Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Ange sessionsegenskaper

Använd flikarna för Aktuell session om du vill ange värden för startordning och välja omstartstyper för de sessionskontrollerade programmen i den aktuella sessionen.

Figur 10–8 Inställningsverktyget Sessioner med flikar för Nuvarande session

Inställningsverktyget Sessioner med flikar för Nuvarande session. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–8 visar en lista över de sessionsegenskaper som du kan konfigurera.

Tabell 10–8 Sessionsegenskaper

Alternativ 

Funktion 

Ordningsföljd

Inställningen Ordningsföljd anger i vilken ordning sessionshanteraren startar sessionskontrollerade uppstartsprogram. Sessionshanteraren startar program med lägre ordningsvärden först. Standardvärdet är 50.

Du anger startordningen för ett program genom att markera det i tabellen. Använd rotationsrutan Ordningsföljd för att ange startordningsvärdet.

Typ

Inställningen Typ anger omstartstypen för ett program. Du väljer omstartstyp för ett program genom att markera programmet i tabellen och sedan välja en av följande typer:

 • Normal

  Startar automatiskt när du startar en GNOME-session. Använd kommandot kill om du vill avsluta program med den här omstartstypen under en session.

 • Starta om

  Startar om automatiskt när du stänger eller avslutar programmet. Välj den här typen för ett program om det måste köras kontinuerligt under sessionen. Om du vill avsluta ett program med den här omstartstypen markerar du programmet i tabellen och klickar sedan på knappen Ta bort.

 • Papperskorg

  Startar inte när du startar en GNOME-session.

 • Inställningar

  Startar automatiskt när du startar en session. Program med den här typen har vanligtvis en låg startordning och lagrar konfigurationsinställningarna för GNOME och sessionskontrollerade program.

Ta bort

Klicka på knappen Ta bort om du vill ta bort det markerade programmet från listan. Programmet tas bort från sessionshanteraren och stängs. Program som du tar bort startas inte nästa gång du startar en session.

Verkställ

Klicka på knappen Verkställ för att verkställa ändringarna i startordningen och omstartstypen.