Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Ange sessionsalternativ

Använd flikarna för Sessionsalternativ om du vill hantera flera sessioner och ange inställningar för den aktuella sessionen.

Figur 10–7 Inställningsverktyget Sessioner med flikar för Sessionsalternativ

Inställningsverktyget Sessioner med flikar för Sessionsalternativ. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–7 visar en lista över de inställningar för sessionsalternativ som du kan konfigurera.

Tabell 10–7 Inställningar för sessionsalternativ

Alternativ 

Funktion 

Visa startbild vid inloggning

Markera det här alternativet om du vill att en startbild ska visas när du startar en session.  

Fråga vid utloggning

Markera det här alternativet om du vill att ett dialogfönster för bekräftelse ska visas när du avslutar en session.  

Spara ändringarna i sessionen automatiskt

Markera det här alternativet om du vill att sessionshanteraren ska spara det aktuella tillståndet för sessionen. Sessionshanteraren sparar de sessionskontrollerade program som är öppna och de inställningar som har associerats med de sessionskontrollerade programmen. Nästa gång du startar en session startas programmen automatiskt, med de sparade inställningarna. 

Om du inte markerar det här alternativet visar dialogfönstret Utloggningsbekräftelse alternativet Spara aktuella inställningar när du avslutar sessionen.

Sessioner

Använd det här området i dialogfönstret för att hantera flera sessioner i skrivbordsmiljön, enligt följande: 

  • Skapa en ny session genom att klicka på knappen Lägg till. Dialogfönstret Lägg till en ny session visas. Använd det här dialogfönstret för att ange ett namn för sessionen.

  • Om du vill ändra namnet för en session markerar du sessionen i tabellen Välj aktuell session. Klicka på knappen Redigera. Dialogfönstret Redigera sessionsnamn visas. Ange ett nytt namn för sessionen.

  • Om du vill ta bort en session markerar du sessionen i tabellen Välj aktuell session. Klicka på knappen Ta bort.