2 Princip používání lokalizací pro Českou republiku

Tato kapitola obsahuje následující témata:

2.1 Nastavení a procesy specifické pro Českou republiku

Tato tabulka obsahuje popis nastavení a funkcí určených pro Českou republiku.

Nastavení nebo proces Popis
Uživatelem definované kódy (UDC) Nastavení uživatelem definovaných kódů specifických pro Českou republiku umožňuje používat funkce určené pro české prostředí. Také některé uživatelem definované kódy v základním softwaru lze nastavit pomocí hodnot specifických pro Českou republiku.

Následující uživatelem definované kódy lze nastavit pro funkce využívané v České republice:

Automatické číslování Kromě standardních schémat automatického číslování lze nastavit následující položky:
Sestavy finančních výkazů Chcete-li pro Českou republiku nastavit sestavy finančních výkazů, zadejte následující položky:

Finanční výkazy je možné generovat pomocí programu Generování finančního výkazu (R749110).

Viz Generování sestav finančních výkazů pro Českou republiku.

Pokladní doklady Před tiskem pokladních dokladů je třeba nastavit jejich automatické číslování.

Viz Nastavení automatického číslování pro Českou republiku.

Tisk pokladních dokladů umožňuje zobrazit příjmy a výdaje uhrazené v hotovosti.

Viz Práce s pokladními doklady v České republice.

Poplatky z prodlení Před zpracováním poplatků z prodlení nastavte uživatelem definované kódy upomínek.

Viz Nastavení uživatelem definovaných kódů pro upomínky.

Pro zpracování upomínek z prodlení použijte postup specifický pro Českou republiku.

Viz část (CZE, POL) Práce s poplatky z prodlení v dokumentu Implementační příručka JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.

Směnné kurzy Před předáním směnných kurzů nastavte uživatelem definované kódy programu pro předání.

Viz Nastavení uživatelem definovaných kódů pro předání směnného kurzu.

Použijte program specifický pro Českou republiku a určený pro předání směnného kurzu České národní banky.

Viz Práce se směnnými kurzy v České republice.

Odpovídající účty Použijte program specifický pro Českou republiku a určený k tisku sestavy odpovídajících účtů.

Viz Odsouhlasení odpovídajících účtů v České republice.

Výkaznictví Intrastat (nastavení) Viz část Nastavení funkce pro Evropskou unii (EU) a SEPA v dokumentu Implementační příručka JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.
Výkaznictví Intrastat (pokračování) Sestavy Intrastat specifické pro Českou republiku zahrnují následující položky:
 • Sestava DPH - Česká republika (R74ZS020)

 • Sestava Přehled prodeje - Evropa (R740018)

Můžete použít také ostatní sestavy Evropské unie, které splňují vaše obchodní požadavky.

Viz část Použití funkce pro Evropskou unii v dokumentu Implementační příručka JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.

Faktury a jiné statutární doklady Chcete-li nastavit a tisknout faktury a jiné statutární doklady, postupujte následujícím způsobem:
Sestavy položek Nastavení a generování sestav položek:

Viz Tisk sestav pro položky v České republice.


2.2 Zaokrouhlování odpisů investičního majetku

V souladu s platnými zákony České republiky je výše odpisů investičního majetku zaokrouhlována směrem nahoru na nejbližší korunu (CZK). Jestliže spustíte program Výpočet odpisů (R12855) a hodnota zadaná v poli Kód lokalizace ve formuláři Úpravy profilu uživatele je nastavena na CZ, bude vypočtená hodnota zaokrouhlena směrem nahoru na nejbližší korunu.

2.3 Způsob zobrazení stornovaných transakcí

V České republice jsou v hlavní knize u stornovaných transakcí obvykle zobrazeny jak původní částka transakce, tak stornovaná částka transakce, a to ve sloupci Dal pro příchozí transakce nebo ve sloupci Má dáti pro odchozí transakce. Ve standardním softwaru jsou u účtů v hlavní knize zobrazeny částky původních transakcí ve sloupci Má dáti a odpovídající částky stornovaných transakcí ve sloupci Dal.

Následující programy a sestavy zobrazují u stornovaných transakcí částku původní transakce i částku stornované transakce ve stejném sloupci, jestliže je hodnota pole Kód lokalizace ve formuláři Úpravy profilu uživatele nastavena na hodnotu CZ:

 • Deníkový zápis (P0911)

 • Dotaz na hlavní knihu (P09200)

 • Sestava Deník dokladů po dávkách (P09301)

 • Sestava Deník dokladů po účtech (R09311)

 • Deník dokladů (R09321)

 • Hlavní kniha dle středisek (R09420)

 • Hlavní kniha dle hlavních účtů (R09421)

 • Hlavní kniha dle vedlejší knihy (R09422)

 • Hlavní kniha podle kategorie (R09470)