminal får du tillgång till en UNIX-kommandorad.

Panelprogrammet Volymkontroll

Du kan ändra volymen på systemhögtalarna med hjälp av panelprogrammet Volymkontroll.

Panelprogrammet Klocka

Panelprogrammet Klocka visar vad klockan är. Om du klickar på urtavlan visas en meny med klockkommandon.

Fönsterlistans ikon 

Fönsterlistan är en lista över alla öppna fönster. Klicka på ikonen längst till höger på menypanelen och välj ett fönster som du vill aktivera.  

Till skillnad från andra paneltyper kan det bara finnas en menypanel åt gången på skrivbordet.

Den undre kantpanelen

När datorn startas löper en kantpanel utmed skärmens undre kant. Figur 4–2 visar en normal undre kantpanel. Systemadministratören kan ha ställt in den undre kantpanelen enligt lokala kriterier. Det kan alltså tänkas att den undre kantpanel som du har framför dig ser något annorlunda ut.

Figur 4–2 En normal undre kantpanel

Visar den undre kantpanelen. Bilden förklaras av den omgivande texten.

Den undre kantpanelen innehåller följande panelprogram:

Du kan ändra den undre kantpanelens beteende och utseende efter eget tycke och smak. Du kan även lägga till eller ta bort objekt från den undre kantpanelen. Du kan skapa flera paneler och ge dem individuella egenskaper och bakgrunder och fylla dem med olika objekt. Du kan även dölja paneler.

Hantera paneler

De följande avsnitten beskriver hur det går till att hantera paneler.

Så här lägger du till en ny panel

Du kan lägga till olika typer av paneler till skrivbordet. Tabell 4–1 visar en lista över vilka typer av paneler du kan lägga till och deras egenskaper.

Tabell 4–1 Paneltyper

Paneltyp 

Fästfunktion  

Storlek 

Hörnpanel 

Fäster vid någon av skärmens kanter, men kan bara fästas vid kantens mitt eller hörn.  

Utvidgas så mycket som krävs för att objekten på panelen ska vara synliga. 

Kantpanel 

Fäster vid någon av skärmens kanter. Startpanelen längst ned på skärmen är ett exempel på en kantpanel.  

Löper längs hela kanten som panelen är fäst vid. 

Flytande panel 

Fäster inte vid något. Du kan placera en flytande panel var som helst i skrivbordsmiljön. 

Utvidgas så mycket som krävs för att objekten på panelen ska vara synliga. 

Glidande panel 

Fäster vid vilken som helst av skärmens kanter. Panelen kan fästas var som helst på kanten.  

Utvidgas så mycket som krävs för att objekten på panelen ska vara synliga. 

Menypanel 

Fäster vid skärmens överkant. Det går inte att flytta menypanelen. 

Löper längs hela överkanten på skärmen. Det kan bara finnas en menypanel i skrivbordsmiljön. 

Gör så här om du vill skapa en panel:

 1. Högerklicka på ett tomt område på en valfri panel och välj sedan Ny panel.

 2. Välj den typ av panel som du vill lägga till. Den nya panelen läggs till i skrivbordsmiljön. Den nya panelen innehåller inga objekt förutom menypanelen.

  Du kan anpassa den nya panelen så att den passar dina behov.

Så här ändrar du en panel

Du måste klicka med den högra, mellersta eller vänstra musknappen på ett tomt område på panelen om du vill ändra något på den. Du kan även aktivera panelen genom att klicka med den mellersta eller högra musknappen på en av döljknapparna om det inte finns någon tom yta på panelen. Ändra panelens egenskaper så att panelens döljknappar syns om de inte gör det.

Du ändrar en panel med musknapparna på följande sätt:

Klicka med mellersta musknappen

Gör det möjligt att ta tag i panelen och dra den till en ny position.

Klicka med högra musknappen

Panelens snabbmeny visas.

Så här flyttar du en panel

Du kan flytta paneler till olika platser. Tryck ned och håll kvar den mellersta musknappen och dra sedan panelen till den nya positionen om du vill flytta den.

Om du drar en flytande panel följer panelen med pekaren. Panelen fästs inte vid någon del av skrivbordet. Om du drar en hörnpanel, en kantpanel eller en glidande panel fästs den vid skärmens kant.


Obs!  

Det går inte att flytta menypanelen.


Så här döljer du en panel

Du kan dölja och visa paneler med undantag för menypanelen. Använd någon av döljknapparna om du vill dölja en panel. Ändra panelens egenskaper panelens döljknappar syns om de inte gör det.

Knapparna är placerade på panelens bägge ändar. Det kan finnas en ikon i form av en pil på knapparna. Figuren här nedan visar hur döljknapparna ser ut.

En horisontell och en vertikal panel som båda innehåller döljknappar.

Klicka på någon av döljknapparna om du vill dölja en panel. Panelen döljs i samma riktning som pilen på knappen visar. Knappen på panelens andra sida förblir synlig.

Klicka på den synliga knappen om du vill visa en dold panel igen. Panelen ökar i storlek i samma riktning som pilen på knappen visar. Båda knapparna är nu synliga.

Du kan ange att en panel ska döljas automatiskt. Om du gör det döljs panelen automatiskt då pekaren inte befinner sig över panelen. Panelen återställs om du placerar pekaren över den del av skärmen där panelen finns. Ändra panelens egenskaper om du vill att den ska döljas automatiskt.


Obs!  

Knapparna beter sig något annorlunda på en kantpanel. Du kan använda knapparna på följande sätt, om panelen befinner sig i något av skärmens hörn:


Så här ändrar du panelegenskaper

Välj Program-> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Panel och utför önskade ändringar om du vill ändra inställningarna för samtliga paneler. Du kan t ex ange diverse inställningar som har med panelobjektens utseende och beteende att göra.

Du kan även ändra individuella panelers egenskaper. Du kan ändra varje panels egenskaper, t ex dess typ och utseende och hur den beter sig när den döljs.


Obs!  

Det går inte att ändra menypanelens egenskaper.


Så här ändrar du en panels egenskaper:

 1. Högerklicka på en tom yta på panelen och välj sedan Egenskaper. Dialogfönstret Panelegenskaper visas. Följande figur visar hur dialogrutan Panelegenskaper ser ut. Dialogrutan avser kantpanelen längst ned på skärmen.

  Dialogfönstret Panelegenskaper. Bilden förklaras av den omgivande texten.

  Dialogfönstret Panelegenskaper innehåller följande flikavsnitt:

  • Paneltyp panel

  • Bakgrund

 2. Klicka på fliken Paneltyp panel om du vill ändra panelens storlek eller position eller hur den beter sig då den döljs. Tabellen här nedan beskriver dialogelementen i flikavsnittet Paneltyp panel:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning  

  Position

  Bestämmer var panelen placeras på skärmen. Markera panelens önskade position.  

  Storlek

  Välj panelstorlek. 

  Orientera horisontellt

  Gäller enbart flytande paneler. Markera det här alternativet om du önskar en horisontell panel.  

  Orientera vertikalt

  Gäller enbart flytande paneler. Markera det här alternativet om du önskar en vertikal panel.  

  Horisontellt avstånd

  Gäller enbart flytande paneler. Ange i rotationsrutan hur långt från skärmens vänstra kant panelen ska placeras.  

  Vertikalt avstånd

  Gäller enbart flytande paneler. Ange i rotationsrutan hur långt från skärmens överkant panelen ska placeras.  

  Skärmkantsavstånd

  Gäller enbart glidande paneler. Ange avståndet (i pixlar) mellan panelen och skärmkanten i den här rotationsrutan.  

  Dölj automatiskt

  Ange att panelen ska döljas automatiskt med det här alternativet.  

  Visa döljknappar

  Markera det här alternativet om du vill att döljknapparna ska vara synliga.  

  Pilar på döljknapp

  Välj det här alternativet om du vill ha pilar på döljknapparna, under förutsättning att de är aktiverade. 

 3. Klicka på fliken Bakgrund om du vill ändra panelens bakgrund. Flikavsnittet Bakgrund innehåller följande element:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning 

  Bakgrundstyp

  Välj panelens bakgrundstyp. Du kan välja mellan följande alternativ: 

  • Standard: Den normala bakgrundstypen. Standardbakgrunden beror på inställningarna i Program -> Skrivbordsinställningar -> Tema.

  • Färg: Ger dig möjlighet att välja en färg på panelens bakgrund.

  • Bild: Ger dig möjlighet att välja en bild som visas på panelens bakgrund.

  Bakgrundsfärg

  Klicka på knappen Färg som ska användas om Bakgrundstyp har värdet Färg. Då visas färgväljaren. Välj önskad färg i färgväljaren.

  Bild

  Välj vilken bild du vill ha som panelbakgrund om Bakgrundstyp har värdet Bild. Ange följande inställningar för bakgrundsbilden:

  Skala inte bilden så att den passar

  Markera det här alternativet om du vill att bakgrundsbilden visas upprepade gånger och fyller ut bakgrunden.  

  Skala bild

  Markera det här alternativet om du vill att bakgrundsbilden skalas så att den fyller ut hela panelbakgrunden. Bildens proportioner bevaras.  

  Sträck ut bild

  Markera det här alternativet om du vill att bakgrundsbilden ska töjas så att den fyller ut hela panelbakgrunden. Bildens proportioner bevaras inte.  

  Rotera bild i vertikala paneler

  Markera det här alternativet om du vill att bakgrundsbilden i vertikala paneler roteras.  

  Du kan även dra en färg eller bild och släppa den på en panel om du vill ange att färgen eller bilden ska användas som panelbakgrund. Mer information finns i Så här drar du en färg eller bild till en panels bakgrund.

 4. Stäng dialogfönstret Panelegenskaper genom att klicka på Stäng.

Så här drar du en färg eller bild till en panels bakgrund

Du kan dra en färg eller bild och släppa den på en panel om du vill ange att den ska användas som panelbakgrund. Du kan dra en färg eller bild från många program. Du kan t ex dra en färg från filhanteraren Nautilus till en panel om du vill att panelen ska ha bakgrundsfärgen i fråga. Du kan även dra en färg från en färgväljare.

Du kan dra en bild till en panel om du vill att panelen ska ha den som bakgrundsbild. Du kan även dra mönsterbilder från filhanteraren Nautilus om du vill ställa in panelens bakgrund.

Så har tar du bort en panel

Högerklicka på panelen som du vill ta bort och välj sedan Ta bort denna panel.


Obs!  

Det måste alltid finnas åtminstone en panel i skrivbordsmiljön. Om det bara finns en panel i skrivbordsmiljön går den inte att ta bort.


Panelobjekt

I det här avsnittet beskrivs vilka objekt du kan lägga till på och använda från paneler.

Använda panelobjekt

Du ändrar ett panelobjekt med musknapparna på följande sätt:

Klicka med vänstra musknappen

Panelobjektet startas.

Klicka med mellersta musknappen

Gör det möjligt att ta tag i objektet och dra det till en ny position.

Klicka med högra musknappen

Panelens snabbmeny visas.

Panelprogram används på ett annat sätt. Mer information finns i Så här väljer du ett panelprogram.

Så här lägger du till ett objekt i en panel

Du kan lägga till ett objekt på en panel på flera sätt:

Så här ändrar du ett objekts egenskaper

Vissa panelobjekt har egenskaper. Egenskaperna är olika för olika typer av objekt. Egenskaperna bestämmer attribut av exempelvis följande typer:

Så här ändrar du ett objekts egenskaper:

 1. Högerklicka på objektet så att panelobjektets popupmeny visas (se Figur 4–3).

  Figur 4–3 Panelobjektets popupmeny

  Popupmeny för panelobjekt. Menyalternativ en Egenskaper, Hjälp, Ta bort från panelen, Flytta.

 2. Välj Egenskaper. Ändra de önskade egenskaperna i dialogfönstret Egenskaper. Egenskaperna i dialogfönstret Egenskaper beror på vilket objekt du valde i steg 1.

 3. Spara ändringarna genom att klicka på OK och stäng sedan dialogfönstret Egenskaper.

Så här flyttar du ett panelobjekt

Du kan flytta panelobjekten inom en panel och från en panel till en annan. Du kan även flytta objekt mellan paneler och lådor.

Håll ned den mellersta musknappen och dra panelobjektet till den nya positionen om du vill flytta det. När du släpper upp den mellersta musknappen stannar objektet kvar på den nya positionen.

Du kan även flytta ett panelobjekt med hjälp av dess popupmeny:

 1. Högerklicka på objektet och välj sedan Flytta.

 2. Peka på objektets nya position och klicka sedan med valfri musknapp. Objektet flyttas då till den nya positionen. Du kan flytta objektet till vilken panel som helst i skrivbordsmiljön.

Placeringen av de övriga objekten på en panel påverkas när ett panelobjekt flyttas. Du kan ange en flyttningsmetod om du vill ha kontroll över hur objekten förflyttas på en panel. Tryck på en av de följande tangenterna medan du flyttar panelobjektet om du vill påverka flyttningsmetoden:

Tangent 

Flyttningsmetod 

Beskrivning 

Ingen tangent 

Platsbyte 

Objektet byter plats med andra panelobjekt. Platsbyte är den normala flyttningsmetoden. 

Alt-tangenten

Fri förflyttning 

Objektet flyttas förbi de övriga panelobjekten till första lediga plats på panelen. 

Skifttangenten

Insättning 

De övriga panelobjekten flyttas längre bort.  

Så här tar du bort ett panelobjekt

Högerklicka på panelobjektet så att dess popupmeny visas och välj sedan Ta bort från panel om du vill ta bort ett objekt från en panel.

Panelprogram

Ett panelprogram är ett litet program vars användargränssnitt visas inom ramen för panelen. Använd panelprogramobjektet för att komma åt panelprogrammet. Figuren här nedan, t ex, visar följande panelprogram, från vänster till höger:

Prov på panelprogram. Bilden beskrivs i den omgivande texten.

Så här lägger du till ett panelprogram på en panel

Du kan lägga till ett panelprogram på en panel från panelens popupmeny. Högerklicka på en tom yta på en panel. Panelens popupmeny visas. Välj Lägg till i panelen och sedan panelprogrammet som du vill lägga till från någon av de följande undermenyerna:

Du kan även dra panelprogrammet från undermenyn till panelen.

Så här väljer du ett panelprogram

Du måste högerklicka på en panel och visa panelobjektets popupmeny innan du kan ändra panelprogrammets egenskaper. Klicka med den mellersta musknappen om du vill flytta ett panelprogram.

Du kan klicka var som helst på ett panelprogram om du vill visa panelobjektets popupmeny eller flytta panelprogrammet, med vissa förbehåll:

Så här ändrar du ett panelprograms inställningar

Så här ändrar du inställningar för ett panelprogram:

 1. Högerklicka på panelprogrammet och välj sedan Inställningar. Ändra de önskade inställningarna i dialogfönstret Inställningar. Inställningarna för panelprogrammen varierar.

 2. Klicka på Stäng när du vill stänga dialogutan Inställningar.

Programstartare

När du klickar på en programstartare påbörjas en av de följande åtgärderna:

Startprogram finns på följande platser i skrivbordsmiljön:

Du kan ändra en programstartares egenskaper. Programstartarens namn, ikonen som representerar den och hur programstartaren körs är några av dess egenskaper.

Så här lägger du till en programstartare på en panel

Du kan lägga till en panel på något av följande sätt:

Så här skapar du en programstartare med dialogfönstret Skapa programstartare

Så här skapar du en programstartare med hjälp av dialogfönstret Skapa programstartare:

 1. Högerklicka på någon del av panelen så att dess popupmeny visas. Välj Lägg till i panelen -> Programstartare. Dialogfönstret Skapa programstartare visas. Flikavsnittet Grundläggande i dialogfönstret visas.

  Dialogfönstret Skapa programstartare, flikavsnittet Grundläggande. Bilden beskrivs av den omgivande texten.
 2. Ange programstartarens egenskaper i dialogfönstret. Tabellen här nedan beskriver dialogfönsterelementen i flikavsnittet Grundläggande:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning  

  Namn

  Ange programstartarens namn i den här textrutan. Du kan lägga till översättningar av namnet på fliken Avancerat. Namnet är vad som visas då startaren läggs till på en meny eller på skrivbordet.

  Allmänt namn

  Ange programklassen som programstartaren tillhör i den här textrutan. Du skulle t ex kunna skriva Texthanteraren i textrutan om programstartaren gäller gedit. Du kan lägga till översättningar av det allmänna namnet på fliken Avancerat.

  Kommentar

  Skriv en kort kommentar om programstartaren i den här textrutan. Kommentaren visas i form av en verktygsbeskrivning när pekaren befinner sig över programstartarens ikon på panelen. Du kan lägga till översättningar av kommentaren på fliken Avancerat.

  Kommando

  Ange ett kommando som ska köras då du klickar på programstartaren.  

  Typ

  Ange programstartarens typ i den här nedrullningsbara kombinationsrutan. Välj mellan följande alternativ:  

  • Program: Välj det här alternativet om du vill skapa en programstartare som kör ett program.

  • Länk: Välj det här alternativet om du vill skapa en programstartare som utgör en länk till en fil, mapp eller FTP-plats.

  Ikon

  Välj en ikon som ska representera programstartaren. Klicka på knappen Ingen ikon om du vill välja en ikon. Ett dialogfönster där du kan välja en ikon visas. Välj en ikon i dialogfönstret. Klicka på Bläddra om du vill välja en ikon från en annan katalog. Klicka på OK när du har valt en ikon.

  Kör i terminal

  Välj det här alternativet om du vill köra programmet eller kommandot i ett terminalfönster. Välj det här alternativet i fråga om program eller kommandon som inte skapar ett fönster när de körs. 

 3. Klicka på fliken Avancerat om du vill ställa in programstartarens avancerade egenskaper. Dialogfönstret Egenskaper för programstartaren visas med flikavsnittet Avancerat aktiverat.

  Dialogfönstret Egenskaper för programstartare, flikavsnittet Avancerat. Figuren beskrivs av den omgivande texten.
 4. Ange programstartarens avancerade egenskaper i dialogfönstret. Tabellen här nedan beskriver dialogfönsterelementen i den övre delen av flikavsnittet Avancerat:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning  

  Försök med detta innan du använder

  Ange ett kommando som kontrolleras innan programstartaren körs igång. Om kommandot är körbart och finns någonstans i sökvägen visas programstartaren på panelen. 

  Dokumentation

  Ange sökvägen til programstartarens hjälpfil. Om du anger en sökväg i det här fältet visas menyobjektet Hjälp om programstartarnamn-program på programstartarens snabbmeny.

 5. Du kan även lägga till översättningar av fälten Namn, Allmänt namn och Kommentar från flikavsnittet Grundläggande. Ange översättningen i tabellen Namn/Kommentar för översättningar på följande sätt:

  Fält 

  Beskrivning  

  Första fältet 

  Ange den två tecken långa koden för språket som du vill översätta till.  

  Andra fältet 

  Ange översättningen av programstartarens Namn.

  Tredje fältet 

  Ange översättningen av programstartarens Allmänt namn.

  Fjärde fältet 

  Ange översättningen av programstartarens Kommentar.

  Klicka därefter på knappen Lägg till/Ställ in.

  Markera översättningen om du vill redigera den. Den översatta texten visas i den nedre delen av dialogfönstret. Redigera fälten och klicka sedan på knappen Lägg till/Ställ in.

  Markera översättningen och klicka sedan på Ta bort om du vill ta bort översättningen.

 6. Klicka på OK. Dialogfönstret Egenskaper för programstartaren stängs och programstartaren skapas.

Så här ändrar du en programstartares egenskaper

Så här ändrar du en programstartares egenskaper:

 1. Högerklicka på programstartaren så att panelobjektets popupmeny visas.

 2. Välj Egenskaper. Ändra de aktuella egenskaperna i dialogfönstret Egenskaper för programstartaren. Mer information om dialogfönstret Egenskaper för programstartaren finns i Så här skapar du en programstartare med dialogfönstret Skapa programstartare.

 3. Stäng dialogfönstret Egenskaper för programstartaren genom att klicka på Stäng.

Menyer

Du kan lägga till följande menytyper på panelerna:

Menyer som du lägger till på panelerna representeras av en ikon med en pil. Pilen visar att ikonen representerar en meny eller låda. Figur 4–4 visar hur menyerna brukar se ut på en panel.

Figur 4–4 Typiska menyobjekt på en panel

Typiska menyobjekt på en panel.

Lådor

En låda är en utökad version av en panel. Du kan öppna och stänga en låda på samma sätt som du kan visa och dölja en panel. En låda kan innehålla alla slags panelobjekt, däribland programstartare, menyer, panelprogram, andra panelobjekt och andra lådor. När du öppnar en låda kan du använda objekten i den på samma sätt som du använder objekten på en panel.

Figuren här nedan visar en öppen låda som innehåller två panelobjekt.

Öppen låda. Bilden beskrivs av den omgivande texten.

Pilen på lådans ikon visar att ikonen representerar en låda eller en meny.

Du kan lägga till, flytta och ta bort objekt från lådor på samma sätt som du kan lägga till, flytta och ta bort objekt från paneler.

Så här öppnar och stänger du en låda

Klicka på lådobjektet på en panel om du vill öppna lådan. Du kan stänga en låda på följande sätt:

Så här lägger du till en låda på en panel

Du kan lägga till en låda på en panel på följande sätt:

Så här lägger du till ett objekt i en låda

Objekt läggs till i lådor på samma sätt som objekt läggs till på paneler. Mer information finns i Så här lägger du till ett objekt i en panel.

Så här ändrar du en lådas egenskaper

Välj Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Panel och ändra sedan det du vill ändra om du vill ge samtliga paneler och lådor nya inställningar. Du kan t ex välja diverse inställningar som har med panel- och lådobjektens utseende och beteende att göra. Du kan även välja alternativ som enbart har med lådor att göra. Du kan t ex välja att lådorna ska stängas när du klickar på en programstartare i dem.

Du kan även ändra andra egenskaper för enskilda lådor. Du kan ändra egenskaper för individuella lådor, t ex deras utseende och om de ska ha döljknappar eller inte.

Så här ändrar du en lådas egenskaper:

 1. Högerklicka på lådan och välj sedan Egenskaper så att dialogfönstret Panelegenskaper visas. Dialogfönstret visas med flikavsnittet Låda aktiverat.

  Dialogfönstret Panelegenskaper för en låda. Bilden beskrivs av den omgivande texten.
 2. Välj lådans egenskaper i dialogfönstret. Tabellen som följer beskriver elementen i flikavsnittet Låda:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning  

  Storlek

  Ange lådans storlek.  

  Verktygbeskrivning/Namn

  Ange lådans namn i den här textrutan. Namnet visas som en verktygsbeskrivning när pekaren placeras ovanför panelen. 

  Ikon

  Välj en ikon som ska representera lådan. Klicka på knappen Ikon. Dialogfönstret för ikonval visas. Välj en ikon i dialogfönstret. Du kan även klicka på Bläddra och välja en ikon i en annan katalog. Klicka på OK när du har valt en ikon.

  Visa döljknapp

  Markera det här alternativet om du vill att en döljknapp ska visas då lådan öppnas.  

  Visa pil på döljknappen

  Markera det här alternativet om du vill att det ska finnas en pil på en eventuell döljknapp. 

 3. Du kan ställa in lådans bakgrund på flikavsnittet Bakgrund. Mer information om hur du fyller i fälten i flikavsnittet Bakgrund finns i Så här ändrar du panelegenskaper. Du kan även dra en färg eller bild och släppa den på en låda om du vill ange att färgen eller bilden ska användas som lådans bakgrund. Mer information finns i Så här drar du en färg eller bild till en panels bakgrund.

 4. Stäng dialogfönstret Panelegenskaper genom att klicka på Stäng.

Knappen Logga ut

Ikonen Logga ut.

Knappen Logga ut gör att du loggas ut från en GNOME-session.

Du lägger till en Logga ut-knapp på en panel genom att högerklicka i ett tomt utrymme på panelen. Välj Lägg till i panelen -> Logga ut-knappen. Klicka på Logga ut om du vill logga ut från sessionen eller stänga av datorn.

Knappen Lås

Bilden visar en låsikon som representerar funktionen Lås skärm.

Om du klickar på knappen Lås låses skärmen och skärmsläckaren går igång. Du måste ange ditt lösenord om du vill återuppta sessionen. Det måste finnas en aktiv skärmsläckare om du ska kunna låsa skärmen.

Du lägger till en Lås-knapp på en panel genom att högerklicka i ett tomt utrymme på panelen. Välj Lägg till i panelen -> Lås-knappen.

Högerklicka på Lås. Då visas en meny med kommandon som har med skärmsläckaren att göra. Tabell 4–2 beskriver kommandona som finns tillgängliga på menyn.

Tabell 4–2 Menyalternativ på menyn Lås skärmen

Alternativ 

Funktion 

Aktivera skärmsläckare

Skärmsläckaren aktiveras omedelbart, men skärmen låses inte. 

Lås skärm

Skärmen låses omedelbart. Det här kommandot ger samma effekt som om du hade klickat på knappen Lås.

Avsluta skärmsläckardemon

Skärmsläckarprocessen avslutas. Du kan inte låsa skärmen efter att du har avslutat skärmsläckarprocessen. 

Starta om skärmsläckardemon

Skärmsläckarprocessen avslutas och startas om. Använd det här kommandot när du har bytt lösenord. Ange det nya lösenordet då du använder skärmsläckaren efter att ha startat om skärmsläckarprocessen. 

Egenskaper

Visar dialogfönstret XScreenSaver där du kan konfigurera skärmsläckaren.

Kapitel 5 Arbeta med menyer

I det här kapitlet beskrivs hur du använder menyer på GNOME-skrivbordet.

Introduktion till menyer

Alla skrivbordsfunktioner är tillgängliga via menyer. Menypanelen innehåller menyer. Du kan alltså använda en kombination av menyer och paneler när du arbetar. Du kan utföra olika åtgärder för menyerna, som till exempel att kopiera menyalternativ till paneler.

Du kan komma åt de följande menyerna i skrivbordsmiljön:

Du kan även högerklicka på skrivbordet och visa Skrivbord-menyn. Från Skrivbord-menyn kan du utföra åtgärder som har med skrivbordet att göra.

Alla de här menyerna erbjuder flera olika sätt att utföra uppgifter och ger dig möjlighet att arbeta på det sätt du föredrar.

Menyfunktioner

Menyer kan innehålla följande alternativ:

En pil till höger om ett alternativ anger att alternativet är en undermeny. När du pekar på en undermeny öppnas den. Du kan välja alternativ på undermenyn.

När du väljer en programstartare startar den ett program eller kör ett kommando. Du kan också högerklicka på en programstartare för att öppna en snabbmeny. Med snabbmenyn kan du lägga till alternativet på en panel och utföra andra uppgifter. Mer information om snabbmenyn hittar du i nästa avsnitt.

Du kan ändra temat för sessionen om du vill ändra utseendet för alla menyer. Du ändrar tema genom att välja Program -> Skrivbordsinställningar -> Tema.

Popupmeny för menyobjekt

Objekt på menyer har en associerad popupmeny som du kan använda för att utföra uppgifter som rör objektet. När du högerklickar på ett objekt på en meny öppnas popupmenyn för objektet. Snabbmenyn innehåller också en undermeny som du kan använda för att utföra menyrelaterade uppgifter.

Du kan använda popupmenyn för objektet för att utföra följande uppgifter:

Figur 5–1 visar snabbmenyn.

Figur 5–1 Snabbmenyn Menyalternativ

Popupmeny för menyobjekt. Sammanhanget beskriver bilden.

I Tabell 5–1 beskrivs popupmenyer för menyobjekt.

Tabell 5–1 Popupmenyer för menyobjekt

Objekt 

Beskrivning  

Lägg till den här programstartaren på panelen

Lägger till programstartaren på den panel som du öppnar menyn från. 

Ta bort detta menyval

Tar bort programstartaren från menyn. 

Lägg i kördialogfönstret

Visar dialogfönstret Kör program med kommandot från fältet Kommando för programstartaren i kommandofältet i dialogfönstret Kör program.

Hjälp om programnamn

Öppnar direkthjälpen för programmet. 

Egenskaper

Visar ett dialogfönster som du kan redigera egenskaperna för programstartaren i. 

Hela menyn -> Lägg till detta som en låda på panelen

Lägger till undermenyn som en låda på den panel som du öppnar menyn från. 

Hela menyn -> Lägg till detta som en meny på panelen

Lägger till undermenyn som ett menyobjekt på den panel som du öppnar menyn från.  

Hela menyn -> Lägg till ett nytt menyval

Du kan lägga till ett menyval i undermenyn.  

Hela menyn -> Egenskaper

Visar ett dialogfönster som du kan redigera egenskaperna för undermenyn i. 

Program-menyn

Program-menyn innehåller en hierarki med undermenyer från vilka du kan starta standardprogrammen och inställningsverktygen för GNOME. Program-menyn innehåller menyn Skrivbordsinställningar. Du kan starta inställningsverktygen via Skrivbordsinställningar-menyn. Program-menyn innehåller också filhanteraren och hjälpläsaren.

Program-menyn finns på följande platser:

Åtgärder-menyn

Åtgärder-menyn innehåller olika kommandon som du kan utföra skrivbordsåtgärder med. Tabell 5–2 beskriver kommandona på Åtgärder-menyn.

Tabell 5–2 Kommandon på Åtgärder-menyn

Alternativ 

Funktion 

Kör program

Öppnar dialogfönstret Kör program. Använd dialogfönstret Kör program om du vill köra kommandon. Mer information finns i Använda dialogfönstret Kör program.

Sök efter filer

Startar programmet Sökverktyg. Mer information hittar du i handboken för Sökverktyg.

Skärmdump

Tar en skärmdump och öppnar dialogrutan Skärmdump. Använd dialogfönstret Skärmdump om du vill spara skärmdumpen.

Lås skärm

Låser skärmen.  

Logga ut

Loggar ut dig från den aktuella sessionen.  

Åtgärder-menyn finns på följande platser:

Använda dialogfönstret Kör program

I dialogfönstret Kör program får du tillgång till kommandoraden. När du kör ett kommando i dialogfönstret Kör program kan du inte ta emot utdata från kommandot.

Om du vill köra ett kommando från kommandoraden gör du följande:

 1. Visa dialogfönstret Kör program. Du kan visa dialogfönstret Kör program på något av följande sätt:

  • Från menypanelen

   Välj Åtgärder -> Kör program.

  • Från GNOME-menyn

   Öppna GNOME-menyn och välj sedan Kör program.

  • Använda snabbkommandon

   Standardsnabbkommandot för att visa dialogfönstret Kör program är Alt + F2. Du kan ändra det snabbkommando som visar dialogfönstret Kör program i inställningsverktyget Tangentbordsgenvägar. Du ändrar snabbkommandot genom att välja Program -> Skrivbordsinställningar -> Tangentbordsgenvägar.

  • I en popupmeny för menyobjekt

   Högerklicka på ett objekt i en meny och välj sedan Lägg i kördialogfönstret i popupmenyn. Dialogfönstret Kör program öppnas med kommandot från menyn i kommandofältet.

  Dialogfönstret Kör program visas.

  Visar dialogfönstret Kör program. Sammanhanget beskriver bilden.
 2. Ange det kommando som du vill köra i det tomma fältet. Du kan också välja ett kommando som du har kört tidigare genom att klicka på knappen med nedåtpilen bredvid kommandofältet och sedan välja det kommando som ska köras.

  Du kan också klicka på knappen Program om du vill visa en lista över tillgängliga program.

  Dessutom kan du använda knappen Lägg till fil för att välja en fil som ska läggas till på kommandoraden. Exempelvis kan du ange emacs som kommando och sedan välja en fil som ska redigeras.

  Markera alternativet Kör i terminal om du vill köra programmet eller kommandot i ett terminalfönster. Välj det här alternativet i fråga om program eller kommandon som inte skapar ett fönster när de körs.

 3. Klicka på knappen Kör i dialogfönstret Kör program.

Så här gör du en skärmdump

Du kan göra en skärmdump på något av följande sätt:

GNOME-menyn

Öppen GNOME-meny. Menyalternativen Program, CDE-meny, Kör program, Sök efter filer, Skärmdump, Lås skärm, Logga ut.

Du kan komma åt praktiskt taget alla program, kommandon och konfigurationsalternativ för skrivbordet från GNOME-menyn.

GNOME-menyn ger tillgång till följande överordnade menyer och specialmenyalternativ:

Du kan lägga till GNOME-meny-knappar på panelerna. GNOME-menyn representeras normalt av en ikon som ser ut som ett stiliserat fotavtryck på panelerna:

GNOME-menyns ikon.

Så här öppnar du GNOME-menyn

Du kan öppna GNOME-menyn på följande sätt:

Så här lägger du till en GNOME-meny på en panel

Du kan lägga till så många GNOME-meny-knappar som du vill på panelerna. Du lägger till en GNOME-meny på en panel genom att högerklicka i ett tomt utrymme på panelen. Välj Lägg till i panelen -> GNOME-meny.

Anpassa menyerna

Du kan ändra innehållet i de här menyerna:

Du kan anpassa menyer genom att använda de här skrivbordskomponenterna:

Använd popupmenyn för menyobjekt när du anpassar menyer med hjälp av paneler. Mer information finns i Popupmeny för menyobjekt.

När du anpassar menyer genom att använda Nautilus, måste du öppna Program-menyn eller Skrivbordsinställningar-menyn i Nautilus. Öppna ett Nautilus-fönster om du vill komma åt Program-menyn och Skrivbordsinställningar-menyn, Välj Gå -> Börja här. Dubbelklicka på Program eller Skrivbordsinställningar. Mer information om Nautilus finns i Nautilus-filhanteraren.

Lägga till en meny

Om du vill lägga till en meny gör du följande:

 1. Öppna platsen där du vill lägga till menyn i ett Nautilus-fönster. Om du till exempel vill lägga till en meny i Program-menyn, väljer du Gå -> Börja här, och dubbelklickar sedan på Program-objektet.

 2. Välj Arkiv -> Ny mapp. En namnlös mapp läggs till i visningspanelen. Mappens namn är markerat.

 3. Skriv in ett namn och tryck på Retur.

Nästa gång du loggar ut och loggar in igen läggs menyn till på platsen som den tilldelats.

Så här lägger du till en programstartare i en meny

Om du vill lägga till en programstartare i en meny gör du så här:

 1. Högerklicka på ett objekt i menyn som du vill lägga till programstartaren i.

 2. Välj Hela menyn -> Lägg till ett nytt menyval. Dialogfönstret Skapa programstartare visas.

 3. Ange programstartarens egenskaper i dialogfönstret Skapa programstartare. Mer information om objekt i dialogfönstret Skapa programstartare finns i Arbeta med paneler.

 4. Klicka på OK.

Så här lägger du till en programstartare i en tom meny

Om du vill lägga till en programstartare i en tom meny gör du så här:

 1. Öppna ett Nautilus-fönster och välj sedan Gå -> Börja här. Du kan även dubbelklicka på objektet Börja här på skrivbordet. Platsen Börja här visas.

 2. I Nautilus-fönstret dubbelklickar du på det objekt som motsvarar menyn som du vill lägga till programstartaren i.

 3. Välj Arkiv -> Ny programstartare. Dialogfönstret Skapa programstartare visas.

 4. Ange programstartarens egenskaper i dialogfönstret Skapa programstartare. Mer information om objekt i dialogfönstret Skapa programstartare finns i Arbeta med paneler.

 5. Klicka på OK.

Så här kopierar du en programstartare till en meny

Om du vill kopiera en befintlig programstartare till en meny gör du så här:

 1. Öppna platsen som du vill kopiera programstartaren från i ett Nautilus-fönster. Om du till exempel vill kopiera en programstartare från Program-menyn, väljer du Gå -> Börja här, och dubbelklickar sedan på Program-objektet.

 2. Markera den programstartare som du vill kopiera och välj Redigera -> Kopiera fil.

 3. Öppna platsen som du vill kopiera programstartaren till i ett Nautilus-fönster.

 4. Välj Redigera -> Klistra in filer. Programstartaren läggs till på den nya platsen.

Du kan också dra och släppa programstartaren till en annan plats.

Nästa gång du loggar ut och loggar in igen läggs programstartaren till på den nya menyplatsen.

Så här redigerar du egenskaperna för en meny

Så här ändrar du en menys egenskaper:

 1. Högerklicka på ett objekt i menyn som du vill redigera.

 2. Välj Hela menyn -> Egenskaper. Dialogfönstret Egenskaper för programstartaren visas.

 3. Ändra menyns egenskaper i dialogfönstret Egenskaper för programstartaren. Mer information om objekten i dialogfönstret Egenskaper för programstartaren finns i Arbeta med paneler.

 4. Klicka på OK.

Så här redigerar du ett menyobjekt

Om du vill redigera ett menyobjekt gör du så här:

 1. Högerklicka på objektet som du vill redigera.

 2. Välj Egenskaper. Dialogfönstret Egenskaper för programstartaren visas.

 3. Ändra programstartarens egenskaper i dialogfönstret Egenskaper för programstartaren. Mer information om objekten i dialogfönstret Egenskaper för programstartaren finns i Arbeta med paneler.

 4. Klicka på OK.

Så här tar du bort ett menyobjekt

Använd popupmenyn för menyobjekt om du vill ta bort ett menyobjekt. Om du vill ta bort ett objekt från en meny gör du så här:

 1. Högerklicka på objektet som du vill ta bort.

 2. Välj Ta bort detta menyval.

Kapitel 6 Arbeta med fönster

I det här kapitlet beskrivs hur du använder fönster på skrivbordet. Du kan använda flera olika sorters fönsterhanterare med GNOME-skrivbordet, till exempel Metacity och Sawfish. Många av funktionerna i Metacity finns även i Sawfish. I det här kapitlet beskrivs de funktioner som finns i fönsterhanteraren Metacity.

Fönster och arbetsytor

Du kan ha flera fönster öppna samtidigt på skrivbordet. Fönstren visas i underavdelningar på skrivbordet som kallas arbetsytor. En arbetsyta är ett speciellt område som du kan arbeta i. Varje arbetsyta på skrivbordet innehåller samma skrivbordsbakgrund, samma paneler och samma menyer. Du kan emellertid köra olika program och öppna olika fönster på varje arbetsyta. Du kan bara visa en arbetsyta åt gången på skrivbordet, men det kan finnas öppna fönster på andra arbetsytor.

Panelprogrammet Arbetsytebytare visar en översikt över de fönster och arbetsytor som du har öppna, enligt bilden i Figur 6–1.

Figur 6–1 Panelprogrammet Arbetsytebytare

Panelprogrammet Arbetsytebytare. Texten beskriver bilden.

Du kan lägga till arbetsytor när du vill. Om du vill lägga till arbetsytor på skrivbordet högerklickar du på panelprogrammet Arbetsytebytare och väljer Inställningar. Dialogfönstret Inställningar för arbetsytebytare visas. Använd rotationsrutan Antal arbetsytor för att ange hur många arbetsytor du vill ha.

Fönsterhanterare och hur de fungerar

En fönsterhanterare kontrollerar hur fönster visas och fungerar. Fönsterhanteraren styr var fönster finns, vilket fönster som är aktivt och vilket tema som används för fönsterramarna. Fönsterramen innehåller knappar som du använder för att utföra vanliga åtgärder som att flytta, stänga och ändra storlek på fönster.

Du kan konfigurera vissa inställningar för fönsterhanterare i inställningsverktyget Fönsterfokus. I den här handboken beskrivs de funktioner som finns i standardkonfigurationen för fönsterhanteraren Metacity. Standardkonfigurationen anges i inställningsverktyget Fönsterfokus. I handboken beskrivs också standardfunktionerna i temat Crux.

Olika sorters fönster

Skrivbordet har följande fönstertyper:

Fönsterramar

En fönsterram är en kant runt ett fönster. Fönsterramen har en titelrad. Titelraden innehåller knappar som du använder för att arbeta med fönstret.

Teman

Du kan använda flera olika teman på fönsterramarna. Temat avgör hur ramarna ser ut. Om du vill välja ett tema för alla fönsterramar väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Tema.

Standardtemat är Crux. I den här handboken beskrivs de funktioner som finns i temat Crux.

Kontrollelement

Du kan använda fönsterramen för att utföra olika åtgärder med fönstret. Titelraden innehåller till exempel ett flertal knappar. I följande bild visas titelraden för ett programfönster.

Titelrad för fönster. Bildtexter: knappen Fönstermeny, titelrad, knapparna Minimera, Maximera och Stäng fönster.

Dialogfönster innehåller också vissa av kontrollelementen för fönsterramar. I Tabell 6–1 beskrivs de aktiva kontrollelementen för fönsterramar, från vänster till höger.

Tabell 6–1 Kontrollelement för fönsterramar

Kontrollelement 

Beskrivning  

Knappen Fönstermeny

Klicka på knappen för att öppna Fönstermenyn.

Titelrad 

Du kan använda titelraden för att utföra följande åtgärder:  

 • Om du vill göra ett fönster aktivt klickar du på dess titelrad.

 • Om du vill flytta ett fönster tar du tag i titelraden och drar fönstret till önskad plats.

 • Om du vill skugga ett fönster dubbelklickar du på dess titelrad. Om du vill avskugga ett fönster dubbelklickar du på dess titelrad.

Knappen Minimera

Klicka på knappen Minimera om du vill minimera fönstret.

Knappen Maximera

Klicka på knappen Maximera om du vill maximera fönstret.

Knappen Stäng fönster

Klicka på knappen Stäng fönster om du vill stänga fönstret.

Kant 

Kanten runt fönstret. Använd kanten för att utföra följande åtgärder:  

 • Om du vill ändra storlek på fönstret tar du tag i kanten och drar till önskad storlek.

 • Om du vill öppna Fönstermenyn högerklickar du på kanten.

Fönsterinnehåll 

Området innanför fönsterramen. Använd fönsterinnehållet för att utföra följande åtgärder: 

 • Om du vill flytta ett fönster håller du ned Alt-tangenten, klickar i fönstrets innehåll och drar fönstret till önskad plats.

 • Om du vill ändra storlek på fönstret håller du ned Alt-tangenten och klickar med den mittersta musknappen i det hörn som du vill ändra storlek på. Ändra storlek på fönstret genom att dra från det hörn som du klickade i.

 • Öppna Fönstermenyn genom att hålla ned Alt-tangenten och högerklicka i fönsterinnehållet.

Menyer och panelprogram för att arbeta med fönster och arbetsytor

I det här avsnittet beskrivs menyer och panelprogram som du använder för att arbeta med fönster och arbetsytor.

Menyn Fönster

Fönstermenyn. Menyobjekten Stäng, Minimera, Maximera, Skugga, Flytta, Ändra storlek, Placera på alla arbetsytor, Flytta till arbetsytenamn.

Fönstermenyn är en meny med kommandon som du använder för att utföra olika åtgärder för fönster. Öppna Fönstermenyn på något av följande sätt:

I Tabell 6–2 beskrivs kommandon och undermenyer på Fönstermenyn.

Tabell 6–2 Kommandon och undermenyer på Fönstermenyn

Alternativ 

Funktion  

Minimera

Minimerar fönstret. 

Maximera eller Avmaximera

Maximerar fönstret. Om fönstret redan är maximerat väljer du Avmaximera för att återställa det till dess tidigare storlek.

Skugga eller Avskugga

Skuggar fönstret. Om fönstret redan är skuggat väljer du Avskugga för att återställa det till dess tidigare storlek.

Flytta

Aktiverar piltangenterna så att du kan flytta fönstret med dem. 

Ändra storlek

Aktiverar piltangenterna så att du kan ändra storlek på fönstret med dem. 

Stäng

Stänger fönstret. 

Placera på alla arbetsytor eller Endast på denna arbetsyta

Placerar fönstret på alla arbetsytor. Om fönstret redan finns på alla arbetsytor väljer du Endast på denna arbetsyta för att placera det endast på den aktuella arbetsytan.

Flytta till namn på arbetsyta eller Endast på namn på arbetsyta

Flyttar fönstret till den arbetsyta du anger. Om fönstret finns på alla arbetsytor väljer du Endast på arbetsytenamn för att placera det på önskad arbetsyta.

Panelprogrammet Fönsterlista

I Fönsterlistan visas en knapp för varje öppet programfönster. Du kan använda Fönsterlistan för att utföra följande åtgärder:

När du öppnar ett programfönster visar Fönsterlistan en knapp som representerar fönstret. Knapparna i fönsterlistan visar vilka programfönster som är öppna. Du kan visa vilka fönster som är öppna även om vissa av dem är minimerade eller dolda av andra fönster. I Fönsterlistan kan du visa knappar för fönster på den aktuella arbetsytan eller alla arbetsytor. Om du vill välja det här alternativet måste du ändra inställningarna för Fönsterlistan.

Du kan också högerklicka på en knapp i fönsterlistan för att öppna Fönstermenyn för det fönster som knappen representerar. När du öppnar Fönstermenyn från Fönsterlistan innehåller Fönstermenyn inte kommandon för arbetsytor. Du hittar mer information om kommandon på Fönstermenyn i avsnittet Menyn Fönster.

Figur 6–2 visar Fönsterlistan med följande öppna fönster:

Figur 6–2 Panelprogrammet Fönsterlista

Panelprogrammet Fönsterlista. Texten beskriver bilden.

Knapparna i panelprogrammet visar statusen för fönstren. I Tabell 6–3 beskrivs den information som knapparna i fönsterlistan ger om de olika fönstren. Exemplen i Tabell 6–3 avser Figur 6–2.

Tabell 6–3 Information om fönstertillståndet för knappar i Fönsterlistan

Tillstånd 

Anger 

Exempel 

Knappen är intryckt. 

Fönstret har fokus. 

gedit

Hakparenteser runt fönstertiteln. 

Fönstret är minimerat. 

[Ordbok]

Knappen är inte intryckt och det finns inga hakparenteser runt titeln. 

Fönstret visas och är inte minimerat. 

ghex

Siffra på knappen, inom parenteser.  

Knappen representerar en grupp med knappar.  

Gnome-terminal (3)

Gruppera knappar

I Fönsterlistan kan du gruppera knappar som representerar fönster i samma klass i en enda knapp i fönsterlistan. Knappen Gnome-terminal i Figur 6–2 är ett exempel på en knapp som representerar en grupp med knappar. I följande bild visas ett exempel på Fönsterlista med en öppen knappgrupp:

Panelprogrammet Fönsterlista med en öppen knappgrupp.

Om du vill öppna en lista över fönster i en grupp klickar du på den knapp i fönsterlistan som motsvarar gruppen. Du kan klicka på objekt i listan för att aktivera, minimera och återställa fönster.

Om du vill öppna Fönstermenyn för ett fönster i en knappgrupp högerklickar du på den knapp i fönsterlistan som motsvarar gruppen. Det visas en lista över de fönster som finns i gruppen. Om du vill öppna Fönstermenyn för ett fönster i gruppen klickar du på objektet i listan. När du öppnar Fönstermenyn från Fönsterlistan innehåller Fönstermenyn inte kommandon för arbetsytor. Du hittar mer information om kommandon på Fönstermenyn i avsnittet Menyn Fönster.

Panelprogrammet Arbetsytebytare

Arbetsytebytare visar en översikt över alla arbetsytor, enligt Figur 6–3. Figur 6–3 visar panelprogrammet när GNOME-sessionen innehåller fyra arbetsytor. Arbetsytorna visas som knappar i panelprogrammet. Bakgrunden för den knapp i panelprogrammet som representerar den aktuella arbetsytan är markerad. Den aktuella arbetsytan i Figur 6–3 är arbetsytan till vänster i panelprogrammet. Om du vill växla till en annan arbetsyta klickar du på den i panelprogrammet.

Figur 6–3 Panelprogrammet Arbetsytebytare

Panelprogrammet Arbetsytebytare. Texten beskriver bilden.

Arbetsytebytare visar också programfönster och dialoger som är öppna på arbetsytorna.

Panelprogrammet visar arbetsytorna från vänster till höger i rader. I Figur 6–3 är panelprogrammet konfigurerat för att visa arbetsytorna i en enda rad. Du kan ange det antal rader som du vill visa arbetsytor på i Arbetsytebytare. Du kan också ändra standardbeteendet för panelprogrammet så att namnen på arbetsytorna visas i panelprogrammet.

Använda Menypanelen för att arbeta med fönster

Med Menypanelen kan du visa en lista över alla fönster som för tillfället är öppna. Du kan också välja att aktivera ett visst fönster. Om du vill visa fönsterlistan klickar du på ikonen längst till höger på Menypanelen. I följande bild visas ett exempel på en fönsterlista som du kan visa från Menypanelen:

Fönsterlista som visas från Menypanelen.

När det aktiva fönstret ändras ändras även den ikon som du klickar på för att visa fönsterlistan. Ikonen representerar det fönster som för tillfället är aktivt. Om du vill aktivera ett fönster väljer du det i fönsterlistan.

I fönsterlistan visas alla fönster i alla arbetsytor. Fönstren i alla arbetsytor utom den aktuella arbetsytan visas under en avskiljare.

Du kan inte flytta ikonen längst till höger på Menypanelen.

Hantera fönster

I det här avsnittet beskrivs hur du hanterar fönster.

Så här aktiverar du ett fönster

Ett fönster som är aktivt reagerar på indata från musen och tangentbordet. Endast ett fönster åt gången kan vara aktiverat. Det aktiverade fönstret ser annorlunda ut än de övriga fönstren.

Du kan aktivera ett fönster med hjälp av de följande elementen:

Element 

Åtgärd 

Mus 

Klicka på fönstret om det är synligt.  

Snabbkommandon 

Använd snabbkommandon om du vill växla till ett annat öppet fönster. Släpp tangenterna när du vill aktivera ett fönster. Standardsnabbkommandot för att växla mellan olika fönster är Alt + Tabb.

Fönsterlista:

Klicka på den knapp som representerar fönstret i Fönsterlistan.

Arbetsytebytare

Klicka på det fönster som du vill aktivera i Arbetsytebytare. Om du klickar på ett fönster i en annan arbetsyta växlar Arbetsytebytare till den andra arbetsytan och gör det fönstret aktivt.

Menypanel 

Klicka på ikonen längst till höger på Menypanelen. Det visas en lista över öppna fönster. Välj önskat fönster i listan. 

Så här minimerar du ett fönster

Gör något av följande om du vill minimera ett fönster:

Så här maximerar du ett fönster

När du maximerar ett fönster utökas det till största möjliga storlek. Gör något av följande om du vill maximera ett fönster:

Så här återställer du ett fönster

Gör något av följande om du vill återställa ett fönster:

Om du vill återställa ett minimerat fönster klickar du på den knapp som representerar fönstret i Fönsterlistan.

Stänga ett fönster

Gör något av följande om du vill stänga ett fönster:

Om fönstret innehåller osparade data tillfrågas du om du vill spara dem.

Så här ändrar du storlek på fönster

Gör något av följande om du vill ändra storlek på ett fönster:


Obs!  

Du kan inte ändra storlek på alla dialogfönster. Vissa programfönster har också en minimistorlek som begränsar hur litet du kan göra fönstret.


Så här flyttar du ett fönster

Gör något av följande om du vill flytta ett fönster:

Så här skuggar du ett fönster

Du kan skugga och avskugga fönster på följande sätt:

Skugga

Minska fönstrets storlek så att endast titelraden syns.

Avskugga

Växla ett fönster från skuggat tillstånd så att hela fönstret syns.

Gör något av följande om du vill skugga ett fönster:

Så här placerar du ett fönster på alla arbetsytor

Öppna Fönstermenyn. Välj Placera på alla arbetsytor. Om du vill att fönstret bara ska visas på den aktuella arbetsytan väljer du Endast på denna arbetsyta.

Så här flyttar du ett fönster till en annan arbetsyta

Du kan flytta ett fönster till en annan arbetsyta på följande sätt:

Hantera arbetsytor

I det här avsnittet beskrivs hur du hanterar arbetsytor.

Så här växlar du mellan olika arbetsytor

Du kan växla mellan arbetsytor på följande sätt:

Så här lägger du till arbetsytor

Högerklicka på panelprogrammet Arbetsytebytare och välj sedan Inställningar om du vill lägga till arbetsytor på skrivbordet. Dialogfönstret Inställningar för arbetsytebytare visas. Använd rotationsrutan Antal arbetsytor för att ange hur många arbetsytor du vill ha. Arbetsytebytare lägger till nya arbetsytor i slutet av listan över arbetsytor.

Så här namnger du arbetsytor

Standardnamnen på arbetsytor är Arbetsyta 1, Arbetsyta 2, Arbetsyta 3 osv. Om du vill namnge arbetsytor högerklickar du på Arbetsytebytare och väljer Inställningar. Dialogfönstret Inställningar för arbetsytebytare visas. Använd listrutan Arbetsytor för att skriva in namn på arbetsytor. Markera en arbetsyta och skriv in det nya namnet.

Så här tar du bort en arbetsyta

När du tar bort en arbetsyta flyttas dess fönster till en annan arbetsyta och den tomma arbetsytan tas bort.

Om du vill ta bort arbetsytor från skrivbordet högerklickar du på Arbetsytebytare och väljer Inställningar. Dialogfönstret Inställningar för arbetsytebytare visas. Använd rotationsrutan Antal arbetsytor för att ange hur många arbetsytor du vill ha. Arbetsytebytare tar bort arbetsytor från slutet av listan över arbetsytor.

Kapitel 7 Filhanteraren Nautilus

I det här kapitlet beskrivs hur du använder filhanteraren Nautilus.

Introduktion till filhanteraren Nautilus

Filhanteraren Nautilus ger dig tillgång till alla dina filer och program. Med Nautilus kan du göra följande:

Nautilus hanterar även skrivbordet. Skrivbordet ligger bakom alla de övriga komponenterna i skrivbordsmiljön. Skrivbordet är en av användargränssnittets aktiva komponenter.

I fönstren i Nautilus kan du visa och hantera filer och mappar. Du öppnar ett Nautilus-fönster på följande sätt:

Innehållet i hemmappen visas i visningspanelen i Nautilus-fönstret.

Nautilus-fönster

I fönstren i Nautilus kan du visa och hantera filer och mappar. Figur 7–1 visar ett Nautilus-fönster med innehållet i en mapp.

Figur 7–1 Innehållet i en mapp i ett Nautilus-fönster

Visar en mapp i ett Nautilus-fönster. Bildtext: Menyrad, verktygsrad, adressrad, zoomknappar, sidopanel, visningspanel, flikar.

I Tabell 7–1 beskrivs de komponenter som ingår i Nautilus-fönster.

Tabell 7–1 Komponenter i Nautilus-fönster

Komponent 

Beskrivning  

Menyrad 

Innehåller menyer som du använder för att utföra uppgifter i Nautilus.

Verktygsfält 

Innehåller knappar som du använder för att utföra uppgifter i Nautilus.

Adressrad 

Innehåller följande element:  

 • Fältet Plats eller fältet Gå till: Här kan du ange en fil, mapp eller URL (webbadress) som du vill visa.

 • Zooma-knappar: Med dessa kan du ändra storleken på objekt i visningspanelen.

 • Listrutan Visa som: Här väljer du hur objekt ska visas i visningspanelen.

Sidopanel 

Här kan du göra följande: 

 • Ger dig möjlighet att leta bland dina filer.

 • Visa information om aktuell fil eller mapp.

Flikar 

Klicka på en flik för att öppna den. Sidopanelen innehåller följande flikar: 

 • Historik

 • Anteckningar

 • Träd

Innehållspanelen 

Visar innehållet i följande: 

 • Vissa filtyper

 • Mappar

 • FTP-platser

Storlekshandtag 

Ta tag i det här handtaget och dra för att ändra storlek på sidopanelen och visningspanelen. 

Statusrad 

Visar statusinformation.  

Du kan också öppna en popupmeny från Nautilus-fönster. Om du vill göra det högerklickar du i ett Nautilus-fönster. Vilka objekt som visas på menyn beror på var du högerklickar. Om du till exempel högerklickar på en fil eller mapp kan du välja menyobjekt som gäller filer eller mappar. Om du i stället högerklickar på bakgrunden i en visningspanel kan du välja menyobjekt som gäller hur du visar objekt i den panelen.

Visningspanel

I visningspanelen kan du visa innehållet i följande:

Nautilus innehåller visningskomponenter som du kan använda för att visa vissa filtyper i visningspanelen. Du kan till exempel använda ett bildvisningsprogram för att visa PNG-filer (Portable Network Graphics) i visningspanelen. I följande bild visas en PNG-fil i visningspanelen.

Nautilus-fönster med ett oformaterat textdokument i visningspanelen.

Det finns en del fördelar med att visa filer i visningspanelen:

Du kan dock inte redigera filer i visningspanelen.

I Nautilus finns också vyer, som du kan använda för att visa innehållet i mappar på olika sätt. Du kan till exempel visa innehållet i en mapp i följande vyer:

Använd menyn Visa för att välja hur du vill visa en mapp. Du hittar mer information om vyer i avsnittet Använda vyer för att visa filer och mappar.

Sidopanel

Sidopanelen kan innehålla följande element:

Flikar

Sidopanelen kan innehålla följande flikar:

I Tabell 7–2 beskrivs hur du arbetar med flikar.

Tabell 7–2 Uppgifter på flikar

Åtgärd 

Åtgärd 

Öppna en flik. 

Klicka på fliken. 

Stänga en flik. 

Klicka på fliken. 

Ta bort en flik från sidopanelen. 

Högerklicka i sidopanelen och välj den flik som du vill ta bort på menyn.  

Lägga till en flik i sidopanelen.  

Högerklicka i sidopanelen och välj den flik som du vill lägga till på menyn.  

Ikoner och emblem

I ikonvyn visar Nautilus filer och mappar som ikoner. Du kan lägga till emblem till de här fil- och mappikonerna. Ett emblem är en liten ikon som du kan lägga till ett objekt för att ge det en synlig markering. Om du till exempel vill markera att en viss fil är viktig kan du lägga till emblemet Viktig till den filikonen för att skapa följande synliga effekt:

Filikon med emblemet Viktig.

Du hittar mer information om hur du lägger till ett emblem till en ikon i avsnittet Så här lägger du till ett emblem till en fil eller mapp.

I följande tabell beskrivs strukturen för filikonen:

Komponent 

Beskrivning  

Emblemet Viktig.

Emblem. Det här är emblemet Viktig.

Filikon med förhandsgranskningstext.

Ikon som representerar filen. Den här ikonen innehåller en förhandsgranskning av filens innehåll. 

Ikonrubrik.

Ikonrubrik. Du kan ändra vilken sorts information som visas i ikonrubriken. 

Nautilus innehåller standardemblem för följande typer av objekt:

Standardemblemen ändras beroende på vilket tema du använder. I följande tabell visas standardemblemen för temat Standard.

Standardemblem 

Beskrivning 

Emblem för symbolisk länk.

Symbolisk länk 

Emblemet för endast läsrättigheter.

Endast läsrättigheter 

Emblemet för inga läsrättigheter och inga skrivrättigheter.

Inga läsrättigheter och inga skrivrättigheter  

Navigera på datorn

Varje Nautilus-fönster visar innehållet i en enda fil, mapp eller FTP-plats. I det här avsnittet beskrivs följande:

Så här visar du din hemplats

Hemplatsikonen för Nautilus.

Du kan visa din hemplats på följande sätt:

Innehållet i din hemplats visas i Nautilus-fönstret. Om du vill ladda om visningen klickar du på knappen Läs om.

Så här visar du en mapp

Du kan visa innehållet i en mapp på följande sätt:

Om du vill gå till den mapp som finns en nivå ovanför den aktuella mappen väljer du Gå -> Upp. Du kan också klicka på knappen Upp i verktygsraden.

Om du vill ladda om visningen klickar du på knappen Läs om.

Om du inte kan hitta den mapp som du vill visa kan du använda Sökverktyget. Du startar Sökverktyget genom att välja Åtgärder -> Sök efter filer.

Använda fliken Träd

På fliken Träd visas en hierarkisk vy över filsystemet. Använd fliken Träd för att enkelt navigera i filsystemet. Som standard visas inte fliken Träd i sidopanelen. Om du vill lägga till fliken Träd i sidopanelen högerklickar du i sidopanelen och väljer Träd på popupmenyn.

I följande bild visas fliken Träd.

Fliken Träd med innehållet i en mapp.

På fliken Träd visas mappar så här:

Mappstatus 

Visas som  

Stängd mapp 

Högerpil 

Öppen mapp 

Nedpil 

I Tabell 7–3 beskrivs de uppgifter som du kan utföra med fliken Träd och hur du utför dem.

Tabell 7–3 Uppgifter för fliken Träd

Åtgärd 

Åtgärd 

Öppna fliken Träd.

Klicka på fliken Träd.

Stänga fliken Träd.

Klicka på fliken Träd.

Öppna en mapp på fliken Träd.

Klicka på pilen bredvid mappen på fliken Träd.

Stänga en mapp på fliken Träd.

Klicka på pilen bredvid mappen på fliken Träd.

Visa innehållet i en mapp i visningspanelen. 

Markera mappen på fliken Träd.

Visa innehållet i en fil i visningspanelen. 

Markera filen på fliken Träd.

Du kan ange inställningar så att fliken Träd inte visar filer. Mer information finns i Så här anger du inställningar för sidopanelen.

Öppna filer

När du öppnar en fil utför Nautilus standardåtgärden för den filtypen. Standardåtgärden kan vara något av följande:

Nautilus kontrollerar innehållet i filen för att fastställa dess typ. Om det inte går att fastställa dess typ med de första raderna kontrollerar Nautilus filtillägget.

Om du inte kan hitta den fil som du vill öppna kan du använda Sökverktyget. Du startar Sökverktyget genom att välja Åtgärder -> Sök efter filer.

Visa filer i visningspanelen

Nautilus innehåller visningskomponenter som du kan använda för att visa vissa typer av filer i visningspanelen. Du kan till exempel visa följande filtyper i visningspanelen:

Om du vill ladda om innehållet i visningspanelen väljer du Visa -> Läs om. Om du vill stoppa laddningen av ett objekt i visningspanelen, väljer du Visa -> Stopp.

När du visar en fil i visningspanelen kan det hända att visningskomponenten lägger till menyobjekt på menyerna i Nautilus. Vilka menyobjekt som läggs till beror på vilken typ av fil som visas. Om du till exempel visar en PNG-fil innehåller menyn Visa undermenyerna Interpolering, Färgutjämning med flera.

När du visar vissa filtyper i visningspanelen kan du också använda zoomknapparna i Nautilus för att ändra storlek på objektet i visningspanelen.

Så här utför du standardåtgärden

Om du vill köra standardåtgärden för en fil dubbelklickar du på filen. Standardåtgärden för oformaterade textfiler kan till exempel vara att visa filen i ett textvisningsprogram. I så fall kan du dubbelklicka på filen för att visa den i textvisningsprogrammet.

Du kan ange i inställningarna för Nautilus att du bara ska klicka en gång för att köra standardåtgärden. Du hittar mer information om detta i Ange inställningar för ikon- och listvyer.

Så här kör du åtgärder som inte är av standardtyp med undermenyn Öppna med

Om du vill köra åtgärder som inte är av standardtyp för en fil gör du så här:

 1. Markera den fil som du vill utföra åtgärden på i visningspanelen. Välj Arkiv -> Öppna med. Undermenyn Öppna med visas. Objekten på den här undermenyn motsvarar innehållet i följande delar av inställningsverktyget Filtyper och program för skrivbordet:

  • Listrutan Standardåtgärd i dialogfönstret Redigera filtyp

  • Listan Visningskomponent i dialogfönstret Redigera filtyp

 2. Välj en åtgärd på undermenyn Öppna med.

Så här kör du andra åtgärder när du visar en fil

När du visar en fil i visningspanelen kan sidopanelen innehålla knappar. Figur 7–2 visar sidopanelen när en textfil visas i visningspanelen.

Figur 7–2 Sidopanelen när en fil visas i visningspanelen

Sidopanelen. Innehåller filikon, filinformation, filemblem, Öppna med gedit, Öppna med knappar, flikar.

Knapparna representerar alla åtgärder som har definierats i inställningsverktyget Filtyper och program för skrivbordet. Åtgärderna definieras i listrutan Standardåtgärd i dialogfönstret Redigera filtyp i inställningsverktyget Filtyper och program. Klicka på en knapp för att köra en åtgärd. Standardåtgärden för oformaterade textfiler kan till exempel vara att öppna filen i gedit. Om den här åtgärden definieras visas en knapp som heter Öppna med gedit i sidopanelen. Om du vill öppna filen i programmet gedit klickar du på knappen Öppna med gedit.


Obs!  

Det visas ingen knapp för åtgärden i sidopanelen om åtgärder utesluts i någon av följande dialoger:


Använda platsen Börja här

Nautilus-ikonen för Börja här.

Med platsen Börja här kommer du åt följande funktioner:

Du kan komma åt ikonen Börja här på följande sätt:

Så här öppnar du FTP-platser

Du kan använda Nautilus för att komma åt FTP-platser. När du vill komma åt en FTP-plats skriver du in dess URL i fältet på adressraden och trycker sedan på Retur. Platsens innehåll visas i visningspanelen. Om du vill kopiera en fil från FTP-platsen drar du den till önskad plats.

Om du vill komma åt en FTP-plats som kräver användarnamn och lösenord kan du skriva in URL:en så här:

ftp://användarnamn:lösenord@värdnamn.domän

Om du vill ladda om FTP-platsen i visningspanelen väljer du Visa -> Läs om. Om du vill stoppa laddningen av FTP-platsen, väljer du Visa -> Stopp.

Använda navigationshistoriken

Nautilus sparar en historiklista över filer, mappar och FTP-platser. Du kan använda historiklistan för att gå till filer, mappar och FTP-platser som du nyligen har visat. I historiklistan finns de tio senaste objekten som du visat. I följande avsnitt beskrivs hur du navigerar i historiklistan.

Om du vill radera historiklistan väljer du Gå -> Töm historik.

Så här navigerar du i historiklistan med menyn Gå

Om du vill visa en lista över objekt som du tidigare har visat väljer du menyn Gå. Historiklistan visas i den nedre delen av menyn Gå. Om du vill öppna ett objekt i historiklistan väljer du det på menyn Gå.

Så här navigerar du i historiklistan med verktygsraden

Om du vill använda verktygsraden för att navigera i historiklistan utför du något av följande:

Så här navigerar du i historiklistan med fliken Historik

Du visar fliken Historik genom att klicka på fliken Historik i sidopanelen. På fliken Historik visas en lista över objekt som du har visat tidigare.

Fliken Historik med exempelfil, exempelmapp och exempel-URL:er.

Om du vill visa ett objekt från historiklistan i visningspanelen klickar du på objektet på fliken Historik.

Så här lägger du till bokmärken för dina favoritplatser

Om du vill öppna ett objekt i dina bokmärken väljer du det på menyn Bokmärken. Du kan lägga till dina favoritplatser på menyn Bokmärken. Du kan lägga till bokmärken till filer och mappar i filsystemet och till FTP-platser.

Så här lägger du till ett bokmärke

Visa det objekt som du vill lägga till bokmärket för i visningspanelen. Välj Bokmärken -> Lägg till bokmärke.

Så här redigerar du ett bokmärke

Om du vill redigera bokmärken gör du så här:

 1. Välj Bokmärken -> Redigera bokmärken. Dialogfönstret Redigera bokmärken visas.

 2. Markera bokmärket på vänster sida av dialogfönstret Redigera bokmärken. Redigera bokmärket på höger sida av dialogfönstret Redigera bokmärken så här:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning  

  Namn

  Använd den här textrutan för att skriva in ett namn som identifierar bokmärket på menyn Bokmärken.

  Plats

  Använd det här fältet för att ange bokmärkets plats.  

 3. Om du vill ta bort ett bokmärke markerar du det på vänster sida av dialogfönstret. Klicka på Ta bort.

Hantera filer och mappar

I det här avsnittet beskrivs hur du arbetar med filer och mappar.

Dra-och-släpp i Nautilus

Du kan använda dra-och-släpp för att utföra flera olika saker i Nautilus. När du drar och släpper visar muspekaren information om den uppgift du utför. I Tabell 7–4 beskrivs de olika uppgifter som du kan utföra med dra-och-släpp. I tabellen ser du också vilka muspekare som visas när du drar och släpper.

Tabell 7–4 Dra-och-släpp i Nautilus

Åtgärd 

Åtgärd 

Muspekare 

Flytta ett objekt 

Dra objektet till önskad plats.  

Flyttningspekare.

Kopiera ett objekt 

Fånga objektet och håll ned Control. Dra objektet till önskad plats.

Kopieringspekare.

Skapa en symbolisk länk till ett objekt 

Fånga objektet och håll ned Control + Skift. Dra objektet till platsen där du vill att den symboliska länken ska vara.

Symbolisk länkpekare.

Fråga vad du vill göra med det objekt du drar 

Fånga objektet och håll ned Alt. Dra objektet till platsen där du vill att objektet ska vara. Släpp upp musknappen. Det visas en popupmeny. Välj något av följande på popupmenyn:

 • Flytta hit

  Flyttar objektet till den här platsen.

 • Kopiera hit

  Kopierar objektet till den här platsen.

 • Länka hit

  Skapar en symbolisk länk till objektet på den här platsen.

 • Ange som bakgrund

  Om objektet är en bild anger detta att den här bilden ska användas som skrivbordsbakgrund. Du kan använda det här kommandot för att ange både skrivbordsbakgrund och bakgrund för visningspanelen.

 • Avbryt

  Avbryter dra och släpp-åtgärden.

Frågepekare.

Så här markerar du filer och mappar

Du kan markera filer och mappar på flera sätt i Nautilus. I Tabell 7–5 beskrivs hur du markerar objekt i Nautilus-fönster och på Nautilus-skrivbordet.

Tabell 7–5 Markera objekt i Nautilus

Åtgärd 

Åtgärd 

Markera ett objekt 

Klicka på objektet. 

Markera en grupp med sammanhängande objekt 

I ikonvyn drar du runt filerna som du vill markera. 

Håll ned Skift i listvy. Klicka på det första objektet i gruppen och sedan på det sista.

Markera flera objekt 

Tryck på och håll ned Control. Klicka på de objekt som du vill markera.

Du kan också hålla ned Control och dra med musen runt de filer som du vill markera.

Markera alla objekt i en mapp  

Välj Redigera -> Markera alla filer.

Om du vill utföra standardåtgärden för ett objekt dubbelklickar du på det. Du kan ange i inställningarna för Nautilus att du vill arbeta med Nautilus på följande sätt:

Du hittar mer information om detta i Ange inställningar för ikon- och listvyer.

Så här flyttar du en fil eller mapp

I följande avsnitt beskrivs hur du flyttar på filer och mappar.

Dra till en ny plats i visningspanelen

Om du vill dra en fil eller mapp till en ny plats i visningspanelen gör du så här:

 1. Öppna ett Nautilus-fönster. Välj Arkiv -> Nytt fönster så öppnas ännu ett Nautilus-fönster.

 2. Markera den mapp som du vill flytta filen eller mappen från i det ena fönstret. I det andra fönstret markerar du den mapp som du vill flytta filen eller mappen till.

 3. Dra den fil eller mapp som du vill flytta till dess nya plats i det andra fönstret.

Om du vill flytta filen eller mappen till en mapp som finns en nivå nedanför den aktuella nivån öppnar du inte något nytt fönster. Då drar du i stället filen eller mappen till dess nya plats i samma fönster.

Klippa ut och klistra in på en ny plats

Du kan klippa ut en fil eller mapp och sedan klistra in den i en annan mapp. Gör så här:

 1. Markera den fil eller mapp som du vill flytta och välj Redigera -> Klipp ut fil.

 2. Öppna den mapp till vilken du vill flytta filen eller mappen och välj Redigera -> Klistra in filer.

Så här kopierar du filer och mappar

I följande avsnitt beskrivs hur du kopierar filer och mappar.

Dra till en ny plats i visningspanelen

Om du vill kopiera en fil eller mapp gör du så här:

 1. Öppna ett Nautilus-fönster. Välj Arkiv -> Nytt fönster så öppnas ännu ett Nautilus-fönster.

 2. Markera den mapp som du vill kopiera filen eller mappen från i det ena fönstret. I det andra fönstret markerar du den mapp som du vill kopiera filen eller mappen till.

 3. Fånga filen eller mappen och håll ned Control. Dra filen eller mappen till dess nya plats i samma fönster.

Om du vill kopiera filen eller mappen till en mapp som finns en nivå nedanför den aktuella nivån öppnar du inte något nytt fönster. Fånga i stället filen eller mappen och håll ned Control. Dra filen eller mappen till dess nya plats i samma fönster.

Kopiera och klistra in på en ny plats

Du kan kopiera en fil eller mapp och sedan klistra in den i en annan mapp. Gör så här:

 1. Markera den fil eller mapp som du vill kopiera och välj Redigera -> Kopiera fil.

 2. Öppna den mapp som du vill kopiera filen eller mappen till och välj Redigera -> Klistra in filer.

Så här duplicerar du en fil eller mapp

Om du vill skapa en kopia av en fil eller mapp i den aktuella mappen gör du så här:

 1. Markera den fil eller mapp som du vill duplicera i visningspanelen.

 2. Välj Redigera -> Duplicera. Du kan också högerklicka på filen eller mappen i visningspanelen och välja Duplicera.

  En kopia av filen eller mappen visas i den aktuella mappen.

Så här skapar du en mapp

Om du vill skapa en mapp gör du så här:

 1. Markera den mapp som du vill skapa den nya mappen i.

 2. Välj Arkiv -> Ny mapp. Du kan också högerklicka på visningspanelens bakgrund och välja Ny mapp.

  En namnlös mapp läggs till i visningspanelen. Mappens namn är markerat.

 3. Skriv in ett namn och tryck på Retur.

Så här ändrar du namn på en fil eller mapp

Om du vill ändra namn på en fil eller mapp gör du så här:

 1. Markera den fil eller mapp som du vill ändra namn på i visningspanelen.

 2. Välj Redigera -> Ändra namn. Du kan också högerklicka på filen eller mappen i visningspanelen och välja Ändra namn.

  Mappens eller filens namn markeras.

 3. Skriv in ett nytt namn på filen eler mappen och tryck på Retur.

Så här flyttar du en fil eller mapp till Papperskorgen

Om du vill flytta en fil eller mapp till Papperskorgen gör du så här:

 1. Markera den fil eller mapp som du vill flytta till Papperskorgen i visningspanelen.

 2. Välj Redigera -> Flytta till papperskorgen. Du kan också högerklicka på filen eller mappen i visningspanelen och välja Flytta till papperskorgen.

Du kan också dra filen eller mappen från visningspanelen till ikonen för Papperskorgen på skrivbordet.

Så här tar du bort filer och mappar

När du tar bort en fil eller mapp flyttas den inte till Papperskorgen, utan tas bort från filsystemet med en gång. Menyobjektet Ta bort är bara tillgängligt om du har markerat alternativet Inkludera ett borttagningskommando som åsidosätter papperskorgen i dialogfönstret Inställningar.

Om du vill ta bort en fil eller mapp gör du så här:

 1. Markera den fil eller mapp som du vill ta bort i visningspanelen.

 2. Välj Redigera -> Ta bort. Du kan också högerklicka på filen eller mappen i visningspanelen och välja Ta bort.

Så här skapar du en symbolisk länk till en fil eller mapp

En symbolisk länk är en särskild sorts fil som pekar på en annan fil eller mapp. När du utför en åtgärd för en symbolisk länk utförs åtgärden i själva verket för den fil eller mapp som den symboliska länken pekar på. Om du däremot tar bort en symbolisk länk tas bara länkfilen bort, och den fil som länken pekar på påverkas inte.

Du skapar en symbolisk länk till en fil eller mapp genom att markera filen eller mappen som du vill skapa en länk till. Välj Redigera -> Skapa länk. En länk till filen eller mappen läggs till i den aktuella mappen.

Du kan också fånga objektet som du vill skapa en länk till och sedan hålla ned Control + Skift. Dra objektet till platsen där du vill placera länken.

Som standard lägger Nautilus till ett emblem till symboliska länkar.

Så här ändrar du rättigheter

Om du vill ändra rättigheterna för en fil eller mapp gör du så här:

 1. Markera den fil eller mapp som du vill ändra.

 2. Välj Arkiv -> Egenskaper. Det visas en dialog med egenskaper.

 3. Klicka på fliken Rättigheter. Under Rättigheter använder du listrutorna och kryssrutorna för att ändra rättigheterna för filen eller mappen.

 4. Klicka på Stäng för att stänga dialogfönstret med egenskaper.

Använda Papperskorgen

Papperskorg-ikonen för Nautilus.

Du kan flytta följande objekt till Papperskorgen:

Om du vill återställa en fil från Papperskorgen kan du visa Papperskorgen och flytta filen ut ur Papperskorgen. När du tömmer Papperskorgen tas innehållet i Papperskorgen bort permanent.

Så här visar du papperskorgen

Du kan visa innehållet i Papperskorgen på följande sätt:

Så här tömmer du papperskorgen

Du kan tömma innehållet i Papperskorgen på följande sätt:

Lägga till anteckningar i mappar

Fliken Anteckningar.

Du kan använda fliken Anteckningar för att lägga till anteckningar till en mapp. Om du vill lägga till en anteckning till en mapp gör du så här:

 1. Visa mappen i visningspanelen.

 2. Klicka på fliken Anteckningar för att öppna Anteckningar. Fliken Anteckningar visas.

 3. Skriv in anteckningen på fliken Anteckningar.

Köra skript från Nautilus

Nautilus innehåller en specialmapp där du kan spara skript. När du lägger till en körbar fil i den här mappen läggs filen till på undermenyn Skript. Om du vill köra ett skript väljer du Arkiv -> Skript och sedan önskat skript på undermenyn.

Om du vill köra ett skript på en viss fil markerar du filen i visningspanelen. Välj Arkiv -> Skript och välj sedan det skript som du vill köra på undermenyn. Du kan också köra skript på flera filer samtidigt.

Om du vill visa innehållet i skriptmappen väljer du Arkiv -> Skript -> Öppna skriptmapp.

Ändra utseende på filer och mappar

I Nautilus kan du ändra utseendet på filer och mappar på flera olika sätt, och detta beskrivs nedan.

Så här lägger du till ett emblem till en fil eller mapp

Om du vill lägga till ett emblem till ett objekt gör du så här:

 1. Markera det objekt som du vill lägga till emblemet till.

 2. Högerklicka på objektet och välj Egenskaper. Det visas en dialog med egenskaper.

 3. Klicka på fliken Emblem för att visa Emblem.

  Dialogfönstret Egenskaper med fliken Emblem. Innehåller flera kryssrutor för emblem.
 4. Markera det emblem som du vill lägga till objektet.

 5. Klicka på Stäng för att stänga dialogfönstret med egenskaper.

Så här ändrar du ikonen för en fil eller mapp

Om du vill ändra vilken ikon som representerar en fil eller mapp gör du så här:

 1. Markera den fil eller mapp som du vill ändra.

 2. Välj Arkiv -> Egenskaper. Det visas en dialog med egenskaper.

 3. Klicka på knappen Välj anpassad ikon på fliken Grundläggande. Dialogfönstret Välj en ikon visas.

 4. Använd dialogfönstret Välj en ikon för att välja den ikon som ska representera filen eller mappen.

 5. Klicka på Stäng för att stänga dialogfönstret med egenskaper.

Om du vill ändra den ikon som representerar en filtyp använder du inställningsverktyget Filtyper och program för skrivbordet. Du öppnar inställningsverktyget Filtyper och program för skrivbordet genom att välja Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Filtyper och program.

Om du vill återställa en anpassad ikon till den standardikon som anges i inställningsverktyget Filtyper och program för skrivbordet högerklickar du på ikonen och väljer Ta bort anpassad ikon. Du kan också klicka på knappen Ta bort anpassad ikon i dialogfönstret Egenskaper.

Så här ändrar du storlek på objekt i en vy

Du kan ändra storlek på objekt i en vy. Du kan ändra storlek om vyn visar en fil eller mapp. Du kan ändra storlek på objekt i en vy på följande sätt:

Du kan också använda zoomknapparna i adressraden för att ändra storlek på objekt i en vy. I Tabell 7–6 beskrivs hur du använder zoomknapparna.

Tabell 7–6 Zoomknappar

Knapp 

Knappnamn  

Beskrivning 

Knappen Zooma ut.

Knappen Zooma ut

Klicka på den här knappen om du vill minska storleken på objekt i en vy. 

Knappen Normal storlek.

Knappen Normal storlek

Klicka på den här knappen om du vill återställa objekt i en vy till normal storlek. 

Knappen Zooma in.

Knappen Zooma in

Klicka på den här knappen om du vill förstora objekt i en vy. 

Nautilus kommer ihåg storleken på objekt i en viss mapp. Nästa gång du visar mappen visas objekten i den storlek som du har valt. När du ändrar storlek på objekt i en mapp kan du alltså anpassa mappen så att objekten visas i den storleken. Om du vill återställa objekten till den standardstorlek som anges i inställningarna väljer du Visa -> Återställ vy till standard.

Använda vyer för att visa filer och mappar

I Nautilus kan du visa innehållet i filer på flera olika sätt. Nautilus innehåller visningskomponenter som du kan använda för att visa särskilda filtyper i visningspanelen. Du kan till exempel använda en webbläsare för att visa HTML-filer i visningspanelen. Du kan använda en textvisare för att visa oformaterade textfiler i visningspanelen.

Du kan också använda Nautilus för att öppna en fil i önskat program. Du hittar mer information i avsnittet Öppna filer.

I Nautilus finns det vyer som du kan använda för att visa innehållet i mappar på olika sätt. Du kan till exempel visa innehållet i en mapp i följande vyer:

Använd menyn Visa för att välja hur du vill visa filer och mappar. Du kan också använda listrutan Visa som för att välja hur du vill visa filer och mappar. När du visar en mapp kan du ange hur du vill ordna eller sortera objekt i mappen. Du kan ändra storlek på objekt i visningspanelen. I följande avsnitt beskrivs hur du arbetar med ikonvyn, listvyn och vyer över filer.

Så här väljer du den vy som du vill visa en fil eller mapp i

Välj den vy som du vill använda för att visa innehållet i en fil eller mapp på menyn Visa.

Du kan också välja vy genom att välja Visa -> Visa som. Välj den vy som du vill använda i dialogfönstret Öppna med annan visare och klicka sedan på knappen Välj.

Du kan också välja vy i listrutan Visa som. Listrutan Visa som finns till höger i adressraden.

Du kan visa olika mappar i olika vyer. Nautilus kommer ihåg vilken vy du har valt för en viss mapp. Nästa gång du visar mappen visar Nautilus den i den valda vyn. Om du vill återställa vyn för mappen till den standardvy som anges i inställningarna väljer du Visa -> Återställ vy till standard.

Så här ordnar du filer i ikonvyn

När du visar innehållet i en mapp i ikonvyn kan du ange hur objekten i mappen ska ordnas. Du ordnar objekt i ikonvyn genom att välja Visa -> Ordna objekt. Undermenyn Ordna objekt innehåller följande:

Välj önskade alternativ på undermenyn, enligt beskrivningen i följande tabell:

Alternativ 

Beskrivning  

Manuellt

Välj det här alternativet om du vill ordna objekt manuellt. Dra objekten till önskad plats i visningspanelen. 

Efter namn

Välj det här alternativet om du vill ordna objekt i bokstavsordning efter namn. Alternativet är inte skiftlägeskänsligt. Om Nautilus är inställt på att visa dolda filer visas dessa sist.

Efter storlek

Välj det här alternativet om du vill ordna objekt efter storlek, med början på det största objektet. När du sorterar objekt efter storlek sorteras mapparna efter antalet objekt de innehåller. Mapparna sorteras inte efter den totala storleken på de objekt de innehåller. 

Efter typ

Välj det här alternativet om du vill ordna objekt i bokstavsordning efter typ. Objekten sorteras alfabetiskt via beskrivningen för MIME-typ i inställningsverktyget Filtyper och program. MIME-typen identifierar filens format och gör att program kan läsa filen. Ett e-postprogram kan till exempel använda MIME-typen image/png för att upptäcka att en PNG-fil har bifogats ett e-postmeddelande.

Efter modifieringsdatum

Välj det här alternativet om du vill sortera objekt efter det datum de senast ändrades. Det senast ändrade objektet visas först. 

Efter emblem

Välj det här alternativet om du vill sortera objekt efter eventuella emblem som har lagts till dem. Objekten sorteras i emblemens bokstavsordning. Objekt som saknar emblem visas sist.  

Kompakt layout

Välj det här alternativet om du vill ordna objekt så att de placeras närmare varandra.  

Omvänd ordning

Välj det här alternativet om du vill sortera objekten i omvänd ordning. Om du till exempel sorterar objekt efter namn i bokstavsordning väljer du Omvänd ordning om du vill sortera dem i omvänd bokstavsordning.

Nautilus kommer ihåg hur du har ordnat objekten i en viss mapp. Nästa gång du visar mappen visas objekten i den ordning som du har valt. När du anger hur objekt i en mapp ska sorteras kan du alltså anpassa mappen så att objekten visas på det sättet. Om du vill återställa mappens inställningar för sortering till standardinställningen väljer du Visa -> Återställ vy till standard.

Så här sträcker du ut en ikon i ikonvyn

I ikonvyn kan du ändra storlek på ikoner som representerar objekt som visas. Om du vill ändra storlek på ett objekt i ikonvyn gör du så här:

 1. Högerklicka på det objekt som du vill ändra storlek på och välj Sträck ut ikon. Det visas en rektangel runt objektet, med ett handtag i varje hörn.

 2. Ta tag i ett av handtagen och dra ikonen till önskad storlek.

  Om du vill återställa ikonen till dess ursprungliga storlek högerklicka du på den och väljer Återställ ikonens originalstorlek.

Du kan även tänja ut ikoner på skrivbordet.

Så här ändrar du beteende för en vy

Du kan ändra beteende för en vy på följande sätt:

Om du vill ändra beteende för en vy gör du så här:

 1. Välj Visa -> Visa som. Ett dialogfönster för Öppna med annan visare visas.

   Öppna med annan visare. Innehåller Tabell över tillgängliga vyer, knapparna Ändra och Gå dit. Innehåller knapparna Hjälp, Avbryt, Välj.
 2. Välj den vy som du vill ändra i tabellen i dialogfönstret.

 3. Klicka på knappen Ändra. Dialogfönstret Ändra visas. I följande tabell beskrivs de olika alternativen i dialogfönstret Ändra:

  Alternativ 

  Beskrivning  

  Inkludera i menyn för objektnamn-objekt

  Välj det här alternativet om du vill inkludera vyn på undermenyn Visa som för den här typen av objekt.

  Använd som standard för objektnamn-objekt

  Välj det här alternativet om du vill använda vyn som standard för den här typen av objekt. 

  Inkludera i endast menyn för objektnamn

  Välj det här alternativet om du vill inkludera vyn på undermenyn Visa som endast för det här objektet.

  Använd som standard endast för objektnamn

  Välj det här alternativet om du vill använda vyn som standard endast för det här objektet. 

  Inkludera inte i menyn för objektnamn-objekt

  Välj det här alternativet om du vill utesluta vyn från undermenyn Visa som för den här typen av objekt.

 4. Klicka på OK och sedan på Avbryt för att stänga dialogfönstret Öppna med annan visare.


Obs!  

Du kan också ändra vilka åtgärder som är associerade med en filtyp i inställningsverktyget Filtyper och program. Du öppnar inställningsprogrammet Filtyper och program genom att klicka på knappen Gå dit.


Tilldela åtgärder till filer

När du öppnar en fil utför Nautilus standardåtgärden för den filtypen. Inställningsverktyget Filtyper och program för skrivbordet innehåller en tabell över filtyper, deras associerade filtillägg och deras standardåtgärder. I den här tabellen anges vad som händer när du dubbelklickar på en fil i Nautilus.

Du kan också använda Nautilus för att ändra de åtgärder som är associerade med en viss fil eller filtyp.

Du kan använda inställningsverktyget Filtyper och program för skrivbordet för att utföra följande:

Så här ändrar du åtgärder

Du kan ändra vilka åtgärder som är associerade med en fil eller filtyp. Du kan göra följande:

Om du vill ändra vilka åtgärder som är associerade med en fil eller filtyp gör du så här:

 1. Markera den fil som du vill ändra åtgärd för i visningspanelen. Om du vill ändra en åtgärd som är associerad med en filtyp markerar du en fil av den typen.

 2. Välj Arkiv -> Öppna med. Gör något av följande:

  • Välj Annat program. Dialogfönstret Öppna med annat program visas.

  • Välj Annan visare. Dialogfönstret Öppna med annan visare visas.

 3. I den tabell som visas i dialogfönstret väljer du det program som du vill ändra beteende för.

 4. Klicka på knappen Ändra. Dialogfönstret Ändra visas. I följande tabell beskrivs de olika alternativen i dialogfönstret Ändra:

  Alternativ 

  Beskrivning  

  Inkludera i menyn för filtyp-objekt

  Välj det här alternativet om du vill inkludera programmet på undermenyn Öppna med för den här filtypen.

  Använd som standard för filtyp-objekt

  Välj det här alternativet om du vill använda programmet som standardåtgärd för den här filtypen. 

  Inkludera endast i menyn för filnamn

  Välj det här alternativet om du vill inkludera programmet på undermenyn Öppna med för den här filen, men inte för andra filer av samma typ.

  Använd som standard endast för filnamn

  Välj det här alternativet om du vill använda programmet som standardåtgärd för den här filen, men inte för andra filer av samma typ. 

  Inkludera inte i menyn för filtyp-objekt

  Välj det här alternativet om du vill utesluta programmet från undermenyn Öppna med för den här filtypen.

 5. Klicka på OK och sedan på Avbryt för att stänga dialogfönstret.


Obs!  

Du kan också ändra vilka åtgärder som är associerade med en filtyp i inställningsverktyget Filtyper och program. Du öppnar inställningsverktyget Filtyper och program genom att klicka på knappen Gå dit.


Anpassa Nautilus

Du kan anpassa Nautilus så att det passar dina behov och önskemål. I det här avsnittet beskrivs hur du anpassar Nautilus.

Ange inställningar

Använd dialogfönstret Inställningar för att ange inställningar för Nautilus-fönster och Nautilus-skrivbordet. Du öppnar dialogfönstret Inställningar genom att välja Redigera -> Inställningar.

Du kan ange inställningar i följande kategorier:

Så här anger du visningsinställningar

Du kan ange en standardvy och standardinställningar för ikonvyer och listvyer. Ange standardinställningar för vyer i Nautilus-fönster genom att välja Redigera -> Inställningar. Välj Vyer i dialogfönstret Inställningar.

Dialogfönstret Inställningar, delen Vyer. Texten beskriver bilden.

Tabell 7–7 visar de inställningar som du kan ändra. Dialogfönstret Inställningar innehåller grupprutorna Standardalternativ för ikonvyn och Standardalternativ för listvyn. Grupprutorna innehåller till största delen samma element. Alla dialogfönsterelement beskrivs i Tabell 7–7.

Tabell 7–7 Visningsinställningar

Dialogfönsterelement 

Beskrivning 

Visa nya mappar med

Välj standardvy för mappar. När du öppnar en mapp visas den i den vy du väljer. 

Ordna objekt

Välj hur du vill sortera objekt i mappar som visas i den här vyn. 

Standardzoomnivå

Välj standardzoomnivå för mappar som visas i den här vyn. Zoomnivån anger storleken på objekt i en vy. 

Sortera i omvänd ordning

Välj det här alternativet om du vill sortera objekt i den här vyn i omvänd ordning. Om du väljer det här alternativet sorteras objekt i omvänd ordning jämfört med det som du har valt för Ordna objekt. Du kanske har valt Efter namn i listrutan Ordna objekt. Då kan du välja alternativet Sortera i omvänd ordning om du vill sortera objekten i omvänd bokstavsordning.

Använd kompakt layout

Endast ikonvy. Välj det här alternativet om du vill ordna objekt så att de placeras närmare varandra i mappen. 

Så här väljer du ett Nautilus-tema

Exempelvis innehåller Nautilus teman som du kan använda för att ändra utseendet på Nautilus-fönster och skrivbordet. Om du vill ange inställningar för teckensnitt och tema för fönster och skrivbordsbakgrund i Nautilus väljer du Redigera -> Inställningar. Välj Utseende i dialogfönstret Inställningar.

Dialogfönstret Inställningar, delen Utseende. Texten beskriver bilden.

Tabell 7–8 visas de teckensnitt och temainställningar som du kan ändra.

Tabell 7–8 Inställningar för utseende

Dialogfönsterelement 

Beskrivning  

Nautilus-teman

Om du vill ändra Nautilus-tema väljer du ett tema i listan.

Lägg till tema

Om du vill lägga till ett nytt Nautilus-tema klickar du på knappen Lägg till nytt tema. Ett dialogfönster visas. Använd dialogfönstret för att hitta det nya temat.

Så här anger du inställningar för nya fönster

Ange inställningar för nya Nautilus-fönster genom att välja Redigera -> Inställningar. Välj Fönster i dialogfönstret Inställningar.

Dialogfönstret Inställningar, delen Fönster. Texten beskriver bilden.

Tabell 7–9 visar de fönsterinställningar som du kan ändra.

Tabell 7–9 Inställningar för nya fönster

Alternativ 

Beskrivning  

Öppna varje fil eller mapp i ett nytt fönster

Välj det här alternativet om du vill öppna ett nytt fönster varje gång du öppnar en fil eller mapp. 

Visa sidopanel

Välj det här alternativet om du vill visa en sidopanel i nya fönster. 

Visa verktygsrad

Välj det här alternativet om du vill visa en verktygsrad i nya fönster. 

Visa adressrad

Välj det här alternativet om du vill visa en adressrad i nya fönster. 

Visa statusrad

Välj det här alternativet om du vill visa en statusrad i nya fönster. 

Så här anger du inställningar för skrivbordet och Papperskorgen

Om du vill ange inställningar för skrivbordet i Nautilus och för Papperskorgen väljer du Redigera -> Inställningar. Välj Skrivbord och papperskorg i dialogrutan Inställningar.

Dialogfönstret Inställningar, delen Skrivbord och Papperskorg. Texten beskriver bilden.

Tabell 7–10 visar vilka inställningar för skrivbordet och Papperskorgen som du kan ändra.

Tabell 7–10 Inställningar för fönster och skrivbord

Alternativ 

Beskrivning  

Använd Nautilus för att rita skrivbordet

Välj det här alternativet om du vill att Nautilus ska hantera skrivbordet. Om du inte vill att Nautilus ska hantera skrivbordet kan du inte göra följande:

 • Använda Skrivbord-menyn.

 • Använda Nautilus för att ändra mönster eller färg på skrivbordsbakgrunden.

 • Använda programstartarna Hem och Papperskorg i Nautilus. Programstartarna Hem och Papperskorg visas inte på skrivbordet.

Använd din hemmapp som skrivbord

Välj det här alternativet om du vill använda din hemmapp i stället för standardmappen som skrivbordsmapp. Om du väljer det här alternativet visas innehållet i din hemmapp som objekt på skrivbordsbakgrunden. 

Fråga innan papperskorgen töms eller filer tas bort

Markera det här alternativet om du vill visa ett bekräftelsemeddelande innan Papperskorgen töms eller filer tas bort.

Inkludera ett borttagningskommando som åsidosätter papperskorgen

Markera det här alternativet om du vill lägga till menyobjektet Ta bort på följande menyer:

 • Menyn Redigera.

 • Popupmenyn som visas när du högerklickar på en fil, mapp eller objekt på skrivbordsbakgrunden.

Om du markerar ett objekt och väljer menyobjektet Ta bort så tas objektet bort omedelbart från filsystemet.

Ange inställningar för ikon- och listvyer

Om du vill ange inställningar för objekt i ikon- och listvyer väljer du Redigera Inställningar. Välj Ikon- och listvyer i dialogfönstret Inställningar.

Visar dialogfönstret Inställningar, delen Ikon- och listvyer. Texten beskriver bilden.

Tabell 7–11 visar en lista med inställningar som du kan ändra för objekt i ikon- och listvyer.

Tabell 7–11 Inställningar för ikon- och listvyer

Alternativ 

Beskrivning 

Aktivera objekt med ett enkelklick

Markera det här alternativet om du vill utföra standardåtgärden för ett objekt när du klickar på objektet. Om det här alternativet är markerat och du pekar på ett objekt så blir objektets rubrik understruken.  

Aktivera objekt med ett dubbelklick

Markera det här alternativet om du vill utföra standardåtgärden för ett objekt när du dubbelklickar på objektet. 

Kör filer när de klickas

Markera det här alternativet om du vill köra en körbar fil när du väljer den körbara filen. En körbar fil är en textfil som kan köras, ett skalskript. 

Visa filer när de klickas

Markera det här alternativet om du vill visa innehållet i en körbar fil när du väljer den körbara filen. 

Fråga varje gång

Markera det här alternativet om du vill visa en dialog när du väljer en körbar fil. Du tillfrågas om du vill köra eller visa filen.  

Dolda filer

Markera det här alternativet om du vill visa dolda filer i visningspanelen. Det första tecknet i en dold fil är en punkt (.). 

Säkerhetskopierade filer

Markera det här alternativet om du vill visa säkerhetskopior i visningspanelen. Det sista tecknet i en säkerhetskopia är ett tildetecken (~). 

Specialflaggor i fönstret Egenskaper

Markera det här alternativet om du vill visa följande specialflaggor på fliken Rättigheter i fönstret Egenskaper:

 • Ange användar-ID

 • Ange grupp-ID

 • Tröga

Mappar före filer

Markera det här alternativet om du vill lista mappar före filer när du sorterar i en mapp. 

Inställningar för ikonrubriker

En ikonrubrik visar namnet på en fil eller mapp i en ikonvy. Ikonrubriken inkluderar också ytterligare tre objekt med information om filen eller mappen. Den informationen visas efter filnamnet. I normala fall visas endast ett objekt med information, men när du zoomar in en ikon visas ytterligare information. Du kan ändra vilken ytterligare information som ska visas i ikonrubriker.

Om du vill ange inställningar för ikonrubriker väljer du Redigera Inställningar. Välj Ikonrubriker i dialogfönstret Inställningar.

Visar 
dialogfönstret Inställningar, delen Ikonrubriker. Texten beskriver bilden.

Markera objekten med information som du vill visa i ikonrubriken i de tre listrutorna. Markera det första objektet i den första listrutan, markera det andra objektet I den andra listrutan och så vidare. I följande tabell beskrivs objekten med information som du kan välja:

Information 

Beskrivning 

Storlek

Markera det här alternativet om du vill visa storleken för ett objekt. 

Typ

Markera det här alternativet om du vill visa beskrivningen av MIME-type för objektet från inställningsverktyget Filtyper och program för skrivbordet.

Modifieringsdatum

Markera det här alternativet om du vill visa det senaste modifieringsdatumet för objektet. 

Ändringsdatum

Markera det här alternativet om du vill visa det senaste ändringsdatumet inode för objektet. En inode är en datastruktur som innehåller information om individuella filer i UNIX-filsystem. Varje fil har en inode. En inode innehåller nod, typ, ägare och plats för en fil.

Åtkomstdatum

Markera det här alternativet om du vill visa datumet som objektet senast användes. 

Ägare

Markera det här alternativet om du vill visa objektets ägare. 

Grupp

Markera det här alternativet om du vill visa gruppen som objektets ägare tillhör. 

Rättigheter

Markera det här alternativet om du vill visa objektets rättigheter som tre uppsättningar av tre tecken, till exempel -rwxrw-r--.

Rättigheter på oktal form

Markera det här alternativet om du vill visa objektets rättigheter på oktal form, till exempel 764.

MIME-typ

Markera det här alternativet om du vill visa objektets MIME-typ. 

Inget

Markera det här alternativet om du inte vill visa information om objektet. 

Så här anger du inställningar för sidopanelen

Ange inställningar för sidopanelen genom att välja Redigera -> Inställningar. Välj Sidopaneler i dialogfönstret Inställningar.

Dialogfönstret Inställningar, delen Sidopaneler. Texten beskriver bilden.

Tabell 7–12 visas de inställningar för sidopanelen som du kan ändra.

Tabell 7–12 Inställningar för sidopanelen

Alternativ 

Beskrivning  

Historik

Välj det här alternativet om du vill visa fliken Historik i sidopanelen.

Anteckningar

Välj det här alternativet om du vill visa fliken Anteckningar i sidopanelen.

Träd

Välj det här alternativet om du vill visa fliken Träd i sidopanelen.

Visa endast mappar

Välj det här alternativet om du vill visa enbart mappar på fliken Träd.

Så här anger du inställningar för prestanda

Vissa funktioner i Nautilus kan påverka hur snabbt Nautilus svarar på indata. Du kan ändra beteendet för vissa av funktionerna för att förbättra Nautilus prestanda. För varje prestandainställning kan du välja ett av de alternativ som beskrivs i följande tabell:

Alternativ 

Beskrivning  

Alltid

Utför åtgärden både för lokala filer och för filer på andra filsystem. 

Endast lokal fil

Utför åtgärden endast på lokala filer. 

Aldrig

Utför aldrig åtgärden.  

Ange inställningar för prestanda genom att välja Redigera -> Inställningar. Välj Prestanda i dialogfönstret Inställningar.

Dialogfönstret Inställningar, delen Prestanda. Texten beskriver bilden.

Tabell 7–13 visar de inställningar för prestanda som du kan ändra.

Tabell 7–13 Inställningar för prestanda

Dialogfönsterelement 

Beskrivning  

Visa text i ikoner

Välj ett alternativ för att ange när du vill förhandsgranska innehållet i textfiler på den ikon som representerar filen.  

Visa antal objekt i mappar

Välj ett alternativ för att ange när antalet objekt i mappar ska visas. 

Visa miniatyrbilder för bildfiler

Välj ett alternativ för att ange när miniatyrbilder för bildfiler ska visas. I Nautilus sparas en miniatyrbild för varje mapp i en mapp som heter .thumbnails och finns en nivå under den aktuella mappen.

Skapa inte miniatyrbilder för filer större än: Ange maximal filstorlek för filer som Nautilus ska skapa miniatyrbilder för.

Förhandsgranska ljudfiler

Välj ett alternativ för att ange när du vill förhandsgranska ljudfiler.  

Ändra bakgrunder

Nautilus innehåller bakgrunder som du kan använda för att ändra utseende på följande skärmkomponenter:

Om du vill ändra bakgrunden för en skärmkomponent gör du så här:

 1. Välj Redigera -> Bakgrunder och emblem. Dialogfönstret Bakgrunder och emblem visas.

 2. Om du vill visa en lista med mönster som du kan använda på bakgrunden klickar du på knappen Mönster. Om du vill visa en lista med färger som du kan använda på bakgrunden klickar du på knappen Färger.

 3. Om du vill ändra bakgrunden till ett mönster drar du mönstret till skärmkomponenten. Om du vill ändra bakgrunden till en färg drar du färgen till skärmkomponenten.

 4. Klicka på Stäng för att stänga dialogfönstret.

Du kan också högerklicka på bakgrunden i sidopanelen och visningspanelen och välja Ändra bakgrund. Dialogfönstret Bakgrunder och emblem visas. Om du vill återställa bakgrunden till standardbakgrunden högerklickar du på panelens bakgrund och väljer Använd standardbakgrund.

När du ändrar bakgrunden för sidopanelen eller visningspanelen för en viss mapp kommer Nautilus ihåg den bakgrund som du har valt. Nästa gång du visar mappen visas den bakgrund som du valde. När du ändrar bakgrund för en mapp kan du alltså anpassa mappen för att visa bakgrunden.

Så här lägger du till ett mönster

Om du vill lägga till ett mönster bland de mönster som du kan använda på skärmkomponenter väljer du Redigera -> Bakgrunder och emblem. Klicka på knappen Mönster och sedan på knappen Lägg till ett nytt mönster. Ett dialogfönster visas. Använd dialogfönstret för att hitta det nya mönstret. Klicka på OK för att lägga till det nya mönstret i dialogfönstret Bakgrunder och emblem.

Så här lägger du till en färg

Om du vill lägga till en färg bland de färger som du kan använda på skärmkomponenter väljer du Redigera -> Bakgrunder och emblem. Klicka på knappen Färger och sedan på knappen Lägg till en ny färg. Det visas en dialog där du kan välja färger. Använd färghjulet eller reglagen för att välja färg. Klicka på OK för att lägga till den nya färgen i dialogfönstret Bakgrunder och emblem.

Så här visar och döljer du fönsterkomponenter

Du kan visa och dölja fönsterkomponenter i Nautilus så här:

Använda flyttbara media

Nautilus har stöd för följande flyttbara media:

När Nautilus identifierar ett nytt medium läggs ett objekt för det till på skrivbordet. Du kan visa innehållet på mediet i ett Nautilus-fönster. Du kan dra och släppa filer och mappar mellan flyttbara media.

Du kan skydda och formatera media. Du kan också skapa skivdelar på Zip- och Jaz-media. En skivdel är detsamma som en diskpartition. För varje skivdel visas ett objekt på skrivbordet.


Obs!  

Flyttbara media fungerar endast i Solaris 9.


Så här visar du medieinnehåll

Du kan visa medieinnehållet på följande sätt:

Medieinnehållet visas i ett Nautilus-fönster. Om du vill ladda om visningen klickar du på knappen Läs om.

Så här visar du medieegenskaper

Om du vill visa egenskaperna för flyttbara media högerklickar du på det objekt som representerar mediet på skrivbordet och väljer Medieegenskaper. Dialogfönstret Medieegenskaper visas.

Dialogfönstret Medieegenskaper. Sammanhanget beskriver bilden.

Om du vill visa allmän information om mediet väljer du alternativet Information. I följande tabell beskrivs informationselementen i dialogfönstret Medieegenskaper:

Dialogfönsterelement 

Beskrivning 

Alias

Visar medienamnet. 

Produkt-ID

Visar medietypen. 

Skrivskydda

Anger om mediet är skrivskyddat. 

Lösenordsskydda

Anger om mediet är lösenordsskyddat. 

Filsystem

Visar det filsystem som mediet är formaterat med. 

Monteringspunkt

Visar platsen i filsystemet där enheten är ansluten.  

Total kapacitet

Visar den totala mängden lagringsutrymme på mediet. 

Om du vill visa den totala mängden använt och tillgängligt lagringsutrymme på mediet markerar du alternativet Flytande kapaciteter. Informationen om lagringsutrymmet visas i dialogfönstret Medieegenskaper.

Så här formaterar du media

När du formaterar media förbereder du det för användning med ett visst filsystem. Det innebär också att du skriver över all befintligt information på mediet. Du kan formatera följande media:

Om du vill formatera media gör du så här:

 1. Högerklicka på det objekt som representerar mediet på skrivbordet och välj Formatera. Dialogrutan Medieformat visas.

  Dialogfönstret Medieformat. Sammanhanget beskriver bilden.
 2. Ange önskade formateringsalternativ i dialogfönstret Medieformat. Elementen i dialogfönstret beskrivs i följande tabell:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning 

  Snabbformatera

  Välj det här alternativet om du vill formatera utan certifiering eller med begränsad certifiering för vissa spår på mediet.  

  Långformatera

  Välj det här alternativet om du vill utföra en komplett formatering. För vissa enheter kan detta inkludera certifiering av hela mediet av enheten.  

  Filsystemstyp

  Markera den typ av filsystem som du vill formatera mediet för. Välj något av följande alternativ: 

  • PCFS (DOS): Välj det här alternativet om du vill använda mediet på ett operativsystem som kör MS-DOS.

  • UFS (UNIX): Välj det här alternativet om du vill använda mediet på ett operativsystem som kör UNIX.

  • UDFS (UNIX): Välj det här alternativet om du vill formatera mediet som UDFS (Universal Disk File System).

  • NEC (DOS): Välj det här alternativet om du vill formatera mediet för NEC-filsystem.

  Volymetikett

  Skriv in ett namn för mediet i textrutan. 

  Skivdelsredigerare

  Klicka på den här knappen om du vill skapa skivdelar på en Zip- eller Jaz-disk. Den här knappen är bara tillgänglig om du väljer UFS i listrutan Filsystemstyp. Du hittar mer information om detta i nästa avsnitt.

 3. Klicka på Format för att formatera mediet.

Så här skapar du skivdelar

Du kan bara ändra och ta bort skivdelar som ett steg i formateringsprocessen. Du kan skapa skivdelar på följande media:

Du kan inte skapa fler än sju skivdelar på ett media. När du skapar skivdelar skapas även en extra skivdel som säkerhetskopia. Den extra skivdelen får alltid den numeriska identifieraren 2. Skivdelen 2 finns endast av systemskäl. Skivdelen 0 måste alltid använda UFS-filsystemet.

Om du vill skapa skivdelar på en Zip- eller Jaz-disk manuellt gör du så här:

 1. Högerklicka på det objekt som representerar mediet på skrivbordet och välj Formatera.

 2. Ange önskade formateringsalternativ i dialogfönstret Medieformat. Du kan bara skapa skivdelar på media om du väljer UFS i listrutan Filsystemstyp. Du hittar mer information om formateringsalternativ i föregående avsnitt.

 3. Klicka på knappen Skivdelsredigerare. Dialogfönstret Skivdelsredigerare visas.

  Dialogfönstret Skivdelsredigerare. Sammanhanget beskriver bilden.
 4. Om du vill skapa skivdelar automatiskt klickar du på knappen Dela automatiskt. Ett dialogfönster visas. Skriv in det antal skivdelar som du vill skapa på mediet. Klicka på OK. Skivdelarna skapas med ungefär samma storlek på mediet.

 5. Om du vill skapa en skivdel manuellt väljer du önskade alternativ för den i dialogfönstret Skivdelsredigerare och klickar sedan på knappen Ny. Elementen i dialogfönstret beskrivs i följande tabell:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning 

  Tabellen Skivdelar

  Visar de skivdelar som för tillfället finns på mediet.  

  Ta bort

  Om du vill ta bort en skivdel markerar du den i tabellen Skivdelar och klickar på Ta bort.

  Storlek

  Ange önskad storlek för skivdelen. 

  Listrutan Storleksenheter  

  Välj den måttenhet som du vill använda för att visa storleken på skivdelar. 

  Starta

  Om du vill redigera en skivdel skriver du in dess numeriska identifierare i den här textrutan. 

  Förhindra överlappningar

  Markera det här alternativet om du vill hindra att skivdelar överlappar varandra. 

  Taggar

  Välj en tagg för skivdelen. Taggarna i listrutan är etiketter som beskriver vanliga användningsområden för skivdelar.  

  Filsystem

  Välj önskat filsystem för skivdelen. Du kan välja mellan UFS och UDFS. Skivdelen 0 måste vara ett UFS-filsystem.

  Flaggor

  Välj de flaggor som du vill använda på skivdelen. Välj något av följande alternativ: 

  • Läs: Välj det här alternativet om du vill att skivdelen ska vara läsbar.

  • Skriv: Välj det här alternativet om du vill att skivdelen ska vara skrivbar.

  • Monteringsbar: Välj det här alternativet om du vill att skivdelen ska vara monteringsbar. Montera media är att göra mediets filsystem tillgängligt. När du monterar media, ansluts de som en underkataloger till det aktuella filsystemet.

 6. Om du vill redigera en skivdel väljer du önskade alternativ i dialogfönstret Skivdelsredigerare och klickar sedan på knappen Ändra.

 7. Klicka på OK för att stänga dialogfönstret Skivdelsredigerare.

Så här skyddar du media

Du kan skydda flyttbara media från skrivoperationer eller från både läs- och skrivoperationer. Du kan skydda media med eller utan ett lösenord. Du kan skydda följande typer av media:

Om du vill se om ett media är skyddat högerklickar du på det objekt som representerar mediet på skrivbordet och väljer Medieegenskaper.

Nautilus identifierar mediets skydd. Nautilus visar emblem på objekt som representerar mediet på skrivbordsbakgrunden, och dessa emblem talar om vilken typ av skydd som gäller. Nautilus identifierar även om en diskett är skrivskyddad.

Om du vill skrivskydda ett medium högerklickar du på objektet som representerar mediet på skrivbordet. Välj Skrivskydda.

Gör så här om du vill skydda media från läs- och skrivåtgärder:

 1. Högerklicka på det objekt som representerar mediet på skrivbordet och välj Läs- och skrivskydda. En dialog för skydd visas.

  Dialogfönstret Skydd. Sammanhanget beskriver bilden.
 2. Välj ett av följande alternativ i dialogfönstret:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning 

  Inaktivera skydd

  Välj det här alternativet om du vill ta bort skyddet för mediet. Om mediet är lösenordsskyddat visas dialogfönstret Lösenord. Skriv in lösenordet i fältet Lösenord och klicka på OK.

  Det här alternativet är bara tillgängligt om mediet är skyddat. 

  Skrivskydda utan lösenord

  Välj det här alternativet om du vill skydda mediet från skrivoperationer utan något lösenord.  

  Skrivskydda med lösenord

  Välj det här alternativet om du vill skydda mediet från skrivoperationer med ett lösenord.  

  Läs- och skrivskydda med lösenord

  Välj det här alternativet om du vill skydda mediet från läs- och skrivoperationer med ett lösenord. 

 3. Klicka på OK.

  Om du har valt alternativet Skrivskydda med lösenord eller Läs- och skrivskydda med lösenord visas dialogfönstret Medialösenordsfält. Skriv in lösenordet för mediet och skriv sedan in det en andra gång för att bekräfta det. Klicka på OK för att ange lösenordet.

  Om du vill ändra lösenordet för mediet måste du först inaktivera medieskyddet och sedan ange ett nytt lösenord för mediet.

Om du vill inaktivera medieskyddet högerklickar du på objektet som representerar mediet på skrivbordet. Välj Inaktivera skydd.

Så här matar du ut media

Du matar ut mediet genom att högerklicka på medieobjektet på skrivbordet och sedan välja Mata ut. Om medieenheten är eldriven matas mediet ut. Om medieenheten inte är eldriven visas ett meddelande när du kan mata ut mediet manuellt.

När du använder kommandot Mata ut för att mata ut media avmonteras mediet automatiskt.

Kapitel 8 Använda skrivbordet

Filhanteraren Nautilus hanterar skrivbordet, om inget annat anges. Om du inte hanterar skrivbordet med Nautilus, kan du hoppa över det här kapitlet. I det här kapitlet beskrivs hur du använder Nautilus.

Introduktion till skrivbordet

Skrivbordet ligger bakom alla de övriga komponenterna i skrivbordsmiljön. Skrivbordet är en av användargränssnittets aktiva komponenter. Du kan utföra följande uppgifter från skrivbordet:

Som standard innehåller skrivbordet tre objekt.

Figur 8–1 Skrivbord med standardobjekt

Skrivbord med standardobjekt.

Tabell 8–1 beskriver funktionerna för standardobjekten på skrivbordet.

Tabell 8–1 Funktionerna för skrivbordets standardobjekt

Objekt 

Komponent 

Funktion  

Hemplatsikonen för Nautilus.

Hem

Öppnar ett Nautilus-fönster och visar hemplatsen i visningspanelen.

Nautilus-ikonen för Börja här.

Börja här

Ger tillgång till några av GNOME-skrivbordets nyckelfunktioner.  

GNOME översiktsikon.

GNOME-översikt

Öppnar ett hjälpläsarfönster och visar översiktsinformation om GNOME-skrivbordet. 

Papperskorg-ikonen för Nautilus.

Papperskorg

Öppnar ett Nautilus-fönster och visar papperskorgen i visningspanelen.

Skrivbordsobjekt

Ett skrivbordsobjekt är en ikon på skrivbordet som du kan använda för att öppna filer, mappar och program. Alla objekt på skrivbordet ligger i skrivbordskatalogen. När du flyttar objekt till skrivbordet flyttas objekten till den här katalogen. Du kan också använda hemkatalogen som skrivbordskatalog.

Som standard innehåller skrivbordet tre objekt. Du kan också lägga till objekt på skrivbordet för att enkelt komma åt filer, mappar och program som du använder ofta. Exempelvis kan du lägga till en programstartare på skrivbordet så att du kan öppna ett visst program som du använder ofta.

Tabell 8–2 beskriver olika typer av objekt som du kan lägga till på skrivbordet.

Tabell 8–2 Olika typer av skrivbordsobjekt

Objekttyp 

Beskrivning 

Symbolisk länk 

En symbolisk länk är ett objekt som pekar på en annan fil eller mapp. När du klickar på en symbolisk länk på skrivbordet öppnas den fil eller mapp som den symboliska länken pekar på. Du kan flytta eller kopiera en symbolisk länk till skrivbordet. 

Du känner igen symboliska länkar på det standardpilemblem som visas på alla symboliska länkar.  

Programstartare 

Du kan lägga till följande typer av programstartare på skrivbordet: 

 • Program: Startar ett visst program.

 • Länk: Länkar till en viss fil, mapp eller URL.

Fil 

Du kan lägga till filer på skrivbordet. Filer på skrivbordet ligger i skrivbordskatalogen.  

Mapp  

Du kan flytta mappar till skrivbordet och du kan även skapa mappar där. Mappar på skrivbordet ligger i skrivbordskatalogen.  

Du kan ändra skrivbordsobjekt på följande sätt:

I följande avsnitt beskrivs hur du arbetar med objekt på skrivbordet.

Så här markerar du objekt på skrivbordet

Du markerar ett objekt på skrivbordet genom att klicka på det. Om du vill markera flera objekt håller du ned Control och klickar sedan på de objekt som du vill markera.

Du kan också markera ett område på skrivbordet och därigenom markera alla objekt inom det. Klicka och håll ned musknappen på skrivbordet och dra sedan över det område som innehåller de objekt som du vill markera. När du klickar, håller ned musknappen och drar visas en grå rektangel som indikerar det område du markerar.

Om du vill markera flera områden håller du ned Control och drar sedan över de områden du vill markera.

Så här öppnar du ett objekt på skrivbordet

Dubbelklicka på det objekt på skrivbordet som du vill öppna. Du kan också högerklicka på objektet och sedan välja Öppna. När du öppnar ett objekt körs standardåtgärden för objektet. Om objektet exempelvis är en textfil öppnas textfilen i ett Nautilus-fönster. Standardåtgärderna för filtyper anges i inställningsverktyget Filtyper och program.

Om du vill köra en annan åtgärd än standardåtgärden för ett objekt högerklickar du på objektet och väljer sedan Öppna med. Välj en åtgärd från undermenyn Öppna med.

Alternativen på undermenyn Öppna med motsvarar innehållet i följande delar av inställningsverktyget Filtyper och program:

Du kan ange inställningarna i ett Nautilus-fönster så att du klickar en gång på en fil för att utföra standardåtgärden.

Så här lägger du till en programstartare på skrivbordet

En programstartare på skrivbordet kan starta ett program eller länka till en viss fil, mapp eller FTP-plats.

Om du vill lägga till en programstartare på skrivbordet gör du följande:

 1. Högerklicka på skrivbordet och välj Ny programstartare. Dialogfönstret Skapa programstartare visas.

 2. Information om hur du anger egenskaperna för programstartaren i dialogfönstret Skapa programstartare hittar du i Arbeta med paneler.

  Kommandot som du anger för programstartaren är det kommando som körs när du använder skrivbordsobjektet. I följande tabell visas några exempelkommandon och de åtgärder som kommandona utför.

  Exempelkommando 

  Åtgärd 

  gedit

  Startar programmet gedit.

  gedit /user123/loremipsum.txt

  Öppnar filen /user123/loremipsum.txt i programmet gedit.

  nautilus /user123/Projects

  Öppnar mappen /user123/Projects i ett Nautilus-fönster.

Så här lägger du till en symbolisk länk på skrivbordet

Du kan skapa symboliska länkar på skrivbordet som kan utföra följande åtgärder:

Om du vill skapa en symbolisk länk på skrivbordet gör du följande:

 1. Visa den fil eller mapp som du vill skapa en symbolisk länk för i ett Nautilus-fönster.

 2. Skapa en symbolisk länk till filen eller mappen. Du skapar en symbolisk länk till en fil eller mapp genom att markera filen eller mappen som du vill skapa en länk till. Välj Redigera -> Skapa länk. En länk till filen eller mappen läggs till i den aktuella mappen. Du känner igen symboliska länkar på det standardpilemblem som visas på alla symboliska länkar. I följande figur visas en symbolisk länk till en fil:

  Filikon med emblem för symbolisk länk.
 3. Dra den symboliska länken till skrivbordet. Objektets ikon flyttas till skrivbordet.

Lägga till en mapp eller fil på skrivbordet

I följande avsnitt beskrivs hur du kan lägga till fil- och mappobjekt på skrivbordet.

Så här flyttar du en fil eller mapp till skrivbordet

Du kan flytta en fil eller mapp från ett Nautilus-fönster till skrivbordet. Gör så här om du vill flytta en fil eller mapp till skrivbordet:

 1. Öppna ett Nautilus-fönster.

 2. Visa den fil eller mapp som du vill flytta i visningspanelen.

 3. Dra filen eller mappen till skrivbordet. Filens eller mappens ikon flyttas till skrivbordet. Filen eller mappen flyttas till skrivbordskatalogen.

  Du kan också markera filen eller mappen och sedan välja Redigera -> Klipp ut filer. Högerklicka på valfritt skrivbordobjekt och välj sedan Klistra in filer.

Så här kopierar du en fil eller mapp till skrivbordet

Du kan kopiera en fil eller mapp från ett Nautilus-fönster till skrivbordet. Gör så här om du vill kopiera en fil eller mapp till skrivbordet:

 1. Öppna ett Nautilus-fönster.

 2. Visa den fil eller mapp som du vill flytta i visningspanelen.

 3. Håll ned Control och dra sedan filen eller mappen till skrivbordet. Filens eller mappens ikon läggs till på skrivbordet. Filen eller mappen kopieras till skrivbordskatalogen.

  Du kan också markera filen eller mappen och sedan välja Redigera -> Kopiera filer. Högerklicka på valfritt skrivbordobjekt och välj sedan Klistra in filer.

Så här skapar du ett mappobjekt på skrivbordet

Högerklicka på skrivbordet så att Skrivbord-menyn visas om du vill skapa ett mappobjekt. Välj Ny mapp. En namnlös mapp läggs till på skrivbordet. Ange namnet för den nya mappen och tryck sedan på Retur. Mappen visas med det nya namnet. Den nya mappen lagras i skrivbordskatalogen.

Så här tar du bort ett objekt från skrivbordet

Du tar bort ett objekt från skrivbordet genom att högerklicka på objektet och sedan välja Flytta till papperskorgen. Du kan också dra objektet till Papperskorgen.

Så här raderar du ett objekt från skrivbordet

När du raderar ett objekt från skrivbordet flyttas objektet inte till Papperskorgen, utan tas omedelbart bort från skrivbordet. Menyalternativet Ta bort är endast tillgängligt om du markerar alternativet Inkludera borttagningskommando som åsidosätter papperskorgen i Nautilus-dialogrutan Inställningar.

Du raderar ett objekt från skrivbordet genom att högerklicka på objektet och sedan välja Ta bort.

Använda papperskorgen på skrivbordet

Papperskorg-ikonen för Nautilus.

Du kan flytta följande objekt till Papperskorgen:

Om du behöver hämta en fil från Papperskorgen kan du visa Papperskorgen och flytta filen från Papperskorgen. När du tömmer Papperskorgen raderar du objekten i Papperskorgen permanent.

Så här visar du papperskorgen

Du kan visa innehållet i Papperskorgen på följande sätt:

Så här tömmer du papperskorgen

Du kan tömma innehållet i Papperskorgen på följande sätt:

Använd Skrivbord-menyn

Skrivbord-menyn. Sammanhanget beskriver bilden.

Om du vill visa Skrivbord-menyn, högerklickar du på en tom yta på skrivbordet. Du kan utföra åtgärder med skrivbordet med hjälp av Skrivbord-menyn.

Tabell 8–3 beskriver kommandona på Skrivbord-menyn.

Tabell 8–3 Kommandon på Skrivbord-menyn

Alternativ 

Funktion  

Nytt fönster

Öppnar ett nytt Nautilus-fönster som visar hemplatsen.

Ny mapp

Skapar ett nytt mappobjekt på skrivbordet. Mappen skapas i skrivbordskatalogen. 

Nytt terminalfönster

Startar en GNOME-terminal.

Ny programstartare

Skapar en programstartare på skrivbordet. Mer information finns i Så här lägger du till en programstartare på skrivbordet.

Skript

Öppnar en undermeny med skript som du kan köra. 

Städa upp efter namn

Ordnar objekten på skrivbordet efter namn. 

Klipp ut filer

Tar bort markerade filer från mappen eller skrivbordet och placerar dem i bufferten.  

Kopiera filer

Kopierar markerade filer från mappen eller skrivbordet och placerar dem i bufferten.  

Klistra in filer

Placerar filerna i bufferten i den markerade mappen eller på skrivbordet.  

Diskar

Gör att du kan montera disketter och andra flyttbara medier. 

Byt skrivbordsbakgrund

Startar inställningsverktyget Bakgrund som du kan använda för att byta skrivbordsbakgrunden.

Använd standardbakgrund

Återställer skrivbordsbakgrunden till det senaste mönster du valde i dialogrutan Bakgrunder och emblem. Du kan komma åt dialogrutan Bakgrunder och emblem från Nautilus-fönster.

Ändra skrivbordets mönster eller färg

Du kan ändra mönster eller färg för skrivbordsbakgrunden efter dina önskemål. Nautilus innehåller bakgrundsmönster och -färger som du kan använda för att ändra utseendet på skrivbordsbakgrunden.

Du kan ändra mönster eller färg för skrivbordsbakgrunden på följande sätt.