Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kapitel 10 Använda de avancerade inställningsverktygen

Med inställningsverktygen Avancerat kan du anpassa beteendet och utseendet för program, paneler och andra gränssnittsobjekt. Du kan använda inställningsverktygen Avancerat för att konfigurera filtyper, standardprogram och paneler. Du kan också använda inställningsverktygen Avancerat för att anpassa sessioner och uppstartsprogram. I det här kapitlet beskrivs hur du använder inställningsverktygen Avancerat för att anpassa skrivbordet.

Öppna ett avancerat inställningsverktyg

Du kan öppna ett Avancerat inställningsverktyg på något av följande sätt:

Konfigurera en cd-databas

Med inställningsverktyget Cd-databas kan du konfigurera en cd-databas som systemet kan söka i. En cd-databas innehåller information om cd-skivor, som till exempel artistens namn, titeln och låtlistan. När ett program spelar en cd-skiva kan det skicka en fråga om cd-skivan till cd-databasen och sedan visa informationen.

Figur 10–1 Inställningsverktyget Cd-databas

Inställningsverktyget Cd-databas. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–1 beskriver elementen i inställningsverktyget Cd-databas.

Tabell 10–1 Inställningar för cd-databas

Element 

Beskrivning 

Skicka ingen information

Markera det här alternativet om du inte vill skicka någon information till cd-databasservern. 

Skicka verklig information

Markera det här alternativet om du vill skicka information om ditt namn och värdnamn till cd-databasservern. 

Skicka annan information

Markera det här alternativet om du vill skicka ett annat namn och värdnamn till cd-databasservern. Ange namnet i fältet Namn. Ange värdnamnet i fältet Värdnamn.

Round robin-FreeDB-server

FreeDB är en cd-databas. Round robin-FreeDB-servern är en FreeDB-server med belastningsfördelande konfiguration. Markera det här alternativet om du vill komma åt FreeDB-cd-databasen från den här servern. 

Annan FreeDB-server

Markera det här alternativet om du vill komma åt FreeDB-cd-databasen från en annan server. Markera den önskade servern i servertabellen. 

Uppdatera serverlistan

Klicka på den här knappen om du vill uppdatera listan över tillgängliga FreeDB-servrar i servertabellen. 

Annan server

Markera det här alternativet om du vill använda en annan cd-databas. Ange namnet på den server där databasen finns i fältet Värdnamn. Ange det portnummer som du kan komma åt databasen via i fältet Port.

Konfigurera filtyper och program

Använd inställningsverktyget Filtyper och program om du vill ange hur filer av olika typer skapas, visas och redigeras. Exempelvis kan du ange att om en fil är en oformaterad textfil, så ska den öppnas i en textredigerare.

Nautilus och andra GNOME-program kontrollerar innehållet i en fil för att bestämma filtypen. Om de första raderna inte anger filtypen kontrollerar programmet filtypstillägget.

Figur 10–2 Inställningsverktyget Filtyper och program

Inställningsverktyget Filtyper och program. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–2 beskriver elementen i inställningsverktyget Filtyper och program.

Tabell 10–2 Element i inställningsverktyget Filtyper och program

Element 

Beskrivning 

Tabell  

Klicka på högerpilen bredvid kategorinamnet om du vill visa innehållet i en kategori med filtyper. Kategorin utökas och en beskrivning av varje filtyp samt det filtypstillägg som är associerat med filtypen visas.  

Du markerar en filtyp som du vill arbeta med genom att klicka på filtypen. 

Lägg till filtyp

Klicka på den här knappen om du vill lägga till en filtyp. Mer information finns i Så här lägger du till en filtyp.

Lägg till tjänst

Klicka på den här knappen om du vill lägga till en tjänst. Mer information finns i Så här lägger du till en tjänst.

Redigera

Om du vill redigera en filtyp, en tjänst eller en filtypskategori markerar du det objekt du vill redigera och klickar sedan på Redigera.

Ta bort

Om du vill ta bort en filtyp eller en tjänst markerar du det objekt du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort.

Så här lägger du till en filtyp

Om du vill lägga till en filtyp gör du följande:

 1. Välj Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Filtyper och program för att starta inställningsverktyget Filtyper och program.

 2. Klicka på knappen Lägg till filtyp. Dialogfönstret Lägg till filtyp visas.

 3. Ange egenskaperna för filtypen i dialogfönstret. I följande tabell beskrivs dialogfönsterelementen i dialogfönstret Lägg till filtyp:

  Alternativ 

  Funktion 

  Ingen ikon

  Välj en ikon som ska representera filtypen. Klicka på knappen Ingen ikon om du vill välja en ikon. Ett dialogfönster där du kan välja en ikon visas. Välj en ikon i dialogfönstret. Klicka på Bläddra om du vill välja en ikon från en annan katalog. Klicka på OK när du har valt en ikon.

  Beskrivning

  Skriv en beskrivning av filtypen. 

  MIME-typ

  Ange MIME-typen för den här filtypen.  

  Kategori

  Ange den kategori som du vill att filtypen ska tillhöra i inställningsverktyget Filtyper och program. Klicka på Välj om du vill välja en kategori i dialogfönstret Välj en filkategori.

  Filnamnstillägg

  Ange de filnamnstillägg som ska associeras med filtypen. Ange ett filnamnstillägg i föltet till vänster och tryck sedan på Retur. Du tar bort ett filnamnstillägg genom att markera filnamnstillägget i fältet till höger och sedan klicka på knappen Ta bort.

  Visarkomponent

  Information anges i en kommande version.  

  Standardåtgärd

  Information anges i en kommande version.  

  Program som ska köras

  Ange ett program som ska associeras med filtypen. Ange kommandot för att starta programmet i det här fältet. Om du vill välja ett kommando som du tidigare har angett kan du också klicka på knappen med nedåtpilen och välja det kommando som ska köras. 

  Du kan också använda knappen Bläddra för att välja ett kommando som ska köras.

  Kör i terminal

  Markera det här alternativet om du vill köra programmet i ett terminalfönster. Välj det här alternativet för program som inte skapar ett fönster att köras i. 

 4. Klicka på OK.

Så här lägger du till en tjänst

Om du vill lägga till en tjänst gör du följande:

 1. Välj Program -> Skrivbordsinställningar -> Avancerat -> Filtyper och program för att starta inställningsverktyget Filtyper och program.

 2. Klicka på knappen Lägg till tjänst. Dialogfönstret Lägg till tjänst visas.

 3. Ange egenskaperna för tjänsten i dialogfönstret. I följande tabell beskrivs dialogfönsterelementen i dialogfönstret Lägg till tjänst:

  Alternativ 

  Funktion 

  Beskrivning

  Skriv en beskrivning för tjänsten. 

  Protokoll

  Ange protokollet för tjänsten. 

  Program

  Ange programmet som ska associeras med tjänsten. Ange kommandot för att starta programmet i det här fältet. Om du vill välja ett kommando som du tidigare har angett kan du också klicka på knappen med nedåtpilen och välja det kommando som ska köras. 

  Du kan också använda knappen Bläddra för att välja ett kommando som ska köras.

  Kör i terminal

  Markera det här alternativet om du vill köra programmet i ett terminalfönster. Välj det här alternativet för program som inte skapar ett fönster att köras i. 

 4. Klicka på OK.

Anpassa panelerna

Med inställningsverktyget Panel kan du konfigurera beteendet för paneler. Alla ändringar du gör med inställningsverktyget Panel påverkar alla paneler.

Figur 10–3 Inställningsverktyget Panel

Inställningsverktyget Panel. Innehåller kryssrutorna Stäng låda om en programstartare klickas, Animation och listrutan Animeringshastighet.

Tabell 10–3 Inställningar för paneler

Inställning 

Funktion 

Stäng låda när programstartare klickas

Markera det här alternativet om du vill att en låda på en panel ska stängas när du klickar på en programstartare i lådan.  

Animation

Markera det här alternativet om du vill att panelerna ska animeras när de visas och döljs. 

Animeringshastighet

Markera hastigheten för panelanimationen i listrutan. 

Välja föredragna program

Använd inställningsverktyget Föredragna program om du vill ange de program som skrivbordet ska använda när det startar ett program åt dig. Exempelvis kan du ange Xterm som ditt föredragna terminalprogram. När du öppnar Skrivbord-menyn och väljer Ny terminal startas Xterm.

Du kan anpassa inställningarna för inställningsprogrammet Föredragna program inom följande funktionsområden.

Webbläsarinställningar

Använd flikarna för Webbläsare om du vill konfigurera den föredragna webbläsaren. Den föredragna webbläsaren öppnas när du klickar på en URL. Exempelvis öppnas den föredragna webbläsaren när du klickar på en URL i ett program eller när du klickar på en programstartare för en URL på skrivbordet.

Figur 10–4 Inställningsverktyget Föredragna program med flikar för Webbläsare.

Inställningsverktyget Föredragna program med flikar för Webbläsare. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–4 visar en lista över de inställningar för föredragen webbläsare som du kan konfigurera.

Tabell 10–4 Inställningar för föredragen webbläsare

Alternativ 

Funktion 

Välj en webbläsare

Markera det här alternativet om du vill använda en standardwebbläsare. Använd den nedrullningsbara kombirutan för att markera en föredragen webbläsare. 

Anpassad webbläsare

Markera det här alternativet om du vill använda en anpassad webbläsare.  

Kommando

Ange det kommando som ska köras för att starta den anpassade webbläsaren. Om du vill aktivera webbläsaren för att visa en URL som du klickar på lägger du till “%s” efter kommandot.

Starta i terminal

Markera det här alternativet om du vill köra kommandot i ett terminalfönster. Markera det här alternativet för webbläsare som inte skapar ett fönster för att köras i. 

Inställningar för textredigerare

Använd flikarna för Textredigerare om du vill konfigurera den föredragna textredigeraren.

Figur 10–5 Inställningsverktyget Föredragna program med flikar för Textredigerare.

Inställningsverktyget Föredragna program med flikar för Textredigerare. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–5 visar en lista över de inställningar för föredragen textredigerare som du kan konfigurera.

Tabell 10–5 Inställningar för föredragen textredigerare

Alternativ 

Funktion 

Välj en redigerare

Markera det här alternativet om du vill använda en standardtextredigerare. Använd den nedrullningsbara kombirutan för att ange den föredragna textredigeraren. 

Anpassad redigerare

Markera det här alternativet om du vill använda en anpassad textredigerare. Dialogfönstret Anpassad redigerare visas.

 • Namn: Ange namnet för den anpassade textredigeraren.

 • Kommando: Ange det kommando som ska köras för att starta den anpassade textredigeraren.

 • Det här programmet kan öppna flera filer: Markera det här alternativet om den standardinställda textredigeraren kan öppna flera filer.

 • Det här programmet måste köras i ett skal: Markera det här alternativet om du vill köra kommandot i ett terminalfönster. Markera det här alternativet för redigerare som inte skapar ett fönster att köras i.

När du har angett en anpassad textredigerare kan du klicka på knappen Egenskaper för att visa dialogrutan Egenskaper för anpassad redigerare. Du kan använda dialogfönstret om du vill ändra egenskaperna för den anpassade textredigeraren.

Använd den här hanteraren om du vill öppna textfiler i filhanteraren

Markera det här alternativet om du vill att filhanteraren ska starta den anpassade textredigeraren för att visa textfiler. 

Terminalinställningar

Använd flikarna för Terminal om du vill konfigurera den föredragna terminalen.

Figur 10–6 Inställningsverktyget Föredragna program med flikar för Terminal.

Inställningsverktyget Föredragna program med flikar för Terminal. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–6 visar en lista över de inställningar för föredragen terminal som du kan konfigurera.

Tabell 10–6 Inställningar för föredragen terminal

Alternativ 

Funktion 

Välj en terminal

Markera det här alternativet om du vill använda en standardterminal. Använd den nedrullningsbara kombirutan för att ange den föredragna terminalen.  

Anpassad terminal

Markera det här alternativet om du vill använda en anpassad terminal.  

Kommando

Ange det kommando som ska köras för att starta den anpassade terminalen.  

Exec-flagga

Ange det exec-alternativ som ska användas med kommandot.

Konfigurera sessioner

Med inställningsverktyget Sessioner kan du hantera sessionerna. Du kan ange sessionsinställningar och ange vilka program som ska startas när du startar en session. Du kan konfigurera sessioner för att spara tillståndet för program i skrivbordsmiljön, och för att återställa tillståndet när du startar en ny session. Du kan också använda det här inställningsverktyget om du vill hantera flera GNOME-sessioner.

Du kan anpassa inställningarna för sessioner och uppstartsprogram inom följande funktionsområden:

Ange sessionsalternativ

Använd flikarna för Sessionsalternativ om du vill hantera flera sessioner och ange inställningar för den aktuella sessionen.

Figur 10–7 Inställningsverktyget Sessioner med flikar för Sessionsalternativ

Inställningsverktyget Sessioner med flikar för Sessionsalternativ. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–7 visar en lista över de inställningar för sessionsalternativ som du kan konfigurera.

Tabell 10–7 Inställningar för sessionsalternativ

Alternativ 

Funktion 

Visa startbild vid inloggning

Markera det här alternativet om du vill att en startbild ska visas när du startar en session.  

Fråga vid utloggning

Markera det här alternativet om du vill att ett dialogfönster för bekräftelse ska visas när du avslutar en session.  

Spara ändringarna i sessionen automatiskt

Markera det här alternativet om du vill att sessionshanteraren ska spara det aktuella tillståndet för sessionen. Sessionshanteraren sparar de sessionskontrollerade program som är öppna och de inställningar som har associerats med de sessionskontrollerade programmen. Nästa gång du startar en session startas programmen automatiskt, med de sparade inställningarna. 

Om du inte markerar det här alternativet visar dialogfönstret Utloggningsbekräftelse alternativet Spara aktuella inställningar när du avslutar sessionen.

Sessioner

Använd det här området i dialogfönstret för att hantera flera sessioner i skrivbordsmiljön, enligt följande: 

 • Skapa en ny session genom att klicka på knappen Lägg till. Dialogfönstret Lägg till en ny session visas. Använd det här dialogfönstret för att ange ett namn för sessionen.

 • Om du vill ändra namnet för en session markerar du sessionen i tabellen Välj aktuell session. Klicka på knappen Redigera. Dialogfönstret Redigera sessionsnamn visas. Ange ett nytt namn för sessionen.

 • Om du vill ta bort en session markerar du sessionen i tabellen Välj aktuell session. Klicka på knappen Ta bort.

Ange sessionsegenskaper

Använd flikarna för Aktuell session om du vill ange värden för startordning och välja omstartstyper för de sessionskontrollerade programmen i den aktuella sessionen.

Figur 10–8 Inställningsverktyget Sessioner med flikar för Nuvarande session

Inställningsverktyget Sessioner med flikar för Nuvarande session. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–8 visar en lista över de sessionsegenskaper som du kan konfigurera.

Tabell 10–8 Sessionsegenskaper

Alternativ 

Funktion 

Ordningsföljd

Inställningen Ordningsföljd anger i vilken ordning sessionshanteraren startar sessionskontrollerade uppstartsprogram. Sessionshanteraren startar program med lägre ordningsvärden först. Standardvärdet är 50.

Du anger startordningen för ett program genom att markera det i tabellen. Använd rotationsrutan Ordningsföljd för att ange startordningsvärdet.

Typ

Inställningen Typ anger omstartstypen för ett program. Du väljer omstartstyp för ett program genom att markera programmet i tabellen och sedan välja en av följande typer:

 • Normal

  Startar automatiskt när du startar en GNOME-session. Använd kommandot kill om du vill avsluta program med den här omstartstypen under en session.

 • Starta om

  Startar om automatiskt när du stänger eller avslutar programmet. Välj den här typen för ett program om det måste köras kontinuerligt under sessionen. Om du vill avsluta ett program med den här omstartstypen markerar du programmet i tabellen och klickar sedan på knappen Ta bort.

 • Papperskorg

  Startar inte när du startar en GNOME-session.

 • Inställningar

  Startar automatiskt när du startar en session. Program med den här typen har vanligtvis en låg startordning och lagrar konfigurationsinställningarna för GNOME och sessionskontrollerade program.

Ta bort

Klicka på knappen Ta bort om du vill ta bort det markerade programmet från listan. Programmet tas bort från sessionshanteraren och stängs. Program som du tar bort startas inte nästa gång du startar en session.

Verkställ

Klicka på knappen Verkställ för att verkställa ändringarna i startordningen och omstartstypen.

Konfigurera uppstartsprogram

Använd flikarna för Startprogram i inställningsverktyget Sessioner när du anger uppstartsprogram som inte är sessionskontrollerade. Uppstartsprogram är program som startar automatiskt när du startar en session. Du anger kommandona som kör de program som inte är sessionskontrollerade på flikarna för Startprogram. Kommandona körs automatiskt när du loggar in.

Du kan också starta sessionskontrollerade program automatiskt. Mer information finns i Ange sessionsalternativ.

Figur 10–9 Inställningsverktyget Sessionsegenskaper med flikar för Uppstartsprogram

Inställningsverktyget Sessionsegenskaper med flikar för Uppstartsprogram. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 10–9 visar en lista över de inställningar för uppstartsprogram som du kan konfigurera.

Tabell 10–9 Inställningar för uppstartsprogram

Alternativ 

Funktion 

Ytterligare uppstartsprogram

Använd den här tabellen om du vill hantera uppstartsprogram som inte är sessionskontrollerade, enligt följande: 

 • Lägg till ett uppstartsprogram genom att klicka på knappen Lägg till. Dialogfönstret Lägg till startprogram visas. Ange det kommando som ska starta programmet i fältet Startkommando.

  Om du anger mer än ett uppstartsprogram använder du rotationsrutan Prioritet för att ange startordningen för varje program. Startordningen är den ordning som du vill att uppstartsprogrammen ska startas i.

 • Om du vill redigera ett uppstartsprogram markerar du uppstartsprogrammet och klickar sedan på knappen Redigera. Dialogfönstret Redigera startprogram visas. Använd dialogfönstret om du vill ändra kommandot och startordningen för uppstartsprogrammet.

 • Om du vill ta bort ett uppstartsprogram markerar du uppstartsprogrammet och klickar sedan på knappen Ta bort.