Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Ange inställningar

Använd dialogfönstret Inställningar för att ange inställningar för Nautilus-fönster och Nautilus-skrivbordet. Du öppnar dialogfönstret Inställningar genom att välja Redigera -> Inställningar.

Du kan ange inställningar i följande kategorier:

Så här anger du visningsinställningar

Du kan ange en standardvy och standardinställningar för ikonvyer och listvyer. Ange standardinställningar för vyer i Nautilus-fönster genom att välja Redigera -> Inställningar. Välj Vyer i dialogfönstret Inställningar.

Dialogfönstret Inställningar, delen Vyer. Texten beskriver bilden.

Tabell 7–7 visar de inställningar som du kan ändra. Dialogfönstret Inställningar innehåller grupprutorna Standardalternativ för ikonvyn och Standardalternativ för listvyn. Grupprutorna innehåller till största delen samma element. Alla dialogfönsterelement beskrivs i Tabell 7–7.

Tabell 7–7 Visningsinställningar

Dialogfönsterelement 

Beskrivning 

Visa nya mappar med

Välj standardvy för mappar. När du öppnar en mapp visas den i den vy du väljer. 

Ordna objekt

Välj hur du vill sortera objekt i mappar som visas i den här vyn. 

Standardzoomnivå

Välj standardzoomnivå för mappar som visas i den här vyn. Zoomnivån anger storleken på objekt i en vy. 

Sortera i omvänd ordning

Välj det här alternativet om du vill sortera objekt i den här vyn i omvänd ordning. Om du väljer det här alternativet sorteras objekt i omvänd ordning jämfört med det som du har valt för Ordna objekt. Du kanske har valt Efter namn i listrutan Ordna objekt. Då kan du välja alternativet Sortera i omvänd ordning om du vill sortera objekten i omvänd bokstavsordning.

Använd kompakt layout

Endast ikonvy. Välj det här alternativet om du vill ordna objekt så att de placeras närmare varandra i mappen. 

Så här väljer du ett Nautilus-tema

Exempelvis innehåller Nautilus teman som du kan använda för att ändra utseendet på Nautilus-fönster och skrivbordet. Om du vill ange inställningar för teckensnitt och tema för fönster och skrivbordsbakgrund i Nautilus väljer du Redigera -> Inställningar. Välj Utseende i dialogfönstret Inställningar.

Dialogfönstret Inställningar, delen Utseende. Texten beskriver bilden.

Tabell 7–8 visas de teckensnitt och temainställningar som du kan ändra.

Tabell 7–8 Inställningar för utseende

Dialogfönsterelement 

Beskrivning  

Nautilus-teman

Om du vill ändra Nautilus-tema väljer du ett tema i listan.

Lägg till tema

Om du vill lägga till ett nytt Nautilus-tema klickar du på knappen Lägg till nytt tema. Ett dialogfönster visas. Använd dialogfönstret för att hitta det nya temat.

Så här anger du inställningar för nya fönster

Ange inställningar för nya Nautilus-fönster genom att välja Redigera -> Inställningar. Välj Fönster i dialogfönstret Inställningar.

Dialogfönstret Inställningar, delen Fönster. Texten beskriver bilden.

Tabell 7–9 visar de fönsterinställningar som du kan ändra.

Tabell 7–9 Inställningar för nya fönster

Alternativ 

Beskrivning  

Öppna varje fil eller mapp i ett nytt fönster

Välj det här alternativet om du vill öppna ett nytt fönster varje gång du öppnar en fil eller mapp. 

Visa sidopanel

Välj det här alternativet om du vill visa en sidopanel i nya fönster. 

Visa verktygsrad

Välj det här alternativet om du vill visa en verktygsrad i nya fönster. 

Visa adressrad

Välj det här alternativet om du vill visa en adressrad i nya fönster. 

Visa statusrad

Välj det här alternativet om du vill visa en statusrad i nya fönster. 

Så här anger du inställningar för skrivbordet och Papperskorgen

Om du vill ange inställningar för skrivbordet i Nautilus och för Papperskorgen väljer du Redigera -> Inställningar. Välj Skrivbord och papperskorg i dialogrutan Inställningar.

Dialogfönstret Inställningar, delen Skrivbord och Papperskorg. Texten beskriver bilden.

Tabell 7–10 visar vilka inställningar för skrivbordet och Papperskorgen som du kan ändra.

Tabell 7–10 Inställningar för fönster och skrivbord

Alternativ 

Beskrivning  

Använd Nautilus för att rita skrivbordet

Välj det här alternativet om du vill att Nautilus ska hantera skrivbordet. Om du inte vill att Nautilus ska hantera skrivbordet kan du inte göra följande:

  • Använda Skrivbord-menyn.

  • Använda Nautilus för att ändra mönster eller färg på skrivbordsbakgrunden.

  • Använda programstartarna Hem och Papperskorg i Nautilus. Programstartarna Hem och Papperskorg visas inte på skrivbordet.

Använd din hemmapp som skrivbord

Välj det här alternativet om du vill använda din hemmapp i stället för standardmappen som skrivbordsmapp. Om du väljer det här alternativet visas innehållet i din hemmapp som objekt på skrivbordsbakgrunden. 

Fråga innan papperskorgen töms eller filer tas bort

Markera det här alternativet om du vill visa ett bekräftelsemeddelande innan Papperskorgen töms eller filer tas bort.

Inkludera ett borttagningskommando som åsidosätter papperskorgen

Markera det här alternativet om du vill lägga till menyobjektet Ta bort på följande menyer:

  • Menyn Redigera.

  • Popupmenyn som visas när du högerklickar på en fil, mapp eller objekt på skrivbordsbakgrunden.

Om du markerar ett objekt och väljer menyobjektet Ta bort så tas objektet bort omedelbart från filsystemet.

Ange inställningar för ikon- och listvyer

Om du vill ange inställningar för objekt i ikon- och listvyer väljer du Redigera Inställningar. Välj Ikon- och listvyer i dialogfönstret Inställningar.

Visar dialogfönstret Inställningar, delen Ikon- och listvyer. Texten beskriver bilden.

Tabell 7–11 visar en lista med inställningar som du kan ändra för objekt i ikon- och listvyer.

Tabell 7–11 Inställningar för ikon- och listvyer

Alternativ 

Beskrivning 

Aktivera objekt med ett enkelklick

Markera det här alternativet om du vill utföra standardåtgärden för ett objekt när du klickar på objektet. Om det här alternativet är markerat och du pekar på ett objekt så blir objektets rubrik understruken.  

Aktivera objekt med ett dubbelklick

Markera det här alternativet om du vill utföra standardåtgärden för ett objekt när du dubbelklickar på objektet. 

Kör filer när de klickas

Markera det här alternativet om du vill köra en körbar fil när du väljer den körbara filen. En körbar fil är en textfil som kan köras, ett skalskript. 

Visa filer när de klickas

Markera det här alternativet om du vill visa innehållet i en körbar fil när du väljer den körbara filen. 

Fråga varje gång

Markera det här alternativet om du vill visa en dialog när du väljer en körbar fil. Du tillfrågas om du vill köra eller visa filen.  

Dolda filer

Markera det här alternativet om du vill visa dolda filer i visningspanelen. Det första tecknet i en dold fil är en punkt (.). 

Säkerhetskopierade filer

Markera det här alternativet om du vill visa säkerhetskopior i visningspanelen. Det sista tecknet i en säkerhetskopia är ett tildetecken (~). 

Specialflaggor i fönstret Egenskaper

Markera det här alternativet om du vill visa följande specialflaggor på fliken Rättigheter i fönstret Egenskaper:

  • Ange användar-ID

  • Ange grupp-ID

  • Tröga

Mappar före filer

Markera det här alternativet om du vill lista mappar före filer när du sorterar i en mapp. 

Inställningar för ikonrubriker

En ikonrubrik visar namnet på en fil eller mapp i en ikonvy. Ikonrubriken inkluderar också ytterligare tre objekt med information om filen eller mappen. Den informationen visas efter filnamnet. I normala fall visas endast ett objekt med information, men när du zoomar in en ikon visas ytterligare information. Du kan ändra vilken ytterligare information som ska visas i ikonrubriker.

Om du vill ange inställningar för ikonrubriker väljer du Redigera Inställningar. Välj Ikonrubriker i dialogfönstret Inställningar.

Visar 
dialogfönstret Inställningar, delen Ikonrubriker. Texten beskriver bilden.

Markera objekten med information som du vill visa i ikonrubriken i de tre listrutorna. Markera det första objektet i den första listrutan, markera det andra objektet I den andra listrutan och så vidare. I följande tabell beskrivs objekten med information som du kan välja:

Information 

Beskrivning 

Storlek

Markera det här alternativet om du vill visa storleken för ett objekt. 

Typ

Markera det här alternativet om du vill visa beskrivningen av MIME-type för objektet från inställningsverktyget Filtyper och program för skrivbordet.

Modifieringsdatum

Markera det här alternativet om du vill visa det senaste modifieringsdatumet för objektet. 

Ändringsdatum

Markera det här alternativet om du vill visa det senaste ändringsdatumet inode för objektet. En inode är en datastruktur som innehåller information om individuella filer i UNIX-filsystem. Varje fil har en inode. En inode innehåller nod, typ, ägare och plats för en fil.

Åtkomstdatum

Markera det här alternativet om du vill visa datumet som objektet senast användes. 

Ägare

Markera det här alternativet om du vill visa objektets ägare. 

Grupp

Markera det här alternativet om du vill visa gruppen som objektets ägare tillhör. 

Rättigheter

Markera det här alternativet om du vill visa objektets rättigheter som tre uppsättningar av tre tecken, till exempel -rwxrw-r--.

Rättigheter på oktal form

Markera det här alternativet om du vill visa objektets rättigheter på oktal form, till exempel 764.

MIME-typ

Markera det här alternativet om du vill visa objektets MIME-typ. 

Inget

Markera det här alternativet om du inte vill visa information om objektet. 

Så här anger du inställningar för sidopanelen

Ange inställningar för sidopanelen genom att välja Redigera -> Inställningar. Välj Sidopaneler i dialogfönstret Inställningar.

Dialogfönstret Inställningar, delen Sidopaneler. Texten beskriver bilden.

Tabell 7–12 visas de inställningar för sidopanelen som du kan ändra.

Tabell 7–12 Inställningar för sidopanelen

Alternativ 

Beskrivning  

Historik

Välj det här alternativet om du vill visa fliken Historik i sidopanelen.

Anteckningar

Välj det här alternativet om du vill visa fliken Anteckningar i sidopanelen.

Träd

Välj det här alternativet om du vill visa fliken Träd i sidopanelen.

Visa endast mappar

Välj det här alternativet om du vill visa enbart mappar på fliken Träd.

Så här anger du inställningar för prestanda

Vissa funktioner i Nautilus kan påverka hur snabbt Nautilus svarar på indata. Du kan ändra beteendet för vissa av funktionerna för att förbättra Nautilus prestanda. För varje prestandainställning kan du välja ett av de alternativ som beskrivs i följande tabell:

Alternativ 

Beskrivning  

Alltid

Utför åtgärden både för lokala filer och för filer på andra filsystem. 

Endast lokal fil

Utför åtgärden endast på lokala filer. 

Aldrig

Utför aldrig åtgärden.  

Ange inställningar för prestanda genom att välja Redigera -> Inställningar. Välj Prestanda i dialogfönstret Inställningar.

Dialogfönstret Inställningar, delen Prestanda. Texten beskriver bilden.

Tabell 7–13 visar de inställningar för prestanda som du kan ändra.

Tabell 7–13 Inställningar för prestanda

Dialogfönsterelement 

Beskrivning  

Visa text i ikoner

Välj ett alternativ för att ange när du vill förhandsgranska innehållet i textfiler på den ikon som representerar filen.  

Visa antal objekt i mappar

Välj ett alternativ för att ange när antalet objekt i mappar ska visas. 

Visa miniatyrbilder för bildfiler

Välj ett alternativ för att ange när miniatyrbilder för bildfiler ska visas. I Nautilus sparas en miniatyrbild för varje mapp i en mapp som heter .thumbnails och finns en nivå under den aktuella mappen.

Skapa inte miniatyrbilder för filer större än: Ange maximal filstorlek för filer som Nautilus ska skapa miniatyrbilder för.

Förhandsgranska ljudfiler

Välj ett alternativ för att ange när du vill förhandsgranska ljudfiler.