Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Använda flyttbara media

Nautilus har stöd för följande flyttbara media:

När Nautilus identifierar ett nytt medium läggs ett objekt för det till på skrivbordet. Du kan visa innehållet på mediet i ett Nautilus-fönster. Du kan dra och släppa filer och mappar mellan flyttbara media.

Du kan skydda och formatera media. Du kan också skapa skivdelar på Zip- och Jaz-media. En skivdel är detsamma som en diskpartition. För varje skivdel visas ett objekt på skrivbordet.


Obs!  

Flyttbara media fungerar endast i Solaris 9.


Så här visar du medieinnehåll

Du kan visa medieinnehållet på följande sätt:

Medieinnehållet visas i ett Nautilus-fönster. Om du vill ladda om visningen klickar du på knappen Läs om.

Så här visar du medieegenskaper

Om du vill visa egenskaperna för flyttbara media högerklickar du på det objekt som representerar mediet på skrivbordet och väljer Medieegenskaper. Dialogfönstret Medieegenskaper visas.

Dialogfönstret Medieegenskaper. Sammanhanget beskriver bilden.

Om du vill visa allmän information om mediet väljer du alternativet Information. I följande tabell beskrivs informationselementen i dialogfönstret Medieegenskaper:

Dialogfönsterelement 

Beskrivning 

Alias

Visar medienamnet. 

Produkt-ID

Visar medietypen. 

Skrivskydda

Anger om mediet är skrivskyddat. 

Lösenordsskydda

Anger om mediet är lösenordsskyddat. 

Filsystem

Visar det filsystem som mediet är formaterat med. 

Monteringspunkt

Visar platsen i filsystemet där enheten är ansluten.  

Total kapacitet

Visar den totala mängden lagringsutrymme på mediet. 

Om du vill visa den totala mängden använt och tillgängligt lagringsutrymme på mediet markerar du alternativet Flytande kapaciteter. Informationen om lagringsutrymmet visas i dialogfönstret Medieegenskaper.

Så här formaterar du media

När du formaterar media förbereder du det för användning med ett visst filsystem. Det innebär också att du skriver över all befintligt information på mediet. Du kan formatera följande media:

Om du vill formatera media gör du så här:

 1. Högerklicka på det objekt som representerar mediet på skrivbordet och välj Formatera. Dialogrutan Medieformat visas.

  Dialogfönstret Medieformat. Sammanhanget beskriver bilden.
 2. Ange önskade formateringsalternativ i dialogfönstret Medieformat. Elementen i dialogfönstret beskrivs i följande tabell:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning 

  Snabbformatera

  Välj det här alternativet om du vill formatera utan certifiering eller med begränsad certifiering för vissa spår på mediet.  

  Långformatera

  Välj det här alternativet om du vill utföra en komplett formatering. För vissa enheter kan detta inkludera certifiering av hela mediet av enheten.  

  Filsystemstyp

  Markera den typ av filsystem som du vill formatera mediet för. Välj något av följande alternativ: 

  • PCFS (DOS): Välj det här alternativet om du vill använda mediet på ett operativsystem som kör MS-DOS.

  • UFS (UNIX): Välj det här alternativet om du vill använda mediet på ett operativsystem som kör UNIX.

  • UDFS (UNIX): Välj det här alternativet om du vill formatera mediet som UDFS (Universal Disk File System).

  • NEC (DOS): Välj det här alternativet om du vill formatera mediet för NEC-filsystem.

  Volymetikett

  Skriv in ett namn för mediet i textrutan. 

  Skivdelsredigerare

  Klicka på den här knappen om du vill skapa skivdelar på en Zip- eller Jaz-disk. Den här knappen är bara tillgänglig om du väljer UFS i listrutan Filsystemstyp. Du hittar mer information om detta i nästa avsnitt.

 3. Klicka på Format för att formatera mediet.

Så här skapar du skivdelar

Du kan bara ändra och ta bort skivdelar som ett steg i formateringsprocessen. Du kan skapa skivdelar på följande media:

Du kan inte skapa fler än sju skivdelar på ett media. När du skapar skivdelar skapas även en extra skivdel som säkerhetskopia. Den extra skivdelen får alltid den numeriska identifieraren 2. Skivdelen 2 finns endast av systemskäl. Skivdelen 0 måste alltid använda UFS-filsystemet.

Om du vill skapa skivdelar på en Zip- eller Jaz-disk manuellt gör du så här:

 1. Högerklicka på det objekt som representerar mediet på skrivbordet och välj Formatera.

 2. Ange önskade formateringsalternativ i dialogfönstret Medieformat. Du kan bara skapa skivdelar på media om du väljer UFS i listrutan Filsystemstyp. Du hittar mer information om formateringsalternativ i föregående avsnitt.

 3. Klicka på knappen Skivdelsredigerare. Dialogfönstret Skivdelsredigerare visas.

  Dialogfönstret Skivdelsredigerare. Sammanhanget beskriver bilden.
 4. Om du vill skapa skivdelar automatiskt klickar du på knappen Dela automatiskt. Ett dialogfönster visas. Skriv in det antal skivdelar som du vill skapa på mediet. Klicka på OK. Skivdelarna skapas med ungefär samma storlek på mediet.

 5. Om du vill skapa en skivdel manuellt väljer du önskade alternativ för den i dialogfönstret Skivdelsredigerare och klickar sedan på knappen Ny. Elementen i dialogfönstret beskrivs i följande tabell:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning 

  Tabellen Skivdelar

  Visar de skivdelar som för tillfället finns på mediet.  

  Ta bort

  Om du vill ta bort en skivdel markerar du den i tabellen Skivdelar och klickar på Ta bort.

  Storlek

  Ange önskad storlek för skivdelen. 

  Listrutan Storleksenheter  

  Välj den måttenhet som du vill använda för att visa storleken på skivdelar. 

  Starta

  Om du vill redigera en skivdel skriver du in dess numeriska identifierare i den här textrutan. 

  Förhindra överlappningar

  Markera det här alternativet om du vill hindra att skivdelar överlappar varandra. 

  Taggar

  Välj en tagg för skivdelen. Taggarna i listrutan är etiketter som beskriver vanliga användningsområden för skivdelar.  

  Filsystem

  Välj önskat filsystem för skivdelen. Du kan välja mellan UFS och UDFS. Skivdelen 0 måste vara ett UFS-filsystem.

  Flaggor

  Välj de flaggor som du vill använda på skivdelen. Välj något av följande alternativ: 

  • Läs: Välj det här alternativet om du vill att skivdelen ska vara läsbar.

  • Skriv: Välj det här alternativet om du vill att skivdelen ska vara skrivbar.

  • Monteringsbar: Välj det här alternativet om du vill att skivdelen ska vara monteringsbar. Montera media är att göra mediets filsystem tillgängligt. När du monterar media, ansluts de som en underkataloger till det aktuella filsystemet.

 6. Om du vill redigera en skivdel väljer du önskade alternativ i dialogfönstret Skivdelsredigerare och klickar sedan på knappen Ändra.

 7. Klicka på OK för att stänga dialogfönstret Skivdelsredigerare.

Så här skyddar du media

Du kan skydda flyttbara media från skrivoperationer eller från både läs- och skrivoperationer. Du kan skydda media med eller utan ett lösenord. Du kan skydda följande typer av media:

Om du vill se om ett media är skyddat högerklickar du på det objekt som representerar mediet på skrivbordet och väljer Medieegenskaper.

Nautilus identifierar mediets skydd. Nautilus visar emblem på objekt som representerar mediet på skrivbordsbakgrunden, och dessa emblem talar om vilken typ av skydd som gäller. Nautilus identifierar även om en diskett är skrivskyddad.

Om du vill skrivskydda ett medium högerklickar du på objektet som representerar mediet på skrivbordet. Välj Skrivskydda.

Gör så här om du vill skydda media från läs- och skrivåtgärder:

 1. Högerklicka på det objekt som representerar mediet på skrivbordet och välj Läs- och skrivskydda. En dialog för skydd visas.

  Dialogfönstret Skydd. Sammanhanget beskriver bilden.
 2. Välj ett av följande alternativ i dialogfönstret:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning 

  Inaktivera skydd

  Välj det här alternativet om du vill ta bort skyddet för mediet. Om mediet är lösenordsskyddat visas dialogfönstret Lösenord. Skriv in lösenordet i fältet Lösenord och klicka på OK.

  Det här alternativet är bara tillgängligt om mediet är skyddat. 

  Skrivskydda utan lösenord

  Välj det här alternativet om du vill skydda mediet från skrivoperationer utan något lösenord.  

  Skrivskydda med lösenord

  Välj det här alternativet om du vill skydda mediet från skrivoperationer med ett lösenord.  

  Läs- och skrivskydda med lösenord

  Välj det här alternativet om du vill skydda mediet från läs- och skrivoperationer med ett lösenord. 

 3. Klicka på OK.

  Om du har valt alternativet Skrivskydda med lösenord eller Läs- och skrivskydda med lösenord visas dialogfönstret Medialösenordsfält. Skriv in lösenordet för mediet och skriv sedan in det en andra gång för att bekräfta det. Klicka på OK för att ange lösenordet.

  Om du vill ändra lösenordet för mediet måste du först inaktivera medieskyddet och sedan ange ett nytt lösenord för mediet.

Om du vill inaktivera medieskyddet högerklickar du på objektet som representerar mediet på skrivbordet. Välj Inaktivera skydd.

Så här matar du ut media

Du matar ut mediet genom att högerklicka på medieobjektet på skrivbordet och sedan välja Mata ut. Om medieenheten är eldriven matas mediet ut. Om medieenheten inte är eldriven visas ett meddelande när du kan mata ut mediet manuellt.

När du använder kommandot Mata ut för att mata ut media avmonteras mediet automatiskt.