Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kapitel 1 Grundläggande färdigheter

I det här kapitlet beskrivs de grundläggande färdigheter som du måste besitta för att kunna arbeta med GNOME.

Musfärdigheter

Även om du vet hur musenheter används bör du bekanta dig med knappfunktionerna och terminologin som används i den här manualen. I det här avsnittet beskrivs även muspekarna.

Konventioner för musknappar

Samtliga instruktioner i den här manualen gäller för följande typer av musenheter:

Konventionerna för musknappar som används i den här handboken är som följer:

Musknapp 

Definition  

Vänster musknapp 

Vänster musknapp är konfigurerad för högerhänta användare.  

Musens mittknapp 

Musens mittknapp är konfigurerad för högerhänta användare.  

Höger musknapp 

Höger musknapp är konfigurerad för högerhänta användare.  

Om du vill växla mellan höger- och vänsterhänt för musen väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Mus, och väljer sedan önskade alternativ. Om du växlar mellan höger- och vänsterhänt för musen måste du invertera de konventioner för musknappar som används i den här manualen.

Musåtgärder

I nedanstående tabell beskrivs vilka åtgärder du kan utföra med musen.

Musknapp 

Användning 

Vänster musknapp 

Använd för att utföra följande åtgärder:  

 • Markera text

 • Välja objekt.

 • Dra objekt.

Musens mittknapp 

Använd för att utföra följande åtgärder:  

 • Klistra in text.

 • Flytta objekt.

Höger musknapp 

Öppnar en meny för det markerade objektet, om menyn går att välja.  

Om du till exempel vill kopiera en text utför du följande steg:

 1. Markera texten med den vänstra musknappen.

 2. Flytta muspekaren till den plats som du vill kopiera texten till.

 3. Klicka på musens mittknapp.

Du kan även högerklicka på skrivbordet och visa Skrivbord-menyn.

Terminologi för musåtgärder

Konventionerna som används i den här manualen för att beskriva åtgärder som du utför med musen är som följer:

Åtgärd 

Definition  

Klicka 

Tryck på och släpp upp vänster musknapp utan att flytta musen.  

Klicka och håll ned 

Tryck på och håll ned vänster musknapp. 

Klicka med vänstra musknappen 

Samma som klicka. Vänsterklicka används då det kan förväxlas med högerklicka.

Klicka med mellersta musknappen 

Tryck på och släpp upp musens mittknapp utan att flytta musen.  

Klicka med högra musknappen 

Tryck på och släpp upp höger musknapp utan att flytta musen.  

Dubbelklicka 

Tryck på och släpp upp vänster musknapp två gånger i snabb följd, utan att flytta musen.  

Dra 

Tryck på och håll ned musknappen och flytta sedan ett objekt. Du kan t ex dra ett fönster eller en ikon. Med mittenknappen och den vänstra knappen kan du dra och släppa.  

Dra och släppa 

Tryck på och håll ned musknappen och flytta sedan ett objekt. Du kan till exempel dra och släppa ett fönster eller en ikon. Släpp musknappen för att placera ett objekt på en ny plats.  

Fånga 

Peka på ett objekt som du kan flytta, och tryck på och håll ned musknappen. Du kan till exempel fånga ett fönsters rubrikfält och dra fönstret till en ny plats. 

Muspekare

När du använder musen kan muspekarens utseende ändras. Muspekarens utseende kan ge information om en speciell åtgärd, plats eller ett tillstånd. I följande tabell visas en lista och beskrivningar över några av muspekarna.

Pekare 

Associerad åtgärd 

Beskrivning  

Normal pekare.

Peka på ett objekt, välja ett menyobjekt 

Normal pekare. Pekaren som visas vid normal användning av musen. 

Flyttningspekare.

Dra och släppa 

Flyttningspekare. Anger att när du släpper objektet, har det flyttas från den gamla platsen till en ny plats.  

Kopieringspekare.

Dra och släppa 

Kopieringspekare. Anger att när du släpper objektet, skapas en kopia av objektet där du släpper det. 

Symbolisk länkpekare.

Dra och släppa 

Symbolisk länkpekare. Anger att när du släpper objektet, skapas en symbolisk länkpekare till objektet där du släpper det. En symbolisk länk är en särskild sorts fil som pekar på en annan fil eller mapp.

Frågepekare.

Dra och släppa 

Frågepekare. Anger att när du släpper ett objekt, öppnas en meny. Du kan välja att flytta eller kopiera objektet, eller att skapa en symbolisk länk till objektet.  

Pekare för ej tillgänglig.

Dra och släppa 

Pekare för ej tillgängligt. Anger att du inte kan släppa objektet på den aktuella platsen. 

Pekare för att flytta panelobjekt.

Flytta panelobjekt 

Pekare för att flytta panelobjekt. Anger att du har valt ett panelobjekt som ska flyttas.  

Pekare för horisontell storleksändring.

Storleksändra fönster horisontellt. 

Pekare för horisontell storleksändring. Anger att du har valt en vertikal fönsterkontur för att storleksändra horisontellt. 

Pekare för vertikal storleksändring.

Storleksändra fönstret vertikalt. 

Pekare för vertikal storleksändring. Anger att du har valt en horisontell fönsterkontur för att storleksändra vertikalt. 

Pekare för storleksändring av hörn.

Storleksändrar fönstret horisontellt och vertikalt 

Pekare för storleksändring av hörn. Anger att du markerat ett hörn i en fönsterkontur för att storleksändra fönstret horisontellt och vertikalt.  

Pekare för storleksändring av fönsterpanel och tabellkolumn.

Storleksändra fönsterpanel eller tabellkolumn.  

Pekare för storleksändring av fönsterpanel och tabellkolumn. Anger att du har valt en kolumn i en tabell för storleksändring. 

Tangentbordsfärdigheter

För nästan varje åtgärd som du utför med musen kan du använda tangentbordet för att utföra samma åtgärd. Snabbkommandon är tangenter som du använder för att snabbt utföra en åtgärd.

Du kan använda snabbkommandon för att arbeta med skrivbordet och för att arbeta med gränssnittsobjekt som t ex paneler och fönster. Du kan även använda snabbkommandon i program. Om du vill anpassa snabbkommandon, väljer du Program -> Skrivbordsinställningar -> Tangentbordsgenvägar.

Du kan även ändra skrivbordsinställningarna om du vill använda hjälpmedelsfunktioner för tangentbord.

I följande kapitel beskrivs de snabbkommandon som du kan använda.

Snabbkommandon för skrivbordsmijön

Skrivbordsmiljöns snabbkommandon ger dig möjlighet att utföra uppgifter i miljön med tangentbordets hjälp. I följande tabell visas en lista över några snabbkommandon för skrivbordet:

Standardsnabbkommandon 

Funktion 

Alt + F1

Öppnar GNOME-menyn.

Alt + F2

Visar dialogfönstret Kör program.

Print Screen

Tar en skärmdump.  

Alt + Print Screen

Tar en skärmdump över det aktiva fönstret.  

Control + Alt + högerpil

Växlar till arbetsytan till höger om den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + vänsterpil

Växlar till arbetsytan till vänster om den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + uppil

Växlar till arbetsytan ovanför den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + nedpil

Växlar till arbetsytan nedanför den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + d

Minimerar alla fönster och ger skrivbordet fokus. 

F1

Startar läsaren för online-hjälpen och visar relevant hjälpavsnitt. 

Fönstersnabbkommandon

Med hjälp av snabbkommandon för fönster kan du använda tangentbordet för att utföra fönsteråtgärder. I följande tabell visas en lista över några snabbkommandon för fönster:

Standardsnabbkommandon 

Funktion 

Alt + Tabb

Växlar mellan fönster. När du använder de här snabbkommandona visas en lista med fönster som du kan välja. Släpp knapparna för att välja ett fönster. 

Alt + Esc

Växlar mellan fönster. Släpp knapparna för att välja ett fönster. 

F10

Öppnar den första menyn på menyradens vänstra sida.  

Alt + blanksteg

Öppnar Fönstermenyn.

Piltangenter 

Flyttar aktiveringen mellan objekt i en meny. 

Retur

Väljer ett menyobjekt.  

Esc

Stänger en öppen meny. 

Control + Alt + högerpil

Växlar till arbetsytan till höger om den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + vänsterpil

Växlar till arbetsytan till vänster om den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + uppil

Växlar till arbetsytan ovanför den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + nedpil

Växlar till arbetsytan nedanför den aktuella arbetsytan.  

Control + Alt + d

Minimerar alla fönster och ger skrivbordet fokus. 

Panelsnabbkommandon

Med hjälp av panelsnabbkommandon kan du använda tangentbordet för att utföra panelåtgärder. I följande tabell visas en lista över några panelsnabbkommandon:

Standardsnabbkommandon 

Funktion 

Control + Alt + Tabb

Växlar fokus mellan paneler och skrivbordet. När du använder de här snabbkommandona visas en lista med objekt som du kan välja. Släpp knapparna för att välja ett objekt. 

Control + Alt + Esc

Växlar fokus mellan paneler och skrivbordet. Släpp knapparna för att välja ett objekt. 

Control + F10

Öppnar popupmenyn för den markerade panelen.  

Tabb

Växlar aktiveringen mellan objekt i en panel. 

Retur

Väljer det markerade panelobjektet eller menyobjektet. 

Skift + F10

Öppnar popupmenyn för det markerade panelobjektet. 

Piltangenter 

Flyttar aktiveringen mellan objekt i en meny. Flyttar också aktiveringen mellan gränssnittsobjekt i ett panelprogram. 

Esc

Stänger en öppen meny. 

F10

ÖppnarProgram-menyn på Menypanelen om Menypanelen har markerats.

Snabbkommandon för program

Med snabbkommandona för program kan du utföra programåtgärder. Du kan använda snabbkommandon för att utföra programåtgärder snabbare än om du använder en mus. I följande tabell visas en lista över några snabbkommandon för program:

Snabbkommandon 

Kommando 

Control + N

Nytt  

Control + X

Klippa ut  

Control + C

Kopiera  

Control + V

Klistra in  

Control + Z

Ångra 

Control + S

Spara 

Control + Q

Avsluta 

Kortkommandon

En menyrad är en rad överst i ett fönster som innehåller menyerna för programmet. Ett kortkommando är en understruken bokstav på en menyrad, meny eller i ett dialogfönster som du kan använda för att utföra en åtgärd. På en menyrad är kortkommandot för varje meny understruket.

Tryck på Alt och på kortkommandot för att öppna en meny. I menyn är kortkommandot för varje menyobjekt understruket. Tryck på kortkommandot för menyobjektet för att välja ett menyobjekt. I följande tabell anges exempel på kortkommandon från programmet Textredigerare:

Kortkommandon 

Funktion 

Alt + F

Öppnar Arkiv-menyn.

N

Väljer Ny-objektet på Arkiv-menyn.

Du kan även använda kortkommandon för att komma åt element i ett dialogfönster. I ett dialogfönster är en bokstav i de flesta dialogfönsterelementen understruken. Tryck på Alt och sedan på kortkommandot för att komma åt ett särskilt dialogelement. I följande tabell anges ett exempel på ett kortkommando från dialogfönstret Inställningar i programmet Textredigerare:

Kortkommando 

Funktion 

Alt + U

Aktiverar kryssrutan Använd standardtypsnitt i tema.

Du kan också använda andra tangenter för att navigera inom ett fönster eller ett dialogfönster.

Tangent 

Funktion 

Tabb

Flyttar aktiveringen från olika element i ett fönster eller ett dialogfönster. 

Piltangenter 

Använd piltangenterna för att utföra följande åtgärder: 

 • Flytta aktiveringen från en meny till nästa meny i en menyrad. Flytta aktiveringen från ett menyobjekt till nästa menyobjekt i en öppen meny.

 • Flytta aktiveringen från ett alternativ till nästa alternativ för att göra ditt val, t ex inom en grupp alternativknappar i ett dialogfönster.

 • Ändra värdet som visas i en rotationsruta.

Så här använder du fönster

I detta avsnitt får du information om hur du använder fönster.

Så här storleksändrar du paneler

Några fönster innehåller mer än en panel. En panel är en del av ett fönster. Filhanteringsfönstret, till exempel, innehåller en sidopanel och en vypanel. Ett fönster som innehåller paneler har ett handtag för storleksändring på kanten mellan panelerna. Grip tag i storleksändringshandtaget och dra sedan kanten tills fönstret är så stort som du vill ha det.

Använda tabeller

Några fönster innehåller information som är organiserad i en tabell. I detta avsnitt beskrivs hur du arbetar med tabeller.

Om du vill ändra bredden på en kolumn drar du ett av kolumnens vertikala hörn.

I några tabeller kan du sortera informationen efter en särskild kolumn. Om du vill sortera informationen i en tabell klickar du på rubriken överst i kolumnen som du vill sortera informationen efter. En uppil visas i kolumnrubriken som tabellen sorteras efter. I följande bild visas uppilen.

Uppil i en kolumnrubrik.

Klicka på kolumnrubriken igen för att växla sorteringsordningen. Uppilen ändras till en nedpil. Nedpilen anger att informationen i en tabell är sorterad i omvänd ordning.

I några tabeller kan du välja flera objekt. I följande tabell får du information om hur du väljer objekt i tabeller.

Åtgärd 

Åtgärd 

Markera ett objekt 

Klicka på objektet. 

Markera en grupp med sammanhängande objekt 

Tryck på och håll ned Skift. Klicka på det första objektet i gruppen och sedan på det sista.

Markera flera objekt 

Tryck på och håll ned Control. Klicka på de objekt som du vill markera.