Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Artikel 2 Anpassa GNOME-skrivbordet

Du kan anpassa många av skrivbordsmijöns egenskaper. Anpassningen av varje aspekt av skrivbordet styrs av ett för ändamålet avpassat program som kallas ett skrivbordsinställningsverktyg. Av praktiska skäl är inställningsverktygen grupperade under följande rubriker:

Du kan öppna inställningsverktygen på något av följande sätt:

I det här avsnittet beskrivs hur du konfigurerar skrivbordsmiljön i kommande kapitel.

Kapitel 9 Använda de grundläggande inställningsverktygen

Med de grundläggande inställningsverktygen kan du anpassa skrivbordets bakgrund och ändra inställningar för tangentbord och mus. Du kan använda de grundläggande inställningsverktygen om du vill konfigurera snabbkommandon, ställa in ljudegenskaperna och konfigurera din nätverksproxy. Du kan även använda de grundläggande inställningsverktygen för att anpassa skärmsläckaren, välja ett tema och teckensnitt för skrivbordet samt anpassa menyrader och verktygsfält i program. Du kan också anpassa fönsterfokuseringen.

I det här kapitlet beskrivs hur du använder de grundläggande inställningsverktygen för att anpassa skrivbordet.

Öppna ett grundläggande inställningsverktyg

Du kan öppna de grundläggande inställningsverktygen på något av följande sätt:

Anpassa skrivbordsbakgrunden

Skrivbordsbakgrunden är den bild eller färg som visas på skrivbordet. Du kan anpassa skrivbordsbakgrunden på följande sätt:

Du kan också ändra utseendet på skrivbordsbakgrunden från filhanteraren Nautilus.

Figur 9–1 Inställningsverktyg för skrivbordsbakgrunden

Dialogfönstret Bakgrundsinställningar. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–1 visar en lista över de bakgrundsinställningar som du kan konfigurera.

Tabell 9–1 Inställningar för skrivbordsbakgrund

Element 

Funktion 

Markera bild

Välj en bild som ska visas på skrivbordet. Du väljer en bild genom att klicka på knappen Markera bild. Ett dialogfönster där du kan välja en bild visas. Använd dialogfönstret om du vill välja en bild. När du har valt en bild klickar du på OK.

Bildalternativ

Välj ett av följande alternativ för att ange hur bilden ska visas: 

 • Bakgrundsbild:Bilden visas i det antal exemplar som behövs för att täcka hela skrivbordet.

 • Centrerad: Visar bilden i mitten av skrivbordet.

 • Skalad: Förstorar bilden tills den når skärmens kanter och bibehåller bildens proportioner.

 • Utsträckt:Förstorar bilden så att den täcker skrivbordet, utan att bibehålla bildens proportioner.

 • Ingen bild: Visar ingen bild.

Bakgrundsformat

Om du vill ange ett färgschema använder du alternativen i listrutan Bakgrundsformat och färgväljarknapparna.

Du kan ange ett färgschema på något av följande sätt: 

 • Välj Enfärgad i listrutan Bakgrundsformat om du vill ange en enskild färg för skrivbordsbakgrunden.

  Klicka på knappen Färg för att välja den färg du vill ha. Dialogfönstret Välj en färg visas. Välj en färg och klicka sedan på OK.

 • Välj Vågrät färgskala i listrutan Bakgrundsformat. Det här alternativet skapar en toningseffekt från skärmens vänsterkant till skärmens högerkant.

  Klicka på knappen Färg till vänster för att visa dialogfönstret Välj en färg. Välj den färg som du vill ska visas i vänsterkanten.

  Klicka på knappen Färg till höger. Välj den färg som du vill ska visas i högerkanten.

 • Välj Lodrät färgskala i listrutan Bakgrundsformat. Det här alternativet skapar en toningseffekt från skärmens överkant till skärmens nederkant.

  Klicka på knappen Färg i överkant för att visa dialogfönstret Välj en färg. Välj den färg som du vill ska visas i överkanten.

  Klicka på knappen Färg i nederkant. Välj den färg som du vill ska visas i nederkanten.

Välja standardtypsnitt

Markera de typsnitt som du vill använda i dina program och på skrivbordet med inställningsverktyget Typsnitt.

Figur 9–2 Inställningsverktyget Typsnitt

Inställningsverktyget Typsnitt. Innehåller väljarknapparna för programtypsnitt och skrivbordstypsnitt.

Tabell 9–2 visar en lista över de typsnittsinställningar som du kan konfigurera.

Tabell 9–2 Inställningar för typsnitt

Alternativ 

Funktion 

Programtypsnitt

Klicka på typsnittsväljaren om du vill markera ett typsnitt som ska användas i programmen.  

Skrivbordstypsnitt

Klicka på typsnittsväljaren om du vill markera ett typsnitt som endast ska användas på skrivbordet. 

Konfigurera tangentbordsinställningar

Använd inställningsverktyget Tangentbord om du vill ange inställningarna för autorepetering för tangentbordet, och för att konfigurera de ljudhändelser som är associerade med tangentbordet.

Du kan anpassa inställningarna för inställningsverktyget Tangentbord inom följande funktionsområden:

Tangentbordsinställningar

Använd flikarna i Tangentbord om du vill ange allmänna tangentbordsinställningar. Starta inställningsverktyget för hjälpmedel för Tangentbord, AccessX, genom att klicka på knappen Hjälpmedel.

Figur 9–3 Inställningsverktyget Tangentbord med flikar för Tangentbord

Visar inställningsverktyget Tangentbord med flikar för Tangentbord. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–3 visar en lista över de tangentbordsinställningar som du kan konfigurera.

Tabell 9–3 Inställningar för tangentbord

Alternativ 

Funktion 

Tangentbordet upprepar då tangent hålls ned

Markera det här alternativet om du vill att tangentrepetition ska aktiveras. Om tangentrepetition har aktiverats repeteras den åtgärd som är associerad med tangenten när du håller tangenten nedtryckt. Om du till exempel håller en teckentangent nedtryckt skrivs tecknet upprepade gånger. 

Fördröjning

Välj hur stor fördröjningen ska vara från det att du trycker ned en tangent tills åtgärden upprepas. 

Hastighet

Välj med vilken hastighet som åtgärden upprepas.  

Blinkar i textrutor och textfält

Markera det här alternativet om du vill att markören ska blinka i fält och textrutor. 

Hastighet

Använd skjutreglaget om du vill ange den hastighet som markören ska blinka med i fält och textrutor. 

Ljudinställningar

Använd flikarna för Ljud om du vill ange inställningarna för tangentbordsljud.

Figur 9–4 Inställningsverktyget Tangentbord med flikar för Ljud

Visar inställningsverktyget Tangentbord med flikar för Ljud. Sammanhanget beskriver bilden.

Vissa program spelar upp en signal för att ange ett tangentbordsinmatningsfel. Använd alternativen på flikarna för Ljud om du vill konfigurera signalen. Tabell 9–4 visar en lista över de inställningar för tangentbordsljud som du kan konfigurera.

Tabell 9–4 Inställningar för tangentbordsljud

Alternativ 

Funktion 

Av

Markera det här alternativet om du vill inaktivera tangentbordssignalen. 

Avge ljudsignal

Markera det här alternativet om du vill aktivera tangentbordssignalen. 

Anpassa tangentbordsgenvägar

En tangentbordsgenväg är en tangent eller en tangentkombination som du kan använda som ett alternativ till standardsätten att utföra åtgärder på.

Använd inställningsverktyget Tangentbordsgenvägar om du vill visa standardtangentbordsgenvägarna. Du kan anpassa standardtangentbordsgenvägarna efter dina behov.

Du kan skapa snabbtangenter också. Snabbtangenter är kortkommandon som du använder för att starta program med tangentbordet.

Figur 9–5 Inställningsverktyget Tangentbordsgenvägar

Inställningsverktyget Tangentbordsgenvägar. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–5 visar en lista över de inställningar för tangentbordsgenvägar som du kan anpassa.

Tabell 9–5 Standardinställningar för tangentbordsgenvägar

Alternativ 

Funktion 

Textredigeringsgenvägar

Markera en av följande inställningar: 

 • Standard: Använd den här inställningen för standardsnabbkommandona.

 • Emacs: Använd den här inställningen för Emacs-snabbkommandon.

Skrivbordsgenvägar

I den här tabellen visas en lista över åtgärder och de snabbkommandon som är associerade med varje åtgärd.  

Om du vill ändra snabbkommandot för en åtgärd markerar du åtgärden genom att klicka på den och klickar sedan på snabbkommandot för åtgärden. Tryck ned de tangenter som du vill associera med åtgärden. 

Om du vill stänga av snabbkommandot för en åtgärd markerar du åtgärden genom att klicka på den och klickar sedan på åtgärdens snabbkommando. Tryck på Backsteg.

Anpassade genvägar

Om du vill lägga till en snabbtangent gör du följande: 

 1. Klicka på Ny. Dialogfönstret Anpassad bindning visas. Ange kommandot som du vill associera med snabbtangenten i fältet Nytt kommando. Du kan också klicka på knappen Bläddra om du vill leta efter kommandot. När du har markerat kommandot klickar du på OK. Kommandot läggs till i avsnittet Anpassade snabbkommandon i tabellen Skrivbordsgenvägar.

 2. Klicka i kolumnen Genväg för kommandot i avsnittet Anpassad bindning i tabellen Skrivbordsgenvägar. Tryck på den tangent eller tangentkombination som du vill associera med kommandot.

Om du vill redigera en snabbtangent, markerar du snabbtangenten i avsnittet Anpassade snabbkommandon i tabellen Skrivbordsgenvägar och klickar sedan på Redigera. Redigera kommandot i dialogfönstret Anpassad bindning.

Om du vill ta bort en snabbtangent, markerar du snabbtangenten i avsnittet Anpassade snabbkommandon i tabellen Skrivbordsgenvägar och klickar sedan på Ta bort.

Anpassa menyer och verktygsrader i program

Du kan använda inställningsverktyget Menyer och verktygsrader om du vill anpassa utseendet för menyer, menyrader och verktygsrader i GNOME-kompatibla program.

Figur 9–6 Inställningsverktyget Menyer och verktygsrader

Inställningsverktyget Menyer och verktygsrader. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–6 visar en lista över de meny- och verktygsradsinställningar som du kan anpassa för GNOME-kompatibla program.

Tabell 9–6 Inställningar för att anpassa program

Alternativ 

Funktion 

Knappetiketter

Välj ett av följande alternativ om du vill ange vad som ska visas på verktygsraderna i de GNOME-kompatibla programmen: 

 • Text under ikoner: Markera det här alternativet om du vill visa verktygsrader med både text och en ikon på varje knapp.

 • Text bredvid ikoner: Markera det här alternativet om du vill visa verktygsrader med en ikon på varje knapp, och text endast på de viktigaste knapparna.

 • Endast ikoner: Markera det här alternativet om du vill visa verktygsrader med endast en ikon på varje knapp.

 • Endast text: Markera det här alternativet om du vill visa verktygsrader med endast text på varje knapp.

Verktygsrader kan tas loss och flyttas runt

Markera det här alternativet om du vill flytta verktygsfält från programfönster till valfri plats på skärmen. Om du markerar det här alternativet visas handtag till vänster på verktygsraderna i programmen. Om du vill flytta en verktygsrad klickar du och håller ned musknappen på handtaget och drar sedan verktygsfältet till den nya platsen. 

Visa ikoner i menyer

Markera det här alternativet om du vill visa en ikon bredvid varje objekt i en meny. En del menyobjekt har ingen ikon. 

Konfigurera musinställningar

Använd inställningsverktyget Mus om du vill konfigurera musen för att användas med höger eller vänster hand. Du kan också ange hastigheten och känsligheten för musrörelserna.

Du kan anpassa inställningarna för inställningsverktyget Mus inom följande funktionsområden:

Knappinställningar

Använd flikarna för Knappar om du vill ange om musknapparna ska konfigureras för vänsterhänta. Du kan också ange fördröjningen mellan klickningarna för en dubbelklickning.

Figur 9–7 Inställningsverktyget Mus med flikar för Knappar

Inställningsverktyget Mus med flikar för Knappar. Innehåller kryssrutan Vänsterhänt mus, skjutreglaget Fördröjning.

Tabell 9–7 visar en lista över de musknappsinställningar som du kan konfigurera.

Tabell 9–7 Inställningar för musknappar

Alternativ 

Funktion 

Vänsterhänt mus

Markera det här alternativet om du vill konfigurera musen för vänsterhänta. När du konfigurerar musen för vänsterhänta byter funktionerna för den vänstra musknappen och den högra musknappen plats. 

Fördröjning

Använd skjutreglaget om du vill ange hur mycket tid det får gå mellan klickningarna när du dubbelklickar. Om tiden mellan den första och andra klickningen överstiger den tid som anges här tolkas åtgärden inte som en dubbelklickning.  

Pekarinställningar

Använd flikarna för Markörer om du vill ange inställningarna för muspekaren.

Figur 9–8 Inställningsverktyget Mus med flikar för Markör

Visar inställningsverktyget Mus med flikar för markör. Innehåller listrutan Markörtema, kryssrutan Visa markörens position då Control-tangenten trycks ned.

Tabell 9–8 visar en lista över de muspekarinställningar som du kan konfigurera.

Tabell 9–8 Inställningar för muspekare

Alternativ 

Funktion 

Markörtema

Markera det muspekartema du vill ha i listrutan.  

Visa markörens position då Control-tangenten trycks ned

Markera det här alternativet om du vill aktivera en muspekaranimation när du trycker ned och släpper Control. Den här funktionen kan hjälpa dig att hitta muspekaren.

Rörelseinställningar

Använd flikarna för Rörelse om du vill ange inställningarna för musrörelse.

Figur 9–9 Inställningsverktyget Mus med flikar för Rörelse

Inställningsverktyget Mus med flikar för Rörelse. Innehåller skjutreglage för Acceleration, Känslighet, Tröskelvärde.

Tabell 9–9 visar en lista över de inställningar för musrörelser som du kan konfigurera.

Tabell 9–9 Inställningar för musrörelse

Inställning 

Funktion 

Acceleration

Använd skjutreglaget om du vill ange den hastighet som muspekaren ska flyttas med på skärmen när du rör musen. 

Känslighet

Använd skjutreglaget om du vill ange hur känslig muspekaren ska vara för musrörelser. 

Tröskel

Använd skjutreglaget om du vill ange det avstånd som ett objekt måste flyttas för att åtgärden ska tolkas som en dra-och-släpp-åtgärd. 

Konfigurera nätverksproxyinställningar

Med inställningsverktyget Nätverksproxy kan du konfigurera hur systemet ansluter till nätverk. Du kan konfigurera skrivbordsmiljön att ansluta till en proxyserver och ange information om proxyservern. En proxyserver är en server som fångar upp förfrågningar till en annan server och utför dem själv, om det är möjligt. Du kan ange Domain Name Service-namnet (DNS) eller Internet Protocol-adressen (IP) för proxyservern. Ett DNS-namn är ett unikt ID för en dator i ett nätverk och består av bokstäver. En IP-adress är en unik identifierare bestående av siffror för en dator i ett nätverk.

Figur 9–10 Inställningsverktyget Nätverksproxy

Inställningsverktyget Nätverksproxy. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–10 visar en lista över de nätverksproxyinställningar som du kan konfigurera.

Tabell 9–10 Nätverksproxyinställningar

Alternativ 

Funktion  

Använd HTTP-proxy

Markera det här alternativet om du vill använda en proxyserver för HTTP-tjänsten. 

Plats

Ange DNS-namnet eller IP-adressen för proxyservern om du vill använda den för HTTP-tjänster. 

Port

Ange portnumret för HTTP-tjänsten på proxyservern. 

Proxyservern behöver användarnamn och lösenord

Markera det här alternativet om proxyservern kräver användarnamn och lösenord. 

Spara användarnamn och lösenord till disk

Markera det här alternativet om du vill spara användarnamn och lösenord. 

Användarnamn

Ange användarnamnet för proxyservern.  

Lösenord

Ange lösenordet för proxyservern.  

Ange inställningar för skärmsläckaren

En skärmsläckare är ett program som du kan använda för att ersätta bilden på skärmen när skärmen inte används. Du kan använda skärmsläckaren på följande sätt:

Du kan anpassa inställningarna för inställningsverktyget Mus inom följande funktionsområden:

Inställningar för visningslägen

Ange inställningar för visningslägen på fliken Visningslägen.

Figur 9–11 Fliken Visningslägen i inställningsverktyget för skärmsläckare

Inställningsverktyget Skärmsläckare med fliken Visningslägen. Bilden beskrivs av sitt sammanhang.

Tabell 9–11 visar vilka visningslägesinställningar som du kan ändra.

Tabell 9–11 Inställningar för skärmsläckarens visningsläge

Inställning 

Funktion 

Läge

Använd den nedrullningsbara listrutan för att ange egenskaperna för skärmsläckaren. Välj något av följande alternativ:  

 • Inaktivera skärmsläckare: Markera det här alternativet om du inte vill använda skärmsläckaren.

 • Endast tom skärm: Markera det här alternativet om du vill att skärmen ska vara tom när skärmen låses.

 • Endast en skärmsläckare: Markera det här alternativet om du vill visa en enda skärmsläckare från visningslistan när skärmen låses.

 • Slumpmässig skärmsläckare: Marjera det här alternativet om du vill visa slumpmässigt valda skärmsläckare från listrutan när skärmen låses.

Visningslista 

Välj den skärmsläckare som du önskar från listan. 

Töm efter

Ange hur lång tid som ska gå efter att musen eller tangentbordet använts senast för att skärmsläckaren ska aktiveras. 

Byt efter

Ange hur lång tid en viss skärmsläckare ska visas innan den nästa visas. 

Lås skärm efter

Välj det här alternativet om du vill att skärmen ska låsas när skärmsläckaren aktiverats. Använd rotationsrutan för att ange fördröjningen mellan det att skärmsläckaren aktiveras och skärmen låses. 

Förhandsgranska

Klicka på denna knapp för att förhandsgranska skärmsläckaren som har markerats i visningslistan. Tryck på valfri knapp eller en musknapp för att avbryta förhandgranskningen. 

Inställningar

Klicka på denna knapp för att visa skärmsläckarens alternativ som har markerats i skärmsläckarens visningslista.  

Avancerade inställningar

Ange avancerade inställningar för skärmsläckaren på fliken Avancerat.

Figur 9–12 Fliken Avancerat i inställningsverktyget för skärmsläckare

Inställningsverktyget Skärmsläckare med fliken Avancerat. Bilden beskrivs av sitt sammanhang.

Tabell 9–12 visar vilka avancerade skärmsläckarinställningar du kan ändra.

Tabell 9–12 Avancerade inställningar för skärmsläckare

Inställning 

Funktion 

Fånga skrivbordsbilder

Vissa skärmsläckare kan fånga en skärmbild av skrivbordet, manipulera bilden och skapa en skärmsläckare av den. Markera det här alternativet om du vill kunna ta en skärmbild av skrivbordet med skärmsläckaren. 

Fånga bildrutor

Med vissa skärmsläckare fångas en bildruta och sedan manipuleras den fångade bilden för att skapa din skärmsläckare. Markera det här alternativet om ditt system har ett videoinspelningskort, om du vill kunna fånga en bildruta med skärmsläckare.  

Välj slumpmässig bild

Markera det här alternativet om du vill att skärmsläckaren ska kunna använda bilder från en katalog som du väljer. Skriv in sökvägen till katalogen i fältet. Klicka alternativt på Bläddra för att visa ett dialogfönster som du kan välja en katalog från.

Utförlig diagnostik

Markera det här alternativet om du vill visa diagnostisk information för skärmsläckaren. 

Visa underprocessfel

Markera det här alternativet om du vill visa fel som är relaterade till skärmsläckarens underprocesser. 

Visa startbild vid uppstart

Markera det här alternativet om du vill att Xscreensaver ska visa ett välkomstdialogfönster när Xscreensaver startas.

Strömsparfunktioner aktiverade

Markera det här alternativet för att aktivera enegisparfunktionerna för bildskärmen. Med energisparfunktionerna kan strömförbrukningen för bildskärmen reduceras när du inte använder bildskärmen.  

Gå i standby-läge efter

Ange hur lång tid som ska löpa innan bildskärmen går ned i viloläge. När bildskärmen befinner sig i viloläge är skärmen tom. 

Gå i pausläge efter

Ange hur lång tid som ska löpa innan bildskärmen går ned i energisparläge.  

Av efter

Ange hur lång tid som ska löpa innan bildskärmen stängs av.  

Installera färgkarta

Välj det här alternativet om du vill installera en egen färgkarta när skärmsläckaren aktiverats. Om du använder en egen färgkarta kan färgens kvalitet i vissa skärmsläckare förbättras. 

Tona mörk när skärmen töms

Markera det här alternativet om du vill att bildskärmen ska tonas till svart när skärmsläckaren aktiverats. 

Ljusna vid inaktivering

Markera det här alternativet om du vill att bildskärmen ska tonas från svart och skärminnehållet återställas när skärmsläckaren inaktiverats. 

Toningslängd

Ange hur lång tid toningen ska ta när skärmsläckaren aktiveras. 

Ange ljudegenskaper

Med inställningsverktyget Ljud kan du styra när GNOME-ljudservern startar. Du kan också ange vilka ljud som ska spelas upp när vissa händelser inträffar.

Du kan anpassa inställningarna för inställningsverktyget Ljud inom följande funktionsområden:

Allmänna inställningar

Använd flikarna för Allmänt i inställningsverktyget Ljud om du vill ange när GNOME-ljudservern ska startas. Du kan också aktivera ljudhändelsefunktioner.

Figur 9–13 Inställningsverktyget Ljud med flikar för Allmänt

 Inställningsverktyget Ljud med flikar för Allmänt. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–13 visar en lista över de allmänna ljudinställningar som du kan konfigurera.

Tabell 9–13 Inställningar för ljud

Alternativ 

Funktion 

Slå på uppstart av ljudserver

Markera det här alternativet om du vill starta GNOME-ljudservern när du startar en GNOME-session. När ljudservern är aktiv kan skrivbordet spela upp ljud. 

Ljud för händelser

Markera det här alternativet om du vill spela upp ljud när vissa händelser inträffar i skrivbordsmiljön. Du kan endast markera det här alternativet om alternativet Aktivera uppstart av ljudserver har markerats.

Inställningar för ljudhändelser

Använd flikarna för Ljudhändelser i inställningaverktyget Ljud om du vill associera vissa ljud med vissa händelser.


Obs!  

Du måste markera alternativet Aktivera uppstart av ljudserver och alternativet Ljud för händelser innan du kan komma åt flikarna för Ljudhändelser.


Figur 9–14 Inställningsverktyget Ljud med flikar för Ljudhändelser

Inställningsverktyget Ljud med flikar för Ljudhändelser. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–14 visar en lista över de inställningar för ljudhändelser som du kan konfigurera.

Tabell 9–14 Inställningar för ljudhändelser

Alternativ 

Funktion 

Tabellen Ljud

Använd tabellen Ljud om du vill associera vissa ljud med vissa händelser.

I kolumnen Händelse visas en hierarkisk lista över händelser som kan inträffa. Om du vill utöka en kategori med händelser klickar du på högerpilen bredvid en kategori med händelser.

I kolumnen Fil att spela visas den ljudfil som spelas upp när en händelse inträffar.

Spela

Klicka på den här knappen om du vill spela upp den ljudfil som har associerats med den markerade händelsen.  

Kombirutan för ljudfiler, Bläddra

Om du vill associera ett ljud med en händelse markerar du händelsen i tabellen Ljud. Ange namnet på den ljudfil som du vill associera med den markerade händelsen i kombirutan. Alternativt kan du klicka på Bläddra för att visa dialogfönstret Välj en ljudfil. Använd dialogfönstret för att ange den ljudfil som du vill associera med den markerade händelsen.


Obs!  

Det går endast att associera ljudfiler i formatet .wav med händelser.


Ange teman i skrivbordsmiljön

Markera ett tema för skrivbordsmiljön och fönsterramarna med inställningsverktyget Tema. Du kan anpassa inställningarna för inställningsverktyget Tema inom följande funktionsområden:

Temat för skrivbordsmiljön och fönsterramar är inte det enda som avgör hur skrivbordsmiljön ser ut. Exempelvis innehåller Nautilus teman som du kan använda för att ändra utseendet på Nautilus-fönster och skrivbordet.

Temainställningar för skrivbordsmiljön

Markera ett skrivbordstema på fliken Widgettema i inställningsverktyget Tema. Skrivbordstemat bestämmer utseendet för paneler, panelprogram och menyer. Skrivbordstemat bestämmer också utseendet för gränssnittsobjekt i GNOME-kompatibla program. Exempelvis påverkar temat utseendet för knappar, rullningslister, kryssrutor och så vidare.

Du kan välja från listan över tillgängliga teman, eller så kan du installera nya teman. I listan över skrivbordsteman finns det flera för användare som behöver använda hjälpmedelsfunktioner.

Figur 9–15 Inställningsverktyget Tema med flikar för widgettema

Inställningsverktyget Tema med flikar för widgettema. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–15 visar en lista över de skrivbordstemainställningar som du kan konfigurera.

Tabell 9–15 Temainställningar för skrivbordsmiljön

Alternativ 

Funktion 

Tillgängliga teman 

Markera det önskade temat i listrutan. 

Installera nytt tema

Du kan lägga till ett tema i listan över tillgängliga teman. Det nya temat måste vara en okomprimerad mapp.  

Du lägger till ett tema i listan över tillgängliga teman genom att klicka på knappen Installera nytt tema. Ett dialogfönster visas. Ange platsen för mappen med temat i den nedrullningsbara kombirutan. Du kan också klicka på knappen Bläddra om du vill leta efter mappen. När du har markerat mappen klickar du på OK.

Det går att hitta många GTK-teman på Internet. 

Gå till temamappen

Klicka på den här knappen om du vill öppna standardmappen för teman i ett filhanterarfönster. Du kan ta bort teman från filhanterarfönstret.  

Inställningar för fönsterramar

Använd fliken Fönsterramar i inställningsverktyget Tema för att välja ett tema till dina fönsterramar. Du kan välja från listan över tillgängliga teman, eller så kan du installera nya teman. I listan över fönsterramsteman finns flera teman för användare som behöver hjälpmedelsfunktioner.

Figur 9–16 Inställningsverktyget Tema med flikar för fönsterramar

Inställningsverktyget Tema med flikar för fönsterramar. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–16 visar en lista över de inställningar för fönsterkonturteman som du kan konfigurera.

Tabell 9–16 Inställningar för fönsterramsteman

Alternativ 

Funktion 

Tillgängliga teman 

Markera det önskade temat i listrutan. 

Installera nytt tema

Du kan lägga till ett tema i listan över tillgängliga teman. Det nya temat måste vara en okomprimerad mapp. 

Du lägger till ett tema i listan över tillgängliga teman genom att klicka på knappen Installera nytt tema. Ett dialogfönster visas. Ange platsen för mappen med temat i den nedrullningsbara kombirutan. Du kan också klicka på knappen Bläddra om du vill leta efter mappen. När du har markerat mappen klickar du på OK.

Gå till temamappen

Klicka på den här knappen om du vill öppna standardmappen för teman i ett filhanterarfönster. Du kan ta bort teman från filhanterarfönstret.  

Anpassa fönsterfokus

Använd inställningsverktyget Fönsterfokus om du vill anpassa fönsterfokuseringen för skrivbordet.

Figur 9–17 Inställningsverktyget Fönsterfokus

Inställningsverktyget Fönsterfokus. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–17 visar en lista över de inställningar för fönsterfokus som du kan anpassa.

Tabell 9–17 Inställningar för fönsterfokus

Alternativ 

Funktion 

Klicka för att ge fokus

Markera det här alternativet om du vill fokusera på ett fönster när du klickar på det. Fönstret behåller fokus tills du klickar på ett annat fönster. 

Peka för att ge fokus

Markera det här alternativet om du vill fokusera på ett fönster när du pekar på det. Fönstret behåller fokus tills du pekar på ett annat fönster.  

Höj fönster vid fokus

Markera det här alternativet om du vill att fönstren ska höjas när de hamnar i fokus. 

Kapitel 10 Använda de avancerade inställningsverktygen

Med inställningsverktygen Avancerat kan du anpassa beteendet och utseendet för program, paneler och andra gränssnittsobjekt. Du kan använda inställningsverktygen Avancerat för att konfigurera filtyper, standardprogram och paneler. Du kan också använda inställningsverktygen Avancerat för att anpassa sessioner och uppstartsprogram. I det här kapitlet beskrivs hur du använder inställningsverktygen Avancerat för att anpassa skrivbordet.

Öppna ett avancerat inställningsverktyg

Du kan öppna ett Avancerat inställningsverktyg på något av följande sätt:

Konfigurera en cd-databas

Med inställningsverktyget Cd-databas kan du konfigurera en cd-databas som systemet kan söka i. En cd-databas innehåller information om cd-skivor, som till exempel artistens namn, titeln och låtlistan. När ett program spelar en cd-skiva kan det skicka en fråga om cd-skivan till cd-databasen och sedan visa informationen.

Figur 10–1 Inställningsverktyget Cd-databas

Inställningsverktyget Cd-databas. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–1 beskriver elementen i inställningsverktyget Cd-databas.

Tabell 10–1 Inställningar för cd-databas

Element 

Beskrivning 

Skicka ingen information

Markera det här alternativet om du inte vill skicka någon information till cd-databasservern. 

Skicka verklig information

Markera det här alternativet om du vill skicka information om ditt namn och värdnamn till cd-databasservern. 

Skicka annan information

Markera det här alternativet om du vill skicka ett annat namn och värdnamn till cd-databasservern. Ange namnet i fältet Namn. Ange värdnamnet i fältet Värdnamn.

Round robin-FreeDB-server

FreeDB är en cd-databas. Round robin-FreeDB-servern är en FreeDB-server med belastningsfördelande konfiguration. Markera det här alternativet om du vill komma åt FreeDB-cd-databasen från den här servern. 

Annan FreeDB-server

Markera det här alternativet om du vill komma åt FreeDB-cd-databasen från en annan server. Markera den önskade servern i servertabellen. 

Uppdatera serverlistan

Klicka på den här knappen om du vill uppdatera listan över tillgängliga FreeDB-servrar i servertabellen. 

Annan server

Markera det här alternativet om du vill använda en annan cd-databas. Ange namnet på den server där databasen finns i fältet Värdnamn. Ange det portnummer som du kan komma åt databasen via i fältet Port.

Konfigurera filtyper och program

Använd inställningsverktyget Filtyper och program om du vill ange hur filer av olika typer skapas, visas och redigeras. Exempelvis kan du ange att om en fil är en oformaterad textfil, så ska den öppnas i en textredigerare.

Nautilus och andra GNOME-program kontrollerar innehållet i en fil för att bestämma filtypen. Om de första raderna inte anger filtypen kontrollerar programmet filtypstillägget.

Figur 10–2 Inställningsverktyget Filtyper och program

Inställningsverktyget Filtyper och program. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–2 beskriver elementen i inställningsverktyget Filtyper och program.

Tabell 10–2 Element i inställningsverktyget Filtyper och program

Element 

Beskrivning 

Tabell  

Klicka på högerpilen bredvid kategorinamnet om du vill visa innehållet i en kategori med filtyper. Kategorin utökas och en beskrivning av varje filtyp samt det filtypstillägg som är associerat med filtypen visas.  

Du markerar en filtyp som du vill arbeta med genom att klicka på filtypen. 

Lägg till filtyp

Klicka på den här knappen om du vill lägga till en filtyp. Mer information finns i Så här lägger du till en filtyp.

Lägg till tjänst

Klicka på den här knappen om du vill lägga till en tjänst. Mer information finns i Så här lägger du till en tjänst.

Redigera

Om du vill redigera en filtyp, en tjänst eller en filtypskategori markerar du det objekt du vill redigera och klickar sedan på Redigera.

Ta bort

Om du vill ta bort en filtyp eller en tjänst markerar du det objekt du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort.

Så här lägger du till en filtyp

Om du vill lägga till en filtyp gör du följande:

 1. Välj Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Filtyper och program för att starta inställningsverktyget Filtyper och program.

 2. Klicka på knappen Lägg till filtyp. Dialogfönstret Lägg till filtyp visas.

 3. Ange egenskaperna för filtypen i dialogfönstret. I följande tabell beskrivs dialogfönsterelementen i dialogfönstret Lägg till filtyp:

  Alternativ 

  Funktion 

  Ingen ikon

  Välj en ikon som ska representera filtypen. Klicka på knappen Ingen ikon om du vill välja en ikon. Ett dialogfönster där du kan välja en ikon visas. Välj en ikon i dialogfönstret. Klicka på Bläddra om du vill välja en ikon från en annan katalog. Klicka på OK när du har valt en ikon.

  Beskrivning

  Skriv en beskrivning av filtypen. 

  MIME-typ

  Ange MIME-typen för den här filtypen.  

  Kategori

  Ange den kategori som du vill att filtypen ska tillhöra i inställningsverktyget Filtyper och program. Klicka på Välj om du vill välja en kategori i dialogfönstret Välj en filkategori.

  Filnamnstillägg

  Ange de filnamnstillägg som ska associeras med filtypen. Ange ett filnamnstillägg i föltet till vänster och tryck sedan på Retur. Du tar bort ett filnamnstillägg genom att markera filnamnstillägget i fältet till höger och sedan klicka på knappen Ta bort.

  Visarkomponent

  Information anges i en kommande version.  

  Standardåtgärd

  Information anges i en kommande version.  

  Program som ska köras

  Ange ett program som ska associeras med filtypen. Ange kommandot för att starta programmet i det här fältet. Om du vill välja ett kommando som du tidigare har angett kan du också klicka på knappen med nedåtpilen och välja det kommando som ska köras. 

  Du kan också använda knappen Bläddra för att välja ett kommando som ska köras.

  Kör i terminal

  Markera det här alternativet om du vill köra programmet i ett terminalfönster. Välj det här alternativet för program som inte skapar ett fönster att köras i. 

 4. Klicka på OK.

Så här lägger du till en tjänst

Om du vill lägga till en tjänst gör du följande:

 1. Välj Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Filtyper och program för att starta inställningsverktyget Filtyper och program.

 2. Klicka på knappen Lägg till tjänst. Dialogfönstret Lägg till tjänst visas.

 3. Ange egenskaperna för tjänsten i dialogfönstret. I följande tabell beskrivs dialogfönsterelementen i dialogfönstret Lägg till tjänst:

  Alternativ 

  Funktion 

  Beskrivning

  Skriv en beskrivning för tjänsten. 

  Protokoll

  Ange protokollet för tjänsten. 

  Program

  Ange programmet som ska associeras med tjänsten. Ange kommandot för att starta programmet i det här fältet. Om du vill välja ett kommando som du tidigare har angett kan du också klicka på knappen med nedåtpilen och välja det kommando som ska köras. 

  Du kan också använda knappen Bläddra för att välja ett kommando som ska köras.

  Kör i terminal

  Markera det här alternativet om du vill köra programmet i ett terminalfönster. Välj det här alternativet för program som inte skapar ett fönster att köras i. 

 4. Klicka på OK.

Anpassa panelerna

Med inställningsverktyget Panel kan du konfigurera beteendet för paneler. Alla ändringar du gör med inställningsverktyget Panel påverkar alla paneler.

Figur 10–3 Inställningsverktyget Panel

Inställningsverktyget Panel. Innehåller kryssrutorna Stäng låda om en programstartare klickas, Animation och listrutan Animeringshastighet.

Tabell 10–3 Inställningar för paneler

Inställning 

Funktion 

Stäng låda när programstartare klickas

Markera det här alternativet om du vill att en låda på en panel ska stängas när du klickar på en programstartare i lådan.  

Animation

Markera det här alternativet om du vill att panelerna ska animeras när de visas och döljs. 

Animeringshastighet

Markera hastigheten för panelanimationen i listrutan. 

Välja föredragna program

Använd inställningsverktyget Föredragna program om du vill ange de program som skrivbordet ska använda när det startar ett program åt dig. Exempelvis kan du ange Xterm som ditt föredragna terminalprogram. När du öppnar Skrivbord-menyn och väljer Ny terminal startas Xterm.

Du kan anpassa inställningarna för inställningsprogrammet Föredragna program inom följande funktionsområden.

Webbläsarinställningar

Använd flikarna för Webbläsare om du vill konfigurera den föredragna webbläsaren. Den föredragna webbläsaren öppnas när du klickar på en URL. Exempelvis öppnas den föredragna webbläsaren när du klickar på en URL i ett program eller när du klickar på en programstartare för en URL på skrivbordet.

Figur 10–4 Inställningsverktyget Föredragna program med flikar för Webbläsare.

Inställningsverktyget Föredragna program med flikar för Webbläsare. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–4 visar en lista över de inställningar för föredragen webbläsare som du kan konfigurera.

Tabell 10–4 Inställningar för föredragen webbläsare

Alternativ 

Funktion 

Välj en webbläsare

Markera det här alternativet om du vill använda en standardwebbläsare. Använd den nedrullningsbara kombirutan för att markera en föredragen webbläsare. 

Anpassad webbläsare

Markera det här alternativet om du vill använda en anpassad webbläsare.  

Kommando

Ange det kommando som ska köras för att starta den anpassade webbläsaren. Om du vill aktivera webbläsaren för att visa en URL som du klickar på lägger du till “%s” efter kommandot.

Starta i terminal

Markera det här alternativet om du vill köra kommandot i ett terminalfönster. Markera det här alternativet för webbläsare som inte skapar ett fönster för att köras i. 

Inställningar för textredigerare

Använd flikarna för Textredigerare om du vill konfigurera den föredragna textredigeraren.

Figur 10–5 Inställningsverktyget Föredragna program med flikar för Textredigerare.

Inställningsverktyget Föredragna program med flikar för Textredigerare. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–5 visar en lista över de inställningar för föredragen textredigerare som du kan konfigurera.

Tabell 10–5 Inställningar för föredragen textredigerare

Alternativ 

Funktion 

Välj en redigerare

Markera det här alternativet om du vill använda en standardtextredigerare. Använd den nedrullningsbara kombirutan för att ange den föredragna textredigeraren. 

Anpassad redigerare

Markera det här alternativet om du vill använda en anpassad textredigerare. Dialogfönstret Anpassad redigerare visas.

 • Namn: Ange namnet för den anpassade textredigeraren.

 • Kommando: Ange det kommando som ska köras för att starta den anpassade textredigeraren.

 • Det här programmet kan öppna flera filer: Markera det här alternativet om den standardinställda textredigeraren kan öppna flera filer.

 • Det här programmet måste köras i ett skal: Markera det här alternativet om du vill köra kommandot i ett terminalfönster. Markera det här alternativet för redigerare som inte skapar ett fönster att köras i.

När du har angett en anpassad textredigerare kan du klicka på knappen Egenskaper för att visa dialogrutan Egenskaper för anpassad redigerare. Du kan använda dialogfönstret om du vill ändra egenskaperna för den anpassade textredigeraren.

Använd den här hanteraren om du vill öppna textfiler i filhanteraren

Markera det här alternativet om du vill att filhanteraren ska starta den anpassade textredigeraren för att visa textfiler. 

Terminalinställningar

Använd flikarna för Terminal om du vill konfigurera den föredragna terminalen.

Figur 10–6 Inställningsverktyget Föredragna program med flikar för Terminal.

Inställningsverktyget Föredragna program med flikar för Terminal. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–6 visar en lista över de inställningar för föredragen terminal som du kan konfigurera.

Tabell 10–6 Inställningar för föredragen terminal

Alternativ 

Funktion 

Välj en terminal

Markera det här alternativet om du vill använda en standardterminal. Använd den nedrullningsbara kombirutan för att ange den föredragna terminalen.  

Anpassad terminal

Markera det här alternativet om du vill använda en anpassad terminal.  

Kommando

Ange det kommando som ska köras för att starta den anpassade terminalen.  

Exec-flagga

Ange det exec-alternativ som ska användas med kommandot.

Konfigurera sessioner

Med inställningsverktyget Sessioner kan du hantera sessionerna. Du kan ange sessionsinställningar och ange vilka program som ska startas när du startar en session. Du kan konfigurera sessioner för att spara tillståndet för program i skrivbordsmiljön, och för att återställa tillståndet när du startar en ny session. Du kan också använda det här inställningsverktyget om du vill hantera flera GNOME-sessioner.

Du kan anpassa inställningarna för sessioner och uppstartsprogram inom följande funktionsområden:

Ange sessionsalternativ

Använd flikarna för Sessionsalternativ om du vill hantera flera sessioner och ange inställningar för den aktuella sessionen.

Figur 10–7 Inställningsverktyget Sessioner med flikar för Sessionsalternativ

Inställningsverktyget Sessioner med flikar för Sessionsalternativ. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–7 visar en lista över de inställningar för sessionsalternativ som du kan konfigurera.

Tabell 10–7 Inställningar för sessionsalternativ

Alternativ 

Funktion 

Visa startbild vid inloggning

Markera det här alternativet om du vill att en startbild ska visas när du startar en session.  

Fråga vid utloggning

Markera det här alternativet om du vill att ett dialogfönster för bekräftelse ska visas när du avslutar en session.  

Spara ändringarna i sessionen automatiskt

Markera det här alternativet om du vill att sessionshanteraren ska spara det aktuella tillståndet för sessionen. Sessionshanteraren sparar de sessionskontrollerade program som är öppna och de inställningar som har associerats med de sessionskontrollerade programmen. Nästa gång du startar en session startas programmen automatiskt, med de sparade inställningarna. 

Om du inte markerar det här alternativet visar dialogfönstret Utloggningsbekräftelse alternativet Spara aktuella inställningar när du avslutar sessionen.

Sessioner

Använd det här området i dialogfönstret för att hantera flera sessioner i skrivbordsmiljön, enligt följande: 

 • Skapa en ny session genom att klicka på knappen Lägg till. Dialogfönstret Lägg till en ny session visas. Använd det här dialogfönstret för att ange ett namn för sessionen.

 • Om du vill ändra namnet för en session markerar du sessionen i tabellen Välj aktuell session. Klicka på knappen Redigera. Dialogfönstret Redigera sessionsnamn visas. Ange ett nytt namn för sessionen.

 • Om du vill ta bort en session markerar du sessionen i tabellen Välj aktuell session. Klicka på knappen Ta bort.

Ange sessionsegenskaper

Använd flikarna för Aktuell session om du vill ange värden för startordning och välja omstartstyper för de sessionskontrollerade programmen i den aktuella sessionen.

Figur 10–8 Inställningsverktyget Sessioner med flikar för Nuvarande session

Inställningsverktyget Sessioner med flikar för Nuvarande session. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–8 visar en lista över de sessionsegenskaper som du kan konfigurera.

Tabell 10–8 Sessionsegenskaper

Alternativ 

Funktion 

Ordningsföljd

Inställningen Ordningsföljd anger i vilken ordning sessionshanteraren startar sessionskontrollerade uppstartsprogram. Sessionshanteraren startar program med lägre ordningsvärden först. Standardvärdet är 50.

Du anger startordningen för ett program genom att markera det i tabellen. Använd rotationsrutan Ordningsföljd för att ange startordningsvärdet.

Typ

Inställningen Typ anger omstartstypen för ett program. Du väljer omstartstyp för ett program genom att markera programmet i tabellen och sedan välja en av följande typer:

 • Normal

  Startar automatiskt när du startar en GNOME-session. Använd kommandot kill om du vill avsluta program med den här omstartstypen under en session.

 • Starta om

  Startar om automatiskt när du stänger eller avslutar programmet. Välj den här typen för ett program om det måste köras kontinuerligt under sessionen. Om du vill avsluta ett program med den här omstartstypen markerar du programmet i tabellen och klickar sedan på knappen Ta bort.

 • Papperskorg

  Startar inte när du startar en GNOME-session.

 • Inställningar

  Startar automatiskt när du startar en session. Program med den här typen har vanligtvis en låg startordning och lagrar konfigurationsinställningarna för GNOME och sessionskontrollerade program.

Ta bort

Klicka på knappen Ta bort om du vill ta bort det markerade programmet från listan. Programmet tas bort från sessionshanteraren och stängs. Program som du tar bort startas inte nästa gång du startar en session.

Verkställ

Klicka på knappen Verkställ för att verkställa ändringarna i startordningen och omstartstypen.

Konfigurera uppstartsprogram

Använd flikarna för Startprogram i inställningsverktyget Sessioner när du anger uppstartsprogram som inte är sessionskontrollerade. Uppstartsprogram är program som startar automatiskt när du startar en session. Du anger kommandona som kör de program som inte är sessionskontrollerade på flikarna för Startprogram. Kommandona körs automatiskt när du loggar in.

Du kan också starta sessionskontrollerade program automatiskt. Mer information finns i Ange sessionsalternativ.

Figur 10–9 Inställningsverktyget Sessionsegenskaper med flikar för Uppstartsprogram

Inställningsverktyget Sessionsegenskaper med flikar för Uppstartsprogram. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–9 visar en lista över de inställningar för uppstartsprogram som du kan konfigurera.

Tabell 10–9 Inställningar för uppstartsprogram

Alternativ 

Funktion 

Ytterligare uppstartsprogram

Använd den här tabellen om du vill hantera uppstartsprogram som inte är sessionskontrollerade, enligt följande: 

 • Lägg till ett uppstartsprogram genom att klicka på knappen Lägg till. Dialogfönstret Lägg till startprogram visas. Ange det kommando som ska starta programmet i fältet Startkommando.

  Om du anger mer än ett uppstartsprogram använder du rotationsrutan Prioritet för att ange startordningen för varje program. Startordningen är den ordning som du vill att uppstartsprogrammen ska startas i.

 • Om du vill redigera ett uppstartsprogram markerar du uppstartsprogrammet och klickar sedan på knappen Redigera. Dialogfönstret Redigera startprogram visas. Använd dialogfönstret om du vill ändra kommandot och startordningen för uppstartsprogrammet.

 • Om du vill ta bort ett uppstartsprogram markerar du uppstartsprogrammet och klickar sedan på knappen Ta bort.

Kapitel 11 Använda hjäpmedelsinställningsverktygen

I Det här kapitlet beskrivs hur du använder inställningsverktygen för Hjälpmedel för att anpassa skrivbordsmiljöns hjälpmedelsfunktioner.

Öppna ett hjälpmedelsverktyg

Du kan öppna ett inställningsverktyg för Hjälpmedel på följande sätt:

Konfigurera alternativen för tangentbordshjälpmedel

Använd hjälpmedelsinställningsverktyget för Tangentbord för att ange tangentbordshjälpmedelsinställningarna. Hjälpmedelsinställningsverktyget för Tangentbord kallas även AccessX.

Figur 11–1 Verktyget för tangentbordshjälpmedelsinställningar

Verktyget för tangentbordshjälpmedelsinställningar. Kontexten beskriver grafiken.

Tabell 11–1 Visar inställningar för tangentbordshjälpmedel som du kan modifiera.

Tabell 11–1 Inställningar för tangentbordshjälpmedel

Alternativ 

Funktion 

Använd tangentbordshjälpmedel

Markera det här alternativet för att aktivera tangentbordshjälpmedelsfunktioner. När du markerar det här alternativet blir de andra alternativen i inställningsverktyget tillgängliga. 

Avge en ljudsignal när hjälpmedelsfunktioner för tangentbord aktiveras/inaktiveras

Markera det här alternativet om vill få en ljudindikation när en funktion som t ex tröga tangenter eller långsamma tangenter aktiveras eller inaktiveras. 

Inaktivera om oanvänd i

Markera det här alternativet om du vill inaktivera inställningarna för tangentbordshjälpmedel om tangentbordet inte används under en viss tid. Genom att justera skjutreglaget kan du ange under hur många sekunder som tangentbordet inte ska användas innan inställningarna för tangentbordshjälpmedel inaktiveras. När det antal sekunder som du angett har passerat inaktiveras följande inställningar för tangentbordshjälpmedel: 

 • Studsande tangenter

 • Mustangenter

 • Långsamma tangenter

 • Tröga tangenter

 • Växlingsknappar

Använd mustangenter

Markera det här alternativet om du vill att det numeriska tangentbordet ska emulera musåtgärder. Du kan ange följande musknappsinställningar:  

 • Maximal pekarhastighet: Använd den här inställningen för att ange maximal hastighet som pekaren ska flyttas över skärmen.

 • Tid att accelerera till maximal hastighet: Använd den här inställningen för att ange accelerationstidens längd för pekaren.

 • Börja flytta så här lång tid efter tangentnedtryckning: Använd denna inställning för att ange den tidsperiod som ska löpa efter en tangenttryckning innan pekaren flyttas.

Använd långsamma tangenter

Markera det här alternativet för att kontrollera den tidsperiod som du ska trycka ned och hålla ned en tangent innan den accepteras. Du kan ange följande inställningar för långsamma tangenter:  

 • Godkänn endast tangenttryckningar efter: Välj denna inställning för att ange den tidsperiod som du ska trycka ned och hålla ned en tangent innan den accepteras.

 • Avge en ljudsignal när tangenten trycks ned: Markera det här alternativet för att få en ljudindikation för en tangenttryckning.

 • Avge en ljudsignal när tangenten är godkänd: Markera det här alternativet för att få en ljudindikation för ett tangentgodkännande.

 • Avge en ljudsignal när tangenten inte godkänns: Markera det här alternativet för att få en ljudindikation när tangenten inte godkänns.

Använd studsande tangenter

Markera det här alternativet för att acceptera en tangentinmatning och för att kontrollera tangentbordets tangentrepetitionsegenskaper. Du kan ange följande inställningar för tangentrepetition:  

 • Ignorera tangenttryckningar inom: Använd denna inställning för att ange den tid som ska gå efter den första tangenttryckningen före den nedtryckta knappens automatiska repetition.

 • Avge en ljudsignal när tangenten inte godkänns: Markera det här alternativet för att få en ljudindikation när tangenten inte godkänns.

Använd tröga tangenter

Markera det här alternativet för att utföra flera tangenttryckningsåtgärder samtidigt genom att trycka på tangenterna i sekvens. Du kan ange följande inställningar för tröga tangenter:  

 • Avge en ljudsignal när modifieraren trycks ned: Markera det här alternativet för att få en ljudindikation när du trycker på en modifieringstangent.

 • Inaktivera tröga tangenter när två tangenter trycks ned samtidigt: Markera det här alternativet för att ange att när du trycker på två tangenter samtidigt, kan du inte längre trycka på knappar i sekvens för att utföra flera tangenttryckningar samtidigt.

Växlings- och repetitionstangenter

Markera det här alternativet för att få en ljudindikation för en växlingstangent. Du hör en ljudsignal när en växlingstangent är aktiverad. Du hör två ljudsignaler när en växlingstangent är inaktiverad.  

Testområde

Testområdet är ett interaktivt gränssnitt så att du kan se hur tangentbordsinställningarna påverkar displayen medan du skriver. Skriv in text i testområdet för att kontollera effekten av dina inställningar. 

Importera CDE AccessX-fil

Klicka på denna knapp för att importera en CDE AccessX-konfigurationsfil.  

Mer information om hur du konfigurerar inställningar för tangentbordshjälpmedel finns i GNOME 2.0 Desktop for the Solaris Operating Environment Accessibility Guide.