Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kapitel 2 Översikt över GNOME-skrivbordet

Det här kapitlet är en introduktion till GNOME-skrivbordets funktioner och huvudkomponenter. Läs det här kapitlet innan du börjar använda skrivbordet och bekanta dig med de olika funktionerna och hur huvudkomponenterna fungerar. Skrivbordsmiljön kan anpassas på en mängd olika sätt. I det här kapitlet beskrivs standardkonfigurationen.

En introduktion till komponenterna i skrivbordsmiljön

Första gången du startar en skrivbordssession har skrivbordet sitt standardutseende, med paneler, fönster och diverse ikoner. Figur 2–1 visar en normal skrivbordsmiljö.

Figur 2–1 En normal skrivbordsmiljö

Ett karakteristiskt skrivbord. Bildtexter: Meny, Menypanel, Skrivbordsbakgrund, Fönster, panelprogrammet Fönsterlista, Undre kantpanel, panelprogrammet Arbetsytebytare.

Detta är skrivbordets huvudkomponenter:

De många konfigurationsmöjligheterna och många sätten som du kan utföra uppgifter på är skrivbordets mest kraftfulla egenskaper.

Komponenterna i skrivbordsmiljön kan samverka med varandra. I de flesta fall kan en åtgärd utföras på flera olika sätt. Du kan exempelvis starta program från paneler, menyer eller skrivbordet.

Systemadministratören kan ändra konfigurationen så att den passar dina behov. Skrivbordet behöver därför inte se ut exakt så som beskrivs i det här kapitlet. Det här kapitlet utgör ändå en användbar guide till hur du arbetar med skrivbordet.

Paneler

Du kan när som helst lägga till eller ta bort paneler. Första gången du startar en session finns det normalt minst två paneler på skrivbordet:

Du kan utföra de följande åtgärderna med paneler:

Så här skapar du paneler

Gör så här om du vill skapa en panel:

  1. Högerklicka på ett tomt område på en valfri panel och välj sedan Ny panel.

  2. Välj vilken typ av panel som du vill skapa på undermenyn. Panelen läggs till på skrivbordet.

Du kan skapa så många paneler du vill. Det går emellertid bara att ha en menypanel. Du kan skapa olika typer av paneler så att de passar dina behov. Du kan anpassa panelernas beteende och utseende. Du kan t ex ändra panelernas bakgrund.

Så här tar du bort paneler

Högerklicka på panelen och välj sedan Ta bort den här panelen om du vill ta bort en panel.

Så här döljer du paneler

Alla paneler kan ha döljknappar i bägge ändar, med undantag av menypanelen. Klicka på döljknapparna om du vill dölja eller visa panelen.

Så här lägger du till objekt på paneler

Paneler kan innehålla flera typer av objekt. Panelen i Figur 2–2 innehåller exempel på alla olika typer av panelobjekt.

Figur 2–2 En panel med diverse panelobjekt

En panel med diverse panelobjekt. Bildtext: programsstartare för Miniräknare, Meny, panelprogrammet Cd-spelare, Låda, knappen Lås.

Du kan lägga till följande objekt på alla typer av paneler:

Så här manipulerar du panelobjekt

Du kan manipulera panelobjekt på följande sätt:

Menyer

Du kan komma åt alla skrivbordsfunktioner via menyer. Standardpanelerna innehåller menyer, vilket innebär att du kan utföra åtgärder antingen med hjälp av menyer eller paneler. Menypanelen innehåller menyerna Program och Åtgärder. Du kan även lägga till GNOME-menyn på panelerna.

Du kan komma åt praktiskt taget alla program, kommandon och konfigurationsalternativ som är standard på menyerna Program och Åtgärder. Du kan också komma åt objekten på menyerna Program och Åtgärder från GNOME-menyn. Alternativen på Åtgärder-menyn finns på översta nivån på GNOME-menyn.

Högerklicka på panelen och välj sedan Lägg till i panelen -> GNOME-meny om du vill lägga till GNOME-menyn på en panel. GNOME-menyn representeras av ett stiliserat fotavtryck:

GNOME-menyns ikon.

Klicka på GNOME-menyns knapp på en panel om du vill visa GNOME-menyn.

Du kan lägga till hur många menyer du vill på alla paneler. Klicka på panelens menyikon om du vill visa menyn som du har lagt till på panelen. Du kan utföra andra åtgärder med menyerna, till exempel kopiera menyalternativ till paneler.

Fönster i skrivbordsmiljön

Du kan ha flera fönster öppna samtidigt på skrivbordet. Varje fönster har en ram. Fönsterramen innehåller aktiva kontrollelement som du kan använda om du vill göra något med fönstret.

Fönstertyper

Skrivbordet kan innehålla följande typer av fönster:

Så här manipulerar du fönster

Du kan utföra vissa åtgärder med kontrollerna i ett programfönsters eller ett dialogfönsters ram. De flesta kontrollelementen finns på fönsterramens överkant. Figur 2–3 visar överkanten på ett normalt programfönsters ram.

Figur 2–3 Ramens överkant på ett normalt programfönster

Ramens överkant på ett programfönster. Bildtext: Fönstermeny, Titelrad, Minimera, Maximera, Stäng fönster.

Detta är de aktiva kontrollelementen på en fönsterram:

Kontrollelement 

Beskrivning  

Knappen Fönstermeny

Klicka på fönstermenyknappen om du vill visa Fönstermenyn.

Titelrad 

Du kan flytta eller skugga fönstret med hjälp av titelraden.  

Minimeringsknappen

Klicka på knappen Minimera om du vill minimera fönstret.

Maximeringsknappen

Du kan maximera eller återställa fönstret med hjälp av maximeringsknappen.

Klicka på maximeringsknappen om du vill maximera ett fönster. Klicka en gång till på maximeringsknappen om du vill återställa fönstret.

Knappen Stäng fönster

Klicka på knappen Stäng fönster om du vill stänga fönstret.

Kant 

Högerklicka på kanten om du vill visa Fönstermenyn.

Ta tag i fönsterkanten men inte i titelraden om du vill ändra fönstrets storlek. Dra i kanten tills fönstret är så stort som du vill ha det.

Så här aktiverar du ett fönster

Ett fönster som är aktivt reagerar på indata från musen och tangentbordet. Endast ett fönster åt gången kan vara aktiverat. Det aktiverade fönstret ser annorlunda ut än de övriga fönstren.

Du kan aktivera ett fönster med hjälp av de följande elementen:

Element 

Åtgärd 

Mus 

Klicka på fönstret om det är synligt.  

Snabbkommandon 

Använd snabbkommandon om du vill växla till ett annat öppet fönster. Släpp tangenterna när du vill aktivera ett fönster. Standardsnabbkommandot för att växla mellan olika fönster är Alt + Tabb.

Fönsterlista:

Klicka på knappen som representerar fönstret i Fönsterlista.

Arbetsytebytare

Klicka på fönstret som du vill aktivera i Arbetsytebytare.

Arbetsytor

Du kan ha flera fönster öppna samtidigt på skrivbordet. Fönstren visas i underavdelningar på skrivbordet som kallas arbetsytor. En arbetsyta är ett speciellt område som du kan arbeta i.

Varje arbetsyta består av samma skrivbord, samma paneler och samma menyer. Du kan emellertid köra olika program och öppna olika fönster på varje arbetsyta. Du kan bara visa en arbetsyta åt gången på skrivbordet, men det kan finnas öppna fönster på andra arbetsytor.

Arbetsytor ger dig möjlighet att organisera din skrivbordsmiljö när du kör många program samtidigt. När arbetsytan som du arbetar med blir full av fönster kan du flytta över till en annan arbetsyta. Du kan även växla till en annan arbetsyta och starta fler program.

Arbetsytorna visas i panelprogrammet Arbetsytebytare. I Figur 2–4 innehåller Arbetsytebytare fyra arbetsytor. De första tre arbetsytorna innehåller öppna fönster. Den sista arbetsytan innehåller inga aktiva fönster.

Figur 2–4 Arbetsytor som visas i Arbetsytebytare

Arbetsytebytare. Bilden beskrivs av den omgivande texten.

Så här växlar du mellan olika arbetsytor

Du kan växla mellan arbetsytor på följande sätt:

Så här lägger du till arbetsytor

Högerklicka på panelprogrammet Arbetsytebytare och välj sedan Inställningar om du vill lägga till arbetsytor på skrivbordet. Dialogfönstret Inställningar för arbetsytebytare visas. Ange önskat antal arbetsytor i rotationsrutan Antal arbetsytor.

Filhanteraren Nautilus

Filhanteraren Nautilus ger tillgång till alla dina filer, program och FTP-platser. Välj Program -> Hemmapp om du vill öppna ett Nautilus-fönster. Figuren här nedan visar ett Nautilus-fönster som presenterar innehållet i en mapp.

Ett exempel på ett Nautilusfönster. Bilden förklaras av den omgivande texten.

Nautilus-fönster innehåller följande paneler:

Sidopanel

Ger dig möjlighet att leta bland dina filer. Den här panelen innehåller även information om den aktuella filen eller mappen. Sidopanelen visas i fönstrets vänstra del.

Innehållspanelen

Visar innehållet i filer eller mappar. Innehållspanelen visas i fönstrets högra del.

Du kan vidta följande åtgärder med hjälp av Nautilus:

Nautilus skapar även skrivbordet.

Så här öppnar du filer från filhanteraren

Dubbelklicka på mappikonerna i innehållspanelen om du vill flytta till en mapp som innehåller en fil som du vill öppna. Dubbelklicka på filikonen när filen som du vill öppna visas. Då öppnas filen.

Så här flyttar du filer från en mapp till en annan

Du kan flytta filer från en mapp till en annan genom att öppna två eller flera Nautilus-fönster. Öppna olika mappar i varje fönster och dra sedan filerna från det ena till det andra.

Skrivbordet och skrivbordsobjekt

Skrivbordet är en av användargränssnittets aktiva komponenter. Du kan använda skrivbordet för att utföra följande åtgärder:

Filhanteraren hanterar skrivbordet.

Så här öppnar du skrivbordsobjekt

Dubbelklicka på det objekt på skrivbordet som du vill öppna. Du kan ange inställningar i filhanterarfönstret så att du bara behöver klicka en gång för att utföra standardåtgärden.

Så här lägger du till objekt på skrivbordet

Du kan lägga till objekt på skrivbordet så att du lätt kommer åt filer, mappar och program som du använder ofta. Du kan lägga till skrivbordsobjekt på följande sätt:

Ikonen Börja här

Ikonen Börja Här.

Med platsen Börja här kommer du åt följande funktioner:

Du kan komma åt ikonen Börja här på följande sätt:

Inställningar för skrivbordet

Du kan konfigurera nästan samtliga aspekter av skrivbordet med inställningsverktygen. Varje verktyg påverkar en särskild del av skrivbordets beteende. Du kan t ex välja ett tema för skrivbordet med hjälp av ett inställningsverktyg. Ett tema är en grupp samordnade inställningar som avgör hur en del av användargränssnittet ser ut.

För bekvämlighets skull är grupperna indelade i följande huvudområden:

Du kan starta skrivbordsinställningsverktygen på något av följande sätt:

Program

Programmen som ingår i GNOME-skrivbordet har flera gemensamma egenskaper. Programmen är t ex konsekvent utformade. Programmen har gemensamma egenskaper eftersom de utnyttjar samma programmeringsbibliotek. Ett program som använder de vanliga GNOME-programmeringsbiblioteken är ett GNOME-kompatibelt program. Nautilus och textredigeraren gedit är två exempel på GNOME-kompatibla program.

I GNOME ingår andra bibliotek än de bibliotek som operativsystemet ställer till förfogande. Biblioteken ger GNOME möjlighet att köra såväl befintliga program som GNOME-kompatibla program. Om ditt operativsystem exempelvis är UNIX-baserat kan du köra befintliga X11-program och Motif-program från GNOME-skrivbordet.

Detta är några av egenskaperna hos GNOME-kompatibla program:

Så här hittar du mer information

Skrivbordet har en hjälpfunktion som du kan använda om du vill ta reda på mer om följande ämnen:

Så här tar du reda på mer om avsnitt som berör skrivbordsmiljön

Du kan få mer information om vissa avsnitt om skrivbordmiljön i det integrerade hjälpsystemet Yelp. Välj Program -> Hjälp om du vill starta hjälpsystemet Yelp.

Så här tar du reda på mer information om panelprogram

Högerklicka på panelprogrammet och välj sedan Hjälp om du vill ha mer information om ett visst panelprogram.

Så här tar du reda på mer information om program

Starta programmet och välj sedan Hjälp -> Innehåll om du vill ha reda på mer information om ett särskilt program. Du kan också starta programmet och sedan trycka på F1.