Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kapitel 6 Arbeta med fönster

I det här kapitlet beskrivs hur du använder fönster på skrivbordet. Du kan använda flera olika sorters fönsterhanterare med GNOME-skrivbordet, till exempel Metacity och Sawfish. Många av funktionerna i Metacity finns även i Sawfish. I det här kapitlet beskrivs de funktioner som finns i fönsterhanteraren Metacity.

Fönster och arbetsytor

Du kan ha flera fönster öppna samtidigt på skrivbordet. Fönstren visas i underavdelningar på skrivbordet som kallas arbetsytor. En arbetsyta är ett speciellt område som du kan arbeta i. Varje arbetsyta på skrivbordet innehåller samma skrivbordsbakgrund, samma paneler och samma menyer. Du kan emellertid köra olika program och öppna olika fönster på varje arbetsyta. Du kan bara visa en arbetsyta åt gången på skrivbordet, men det kan finnas öppna fönster på andra arbetsytor.

Panelprogrammet Arbetsytebytare visar en översikt över de fönster och arbetsytor som du har öppna, enligt bilden i Figur 6–1.

Figur 6–1 Panelprogrammet Arbetsytebytare

Panelprogrammet Arbetsytebytare. Texten beskriver bilden.

Du kan lägga till arbetsytor när du vill. Om du vill lägga till arbetsytor på skrivbordet högerklickar du på panelprogrammet Arbetsytebytare och väljer Inställningar. Dialogfönstret Inställningar för arbetsytebytare visas. Använd rotationsrutan Antal arbetsytor för att ange hur många arbetsytor du vill ha.

Fönsterhanterare och hur de fungerar

En fönsterhanterare kontrollerar hur fönster visas och fungerar. Fönsterhanteraren styr var fönster finns, vilket fönster som är aktivt och vilket tema som används för fönsterramarna. Fönsterramen innehåller knappar som du använder för att utföra vanliga åtgärder som att flytta, stänga och ändra storlek på fönster.

Du kan konfigurera vissa inställningar för fönsterhanterare i inställningsverktyget Fönsterfokus. I den här handboken beskrivs de funktioner som finns i standardkonfigurationen för fönsterhanteraren Metacity. Standardkonfigurationen anges i inställningsverktyget Fönsterfokus. I handboken beskrivs också standardfunktionerna i temat Crux.

Olika sorters fönster

Skrivbordet har följande fönstertyper:

Fönsterramar

En fönsterram är en kant runt ett fönster. Fönsterramen har en titelrad. Titelraden innehåller knappar som du använder för att arbeta med fönstret.

Teman

Du kan använda flera olika teman på fönsterramarna. Temat avgör hur ramarna ser ut. Om du vill välja ett tema för alla fönsterramar väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Tema.

Standardtemat är Crux. I den här handboken beskrivs de funktioner som finns i temat Crux.

Kontrollelement

Du kan använda fönsterramen för att utföra olika åtgärder med fönstret. Titelraden innehåller till exempel ett flertal knappar. I följande bild visas titelraden för ett programfönster.

Titelrad för fönster. Bildtexter: knappen Fönstermeny, titelrad, knapparna Minimera, Maximera och Stäng fönster.

Dialogfönster innehåller också vissa av kontrollelementen för fönsterramar. I Tabell 6–1 beskrivs de aktiva kontrollelementen för fönsterramar, från vänster till höger.

Tabell 6–1 Kontrollelement för fönsterramar

Kontrollelement 

Beskrivning  

Knappen Fönstermeny

Klicka på knappen för att öppna Fönstermenyn.

Titelrad 

Du kan använda titelraden för att utföra följande åtgärder:  

  • Om du vill göra ett fönster aktivt klickar du på dess titelrad.

  • Om du vill flytta ett fönster tar du tag i titelraden och drar fönstret till önskad plats.

  • Om du vill skugga ett fönster dubbelklickar du på dess titelrad. Om du vill avskugga ett fönster dubbelklickar du på dess titelrad.

Knappen Minimera

Klicka på knappen Minimera om du vill minimera fönstret.

Knappen Maximera

Klicka på knappen Maximera om du vill maximera fönstret.

Knappen Stäng fönster

Klicka på knappen Stäng fönster om du vill stänga fönstret.

Kant 

Kanten runt fönstret. Använd kanten för att utföra följande åtgärder:  

  • Om du vill ändra storlek på fönstret tar du tag i kanten och drar till önskad storlek.

  • Om du vill öppna Fönstermenyn högerklickar du på kanten.

Fönsterinnehåll 

Området innanför fönsterramen. Använd fönsterinnehållet för att utföra följande åtgärder: 

  • Om du vill flytta ett fönster håller du ned Alt-tangenten, klickar i fönstrets innehåll och drar fönstret till önskad plats.

  • Om du vill ändra storlek på fönstret håller du ned Alt-tangenten och klickar med den mittersta musknappen i det hörn som du vill ändra storlek på. Ändra storlek på fönstret genom att dra från det hörn som du klickade i.

  • Öppna Fönstermenyn genom att hålla ned Alt-tangenten och högerklicka i fönsterinnehållet.

Menyer och panelprogram för att arbeta med fönster och arbetsytor

I det här avsnittet beskrivs menyer och panelprogram som du använder för att arbeta med fönster och arbetsytor.

Menyn Fönster

Fönstermenyn. Menyobjekten Stäng, Minimera, Maximera, Skugga, Flytta, Ändra storlek, Placera på alla arbetsytor, Flytta till arbetsytenamn.

Fönstermenyn är en meny med kommandon som du använder för att utföra olika åtgärder för fönster. Öppna Fönstermenyn på något av följande sätt:

I Tabell 6–2 beskrivs kommandon och undermenyer på Fönstermenyn.

Tabell 6–2 Kommandon och undermenyer på Fönstermenyn

Alternativ 

Funktion  

Minimera

Minimerar fönstret. 

Maximera eller Avmaximera

Maximerar fönstret. Om fönstret redan är maximerat väljer du Avmaximera för att återställa det till dess tidigare storlek.

Skugga eller Avskugga

Skuggar fönstret. Om fönstret redan är skuggat väljer du Avskugga för att återställa det till dess tidigare storlek.

Flytta

Aktiverar piltangenterna så att du kan flytta fönstret med dem. 

Ändra storlek

Aktiverar piltangenterna så att du kan ändra storlek på fönstret med dem. 

Stäng

Stänger fönstret. 

Placera på alla arbetsytor eller Endast på denna arbetsyta

Placerar fönstret på alla arbetsytor. Om fönstret redan finns på alla arbetsytor väljer du Endast på denna arbetsyta för att placera det endast på den aktuella arbetsytan.

Flytta till namn på arbetsyta eller Endast på namn på arbetsyta

Flyttar fönstret till den arbetsyta du anger. Om fönstret finns på alla arbetsytor väljer du Endast på arbetsytenamn för att placera det på önskad arbetsyta.

Panelprogrammet Fönsterlista

I Fönsterlistan visas en knapp för varje öppet programfönster. Du kan använda Fönsterlistan för att utföra följande åtgärder:

När du öppnar ett programfönster visar Fönsterlistan en knapp som representerar fönstret. Knapparna i fönsterlistan visar vilka programfönster som är öppna. Du kan visa vilka fönster som är öppna även om vissa av dem är minimerade eller dolda av andra fönster. I Fönsterlistan kan du visa knappar för fönster på den aktuella arbetsytan eller alla arbetsytor. Om du vill välja det här alternativet måste du ändra inställningarna för Fönsterlistan.

Du kan också högerklicka på en knapp i fönsterlistan för att öppna Fönstermenyn för det fönster som knappen representerar. När du öppnar Fönstermenyn från Fönsterlistan innehåller Fönstermenyn inte kommandon för arbetsytor. Du hittar mer information om kommandon på Fönstermenyn i avsnittet Menyn Fönster.

Figur 6–2 visar Fönsterlistan med följande öppna fönster:

Figur 6–2 Panelprogrammet Fönsterlista

Panelprogrammet Fönsterlista. Texten beskriver bilden.

Knapparna i panelprogrammet visar statusen för fönstren. I Tabell 6–3 beskrivs den information som knapparna i fönsterlistan ger om de olika fönstren. Exemplen i Tabell 6–3 avser Figur 6–2.

Tabell 6–3 Information om fönstertillståndet för knappar i Fönsterlistan

Tillstånd 

Anger 

Exempel 

Knappen är intryckt. 

Fönstret har fokus. 

gedit

Hakparenteser runt fönstertiteln. 

Fönstret är minimerat. 

[Ordbok]

Knappen är inte intryckt och det finns inga hakparenteser runt titeln. 

Fönstret visas och är inte minimerat. 

ghex

Siffra på knappen, inom parenteser.  

Knappen representerar en grupp med knappar.  

Gnome-terminal (3)

Gruppera knappar

I Fönsterlistan kan du gruppera knappar som representerar fönster i samma klass i en enda knapp i fönsterlistan. Knappen Gnome-terminal i Figur 6–2 är ett exempel på en knapp som representerar en grupp med knappar. I följande bild visas ett exempel på Fönsterlista med en öppen knappgrupp:

Panelprogrammet Fönsterlista med en öppen knappgrupp.

Om du vill öppna en lista över fönster i en grupp klickar du på den knapp i fönsterlistan som motsvarar gruppen. Du kan klicka på objekt i listan för att aktivera, minimera och återställa fönster.

Om du vill öppna Fönstermenyn för ett fönster i en knappgrupp högerklickar du på den knapp i fönsterlistan som motsvarar gruppen. Det visas en lista över de fönster som finns i gruppen. Om du vill öppna Fönstermenyn för ett fönster i gruppen klickar du på objektet i listan. När du öppnar Fönstermenyn från Fönsterlistan innehåller Fönstermenyn inte kommandon för arbetsytor. Du hittar mer information om kommandon på Fönstermenyn i avsnittet Menyn Fönster.

Panelprogrammet Arbetsytebytare

Arbetsytebytare visar en översikt över alla arbetsytor, enligt Figur 6–3. Figur 6–3 visar panelprogrammet när GNOME-sessionen innehåller fyra arbetsytor. Arbetsytorna visas som knappar i panelprogrammet. Bakgrunden för den knapp i panelprogrammet som representerar den aktuella arbetsytan är markerad. Den aktuella arbetsytan i Figur 6–3 är arbetsytan till vänster i panelprogrammet. Om du vill växla till en annan arbetsyta klickar du på den i panelprogrammet.

Figur 6–3 Panelprogrammet Arbetsytebytare

Panelprogrammet Arbetsytebytare. Texten beskriver bilden.

Arbetsytebytare visar också programfönster och dialoger som är öppna på arbetsytorna.

Panelprogrammet visar arbetsytorna från vänster till höger i rader. I Figur 6–3 är panelprogrammet konfigurerat för att visa arbetsytorna i en enda rad. Du kan ange det antal rader som du vill visa arbetsytor på i Arbetsytebytare. Du kan också ändra standardbeteendet för panelprogrammet så att namnen på arbetsytorna visas i panelprogrammet.

Använda Menypanelen för att arbeta med fönster

Med Menypanelen kan du visa en lista över alla fönster som för tillfället är öppna. Du kan också välja att aktivera ett visst fönster. Om du vill visa fönsterlistan klickar du på ikonen längst till höger på Menypanelen. I följande bild visas ett exempel på en fönsterlista som du kan visa från Menypanelen:

Fönsterlista som visas från Menypanelen.

När det aktiva fönstret ändras ändras även den ikon som du klickar på för att visa fönsterlistan. Ikonen representerar det fönster som för tillfället är aktivt. Om du vill aktivera ett fönster väljer du det i fönsterlistan.

I fönsterlistan visas alla fönster i alla arbetsytor. Fönstren i alla arbetsytor utom den aktuella arbetsytan visas under en avskiljare.

Du kan inte flytta ikonen längst till höger på Menypanelen.

Hantera fönster

I det här avsnittet beskrivs hur du hanterar fönster.

Så här aktiverar du ett fönster

Ett fönster som är aktivt reagerar på indata från musen och tangentbordet. Endast ett fönster åt gången kan vara aktiverat. Det aktiverade fönstret ser annorlunda ut än de övriga fönstren.

Du kan aktivera ett fönster med hjälp av de följande elementen:

Element 

Åtgärd 

Mus 

Klicka på fönstret om det är synligt.  

Snabbkommandon 

Använd snabbkommandon om du vill växla till ett annat öppet fönster. Släpp tangenterna när du vill aktivera ett fönster. Standardsnabbkommandot för att växla mellan olika fönster är Alt + Tabb.

Fönsterlista:

Klicka på den knapp som representerar fönstret i Fönsterlistan.

Arbetsytebytare

Klicka på det fönster som du vill aktivera i Arbetsytebytare. Om du klickar på ett fönster i en annan arbetsyta växlar Arbetsytebytare till den andra arbetsytan och gör det fönstret aktivt.

Menypanel 

Klicka på ikonen längst till höger på Menypanelen. Det visas en lista över öppna fönster. Välj önskat fönster i listan. 

Så här minimerar du ett fönster

Gör något av följande om du vill minimera ett fönster:

Så här maximerar du ett fönster

När du maximerar ett fönster utökas det till största möjliga storlek. Gör något av följande om du vill maximera ett fönster:

Så här återställer du ett fönster

Gör något av följande om du vill återställa ett fönster:

Om du vill återställa ett minimerat fönster klickar du på den knapp som representerar fönstret i Fönsterlistan.

Stänga ett fönster

Gör något av följande om du vill stänga ett fönster:

Om fönstret innehåller osparade data tillfrågas du om du vill spara dem.

Så här ändrar du storlek på fönster

Gör något av följande om du vill ändra storlek på ett fönster:


Obs!  

Du kan inte ändra storlek på alla dialogfönster. Vissa programfönster har också en minimistorlek som begränsar hur litet du kan göra fönstret.


Så här flyttar du ett fönster

Gör något av följande om du vill flytta ett fönster:

Så här skuggar du ett fönster

Du kan skugga och avskugga fönster på följande sätt:

Skugga

Minska fönstrets storlek så att endast titelraden syns.

Avskugga

Växla ett fönster från skuggat tillstånd så att hela fönstret syns.

Gör något av följande om du vill skugga ett fönster:

Så här placerar du ett fönster på alla arbetsytor

Öppna Fönstermenyn. Välj Placera på alla arbetsytor. Om du vill att fönstret bara ska visas på den aktuella arbetsytan väljer du Endast på denna arbetsyta.

Så här flyttar du ett fönster till en annan arbetsyta

Du kan flytta ett fönster till en annan arbetsyta på följande sätt:

Hantera arbetsytor

I det här avsnittet beskrivs hur du hanterar arbetsytor.

Så här växlar du mellan olika arbetsytor

Du kan växla mellan arbetsytor på följande sätt:

Så här lägger du till arbetsytor

Högerklicka på panelprogrammet Arbetsytebytare och välj sedan Inställningar om du vill lägga till arbetsytor på skrivbordet. Dialogfönstret Inställningar för arbetsytebytare visas. Använd rotationsrutan Antal arbetsytor för att ange hur många arbetsytor du vill ha. Arbetsytebytare lägger till nya arbetsytor i slutet av listan över arbetsytor.

Så här namnger du arbetsytor

Standardnamnen på arbetsytor är Arbetsyta 1, Arbetsyta 2, Arbetsyta 3 osv. Om du vill namnge arbetsytor högerklickar du på Arbetsytebytare och väljer Inställningar. Dialogfönstret Inställningar för arbetsytebytare visas. Använd listrutan Arbetsytor för att skriva in namn på arbetsytor. Markera en arbetsyta och skriv in det nya namnet.

Så här tar du bort en arbetsyta

När du tar bort en arbetsyta flyttas dess fönster till en annan arbetsyta och den tomma arbetsytan tas bort.

Om du vill ta bort arbetsytor från skrivbordet högerklickar du på Arbetsytebytare och väljer Inställningar. Dialogfönstret Inställningar för arbetsytebytare visas. Använd rotationsrutan Antal arbetsytor för att ange hur många arbetsytor du vill ha. Arbetsytebytare tar bort arbetsytor från slutet av listan över arbetsytor.