Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kapitel 9 Använda de grundläggande inställningsverktygen

Med de grundläggande inställningsverktygen kan du anpassa skrivbordets bakgrund och ändra inställningar för tangentbord och mus. Du kan använda de grundläggande inställningsverktygen om du vill konfigurera snabbkommandon, ställa in ljudegenskaperna och konfigurera din nätverksproxy. Du kan även använda de grundläggande inställningsverktygen för att anpassa skärmsläckaren, välja ett tema och teckensnitt för skrivbordet samt anpassa menyrader och verktygsfält i program. Du kan också anpassa fönsterfokuseringen.

I det här kapitlet beskrivs hur du använder de grundläggande inställningsverktygen för att anpassa skrivbordet.

Öppna ett grundläggande inställningsverktyg

Du kan öppna de grundläggande inställningsverktygen på något av följande sätt:

Anpassa skrivbordsbakgrunden

Skrivbordsbakgrunden är den bild eller färg som visas på skrivbordet. Du kan anpassa skrivbordsbakgrunden på följande sätt:

Du kan också ändra utseendet på skrivbordsbakgrunden från filhanteraren Nautilus.

Figur 9–1 Inställningsverktyg för skrivbordsbakgrunden

Dialogfönstret Bakgrundsinställningar. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–1 visar en lista över de bakgrundsinställningar som du kan konfigurera.

Tabell 9–1 Inställningar för skrivbordsbakgrund

Element 

Funktion 

Markera bild

Välj en bild som ska visas på skrivbordet. Du väljer en bild genom att klicka på knappen Markera bild. Ett dialogfönster där du kan välja en bild visas. Använd dialogfönstret om du vill välja en bild. När du har valt en bild klickar du på OK.

Bildalternativ

Välj ett av följande alternativ för att ange hur bilden ska visas: 

 • Bakgrundsbild:Bilden visas i det antal exemplar som behövs för att täcka hela skrivbordet.

 • Centrerad: Visar bilden i mitten av skrivbordet.

 • Skalad: Förstorar bilden tills den når skärmens kanter och bibehåller bildens proportioner.

 • Utsträckt:Förstorar bilden så att den täcker skrivbordet, utan att bibehålla bildens proportioner.

 • Ingen bild: Visar ingen bild.

Bakgrundsformat

Om du vill ange ett färgschema använder du alternativen i listrutan Bakgrundsformat och färgväljarknapparna.

Du kan ange ett färgschema på något av följande sätt: 

 • Välj Enfärgad i listrutan Bakgrundsformat om du vill ange en enskild färg för skrivbordsbakgrunden.

  Klicka på knappen Färg för att välja den färg du vill ha. Dialogfönstret Välj en färg visas. Välj en färg och klicka sedan på OK.

 • Välj Vågrät färgskala i listrutan Bakgrundsformat. Det här alternativet skapar en toningseffekt från skärmens vänsterkant till skärmens högerkant.

  Klicka på knappen Färg till vänster för att visa dialogfönstret Välj en färg. Välj den färg som du vill ska visas i vänsterkanten.

  Klicka på knappen Färg till höger. Välj den färg som du vill ska visas i högerkanten.

 • Välj Lodrät färgskala i listrutan Bakgrundsformat. Det här alternativet skapar en toningseffekt från skärmens överkant till skärmens nederkant.

  Klicka på knappen Färg i överkant för att visa dialogfönstret Välj en färg. Välj den färg som du vill ska visas i överkanten.

  Klicka på knappen Färg i nederkant. Välj den färg som du vill ska visas i nederkanten.

Välja standardtypsnitt

Markera de typsnitt som du vill använda i dina program och på skrivbordet med inställningsverktyget Typsnitt.

Figur 9–2 Inställningsverktyget Typsnitt

Inställningsverktyget Typsnitt. Innehåller väljarknapparna för programtypsnitt och skrivbordstypsnitt.

Tabell 9–2 visar en lista över de typsnittsinställningar som du kan konfigurera.

Tabell 9–2 Inställningar för typsnitt

Alternativ 

Funktion 

Programtypsnitt

Klicka på typsnittsväljaren om du vill markera ett typsnitt som ska användas i programmen.  

Skrivbordstypsnitt

Klicka på typsnittsväljaren om du vill markera ett typsnitt som endast ska användas på skrivbordet. 

Konfigurera tangentbordsinställningar

Använd inställningsverktyget Tangentbord om du vill ange inställningarna för autorepetering för tangentbordet, och för att konfigurera de ljudhändelser som är associerade med tangentbordet.

Du kan anpassa inställningarna för inställningsverktyget Tangentbord inom följande funktionsområden:

Tangentbordsinställningar

Använd flikarna i Tangentbord om du vill ange allmänna tangentbordsinställningar. Starta inställningsverktyget för hjälpmedel för Tangentbord, AccessX, genom att klicka på knappen Hjälpmedel.

Figur 9–3 Inställningsverktyget Tangentbord med flikar för Tangentbord

Visar inställningsverktyget Tangentbord med flikar för Tangentbord. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–3 visar en lista över de tangentbordsinställningar som du kan konfigurera.

Tabell 9–3 Inställningar för tangentbord

Alternativ 

Funktion 

Tangentbordet upprepar då tangent hålls ned

Markera det här alternativet om du vill att tangentrepetition ska aktiveras. Om tangentrepetition har aktiverats repeteras den åtgärd som är associerad med tangenten när du håller tangenten nedtryckt. Om du till exempel håller en teckentangent nedtryckt skrivs tecknet upprepade gånger. 

Fördröjning

Välj hur stor fördröjningen ska vara från det att du trycker ned en tangent tills åtgärden upprepas. 

Hastighet

Välj med vilken hastighet som åtgärden upprepas.  

Blinkar i textrutor och textfält

Markera det här alternativet om du vill att markören ska blinka i fält och textrutor. 

Hastighet

Använd skjutreglaget om du vill ange den hastighet som markören ska blinka med i fält och textrutor. 

Ljudinställningar

Använd flikarna för Ljud om du vill ange inställningarna för tangentbordsljud.

Figur 9–4 Inställningsverktyget Tangentbord med flikar för Ljud

Visar inställningsverktyget Tangentbord med flikar för Ljud. Sammanhanget beskriver bilden.

Vissa program spelar upp en signal för att ange ett tangentbordsinmatningsfel. Använd alternativen på flikarna för Ljud om du vill konfigurera signalen. Tabell 9–4 visar en lista över de inställningar för tangentbordsljud som du kan konfigurera.

Tabell 9–4 Inställningar för tangentbordsljud

Alternativ 

Funktion 

Av

Markera det här alternativet om du vill inaktivera tangentbordssignalen. 

Avge ljudsignal

Markera det här alternativet om du vill aktivera tangentbordssignalen. 

Anpassa tangentbordsgenvägar

En tangentbordsgenväg är en tangent eller en tangentkombination som du kan använda som ett alternativ till standardsätten att utföra åtgärder på.

Använd inställningsverktyget Tangentbordsgenvägar om du vill visa standardtangentbordsgenvägarna. Du kan anpassa standardtangentbordsgenvägarna efter dina behov.

Du kan skapa snabbtangenter också. Snabbtangenter är kortkommandon som du använder för att starta program med tangentbordet.

Figur 9–5 Inställningsverktyget Tangentbordsgenvägar

Inställningsverktyget Tangentbordsgenvägar. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–5 visar en lista över de inställningar för tangentbordsgenvägar som du kan anpassa.

Tabell 9–5 Standardinställningar för tangentbordsgenvägar

Alternativ 

Funktion 

Textredigeringsgenvägar

Markera en av följande inställningar: 

 • Standard: Använd den här inställningen för standardsnabbkommandona.

 • Emacs: Använd den här inställningen för Emacs-snabbkommandon.

Skrivbordsgenvägar

I den här tabellen visas en lista över åtgärder och de snabbkommandon som är associerade med varje åtgärd.  

Om du vill ändra snabbkommandot för en åtgärd markerar du åtgärden genom att klicka på den och klickar sedan på snabbkommandot för åtgärden. Tryck ned de tangenter som du vill associera med åtgärden. 

Om du vill stänga av snabbkommandot för en åtgärd markerar du åtgärden genom att klicka på den och klickar sedan på åtgärdens snabbkommando. Tryck på Backsteg.

Anpassade genvägar

Om du vill lägga till en snabbtangent gör du följande: 

 1. Klicka på Ny. Dialogfönstret Anpassad bindning visas. Ange kommandot som du vill associera med snabbtangenten i fältet Nytt kommando. Du kan också klicka på knappen Bläddra om du vill leta efter kommandot. När du har markerat kommandot klickar du på OK. Kommandot läggs till i avsnittet Anpassade snabbkommandon i tabellen Skrivbordsgenvägar.

 2. Klicka i kolumnen Genväg för kommandot i avsnittet Anpassad bindning i tabellen Skrivbordsgenvägar. Tryck på den tangent eller tangentkombination som du vill associera med kommandot.

Om du vill redigera en snabbtangent, markerar du snabbtangenten i avsnittet Anpassade snabbkommandon i tabellen Skrivbordsgenvägar och klickar sedan på Redigera. Redigera kommandot i dialogfönstret Anpassad bindning.

Om du vill ta bort en snabbtangent, markerar du snabbtangenten i avsnittet Anpassade snabbkommandon i tabellen Skrivbordsgenvägar och klickar sedan på Ta bort.

Anpassa menyer och verktygsrader i program

Du kan använda inställningsverktyget Menyer och verktygsrader om du vill anpassa utseendet för menyer, menyrader och verktygsrader i GNOME-kompatibla program.

Figur 9–6 Inställningsverktyget Menyer och verktygsrader

Inställningsverktyget Menyer och verktygsrader. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–6 visar en lista över de meny- och verktygsradsinställningar som du kan anpassa för GNOME-kompatibla program.

Tabell 9–6 Inställningar för att anpassa program

Alternativ 

Funktion 

Knappetiketter

Välj ett av följande alternativ om du vill ange vad som ska visas på verktygsraderna i de GNOME-kompatibla programmen: 

 • Text under ikoner: Markera det här alternativet om du vill visa verktygsrader med både text och en ikon på varje knapp.

 • Text bredvid ikoner: Markera det här alternativet om du vill visa verktygsrader med en ikon på varje knapp, och text endast på de viktigaste knapparna.

 • Endast ikoner: Markera det här alternativet om du vill visa verktygsrader med endast en ikon på varje knapp.

 • Endast text: Markera det här alternativet om du vill visa verktygsrader med endast text på varje knapp.

Verktygsrader kan tas loss och flyttas runt

Markera det här alternativet om du vill flytta verktygsfält från programfönster till valfri plats på skärmen. Om du markerar det här alternativet visas handtag till vänster på verktygsraderna i programmen. Om du vill flytta en verktygsrad klickar du och håller ned musknappen på handtaget och drar sedan verktygsfältet till den nya platsen. 

Visa ikoner i menyer

Markera det här alternativet om du vill visa en ikon bredvid varje objekt i en meny. En del menyobjekt har ingen ikon. 

Konfigurera musinställningar

Använd inställningsverktyget Mus om du vill konfigurera musen för att användas med höger eller vänster hand. Du kan också ange hastigheten och känsligheten för musrörelserna.

Du kan anpassa inställningarna för inställningsverktyget Mus inom följande funktionsområden:

Knappinställningar

Använd flikarna för Knappar om du vill ange om musknapparna ska konfigureras för vänsterhänta. Du kan också ange fördröjningen mellan klickningarna för en dubbelklickning.

Figur 9–7 Inställningsverktyget Mus med flikar för Knappar

Inställningsverktyget Mus med flikar för Knappar. Innehåller kryssrutan Vänsterhänt mus, skjutreglaget Fördröjning.

Tabell 9–7 visar en lista över de musknappsinställningar som du kan konfigurera.

Tabell 9–7 Inställningar för musknappar

Alternativ 

Funktion 

Vänsterhänt mus

Markera det här alternativet om du vill konfigurera musen för vänsterhänta. När du konfigurerar musen för vänsterhänta byter funktionerna för den vänstra musknappen och den högra musknappen plats. 

Fördröjning

Använd skjutreglaget om du vill ange hur mycket tid det får gå mellan klickningarna när du dubbelklickar. Om tiden mellan den första och andra klickningen överstiger den tid som anges här tolkas åtgärden inte som en dubbelklickning.  

Pekarinställningar

Använd flikarna för Markörer om du vill ange inställningarna för muspekaren.

Figur 9–8 Inställningsverktyget Mus med flikar för Markör

Visar inställningsverktyget Mus med flikar för markör. Innehåller listrutan Markörtema, kryssrutan Visa markörens position då Control-tangenten trycks ned.

Tabell 9–8 visar en lista över de muspekarinställningar som du kan konfigurera.

Tabell 9–8 Inställningar för muspekare

Alternativ 

Funktion 

Markörtema

Markera det muspekartema du vill ha i listrutan.  

Visa markörens position då Control-tangenten trycks ned

Markera det här alternativet om du vill aktivera en muspekaranimation när du trycker ned och släpper Control. Den här funktionen kan hjälpa dig att hitta muspekaren.

Rörelseinställningar

Använd flikarna för Rörelse om du vill ange inställningarna för musrörelse.

Figur 9–9 Inställningsverktyget Mus med flikar för Rörelse

Inställningsverktyget Mus med flikar för Rörelse. Innehåller skjutreglage för Acceleration, Känslighet, Tröskelvärde.

Tabell 9–9 visar en lista över de inställningar för musrörelser som du kan konfigurera.

Tabell 9–9 Inställningar för musrörelse

Inställning 

Funktion 

Acceleration

Använd skjutreglaget om du vill ange den hastighet som muspekaren ska flyttas med på skärmen när du rör musen. 

Känslighet

Använd skjutreglaget om du vill ange hur känslig muspekaren ska vara för musrörelser. 

Tröskel

Använd skjutreglaget om du vill ange det avstånd som ett objekt måste flyttas för att åtgärden ska tolkas som en dra-och-släpp-åtgärd. 

Konfigurera nätverksproxyinställningar

Med inställningsverktyget Nätverksproxy kan du konfigurera hur systemet ansluter till nätverk. Du kan konfigurera skrivbordsmiljön att ansluta till en proxyserver och ange information om proxyservern. En proxyserver är en server som fångar upp förfrågningar till en annan server och utför dem själv, om det är möjligt. Du kan ange Domain Name Service-namnet (DNS) eller Internet Protocol-adressen (IP) för proxyservern. Ett DNS-namn är ett unikt ID för en dator i ett nätverk och består av bokstäver. En IP-adress är en unik identifierare bestående av siffror för en dator i ett nätverk.

Figur 9–10 Inställningsverktyget Nätverksproxy

Inställningsverktyget Nätverksproxy. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–10 visar en lista över de nätverksproxyinställningar som du kan konfigurera.

Tabell 9–10 Nätverksproxyinställningar

Alternativ 

Funktion  

Använd HTTP-proxy

Markera det här alternativet om du vill använda en proxyserver för HTTP-tjänsten. 

Plats

Ange DNS-namnet eller IP-adressen för proxyservern om du vill använda den för HTTP-tjänster. 

Port

Ange portnumret för HTTP-tjänsten på proxyservern. 

Proxyservern behöver användarnamn och lösenord

Markera det här alternativet om proxyservern kräver användarnamn och lösenord. 

Spara användarnamn och lösenord till disk

Markera det här alternativet om du vill spara användarnamn och lösenord. 

Användarnamn

Ange användarnamnet för proxyservern.  

Lösenord

Ange lösenordet för proxyservern.  

Ange inställningar för skärmsläckaren

En skärmsläckare är ett program som du kan använda för att ersätta bilden på skärmen när skärmen inte används. Du kan använda skärmsläckaren på följande sätt:

Du kan anpassa inställningarna för inställningsverktyget Mus inom följande funktionsområden:

Inställningar för visningslägen

Ange inställningar för visningslägen på fliken Visningslägen.

Figur 9–11 Fliken Visningslägen i inställningsverktyget för skärmsläckare

Inställningsverktyget Skärmsläckare med fliken Visningslägen. Bilden beskrivs av sitt sammanhang.

Tabell 9–11 visar vilka visningslägesinställningar som du kan ändra.

Tabell 9–11 Inställningar för skärmsläckarens visningsläge

Inställning 

Funktion 

Läge

Använd den nedrullningsbara listrutan för att ange egenskaperna för skärmsläckaren. Välj något av följande alternativ:  

 • Inaktivera skärmsläckare: Markera det här alternativet om du inte vill använda skärmsläckaren.

 • Endast tom skärm: Markera det här alternativet om du vill att skärmen ska vara tom när skärmen låses.

 • Endast en skärmsläckare: Markera det här alternativet om du vill visa en enda skärmsläckare från visningslistan när skärmen låses.

 • Slumpmässig skärmsläckare: Marjera det här alternativet om du vill visa slumpmässigt valda skärmsläckare från listrutan när skärmen låses.

Visningslista 

Välj den skärmsläckare som du önskar från listan. 

Töm efter

Ange hur lång tid som ska gå efter att musen eller tangentbordet använts senast för att skärmsläckaren ska aktiveras. 

Byt efter

Ange hur lång tid en viss skärmsläckare ska visas innan den nästa visas. 

Lås skärm efter

Välj det här alternativet om du vill att skärmen ska låsas när skärmsläckaren aktiverats. Använd rotationsrutan för att ange fördröjningen mellan det att skärmsläckaren aktiveras och skärmen låses. 

Förhandsgranska

Klicka på denna knapp för att förhandsgranska skärmsläckaren som har markerats i visningslistan. Tryck på valfri knapp eller en musknapp för att avbryta förhandgranskningen. 

Inställningar

Klicka på denna knapp för att visa skärmsläckarens alternativ som har markerats i skärmsläckarens visningslista.  

Avancerade inställningar

Ange avancerade inställningar för skärmsläckaren på fliken Avancerat.

Figur 9–12 Fliken Avancerat i inställningsverktyget för skärmsläckare

Inställningsverktyget Skärmsläckare med fliken Avancerat. Bilden beskrivs av sitt sammanhang.

Tabell 9–12 visar vilka avancerade skärmsläckarinställningar du kan ändra.

Tabell 9–12 Avancerade inställningar för skärmsläckare

Inställning 

Funktion 

Fånga skrivbordsbilder

Vissa skärmsläckare kan fånga en skärmbild av skrivbordet, manipulera bilden och skapa en skärmsläckare av den. Markera det här alternativet om du vill kunna ta en skärmbild av skrivbordet med skärmsläckaren. 

Fånga bildrutor

Med vissa skärmsläckare fångas en bildruta och sedan manipuleras den fångade bilden för att skapa din skärmsläckare. Markera det här alternativet om ditt system har ett videoinspelningskort, om du vill kunna fånga en bildruta med skärmsläckare.  

Välj slumpmässig bild

Markera det här alternativet om du vill att skärmsläckaren ska kunna använda bilder från en katalog som du väljer. Skriv in sökvägen till katalogen i fältet. Klicka alternativt på Bläddra för att visa ett dialogfönster som du kan välja en katalog från.

Utförlig diagnostik

Markera det här alternativet om du vill visa diagnostisk information för skärmsläckaren. 

Visa underprocessfel

Markera det här alternativet om du vill visa fel som är relaterade till skärmsläckarens underprocesser. 

Visa startbild vid uppstart

Markera det här alternativet om du vill att Xscreensaver ska visa ett välkomstdialogfönster när Xscreensaver startas.

Strömsparfunktioner aktiverade

Markera det här alternativet för att aktivera enegisparfunktionerna för bildskärmen. Med energisparfunktionerna kan strömförbrukningen för bildskärmen reduceras när du inte använder bildskärmen.  

Gå i standby-läge efter

Ange hur lång tid som ska löpa innan bildskärmen går ned i viloläge. När bildskärmen befinner sig i viloläge är skärmen tom. 

Gå i pausläge efter

Ange hur lång tid som ska löpa innan bildskärmen går ned i energisparläge.  

Av efter

Ange hur lång tid som ska löpa innan bildskärmen stängs av.  

Installera färgkarta

Välj det här alternativet om du vill installera en egen färgkarta när skärmsläckaren aktiverats. Om du använder en egen färgkarta kan färgens kvalitet i vissa skärmsläckare förbättras. 

Tona mörk när skärmen töms

Markera det här alternativet om du vill att bildskärmen ska tonas till svart när skärmsläckaren aktiverats. 

Ljusna vid inaktivering

Markera det här alternativet om du vill att bildskärmen ska tonas från svart och skärminnehållet återställas när skärmsläckaren inaktiverats. 

Toningslängd

Ange hur lång tid toningen ska ta när skärmsläckaren aktiveras. 

Ange ljudegenskaper

Med inställningsverktyget Ljud kan du styra när GNOME-ljudservern startar. Du kan också ange vilka ljud som ska spelas upp när vissa händelser inträffar.

Du kan anpassa inställningarna för inställningsverktyget Ljud inom följande funktionsområden:

Allmänna inställningar

Använd flikarna för Allmänt i inställningsverktyget Ljud om du vill ange när GNOME-ljudservern ska startas. Du kan också aktivera ljudhändelsefunktioner.

Figur 9–13 Inställningsverktyget Ljud med flikar för Allmänt

 Inställningsverktyget Ljud med flikar för Allmänt. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–13 visar en lista över de allmänna ljudinställningar som du kan konfigurera.

Tabell 9–13 Inställningar för ljud

Alternativ 

Funktion 

Slå på uppstart av ljudserver

Markera det här alternativet om du vill starta GNOME-ljudservern när du startar en GNOME-session. När ljudservern är aktiv kan skrivbordet spela upp ljud. 

Ljud för händelser

Markera det här alternativet om du vill spela upp ljud när vissa händelser inträffar i skrivbordsmiljön. Du kan endast markera det här alternativet om alternativet Aktivera uppstart av ljudserver har markerats.

Inställningar för ljudhändelser

Använd flikarna för Ljudhändelser i inställningaverktyget Ljud om du vill associera vissa ljud med vissa händelser.


Obs!  

Du måste markera alternativet Aktivera uppstart av ljudserver och alternativet Ljud för händelser innan du kan komma åt flikarna för Ljudhändelser.


Figur 9–14 Inställningsverktyget Ljud med flikar för Ljudhändelser

Inställningsverktyget Ljud med flikar för Ljudhändelser. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–14 visar en lista över de inställningar för ljudhändelser som du kan konfigurera.

Tabell 9–14 Inställningar för ljudhändelser

Alternativ 

Funktion 

Tabellen Ljud

Använd tabellen Ljud om du vill associera vissa ljud med vissa händelser.

I kolumnen Händelse visas en hierarkisk lista över händelser som kan inträffa. Om du vill utöka en kategori med händelser klickar du på högerpilen bredvid en kategori med händelser.

I kolumnen Fil att spela visas den ljudfil som spelas upp när en händelse inträffar.

Spela

Klicka på den här knappen om du vill spela upp den ljudfil som har associerats med den markerade händelsen.  

Kombirutan för ljudfiler, Bläddra

Om du vill associera ett ljud med en händelse markerar du händelsen i tabellen Ljud. Ange namnet på den ljudfil som du vill associera med den markerade händelsen i kombirutan. Alternativt kan du klicka på Bläddra för att visa dialogfönstret Välj en ljudfil. Använd dialogfönstret för att ange den ljudfil som du vill associera med den markerade händelsen.


Obs!  

Det går endast att associera ljudfiler i formatet .wav med händelser.


Ange teman i skrivbordsmiljön

Markera ett tema för skrivbordsmiljön och fönsterramarna med inställningsverktyget Tema. Du kan anpassa inställningarna för inställningsverktyget Tema inom följande funktionsområden:

Temat för skrivbordsmiljön och fönsterramar är inte det enda som avgör hur skrivbordsmiljön ser ut. Exempelvis innehåller Nautilus teman som du kan använda för att ändra utseendet på Nautilus-fönster och skrivbordet.

Temainställningar för skrivbordsmiljön

Markera ett skrivbordstema på fliken Widgettema i inställningsverktyget Tema. Skrivbordstemat bestämmer utseendet för paneler, panelprogram och menyer. Skrivbordstemat bestämmer också utseendet för gränssnittsobjekt i GNOME-kompatibla program. Exempelvis påverkar temat utseendet för knappar, rullningslister, kryssrutor och så vidare.

Du kan välja från listan över tillgängliga teman, eller så kan du installera nya teman. I listan över skrivbordsteman finns det flera för användare som behöver använda hjälpmedelsfunktioner.

Figur 9–15 Inställningsverktyget Tema med flikar för widgettema

Inställningsverktyget Tema med flikar för widgettema. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–15 visar en lista över de skrivbordstemainställningar som du kan konfigurera.

Tabell 9–15 Temainställningar för skrivbordsmiljön

Alternativ 

Funktion 

Tillgängliga teman 

Markera det önskade temat i listrutan. 

Installera nytt tema

Du kan lägga till ett tema i listan över tillgängliga teman. Det nya temat måste vara en okomprimerad mapp.  

Du lägger till ett tema i listan över tillgängliga teman genom att klicka på knappen Installera nytt tema. Ett dialogfönster visas. Ange platsen för mappen med temat i den nedrullningsbara kombirutan. Du kan också klicka på knappen Bläddra om du vill leta efter mappen. När du har markerat mappen klickar du på OK.

Det går att hitta många GTK-teman på Internet. 

Gå till temamappen

Klicka på den här knappen om du vill öppna standardmappen för teman i ett filhanterarfönster. Du kan ta bort teman från filhanterarfönstret.  

Inställningar för fönsterramar

Använd fliken Fönsterramar i inställningsverktyget Tema för att välja ett tema till dina fönsterramar. Du kan välja från listan över tillgängliga teman, eller så kan du installera nya teman. I listan över fönsterramsteman finns flera teman för användare som behöver hjälpmedelsfunktioner.

Figur 9–16 Inställningsverktyget Tema med flikar för fönsterramar

Inställningsverktyget Tema med flikar för fönsterramar. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–16 visar en lista över de inställningar för fönsterkonturteman som du kan konfigurera.

Tabell 9–16 Inställningar för fönsterramsteman

Alternativ 

Funktion 

Tillgängliga teman 

Markera det önskade temat i listrutan. 

Installera nytt tema

Du kan lägga till ett tema i listan över tillgängliga teman. Det nya temat måste vara en okomprimerad mapp. 

Du lägger till ett tema i listan över tillgängliga teman genom att klicka på knappen Installera nytt tema. Ett dialogfönster visas. Ange platsen för mappen med temat i den nedrullningsbara kombirutan. Du kan också klicka på knappen Bläddra om du vill leta efter mappen. När du har markerat mappen klickar du på OK.

Gå till temamappen

Klicka på den här knappen om du vill öppna standardmappen för teman i ett filhanterarfönster. Du kan ta bort teman från filhanterarfönstret.  

Anpassa fönsterfokus

Använd inställningsverktyget Fönsterfokus om du vill anpassa fönsterfokuseringen för skrivbordet.

Figur 9–17 Inställningsverktyget Fönsterfokus

Inställningsverktyget Fönsterfokus. Sammanhanget beskriver bilden.

Tabell 9–17 visar en lista över de inställningar för fönsterfokus som du kan anpassa.

Tabell 9–17 Inställningar för fönsterfokus

Alternativ 

Funktion 

Klicka för att ge fokus

Markera det här alternativet om du vill fokusera på ett fönster när du klickar på det. Fönstret behåller fokus tills du klickar på ett annat fönster. 

Peka för att ge fokus

Markera det här alternativet om du vill fokusera på ett fönster när du pekar på det. Fönstret behåller fokus tills du pekar på ett annat fönster.  

Höj fönster vid fokus

Markera det här alternativet om du vill att fönstren ska höjas när de hamnar i fokus.