Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här skapar du skivdelar

Du kan bara ändra och ta bort skivdelar som ett steg i formateringsprocessen. Du kan skapa skivdelar på följande media:

Du kan inte skapa fler än sju skivdelar på ett media. När du skapar skivdelar skapas även en extra skivdel som säkerhetskopia. Den extra skivdelen får alltid den numeriska identifieraren 2. Skivdelen 2 finns endast av systemskäl. Skivdelen 0 måste alltid använda UFS-filsystemet.

Om du vill skapa skivdelar på en Zip- eller Jaz-disk manuellt gör du så här:

 1. Högerklicka på det objekt som representerar mediet på skrivbordet och välj Formatera.

 2. Ange önskade formateringsalternativ i dialogfönstret Medieformat. Du kan bara skapa skivdelar på media om du väljer UFS i listrutan Filsystemstyp. Du hittar mer information om formateringsalternativ i föregående avsnitt.

 3. Klicka på knappen Skivdelsredigerare. Dialogfönstret Skivdelsredigerare visas.

  Dialogfönstret Skivdelsredigerare. Sammanhanget beskriver bilden.
 4. Om du vill skapa skivdelar automatiskt klickar du på knappen Dela automatiskt. Ett dialogfönster visas. Skriv in det antal skivdelar som du vill skapa på mediet. Klicka på OK. Skivdelarna skapas med ungefär samma storlek på mediet.

 5. Om du vill skapa en skivdel manuellt väljer du önskade alternativ för den i dialogfönstret Skivdelsredigerare och klickar sedan på knappen Ny. Elementen i dialogfönstret beskrivs i följande tabell:

  Dialogfönsterelement 

  Beskrivning 

  Tabellen Skivdelar

  Visar de skivdelar som för tillfället finns på mediet.  

  Ta bort

  Om du vill ta bort en skivdel markerar du den i tabellen Skivdelar och klickar på Ta bort.

  Storlek

  Ange önskad storlek för skivdelen. 

  Listrutan Storleksenheter  

  Välj den måttenhet som du vill använda för att visa storleken på skivdelar. 

  Starta

  Om du vill redigera en skivdel skriver du in dess numeriska identifierare i den här textrutan. 

  Förhindra överlappningar

  Markera det här alternativet om du vill hindra att skivdelar överlappar varandra. 

  Taggar

  Välj en tagg för skivdelen. Taggarna i listrutan är etiketter som beskriver vanliga användningsområden för skivdelar.  

  Filsystem

  Välj önskat filsystem för skivdelen. Du kan välja mellan UFS och UDFS. Skivdelen 0 måste vara ett UFS-filsystem.

  Flaggor

  Välj de flaggor som du vill använda på skivdelen. Välj något av följande alternativ: 

  • Läs: Välj det här alternativet om du vill att skivdelen ska vara läsbar.

  • Skriv: Välj det här alternativet om du vill att skivdelen ska vara skrivbar.

  • Monteringsbar: Välj det här alternativet om du vill att skivdelen ska vara monteringsbar. Montera media är att göra mediets filsystem tillgängligt. När du monterar media, ansluts de som en underkataloger till det aktuella filsystemet.

 6. Om du vill redigera en skivdel väljer du önskade alternativ i dialogfönstret Skivdelsredigerare och klickar sedan på knappen Ändra.

 7. Klicka på OK för att stänga dialogfönstret Skivdelsredigerare.